Πολιτική Δεοντολογίας

 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Ο σκοπός της παρόντος Πολιτικής Δεοντολογίας είναι να παρέχει ένα εξωτερικό σύστημα κανόνων και κανονισμών που θα ευθυγραμμίζονται με τις ηθικές αρχές, που η Ελληνική Ομοσπονδία επιθυμεί να εφαρμόσει στα μέλη, τους υπαλλήλους και το προσωπικό του Διοικητικού Συμβουλίου (και σε οποιονδήποτε άλλον εμπίπτει στη δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου), να υπενθυμίζει, να καθοδηγεί και να διαχειρίζεται τη συμπεριφορά εκείνων που κατευθύνουν ή υποστηρίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο στις δραστηριότητές του ως κυβερνητικός φορέας κρίκετ.

1.2 Ο Κώδικας Δεοντολογίας θα πρέπει να προστατεύει και να υποστηρίζει κάθε μέλος, υπάλληλο και το προσωπικό του Διοικητικού Συμβουλίου (και οποιονδήποτε άλλον εμπίπτει στη δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου και θεωρείται απαραίτητο από το εκάστοτε άτομο να τηρεί τους κανονισμούς Δεοντολογίας). Δεν έχει, βέβαια σκοπό να χρησιμοποίειται ως μια δρακόντεια ή εξαιρετικά περιοριστική πολιτικήεις βάρος των ατόμων. Είναι σημαντικό, ο Κώδικας, να εγκριθεί και να κατανοηθεί από όλα τα μέλη, τους υπαλλήλους και το προσωπικό του Διοικητικού Συμβουλίου (και από οποιονδήποτε άλλον εμπίπτει στη δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου), και θα πρέπει να εφαρμόζεται εξίσου από και σε όλους. Αυτό συνεπάγεται ότι ο παρόντας Κώδικας θα είναι υπεύθυνος για την ανώτερη ηγεσία (συμπεριλαμβανομένων, άνευ εξαιρέσεως, του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντα Συμβούλο, του Υπεύθυνου Συμβούλου και άλλων ανωτέρων διευθυντών του Διοικητικού Συμβουλίου) για να ασκήται και να εφαρμόζεται ισχυρά και ευλαβικά ώστε να μπορεί να δωθεί το σωστό ηθικό παράδειγμα που, χωρίς ενδοιασμό, θα ακολουθήσουν και οι άλλοι.

1.3 Ο Κώδικας Δεοντολογίας πρέπει να βασίζεται στη λογική και να μπορεί να ενσωματωθεί και να εφαρμοστεί από όλους, χωρίς αυτό να θεωρηθεί ως θεωρητικό έγγραφο πολιτικής που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Εάν αυτο συμβεί σε έναν οργανισμό, ο είτε ο Κώδικας εξασθενεί, ή οι συμπεριφορές και οι πρακτικές εργασίας εντός του οργανισμού δεν πληρούν τα ελάχιστα αποδεκτά πρότυπα.

1.4 Παρακάτω αναφέρονται οι βασικοί τομείς με την συνοδευόμενη γλώσσα που μπορεί να χρησιμοποιηθούνν για την δημιουργία Πολιτικής Δεοντολογίας (ή που μπορούν να ενσωματωθούν σε έναν ήδη υπάρχοντα Κώδικα ή σε μια Πολιτική). Κατά περίπτωση, περιλαμβάνονται ορισμένα επεξηγηματικά σχόλια με πλάγιους χαρακτήρες.

1.5 Τα Μέλη θα πρέπει να σημειώσουν ότι στο πλαίσιο αυτό αναφέρεται ο διορισμός ενός Υπευθύνου Δεοντολογίας για τη σωστή διαχείρηση του Κώδικα. Ιδανικά, θα πρέπει να είναι ένα ανεξάρτητο άτομο, αλλά εάν για κάποιο λόγο αυτό δεν δύναται, ένα Μέλος θα μπορεί να διορίσει έναν υπάρχοντα αξιωματούχο, ο οποίος θα έχει τη σχετική εμπειρία για την αρμοδιότητα του Υπεύθυνο Δεοντολογίας. Ωστόσο, στην περίπτωση που συμβεί αυτό, το άτομο θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητο.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A
ΠΛΑΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

 

1 ΣΚΟΠΟΣ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1.1 Το Κρίκετ φημίζεται για τις ισχυρές ηθικές αξίες του θεμιτού παιχνιδιού και αθλητισμού. Έτσι, η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα στη διακυβέρνηση και και διοίκηση του αθλάματος. Αυτό είναι απαραίτητο για την διατήρηση της ακεραιότητας του Κρίκετ, και ως εκ τούτου η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ έχει εισαγάγει αυτήν την Πολιτική Δεοντολογία για το προσωπικό της και για όσους διευθύνουν την Ομοσπονδία.

1.2 Η Πολιτική Δεοντολογίας θα τεθεί σε πλήρη ισχύ τις 10.01.2020. Η Πολιτική Δεοντολογίας μπορεί να τροποποιείται, κατά καιρούς, από την Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ. Προς αποφυγήν αβεβαιοτήτων, ο παρόν Κώδικας δεν έχει ως σκοπό να αντικαταστήσει ή να επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο την αρμοδιότητα της Ελληνικής Ομοσπονδίας να ασκήσει την απαραίτητη πειθαρχική δράση εναντίον των Μελών του Προσωπικού και/ή σύμφωνα με οποιαδήποτε από τις Πολιτικές Εργασίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας που ισχύουν κατά καιρούς, συμπεριλαμβανομένης, άνευ εξαιρέσεως οποιασδήποτε πειθαρχικής ή πολιτικής παραπόνων. Οι ακόλουθες παραπομπές αφορούν άρθρα και παραρτήματα του Κώδικα Δεοντολογίας, καθώς και ό,τι ισχύει για τους άνδρες αθλητές, ισχύει και για τις γυναίκες.

1.3 Η Συμπεριφορά που χαρακτηρίζεται ως απαγορευμένη, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας, μπορεί να ισοδυναμεί με ποινικό αδίκημα και/ή παραβίαση άλλων εφαρμοσμένων νόμων ή κανονισμών, συμπεριλαμβανομένων και των νόμων υπέρ των εργαζομένων. Ο παρόντας Κώδικας Δεοντολογίας δεν προορίζεται για να αντικαταστήσει αυτούς τους νόμους και κανονισμούς, αλλά για να τους συμπληρώσει με περαιτέρω κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς, κυρίως για όσους εμπλέκονται στη διακυβέρνηση και διοίκηση του Κρίκετ.

 

2 ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

2.1 Τα ακόλουθα άτομα («Σχετιζόμενα Άτομα») θεωρείται ως δεδομένο ότι έχουν συμφωνήσει (α) να δεσμεύονται από και να τηρούν ευλαβικά τον Κώδικα Δεοντολογίας, (β) να εξοικειωθούν με τις απαιτήεις του παρόντος Κώδικα, συμπεριλαμβανομένης και της παράβασής του, (γ) να υποβάλονται στην δικαιοδοσία του Αρμόδιου Υπεύθυνου Δεοντολογίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ και στις περαιτέρωπειθαρχικές διαδικασίες, όπως ορίζονται στον παρόντα Κώδικα:

2.1.1 Κάθε άτομο που υπηρετεί ως διευθυντής ή εργαζόμενος στην Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ, ή έχει την αρμοδιότητα του αντιπροσώπου/μάνατζερ, του συμβούλου, ή εξωτερικού συνεργάτη ή δραστηριοποιείται ως μέλος του προσωπικού,

2.1.2 Κάθε άτομο που υπηρετεί ως μέλος της Επιτροπής ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή είναι μέρος της ομάδας εργασίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ ή οποιασδήποτε συνεταιρικής ενότητας, καθώς και κάθε άτομο που έχει διοριστεί με σκοπό να εκπροσωπεί την Ελληνική Ομοσπονδία σε οποιαδήποτε Επιτροπή ή Διοικητικό Συμβούλιο ή σε οποιαδήποτε σχετική αρμοδιότητα και οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα που συμφωνούν γραπτώς, κατόπιν αιτήματος στην Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ, να δεσμευτούν με τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας.

2.2 Όλα τα Συσχετιζόμενα Άτομα δεσμεύονται και υποχρεούνται να τηρούν τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας: (α) όποτε ασκούν το λειτούργημά τους, και (β) οποιαδήποτε στιγμή όπου η διαγωγή τους επιδρά αρνητικά στην Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ ή μπορεί, με οποιονδήποτε τρόπο, να υπονομεύσει τους στόχους που διέπουν αυτόν τον Κώδικα [Δεοντολογίας]. Τα προαναφερθέντα άτομα πρέπει να υπογράψουν μια συμφωνία ότι δέχονται να δεσμευτούν και να τηρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας, καθώς και ότι υποβάλονται στην διακιοδοσία του Υπεύθυνου Δεοντολογίας και σε περαιτέρω πειθαρχικές διεργασίες, όπως ορίζονται στον παρόντα Κώδικα. Ωστόσο, τα άτομα θα δεσμεύονται με τον Κώδικα είτε τους ζητηθεί να υπογράψουν την συμφωνία είτε όχι, ακόμη και αν οι ίδιοι δεν δεχτούν υπογράψουν.

2.3 Όλα τα συσχετιζόμενα πρόσωπα παύουν να δεσμεύονται από αυτόν τον Κώδικα Δεοντολογίας, την ημερομηνία όπου παύουν να εκτελούν την αρμοδιότητά τους ή/και να διεξάγουν τις δραστηριότητες που είχαν αναλάβει αρχικά. Ωστόσο, για θέματα που έχουν προκύψει πριν από την ημερομηνία αποχώρησης, θα πρέπει να παραμείνουν δεσμευμένοι στον Κώδικα Δεοντολογίας έως ότου επέλθει η ολοκλήρωση των διαδικασιών.

 

3 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

 

3.1 Γενικά Χαρακτηριστικά

3.1.1 Τα Συσχετιζόμενα Άτομα θα πρέπει να ακολουθούν μια διαγωγή κοσμιοτάτη, δίκαι και αμερόληπτη και να δρουν πάντοτε σύμφωνα με τα υψηλότερα ηθικά πρότυοπα ακεραιότητας και διαφάνειας. Εκείνος ή εκείνη θα πρέπει να αποφεύγει οποιαδήποτε συμπεριφορά, η οποία διακατέχεται από ασυνέπεια ή που υπονομεύει με οποιονδήποτε τρόπο τους στόχους του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας. Επίσης, εκείνος ή εκείνη θα πρέπει να αποφεύγει πράξεις που ευκόλως χαρακτηρίζονται απαράδεκτες ή που υποτιμούν ή που φαίνεται να έχουν τη δυνατότητα να εκθέσουν την Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ και/ή το άθλημα του Κρίκετ σε ανυποληψία. ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Η αντίληψη και κατανόηση της συμπεριφοράς είναι τόσο σημαντική όσο η ίδια την συμπεριφορά. Είναι μια γκρίζα περιοχή που απαιτεί από το συσχετιζόμενο άτομο να αναστοχαστεί προσεκτικά τη μελλοντική του διαγωγή, προτού προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που ενδέχεται να μην είναι αποδεκτή από τον Κώδικα Δεοντολογίας.

3.1.2 Το Συσχετίζομενο Άτομο δεν πρέπει να κάνει τίποτα που ενδέχεται να εκφοβίσει, να προσβάλει, να ταπεινώσει ή να κάνει διακρίσεις εις βάρος οποιουδήποτε με βάση τη φυλή, τη θρησκεία, τον πολιτισμό, το χρώμα, την καταγωγή, την εθνική ή εθνοτική ταυτότητα, το φύλο, το σεξουαλικό προσανατολισμό, τις ειδικές ανάγκες, την οικογενειακή κατάσταση ή οτιδήποτε άλλο. Η διαφύλαξη της αιξιοπρέπειας είναι θεμελιώδης. Απαγορεύεται κάθε μορφή παρενόχλησης (λεκτική, σωματική, σεξουαλική ή άλλη).

3.1.3 Το Συσχετιζόμενο Άτομο δεν πρέπει να κάνει κατάχηση της θέσης του με οποιονδήποτε τρόπο, ειδικά για ιδιωτικούς σκοπούς. Εκείνος ή εκείνη πρέπει να χρησιμοποιεί τους πόρους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ μόνο για νόμιμους και ηθικούς σκοπούς που έχουν εγκριθεί από την Ελληνική Ομοσπονδία και όχι για μη-εξουσιοδοτημένο σκοπό.

3.1.4 Το Συσχετιζόμενο Άτομο πρέπει να αναφέρει στον Αρμόδιο Υπεύθυνο Δεοντολογίας, χωρίς καθυστέρηση, όλες τις πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε προσέγγιση ή πρόσκληση που έχει λάβει για προτροπή συμπεριφοράς που θα ισοδυναμούσε με παράβαση του Κώδικα Δεοντολογίας. Το ίδιο θα πρέπει να συμβαίνει και για κάποιο περιστατικό, γεγονός ή θέμα που υποπέφτει στην αντίληψή του ατόμου και ενδέχεται να αποδεικνύει πιθανή παράβαση του παρόντα Κώδικα.

3.1.5 Το Συσχετιζόμενο Άτομο πρέπει να συνεργάζεται πλήρως με όλες τις έρευνες που διενεργεί ο Αρμόδιος Υπεύθυνος Δεοντολογία σχετικά με πιθανές παραβάσεις, από το ίδιο το άτομο ή/και άλλους, του Κώδικα Δεοντολογίας (συμπεριλαμβανομένης, άνευ εξαιρέσεως, της παροχής πληροφοριών ή/και εγγράφων που ζητούνται από τον Διευθύνον Σύμβουλο Δεοντολογίας στο πλαίσιο της εκάστοτε έρευνας).

 

3.2 Σύγκρουση Συμφερόντων

3.2.1 Ένα Συσχετιζόμενο Άτομο δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τη θέση την οποία κατέχει στην Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ για να προωθήσει τα προσωπικά του συμφέροντα ή τα συμφέροντα οποιουδήποτε συγγενή, φίλου ή γνωστού (είτε προκύπτει απευθείας είτε μέσω ενό τρίτου ατόμου).

3.2.2 Κάθε Συσχετιζόμενο Άτομο οφείλει στην Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ να αναλάβει το καθήκον της πίστης και της αφοσίωσης. Ειδικότερα, το Συσχετιζόμενο Άτομο πρέπει να λαμβάνει αποφάσεις (συμπεριλαμβανομένης της έκκληση ψηφοφορίας) με βάση αποκλειστικά της ανεξάρτητη κρίση του και καλές προθέσεις, προς κοινό όφελος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ, καθώς και του αθλήματος Κρίκετ. Επίσης, το άτομο δεν πρέπει να προωθεί αντικρουόμενα συμφέροντα, όπως τα συμφέροντα κυβερνητικών ή πολτικών οργάνων («θεσμική» σύγκρουση συμφερόντων) ή τα προσωπικά του συμφέροντα (σύγκρουση «προσωπικών» συμφερόντων). Θα πρέπει, δηλαδή, το εκάστο άτομοο να αποφεύγει οποιαδήποτε κατάσταση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση σύγκρουση τέτοιων συμφερόντων.

 

3.3.1 Διακήρυξη Συμφερόντων

3.3.1 Τα Συσχετιζόμενα Άτομα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε επιρροή που ενδέχεται να παρεμβαίνει ή να επηρεάζει την ορθή και αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους, ή που ενδέχεται να είναι μη-συμβατή με τα καθήκοντα αφοσίωσης τους προς την Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ. Είναι, επίσης, καθήκων των Συσχετιζόμενων Ατομων να μην χρησιμοποιούν τη θέση που κατέχουν στην Ελληνική Ομοσπονδία για προσωπικό όφελος ή κέρδος. Για το σκοπό αυτό, κανένα Συσχετιζόμενο Άτομο δεν θα πρέπει να υποσκάπτη καμία σύγκρουση συμφερόντων.

3.3.2 Όταν το Συσχετιζόμενο Άτομο έχει,ή ενδέχεται να έχει, μια εμφανή ή πιθανή σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τα καθήκοντά του, πρέπει να γνωστοποιεί αυτή την σύγκρουση στον Αρμόδιο Υπεύθυνο [Δεοντολογίας], χωρίς καθυστέρηση, και κατά περίπτωση, να την γνωστοποιεί πριν από την εκλογή του ή τον διορισμό του στη θέση του εντός της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ. Σε περίπτωση που προκύψει σύγκρουση κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης, τότε το άτομο θα πρέπει να γνωστοποιήσει την εκάστοτε σύγκρουση στον Πρόεδρο της Συνερδίασης. Έπειτα, θα πρέπει να αποχωρήσει από τη συζήτηση της συνεδρίασης, καθώς και να απέχει από την ψηφοφορία (προς αποφυγήν επηρεασμού της) με θέματα που οξύνουν την σύγκρουση των συμφερόντων. Επίσης, δεν θα πρέπει να αναλάβει κανένα απολύτος μέρος στη διαχείρηση της σύγκρουσης αυτής ή στο θέμα για το οποίο δημιουργήθηκε σύγκρουση.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να προκύψει μια εμφανή ή πιθανή σύγκρουση συμφερόντων: (α) προσωπική συμμετοχή με χορηγούς, προμηθευτές, χειριστές χώρων, ραδιοτηλεοπτικούς φορείς ή πελάτες της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ, συμπεριλαμβανομένης της ιδιοκτησία ενός σημαντικού συμφέροντος σε μια τέτοια οργάνωση, ενεργώντας υπό οποιαδήποτε ιδιότητα ή αποδεχόμενα οφέλη (λ.χ. πληρωμές, προμήθειες, υπηρεσίες ή δάνεια), (γ) ιδιοκτησία περιουσίας που επηρεάζεται από τις δράσεις της Ελληνικής Ομοσπονδίας ή που αποκτήθηκε ως αποτέλεσμα εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με τα εμπορικά συμφέροντα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ και μπορεί να επηρεάσει ή να επηρεαστεί από τις δράσεις της Ελληνική Ομοσπονδίας, (γ) εκτός εργασίας, που μπορεί να θέσει το άτομο σε κατάσταση σύγκρουσης αναφορικά των καθηκόντων του στην Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ, και (δ) εξωτερική εμπλοκή σε πολιτικές ή επαγγελματικές οργανώσεις που ενδέχεται να δημιουργήσουν το κατάλληλο περιβάλλον για μη-εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών, που μπορεί να φέρουν σε αναστάτωση την Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ ή/και ακόμη και το ίδιο το άθλημα [Κρίκετ].

3.3.3 Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ουσιώδεις αλλαγές στις πληροφορίες της αρχικής δήλωσης, το Συσχετιζόμενο Προσωπικό θα πρέπει να υποβάλει συμπληρωματική δήλωση, που περιγράφει σαφώς αυτές τις αλλαγές, στον Αμόδιο Υπεύθυνο [Δεοντολογίας], το συντομότερο δυνατό.

3.3.4 Όταν υπάρχει εμφανής ή πιθανή σύγκρουση (είτε σημειώνονται βάσει επίσημης ομολογίας είτε αλλιώς), ο Αρμόδιος Υπεύθυνος [Δεοντολογίας] (ή κατά περίπτωση, ο Πρόεδρος της εκάστοτε συνδερδίασης) θα πρέπει να συμβουλεύσει όλα τα πρόσωπα που σχετίζονται με την εκάστοτε σύγκρουση, ώστε να διασφαλιστεί η κατάλληλη αντιμετώπιση του θέματος. Επίσης, ο Αρμόδιος Υπεύθυνος θα έχει την δυνατότητα να αίρει, όταν κρίνεται σκόπιμο, όλες τις προϋποθέσεις της σύγκρουσης, με καταγραφή της εκάστοτε άρσης. Δεν παρέχεται άρση των συγκρούσεων όταν το Συσχετιζόμενο Άτομο έχει προσωπικό οικονομικό συμφέρον σχετικά με το αποτέλεσμα του ζητήματος που βρίσκεται υπό εξέταση.

 

3.4 Εχεμύθεια

3.4.1 Το Συσχετιζόμενο Άτομο δεν πρέπει να αποκαλύπτει σε τρίτους οποιαδήποτε πληροφορία που του γνωστοποιείται εμπιστευτικά λόγω της θέσης του εντός της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ, εκτός εάν: (α) απαιτείται από τον νόμο, ή (β) η Ελληνική Ομοσπονδία συμφωνεί, εκ των προτέρων, με γραπτή δήλωση σε μια τέτοια αποκάλυωη πληροφοριών, ή (γ) αυτές οι πληροφορίες έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί (εκτός από την παραβίαση αυτής της ρήτρας).

3.4.2 Τα καθήκοντα εχεμύθειας, που θα πρέπει να αναλαμβάνουν τα άτομα, ισχύουν επ’ αόριστον ή έως ότου οι εκάστοτε πληροφορίες δημοσιοποιηθούν ή σε περίπτωση που ζητηθεί από το νόμο στο άτομο να αποκαλύψει τις πληροφορίες.

 

3.5 Δωροδοκία, Προσφορά και Φιλοξενία

3.5.1 Σύμφωνα με τη ρήτρα 3.5.5, τυχόν δώρα, προσφορές ή άλλα προνόμια που λαμβάνονται από τα Συσχετιζόμενα Άτομα, είτε άμεσα είτε έμμεσα, τα οποία προέκυψαν λόγω της θέση που κατέχει το εκάστοτε άτομο, μπορεί να επηρεάσει δυνητικά την κρίση του [ατόμου] ως προς την εκτέλεση των καθηκόντων του. Επομένως, για λόγους διαφάνειας, θα πρέπει να αναφέρονται όλες οι προσφορές στον Αρμόδιο Υπεύθυνο Δεοντολογίας, ο οποίος θα καθορίσει εάν το δώρο μπορεί να γίνει αποδεκτό.

3.5.2 Το Συσχετιζόμενο Άτομο δεν πρέπει να προσφέρει ή να αποδεχθεί οποιαδήποτε δωροδοκία, πληρωμή, δωρεά, δώρο ή άλλη παρότρυνση (είτε χρηματική είτε άλλη) προκειμένου να επηρεάσει τις ενέργειες ή τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα [του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου]. Το εκάστοτε άτομο πρέπει να αποκαλύψει κάθε αίτημα που λαμβάνει για τέτοια παρότρυνση, χωρίς καθυστέρηση, στον Αρμόδιο Υπεύθυνο Δεοντολογίας.

3.5.3 Η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ αναγνωρίζει ότι μπορεί κάποια άτομα να προφέρουν δώρα σε Συσχετιζόμενα με την Ελληνική Ομοσπονδία Άτομα. Ένα Συσχετιζόμενο Άτομο, όμως, δεν πρέπει να δέχεται οφέλη οποιουδήποτε είδους από άτομο που έχει ως στόχο να κλονίσει την κρίση ή την ακεραιότητα του Συσχετιζόμενου [Ατόμου]. Σε αυτό το πλαίσιο, η αντίληψη είναι το ίδιο σημαντική με την πραγματικότητα. Η θεμελιώδης αρχή ορίζει ότι κανένα Συσχετιζόμενο Άτομο δεν πρέπει να προβαίνει σε πράξεις που μπορεί να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι το άτομο έχει επηρεαστεί (ή είναι επιρρεπές στο να επηρεαστεί) για να δείξει μεροληψία υπέρ ή εναντίον ενός ατόμου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.5.4 Ένα Συσχετιζόμενο Άτομο δεν πρέπει ποτέ να δεχθεί οποιδήποτε δώρο σε μετρητά, ούτε θα πρέπει να προσφέρει ή να δεχθεί δωροδοκία επί πληρωμή ή αλλιώς, στην περίπτωση που ένα λογικό άτομο θα θεωρούσε ότι αυτή η χειρονομία υποκρύπτει αναξιόπιστου σκοπούς.

3.5.5 Σύμφωνα πάντα όσων έχουν αναφερθεί παραπάνω, το Συσχετιζόμενο Άτομο μπορεί εύλογα να αποδεχθεί εταιρικά δώρα, αποκλειστικά ως ένδειξη σεβασμού ή φιλίας, υπό την προϋπόθεση ότι τέτοια δώρα (ή άλλες προσφορές) άνω των 85 ευρώ (ή ισοδύναμο άλλου νομίσματος), θα πρέπει να γνωστοποιούνται, να καταγράφονται και να εγκρίνονται από τον Ατμόδιο Υπεύθυνο Δεοντολογίας. Στην περίπωτση που τα δώρα (ή άλλες προσφορές) δεν εγκριθούν από τον Αρμόδιο Υπεύθυνο, πρέπει να αποσύρονται ή να επιστρέφονται.

3.5.6 Τα Συσχετιζόμενα Άτομα πρέπει να γνωρίζουν ότι οποιοδήποτε δώρο (ή άλλη προσφορά) που τους προσφέρεται χάρη της θέσης που κατέχουν στην Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ και είναι αξίας άνω των 400 ευρώ, θεωρείται αυτόματα ότι έχει προσφερθεί προς τον Ελληνική Ομοσπονδία και ως εκ τούτου γίνεται ιδιοκτησία της. Κατά συνέπεια, το Συσχετιζόμενο Άτομο που λαμβάνει ένα τέτοιο δώρο (ή προσφορά) θα πρέπει να το παραδώσει στην Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ προς κοινό όφελος.

 

3.6 Η ακαιρεότητα του Αγώνα

3.6.1 Οι τύποι συμπεριφοράς που απαγορεύονται είναι οι εξής: διαφθορά: στοιχήματα που σχετίζονται με αγώνες κρίκετ, κατάχρηση εσωτερικών πληροφοριών για σκοπούς στοιχηματισμού, προσφέροντας ή παρέχοντας σε οποιονδήποτε Συμμετέχοντα δώρο, χρηματική αμοιβή ή άλλη προσφορά (α) για σκοπούς παράβασης του Κώδικα Κατά της Διαφθοράς, ή (β) σε περιπτώσεις που θα μπορούσαν να θέσουν τον Συμμετέχοντα καθώς και το ίδιο το άθλημα σε ανυποληψία. Τα Συσχετιζόμενα Άτομα δεσμεύονται αυτόματα και υποχρεούνται να τηρούν όλες τις διατάξεις του Κώδικα Κατά της Διαφθοράς, αναμορφωμένες από την Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ, και συνεπώς επεκτείνεται ο ορισμίς του «Συμμετέχοντα» στον Κώδικα [Κατά της Διαφθοράς] ώστε να συμπεριλάβει όλα τα Συσχετιζόμενα Άτομα.

3.6.2 Με σκοπό την εφαρμοσμένη προστασία δεδομένων, καθώς και άλλων νόμων, το Συσχετιζόμενο Άτομο θεωρείται ότι έχει συναινέσει στη συλλογή, επεξεργασία, αποκάλυψη και χρήση πληροφοριιών που σχετίζονται με τον ίδιο και τις δραστηριότητές του, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών του, για τους σκοπούς της έρευνα βάσει του Κώδικα, που επιβεβαιώνουν την εν λόγω συμφωνία γραπτώς, κατόπιν αιτήματος.

 

3.7 Σχέσεις με Οργανισούς Προγνωστικών Αγώνων και Στοιχημάτων

3.7.1 Ένα Συσχετιζόμενο Άτομο δεν μπορεί να έχει επιχειρηματικές σχέσεις (είτε άμεση είτε έμμεση) ή να συνάψει οποιαδήποτε επιχειρηματική συμφωνία (είτε επίσημη είτε όχι) με οποιονδήποτε Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων και Στοιχημάτων που συνεπάγεται την καταβολή χρημάτος προς ή από, ή την παροχή οποιωνδήποτε οφελών, προς ή από το Συσχετιζόμενο Άτομο, άμεσα ή έμμεσα. Στην μοναδική περίπτωση που μπορεί να εγκριθεί μια τέτοια συνεργασία είναι μέσω του Αρμόδιου Υπεύθυνου, εφόσουν του γνωστοποιηθεί και καταγραφεί.

3.7.2 Το Συσχετιζόμενο Άτομο κατηγορείται με παράβαση του παρόντος Κώδικα [Κατά της Διαφθοράς], εάν οποιοδήποτε μέλος της οικγενείας του ατόμου (σύζυγος, γονέας, αδελφός/ή, γιος ή κόρη [βιολογικός/ή ή εξ’αγχιστείας]) έχει το συμφέρον του σε έναν Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων και Στοιχημάτων, ή έχει επιχειρηματική συνεργασία ή εμπλέκεται στον καθημερινό επιχειρησιακό έλεγχο του [Οργανισμού].

 

3.8 Γενικές Διατάξεις

3.8.1 Μια συμφωνία ενός Συσχετιζόμενου Ατόμου ή απόπειρα διάπραξης οποιασδήποτε συμπεριφοράς που θα ισοδυναμούσε με παραβίαση του Κωδικα Δεοντολογίας, ακόμη και εάν δεν έχει διαπραχθεί ολότελα, θα αντιμετωπίζεται σαν να έχει ήδη ολοκληρωθεί. Στην περίπτωση που το Άτομο παραιτήται από τη συμφωνία ή την απόπειρα της πράξης προτού ανακαλυφθεί από τρίτο άτομο εκτός συμφνωίας, τότε δεν θα επιβαρύνεται περαιτέρω.

3.8.2 Το Συσχετιζόμενο Άτομο που εξουσιοδοτεί, προκαλεί, βοηθά συνειδητά, ενθαρρύνει ή καλύπτει με οποιονδήποτε τρόπο πράξεις που συνεπάγονται παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας, θα θεωρείται ότι κι εκείνος/η έχει διαπράξει παράπτωμα.

3.8.3 Η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκερ θα διορίσει ένα άτομο με τις κατάλληλες δεξιότητες, την εμπειρία και την ικανότητα να ενεργήσει ως Υπεύθυνος Δεοντολογίας βάσει του Κώδικα [Δεοντολογίας]. Ο Υπεύθυνος Δεοντολογίας θα διοριστεί για θητεία τουλάχστον τεσσάρων (4) ετών (η οποία μπορεί να ανανεωθεί). Η αρμοδιότητα του υπευθύνου μπορεί να εκπληρωθεί ως ad hoc ή μερική απασχόληση από ένα υπάρχων Συσχετιζόμενο Άτομο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ ή, ιδανικότερα, μπορεί να διοριστεί ως ανεξάρτητο τρίτο μέλος. Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Δεοντολογίας δεν σχετίζεται με τον Εντεταλμένο Υπεύθυνο, αλλά θα διορίζεται και θα προσλαμβάνεται όταν ο Εντεταλμένος Υπεύθυνος διχάζεται με ένα θέμα.

3.8.4 Ο Αρμόδιος Υπεύθυνος Δεοντολογίας θα είναι υπόλογος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ και θα είναι υπεύθυνος για την μετάδοση και τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας, καθώς και της επιτήρησης της συμπεριφοράς των Συσχετιζομένων με την Ομοσπονδία Ατόμων. Είτε ενεργώντας αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν παραπομπής από τρίτο άτομο, ο Αμόδιος Υπεύθυνος Δεοντολογίας θα είναι υπεύθυνος για την διεξαγωγή ερευνών σχετικά με τις δραστηριότητες οποιουδήποτε Συσχετιζόμενου Ατόμου που πιστεύει ότι διέπραξε κάποιο αδίκημα, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας (δικαιούται να ζητήσει την βοήθεια τρίτων, π.χ. δικηγόρων, για να βοηθήσει στην έρευνα, εάν και όταν απαιτείται. Στο πλαίσιο της εκάστοτε έρευνας, ο Υπεύθυνος Δεοντολογίας μπορεί να ζητήσει αποδεικτικά στοιχεία ή/και έγγραφα, καθώς και να συγκαλέσει συνέλευση ακροάσεως.

3.8.5 Μετά το πέρας της εκάστοτε έρευνας, όταν ο Αρμόδιος Υπεύθυνος Δεοντολογίας θεωρήσει ότι έχει συλλέξει όλα τα κομμάτια της [έρευνας], τότε θα πρέπει να συντάξει ένα γραπτό κείμενο με τα συμπεράσματά του και, όπου κρίνεται απαραίτητο, τις προτάσεις του για πιθανόν κυρώσεις ή τις κατάλληλες ενέργειες που θα πρέπει να ληφθούν. Το κείμενο αυτό θα υποβληθεί σε [εισάγεται το όνομα του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου] για να προσδιοριστούν οι δράσεις που θα πρέπει να ληφθούν για τη λήξη της υπόθεσης. Εναλλακτικά ή επιπρόσθετα, η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ μπορεί να προσφύγει σε βοήθεια και συμβουλή από τον Αρμόδιο Υπεύθυνο Δεοντολογίας της Διεθνούς Επιτροπής Κρίκετ, εάν οι περιστάσεις το απαιτήσουν.

3.8.6 Αυτή η πολιτική χρησιμεύει ως πλαίσιο για την καθοδήγηση της ηθικής συμπεριφοράς και κόσμιας διαγωγής, όμως δεν δύναται να καλύψει κάθε περίσταση. Εάν τα Συσχετιζόμενα Άτομα δεν έχουν κατανοήσει σαφώς τις απαιτήσεις της παρούσας πολιτικής, θα πρέπει να συμβουλευτούν τον Αρομόδιο Υπεύθυνο Δεοντολογίας. Επίσης, τα Συσχετιζόμενα Άτομα έχουν την δυνατότητα και την ευθύνη να υποβάλλουν ερωτήματα και να ζητήσουν περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με ένα συμβάν ή με την προτεινόμενη πορεία δράστηριοποίησης.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΩΝ/ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Εγώ, ο/η υπογράφων/ουσα, ΔΗΛΩΝΩ τα εξής:

1. Έχω διαβάσει, κατνοήσει και συμφωνήσει να δεσμευτώ και να τηρώ τον Κώδικα Δεοντολογίας.
2. Δεν έχω, ούτε προβλέπω προς το παρόν ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, τρέχουσα, εμφανής ή πιθανή, εκτός από ό,τι αναφέρεται στην παρούσα δήλωση.
3. Συναινώ να κάνω άμεση ενημέρωση για οποιαδήποτε ουσιαστικής αλλαγής στη δήλωση που περιέχεται στο έντυπο.
4. Συναινώ να κάνω άμεση αποκάλυψη τυχόν πρόσθετων τρεχούμενων, εμφανών ή πιθανών συγκρούμενων συμφερόντων που θα μπορεί να προκύψουν μετέπειτα της δήλωσης, μέσω ξεχωριστής δήλωσης.
5. Συμφωνώ ότι δεσμεύομαι από οποιεσδήποτε αποφάσεις λαμβάνονται από τις Αρμόδιες Αρχές βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας.

 

 

Ημερομηνία: ………………………………..

Υπογραφή: ………………………………..

Ολογράφως: ………………………………..

 

 

Έντυπο Δήλωσης Δώρου/Φιλοξενίας
(Εξουσιοδότηση / Αποδοχή / Απόρριψη)

Όνομα Παραλήπτη:

Όνομα Τελικού Παραλήπτη (εάν μεταβιβαστεί):

Ημερομηνία Προσφοράς Δώρου ή Φιλοξενίας:

Περαιτέρω Λεπτομέριες για το Δώρο ή τη Φιλοξενία:

 

 

Εκτιμώμενο Κόστος Δώρου ή Φιλοξενίας:

Ο Πάροχος (όνομα και εταιρία):

Σχέση Παρόχου με την Διεθνή Επιτροπή Κρίκετ (ΔΕΚ):

Αιτιολόγηση Προσφοράς:

 

Υπάρχει τρέχουσα συνητική σύμβαση με τον δωρητή; Εάν ναι, δώστε λεπτομέριες:

 

Έχει ποτέ ο δωρητής προσφέρει δώρο ή φιλοξενία στον παραλήπτη ξανά; Εάν ναι, δώστε λεπτομέριες:

 

 

Ημερομηνία: ……………………………….

Υπογραφή: ………………………………..

Ολογράφως: ………………………………..

Share With: