ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ  έχοντας υπόψη το άρθρο 30 παρ.3  του ν. 2725/99

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πρόσληψη δύο ατόμων  διοικητικού  προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (εξάμηνης διάρκειας), τετράωρης απασχόλησης.

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις του προσωπικού της πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Να είναι Έλληνες Ελληνίδες  πολίτες

Να έχουν συμπληρώσει το εικοστό (20) έτος της ηλικίας τους

Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Να είναι κάτοχοι πιστοποίησης καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας

Να έχουν βασικές γνώσεις του αθλήματος

Να  έχουν γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) στα αντικείμενα: (αα) επεξεργασίας κειμένων, (αβ) υπολογιστικών φύλλων και (αγ) υπηρεσιών διαδικτύου,

Να είναι κάτοχοι ερασιτεχνικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου

Στα δικαιολογητικά που θα προσκομιστούν  θα συμπεριλαμβάνεται ποινικό μητρώο.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει από της δημοσίευσης της παρούσας  και λήγει στις 27 Αυγούστου και ώρα 14.00

 

Με εντολή του Δ.Σ.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΣΩΡΑΣ                 ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Share With: