Απόσπασμα πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛ.Ο.Κ έγκρισης Ισολογισμού της 31.12.2023 -Οικονομικού Απολογισμού και Ειδικού Απολογισμού 2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΡΙΚΕΤ   ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ  86/7-3-2024

ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ –ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1. Κυριάκος Κατσώρας -Πρόεδρος
  2. Στυλιανός Γούτσης -Αντιπρόεδρος
  3. Γεώργιος Μωραίτης -Ταμίας
  4. Μάριος Νικόλαος Τσαγκαράκης – Γενικός Γραμματέας
  5. Αλέξανδρος Ανεμογιάννης – Εκπρόσωπος αθλητών

Στην Κέρκυρα  σήμερα στις 7 του μηνός Μαρτίου  2024, ημέρα Πέμπτη,  στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ που βρίσκονται στην οδό Κ. Γεωργάκη 26 στην Κέρκυρα εντός του ΕΑΚΚ, συνήλθαν  σε Τακτική Συνεδρίαση  τα παραπάνω αναγραφόμενα νόμιμα εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου της ΕΛ.Ο.Κ  προκειμένου να  συζητήσουν και να αποφασίσουν για θέματα της ημερησίας διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία,  καθώς παρέστησαν  πέντε μέλη  σε σύνολο πέντε, ξεκίνησε η συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ΘΕΜΑ2Ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31.12.2023-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1/1-31/12/2023

Ο  ταμίας  του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας  κ. Γ.  Μωραίτης  εισηγήθηκε και παρουσίασε   στα μέλη αναλυτικά τα στοιχεία του ισολογισμού της 31/12/2023 όπως αυτός καταρτίστηκε σύμφωνα με τα τηρούμενα παραστατικά εσόδων –εξόδων  καθώς και πίνακες με στοιχεία οικονομικού απολογισμού και ειδικού απολογισμού από 1/1-31/12/2023. Μετά την εισήγηση του ταμία  τα μέλη του  Δ.Σ/ΕΛ.Ο.Κ εγκρίνουν   ομόφωνα:

  1. Τον Οικονομικό Απολογισμό χρήσης από 1/1  έως 31/12/2023 

Εσόδων                                                                                               167.242,30

Χρηματικά διαθέσιμα 31/12/2022                                                  10.647,59

              Σύνολο Εσόδων                                                                    177.889,89

              Συνολικών Εξόδων                                                               159.935,29

Χρηματικά διαθέσιμα 31/12/2023                                                 17.954,60

  1. Τον ειδικό απολογισμό για την ίδια χρήση

       Συνολικών Εσόδων – Εξόδων ύψους                                 29.357,60

  1. Τον ισολογισμό της 31/12/2023 όπως αποτυπώνεται παρακάτω με καθαρά αποτελέσματα χρήσης- πλεόνασμα 26,89 πλεόνασμα προηγούμενων  χρήσεων 22.454,35 και σύνολο πλεονάσματος 22. 481,24                            

Ακολουθούν  σχετικοί πίνακες με το αυτό περιεχόμενο.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ                                                                                                                    ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΡΙΚΕΤ                                                                                                ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1/1-31/12/2023

Ο100- ΕΣΟΔΑ

0103

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Γ.Γ.Α.                                          (ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ )

17.189,60

0103Γ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

12.168,00

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

29.357,60

0200-ΕΞΟΔΑ

Ο210

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

8.043,67

Ο214

ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ                                   (ΛΟΓΙΣΤΗΣ- ΝΟΜΙΚΟΣ )

1.432,51

0214β

ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ      (ΛΟΓΙΣΤΗΣ)

1.000,00

Ο211

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                              (ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ)

5.611,16

Ο230

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

4.018,73

Ο232

ΦΩΣ ΝΕΡΟ- ΤΑΧ ΤΕΛΗ 200,00

Ο233

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ

85,96

Ο234

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.-ΓΕΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1.000,00

Ο235

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1.300,00

Ο236

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ- ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

1.432,77

Ο240

Μηχανοργάνωση (εξοπλισμός -προγραμματα)

1.055,20

Ο241 ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

1.055,20

Ο250

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

9.900,00

Ο251

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 1.500,00

Ο255α

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

2.200,00

Ο255Β

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1.800,00

Ο259 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ -ΧΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

4.400,00

Ο270

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 6.340,00

            Ο272

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 3.600,00

Ο273

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 1.400,00

Ο275

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

560,00

Ο276 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

780,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 29.357,60

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΡΙΚΕΤ                                                                                    ΟΙΚ . ΕΤΟΥΣ 2023

Ο100- ΕΣΟΔΑ

Ο115

Ταμ. Υπολ. 31.12-2022 10.647,59

Ο103

            ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Γ.Γ.Α.                                                                                   (ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ) 17.189,60

0103Γ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΌ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 12.168,00
              Ο106          ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΙΕΘΝΕΙΣ                         ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ                        51.990,91
Ο114 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

85.893,79

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

177.889,89

0200-ΕΞΟΔΑ

Ο210

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 45.809,37

Ο214

ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ                                   (ΛΟΓΙΣΤΗΣ- ΝΟΜΙΚΟΣ ) 9.733,09

0214β

ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ      (ΛΟΓΙΣΤΗΣ)

1.571,00

Ο211

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                              (ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ)

28.141,20

Ο215

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

6.364,08

Ο230 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

12.281,70

Ο232

ΦΩΣ ΝΕΡΟ- ΤΑΧ ΤΕΛΗ

11,50

Ο233

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ 522,68
Ο234 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.-ΓΕΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

3.677,80

Ο235

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.534,72
               Ο236 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ- ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 4.960,00
0236Β ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ –

250,00

Ο237α

ΔΗΜΟΣΙΕΣ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 1.325,00

Ο240

Μηχανοργάνωση                         (εξοπλισμός -προγραμματα) 2.913,83

Ο241

ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

2.913,83

Ο250 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

83.962,92

Ο251

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 4.080,00

Ο253

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

0,00

Ο255α

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 27.227,63
Ο255Β ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

13.842,91

Ο258

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 1.579,05
Ο258Β ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

200,00

Ο259 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ -ΧΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

37.033,33

Ο270

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

14.967,47

Ο272

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 9.133,00

Ο273

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 1.408,76

Ο275

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1.377,37

Ο276 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

3.048,34

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

159.935,29

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31/12/2023

17.954,60

 

 

Μη παρόντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ   ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑ΄ΑΡΙΘΜ 7

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ ΕΛ.Ο.Κ

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΣΩΡΑΣ                               ΜΑΡΙΟΣ –  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

 

Share With: