Κανονισμός Διαιτητών ΕΛ.Ο.Κ

Κανονισμός Διαιτητών ΕΛ.Ο.Κ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ , έχοντας υπ’ όψιν της τις διατάξεις του άρθρου 44 και 45 του ν. 2725/99 , όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 67 και 68 του ν. 3057 / 2002 και των τροποποιήσεων τους , τις διατάξεις του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΛ.Ο.Κ. , εκδίδει τον παρακάτω ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ .

Άρθρο 1 - Αρμοδιότητα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ
Άρθρο 2 - Όργανα Διαιτησίας
Άρθρο 3 - Διαιτητές Εν Ενεργεία Και Μη Εν Ενεργεία
Άρθρο 4- Κτήση Της Ιδιότητας Του Διαιτητή/Δίπλωμα Διαιτησίας/Σχολές - Σεμινάρια Διαιτησίας
Άρθρο 5 - Κατηρογίες Διαιτητών
Άρθρο 6 - Άσκηση Του Έργου Των Εν Ενεργεία Και Μη Εν Ενεργεία Διαιτητών
Άρθρο 7 - Διαδικασία Αξιολόγησης Και Κατάταξης Σε Κατηγορίες Των Εν Ενεργεία Διαιτητών/Πίνακες
Άρθρο 8 - Ορισμός Διαιτητών
Άρθρο 9 - Αποζημιώσεις Διαιτητών
Άρθρο 10 - Εξαιρέσεις Διαιτητών - Κωλύματα
Άρθρο 11 - Τα καθήκοντα των Διαιτητών
Άρθρο 12 - Πειθαρχικός Έλεγχος Διαιτητών
Άρθρο 13 - Γενικά
Άρθρο 14 - Έγκριση Κανονισμού