ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 2022 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

 

ΚΕΡΚΥΡΑ 07/12/2021

Αριθμ.Πρωτ.:4080

ΓΕΝΙΚΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΡΙΚΕΤ

(ΙΝDOOR –ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΜΑΤΩΝ  ΕΘΝΙΚΩΝ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ (ΕΛ.Ο.Κ), έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Καταστατικού, του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και του Α.Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκδίδει  την Γενική Προκήρυξη Πανελληνίων Πρωταθλημάτων Κλειστού Χώρου (indoor)- αγωνιστικής περιόδου  2022.

Οι  ακριβείς  ημερομηνίες  έναρξης και λήξης  θα οριστούν  στην  αντίστοιχη  Ειδική  Προκήρυξη  κάθε  κατηγορίας  μετά από συνεννόηση με τις αθλητικές εγκαταστάσεις.

 

1 .ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2022

Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλήτριες γεννηθείσες από 2002 και μεγαλύτερες.

Στο      Πρωτάθλημα  επιτρέπεται  να συμμετέχουν  έως (5)  αθλήτριες μικρότερης ηλικίας με ειδική άδεια συμμετοχής που χορηγεί η ΕΛ.Ο.Κ. Οι μικρότερες αθλήτριες συμμετέχουν με την  απόλυτη ευθύνη των σωματείων τους.

 

2 .ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ  ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2022   

Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλητές γεννηθέντες  από 2002 και μεγαλύτεροι.

Στο    Πρωτάθλημα   επιτρέπεται  να συμμετέχουν έως  (5)  αθλητές μικρότερης ηλικίας με ειδική άδεια συμμετοχής που χορηγεί η ΕΛ.Ο.Κ. Οι μικρότεροι  αθλητές συμμετέχουν με την  απόλυτη ευθύνη των σωματείων τους.

 

3 .ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ- ΑΝΔΡΩΝ Κ 19 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2022  

Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλητές γεννηθέντες  το 2003  και  2004.

Στο Πρωτάθλημα   επιτρέπεται  να συμμετέχουν μέχρι  (5)  αθλητές μικρότερης ηλικίας με ειδική άδεια συμμετοχής που χορηγεί η ΕΛ.Ο.Κ. Οι μικρότεροι  αθλητές συμμετέχουν με την  απόλυτη ευθύνη των σωματείων τους.

 

 

 

4.ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ- ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ19  ΚΛΕΙΣΤΟΥΧΩΡΟΥ 2022    

Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλήτριες  γεννηθείσες   το 2003  και  2004.

Στο Πρωτάθλημα   επιτρέπεται  να συμμετέχουν μέχρι (5)  αθλήτριες μικρότερης ηλικίας με ειδική άδεια συμμετοχής που χορηγεί η ΕΛ.Ο.Κ. Οι μικρότερες   αθλήτριες συμμετέχουν με την  απόλυτη ευθύνη των σωματείων τους.

 

5 .ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Κ17 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2022   

Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλητές γεννηθέντες  το 2005  και  2006.

Στο Πρωτάθλημα   επιτρέπεται  να συμμετέχουν μέχρι   (5)  αθλητές μικρότερης ηλικίας με ειδική άδεια συμμετοχής που χορηγεί η ΕΛ.Ο.Κ. Οι μικρότεροι  αθλητές συμμετέχουν με την  απόλυτη ευθύνη των σωματείων τους.

 

 

6 .ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ Κ17 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2022

Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλήτριες  γεννηθείσες   το 2005  και  2006.

Στο Πρωτάθλημα   επιτρέπεται  να συμμετέχουν μέχρι  (5)  αθλήτριες μικρότερης ηλικίας με ειδική άδεια συμμετοχής που χορηγεί η ΕΛ.Ο.Κ. Οι μικρότερες   αθλήτριες συμμετέχουν με την  απόλυτη ευθύνη των σωματείων τους.

 

7 .ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Κ15  ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2022

Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλητές γεννηθέντες  το 2007  και  2008.

Στο Πρωτάθλημα   επιτρέπεται  να συμμετέχουν μέχρι   (5)  αθλητές   μικρότερης ηλικίας  με ειδική άδεια συμμετοχής που χορηγεί η ΕΛ.Ο.Κ. Οι μικρότεροι  αθλητές συμμετέχουν με την  απόλυτη ευθύνη των σωματείων τους.

 

 

8 .ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ15  ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2022

Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλήτριες γεννηθείσες το 2007  και 2008.

Στο Πρωτάθλημα   επιτρέπεται  να συμμετέχουν μέχρι  (5)  αθλήτριες  μικρότερης ηλικίας με ειδική άδεια συμμετοχής που χορηγεί η ΕΛ.Ο.Κ. Οι μικρότερες αθλήτριες συμμετέχουν με την  απόλυτη ευθύνη των σωματείων τους.

 

9 .ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  ΑΓΟΡΙΩΝ  ΚΑΙ  ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ  Κ13 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2022

Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλητές και  αθλήτριες  γεννημένοι από το 2009 και νεώτεροι.

Στο Πρωτάθλημα   επιτρέπεται  να συμμετέχουν  αθλητές   και  αθλήτριες  μικρότερης ηλικίας με ειδική άδεια συμμετοχής που χορηγεί η ΕΛ.Ο.Κ. Οι μικρότεροι αθλητές και  αθλήτριες  συμμετέχουν με την  απόλυτη ευθύνη των σωματείων του.

 

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

Την οργάνωση και διεξαγωγή των διοργανώσεων αναλαμβάνει η Ελληνική Ομοσπονδία  Κρίκετ και η Επιτροπή Πρωταθλήματος,  η οποία αποτελείται από τους: Νικόλαο Κοσκινά  (Πρόεδρο),  Γεώργιο Μάζη,  και Χρήστο Διαβάτη. Η ΕΛ.Ο.Κ και η Επιτροπή Πρωταθλήματος, θα προβεί στην έκδοση Ειδικών Προκηρύξεων ανά κατηγορία Πρωταθλήματος Κλειστού Χώρου, τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες (15) πριν την έναρξη τους. Οι ημερομηνίες, ο τρόπος διεξαγωγής  οι  τόποι των κληρώσεων, και λοιπές πληροφορίες  θα καθοριστούν στις  ειδικές προκηρύξεις.

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο :ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συμμετοχή των σωματείων στα  Πανελλήνια Πρωταθλήματα Κρίκετ 2022 που διοργανώνονται από την Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ, είναι υποχρεωτική, με ελάχιστο αριθμό, μία κατηγορία (1) Πρωταθλήματος. Για να γίνει αποδεκτή η συμμετοχή σωματείου στα Πανελλήνια  Πρωταθλήματα, θα πρέπει να υποβληθεί στην Ομοσπονδία δήλωση συμμετοχής  και  χρηματικό παράβολο   25,00 ευρώ ανά κατηγορία  συμμετοχής έως και  την Δευτέρα   20 /12 / 2021. Η δήλωση συμμετοχής  πρέπει να είναι έγγραφη, να υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, να φέρει την σφραγίδα του σωματείου και να αναφέρει  ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους της προκήρυξης και του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και του Καταστατικού της ΕΛ.Ο.Κ. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικά τις επίσημες διοργανώσεις στις οποίες θα  συμμετέχει το σωματείο, τα χρώματα της εμφάνισης των ομάδων και το γήπεδο που θα χρησιμοποιεί το Σωματείο ως έδρα σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιήσει το γήπεδο που θα ορίσει η ΕΛ.Ο.Κ

Με απόφαση της Ε.Π.  τα Πρωταθλήματα θα διεξαχθούν με κίτρινο μπαλόνι τύπου long life –high test indoor cricket. H προμήθεια των μπαλονιών είναι ευθύνη των σωματείων και μπορείτε να τα βρείτε από τη   Wintech   International   Spotswear & Equipment Suppliers (τηλ. 0044-7487532164).

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο :ΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι  ομάδες  που θα  δηλώσουν  Συμμετοχή αλλά με  έγγραφό  του  Σωματείου  τους  δεν  συμμετάσχουν  ή παραιτηθούν, πριν από την κλήρωσή θα  υπόκεινται  στις  παρακάτω  κυρώσεις .

1 .        Δεν συμπεριλαμβάνεται στον Πίνακα Βαθμολογικής Κατάταξης .

2 .        Το  καταβληθέν  παράβολο  δεν  επιστρέφεται .

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ

Για  οτιδήποτε  δεν προβλέπεται  από  την  παρούσα, όπως και κάθε ασάφεια που χρειάζεται συμπλήρωση ή διευκρίνιση θα ρυθμίζεται από το Δ.Σ. και την αρμόδια Επιτροπή. Η ΕΛ.Ο.Κ έχει το δικαίωµα στις Ειδικές Προκηρύξεις των Πρωταθλητών, να προσθέσει ειδικούς όρους που δεν προβλέπονται στην παρούσα Προκήρυξη και οι οποίοι είναι δεσμευτικοί για τα σωματεία.

Σε σχέση με τα περιοριστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του Κορωναιού covid- 19, η διεξαγωγή των αγώνων και η συμμετοχή των αθλητών, συντελεστών , παραγόντων και προπονητών (θα καθοριστεί ελάχιστος αριθμός) επιτρέπεται μόνο με την τήρηση υγειονομικού πρωτοκόλλου.

 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΣΤΑ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ  ΚΡΙΚΕΤ

(ΙΝDOOR  – ΚΛΕΙΣΤΟΥ  ΧΩΡΟΥ)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ  2022

……………………………………………………………………………………………..

ΣΩΜΑΤΕΙΟ  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

Αρ.  πρωτ. :  .  .  .  .  .                                                              Ημερομηνία.:       …..…..  / ……..  /2021

 

ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΡΙΚΕΤ

Κατόπιν της Γενικής Προκήρυξης Πανελληνίων Πρωταθλημάτων indoor – Κλειστού χώρου  αγ. Περιόδου 2022 , δηλώνουμε συμμετοχή στις παρακάτω επίσημες διοργανώσεις :

  1. …………………………………………………………………….
  2. …………………………………………………………………….
  3. …………………………………………………………………….
  4. …………………………………………………………………….
  5. . …………………………………………………………………….
  6. …………………………………………………………………….
  7. …………………………………………………………………….
  8. …………………………………………………………………….
  9. …………………………………………………………………….

 

Τα χρώματα της εμφάνισης που θα χρησιμοποιήσει  το Σωματείο  μας ανά  είναι :

ΑΝΔΡΩΝ     :     …………………………………………

ΓΥΝΑΙΚΩΝ  :      …………………………………………

Το σωματείο δηλώνει ότι  αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους της προκήρυξης ,  του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και του Καταστατικού της ΕΛ .Ο.Κ.

Το γήπεδο που θα χρησιμοποιεί το Σωματείο ως έδρα :  ……………………………..

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

( σφραγίδα  Σωματείου )

( Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή )                                                                  ( Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή )

………………………………………….                                        ………………………………………………

Share With: