Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ στη συνεδρίαση του με ημερομηνία 4/1/2024 αποφάσισε ομόφωνα, τη σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη  20 Μαρτίου  και ώρα 18:00 στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ, που βρίσκονται επί της οδού, Κ. Γεωργάκη 26 στην Κέρκυρα εντός του Ε.Α.Κ.Κ, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Εκλογή Προεδρείου για τις διεργασίες της Γ.Σ.
 2. Διοικητικός & Αγωνιστικός Απολογισμός 2023- Τοποθετήσεις–Ψηφοφορία
 3. Οικονομικός Απολογισμός 1/1-31/12/2023- Ισολογισμός 31/12/2023- Αποτελέσματα χρήσης – ΄Εκθεση Εξελεκτικής Επιτροπής –Τοποθετήσεις- Ψηφοφορία
 4. Απαλλαγή Ευθύνης μελών Δ.Σ. για την διαχείριση 2023 -Τοποθετήσεις – Ψηφοφορία
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης τροποποίησης Κανονισμού Αγώνων περί προσθήκης υποχρεωτικότητας συμμετοχής μίας μικρότερης ηλικιακής κατηγορίας (τουλάχιστον από την Κατηγορία Εφήβων και μικρότεροι) ως προϋπόθεση για την συμμετοχή σε Πρωταθλήματα Ανδρών.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γ.Σ θα διεξαχθεί την ίδια ημέρα και ώρα 19:00, στο ίδιο μέρος με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης. Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν με αντιπροσώπους μόνο τα αθλητικά σωματεία που είναι μέλη της ομοσπονδίας. Κάθε σωματείο μέλος της ομοσπονδίας εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση με έναν (1) μόνο αντιπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του. Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωτικά τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται και εκπροσωπούν ένα μόνο σωματείο. Κάθε σωματείο μέλος ομοσπονδίας διαθέτει μία (1) μόνο ψήφο στη Γενική Συνέλευση Ο αντιπρόσωπος του σωματείου συμμετέχει και ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της διά πληρεξουσίου συμμετοχής και ψηφοφορίας. Έχοντας υπόψη το άρθρο 24 παρ. 2 του Α.Ν 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 47 Ν. 4908 /2022 ΦΕΚ Α 52/11.03.2022, σας γνωστοποιούμε τα σωματεία με δικαίωμα ψήφου. Στην συνέλευση δύναται να παρευρίσκονται  και τα σωματεία χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

 1. Α.Π.Σ Η ΝΑΥΣΙΚΑ
 2. Α.Π.Σ ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ
 3. Α.Ο.Π.Κ ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟΝ
 4. Α.Σ ΑΤΛΑΣ
 5. Γ.Ε.Κ
 6. Γ.Σ. ΒΥΡΩΝ
 7. Γ.Ε.Θ
 8. Κ.Γ.Σ

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΟΝΟ ΜΕ  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΟΓΟΥ

1.ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΥ ΚΡΙΚΕΤ 2021

2.ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΙΚΕΤ  ΕΞΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

3.ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΙΚΕΤ

4.ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

5.ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ ΚΟΡΟΠΙΟΥ

Παρακαλούνται τα σωματεία να αποστείλουν τους εκπροσώπους τους δέκα ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

Ο κατάλογος των σωματείων με δικαίωμα ψήφου θα διαβιβαστεί για έγκριση στη Γ.Γ.Α 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                      ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΣΩΡΑΣ                                           ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Share With: