ΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΡΙΚΕΤ Γ΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

Ιδρύεται με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με α.π. 124090/12-04-2022

Σχολή Προπονητών Κρίκετ Γ΄ Επιπέδου, η οποία θα λειτουργήσει στη Κέρκυρα, το διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας έως 31/10/2023 με σύνολο εκπαιδευτικών ωρών
κατά ελάχιστο όπως ορίζεται από τον παρακάτω πίνακα.
Eπίπεδο Γ

Διδακτικές ώρες 300 (270)*                                                                                                                                                                                                                                                                                            Διπλωματική εργασία άλλες εργασίες(30)*
Πρακτική άσκηση50
Διάρκεια λειτουργίας σχολής (ελάχιστη) 6 μήνες
Συνολική διάρκεια 350

Το σύνολο των ωρών είναι 300. Οι αριθμοί σε παρένθεση απεικονίζουν τη δυνατότητα
συνδυασμού διδακτικών ωρών και εργασιών.
Η διοίκηση, η διεύθυνση, η λειτουργία της σχολής και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η σχολή διοικείται από πενταμελή επιτροπή, που συγκροτείται από τους:
1. ΒΑΡΒΕΡΗ ΛΟΥΙΖΑ, υπάλληλος Γ.Γ.Α., ως Πρόεδρος.
2. ΤΣΙΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, υπάλληλος Γ.Γ.Α., ως μέλος.
3. ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΡΙΝΑ, υπάλληλος της ΓΓΑ, ως μέλος.
4. ΓΟΥΣΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ., ως μέλος
5. ΝΙΚΗΤΑΣ ΟΘΩΝ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, υπάλληλος της ΕΛ.Ο.Κ., ως μέλος.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ, υπάλληλος της Γ.Γ.Α.
Στα μέλη της επιτροπής και στους γραμματείς δεν καταβάλλεται αποζημίωση, θα παρέχουν
τις υπηρεσίες τους αμισθί.

Α. Η Επιτροπή Διοίκησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. α. Εγκρίνει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και το διδακτικό προσωπικό.
β. Ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των υποψηφίων. Παρακολουθεί τη λειτουργία της
σχολής και τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Λαμβάνει αποφάσεις για οποιοδήποτε θέμα αφορά την
εύρυθμη λειτουργία της σχολής. Μετά την υποβολή των αποτελεσμάτων από τον Διευθυντή, η
επιτροπή διοίκησης προβαίνει στην επικύρωση των αποτελεσμάτων και καταρτίζει πίνακες
επιτυχόντων και αποτυχόντων (συντάσσοντας σχετικό πρακτικό).

γ. Οι γραμματείς της σχολής μεριμνούν για τη συγκέντρωση των αιτήσεων και των
δικαιολογητικών των υποψηφίων και συντάσσουν σχετικό πίνακα. Επίσης, συμπληρώνουν πίνακα
με τα στοιχεία των υποψηφίων τον οποίο υποβάλλουν στο αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ για την
αναζήτηση της ποινικής κατάστασης των υποψηφίων προπονητών. Ενημερώνουν τα μέλη για τις
συνεδριάσεις της επιτροπής και συντάσσουν τα πρακτικά των συνεδριάσεων. Το έργο των
γραμματέων συνεπικουρούν υπάλληλοι των ομοσπονδιών που ορίζονται με απόφαση του ΔΣ της
ομοσπονδίας.

δ. Ο φάκελος της σχολής που πρέπει να περιέχει τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των
υποψηφίων, το σχετικό πίνακα δικαιολογητικών, τα πρακτικά συνεδριάσεων της Επιτροπής και το
πρόγραμμα Σπουδών (στον οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα, οι διδάσκοντες και οι
ώρες διδασκαλίας) παραδίδεται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της σχολής με ευθύνη του
Προέδρου, στο αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ .

ε. Δημιουργεί και παραδίδει αρχείο με τα αποτελέσματα των εξετάσεων (γραπτών και
προφορικών) ανά εξεταζόμενο μάθημα (γραπτά εξετάσεων, βαθμολογίες εξεταστών στα πρακτικά
μαθήματα, κλπ).

στ. Αποφασίζει για τους χώρους υλοποίησης του θεωρητικού και πρακτικού μέρους που
πληρούν τις προδιαγραφές και ειδικά για τους αθλητικούς χώρους θα πρέπει να έχουν άδεια
λειτουργίας.

ζ. Εγκρίνει το πρόγραμμα και τη διαδικασία των εξετάσεων λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία
μέτρα για την αντικειμενική αξιολόγηση των υποψηφίων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι γραπτές
εξετάσεις και οι αξιολογήσεις θα πρέπει να γίνονται με καλυμμένα τα ονόματα των υποψηφίων, οι
προφορικές εξετάσεις από τριμελή επιτροπή και οι αξιολογήσεις των εργασιών από δύο εξεταστές.
η. Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας της σχολής.

2. H επιτροπή διοίκησης της σχολής έχει την ευθύνη της διαπίστωσης – ελέγχου της ύπαρξης
απόφασης ή βεβαίωσης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του/των σωματείου/ων ή αν αυτό/α
λογίζεται/ονται ως αναγνωρισμένο/α σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις του Τμήματος
Αθλητικών Φορέων της ΓΓΑ και των στοιχείων του ηλεκτρονικού αρχείου που αυτό τηρεί, για το/α
σωματείο/α που αναφέρονται στη βεβαίωση αθλητικής εμπειρίας που εκδίδει η οικεία αθλητική
Ομοσπονδία ή η οικεία ένωση (χωρίς να απαιτείται ειδικός έλεγχος του χρόνου αθλητικής συμμετοχής
σε σχέση με την ημερομηνία έκδοσης απόφασης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης). Η διαδικασία που
ακολουθείται προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη αθλητικής αναγνώρισης περιγράφεται με τον υπ.
αριθμ. ΥΠΠΟΑ /ΓΔΥΑ /ΔΕΑΕΑ /ΤΕΑΣΠ /428302 /22809 /3677 /2925 /18-10- 2017 έγγραφο του αρμόδιου
για τις σχολές τμήματος.

ΑΡΘΡΟ 2
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Διευθυντής της σχολής ορίζεται ο κ. ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, διδάκτορας Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων.Ο Διευθυντής της σχολής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
– Εισηγείται το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στην Επιτροπή Διοίκησης και το διδακτικό
προσωπικό, καθώς και το ωρολόγιο πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη όσα προβλέπονται για τα
υποχρεωτικά μαθήματα και το διδακτικό προσωπικό στην παρούσα απόφαση.
– Έχει ευθύνη για κάθε θέμα που σχετίζεται με τη λειτουργία της σχολής και που δεν ανήκει
στον κύκλο αρμοδιοτήτων άλλου οργάνου, για το διδακτικό, εργατικό και βοηθητικό προσωπικό,
για την υλοποίηση του προγράμματος, τον έλεγχο των παρουσιών και των απουσιών των
σπουδαστών (τηρώντας σχετικό παρουσιολόγιο) και γενικά την τήρηση του κανονισμού
λειτουργίας της σχολής.
– Τροποποιεί εάν χρειασθεί το πρόγραμμα, ενημερώνοντας έγκαιρα την επιτροπή διοίκησης
της σχολής, το διδακτικό προσωπικό και τους σπουδαστές.
– Έχει το δικαίωμα επιβολής κυρώσεων, κατά περίπτωση, έως και την αποβολή υποψηφίου
από τη σχολή (με αιτιολογημένη εισήγησή του και απόφαση της επιτροπής διοίκησης της σχολής).
– Ελέγχει και εποπτεύει τη λειτουργικότητα των χώρων και του απαιτούμενου υλικού και
εξοπλισμού, καθώς και των συναφών οργάνων για την καλή λειτουργία της σχολής.
– Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο της Επιτροπής τα διπλώματα που χορηγούνται σε όσους
αποφοιτήσουν επιτυχώς από τη σχολή.
– Υποβάλλει στην επιτροπή διοίκησης υπογεγραμμένο πίνακα αποτελεσμάτων με τους
επιτυχόντες και αποτυχόντες σπουδαστές της σχολής, καθώς και συγκεντρωτικό πίνακα
βαθμολογίας των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν όλοι οι σπουδαστές της σχολής.
– Μετά το πέρας της σχολής συντάσσει έκθεση με τις παρατηρήσεις και τυχόν προτάσεις του,
την οποία υποβάλει στο αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ.
ΑΡΘΡΟ 3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΥΚΛΟΣ/ΤΟΜΕΑΣ 1
ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Ώρες – επίπεδο 1
ΚΥΚΛΟΣ/ ΤΟΜΕΑΣ 2
ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Ώρες – επίπεδο 1
ΚΥΚΛΟΣ/ΤΟΜΕΑΣ 3 ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Ώρες – επίπεδο 1
ΑΝΑΤΟΜΙΑ
15 ώρες
ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
10 ώρες
ΓΕΝΙΚΗ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ:
10 ώρες
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
25 ώρες
[4]
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
15 ώρες
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
10 ώρες
ΕΙΔΙΚΗ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ
35 ώρες
ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
15 ώρες
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
10 ώρες
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
20 ώρες
(εκ των οποίων
ΑΝΤΙΤΟΠΙΓΚ 5 ώρες,
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 5 ώρες,
ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ
ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 5 ώρες)
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
15 ώρες
ΑΘΛΗΤΙΚΗ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
10 ώρες
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
20 ώρες
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
10 ώρες
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
10 ώρες
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
35 ώρες
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ
ΕΞΑΣΚΗΣΗ
35 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ
70 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ
50 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ
10 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ
170 ώρες
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 300 ώρες

Η επιτυχής παρακολούθηση συνίσταται: (α) στην παρακολούθηση μαθημάτων (παρουσίες) (β)
στις γραπτές εξετάσεις στα διδασκόμενα μαθήματα η/και πρακτικές εξετάσεις (για το πρακτικό
μέρος των μαθημάτων ειδίκευσης) (γ) στις εργασίες προόδου (ατομικές ή ομαδικές, προαιρετικές
ή υποχρεωτικές, σε θέματα ή γνωστικά αντικείμενα).
Οι ώρες των εξετάσεων δεν υπολογίζονται στις διδακτικές ώρες.
Το αναλυτικό περιεχόμενο του κάθε μαθήματος για κάθε επίπεδο αναρτάται στην ιστοσελίδα
της ΓΓΑ. Πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ καθώς και άλλων τμημάτων ΑΕΙ και απόφοιτοι σχολών προπονητών ΓΓΑ Γ΄
Κατηγορίας/Επιπέδου που ιδρύθηκαν σύμφωνα με το νέο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας
(ΥΠΠΟΑ/133562/21-4-2016 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού), μπορούν να «μεταφέρουν»
τις παρακολουθήσεις των γνωστικών αντικειμένων που έχουν διδαχθεί στα υποχρεωτικά
μαθήματα των κύκλων 1 και 2. Η εποπτευόμενη ή καθοδηγούμενη πρακτική άσκηση (50 ώρες) πιστοποιείται με την
διαδικασία την οποία ορίζει με απόφαση της η Επιτροπή Διοίκησης όπου καθορίζονται οι όροι και
οι προϋποθέσεις επιτυχούς άσκησης.
Ειδικότερα η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει:

Παρακολούθηση αγώνων της ομοσπονδίας ή με την άδεια αυτής, οποιασδήποτε κατηγορίας,
τούτο πιστοποιημένο από την διοργανώτρια αρχή (ομοσπονδία- ένωση- σύλλογος- Ευρωπαϊκοί
και διεθνείς αγώνες) με σαφή αναφορά στις ώρες παρακολούθησης.
Παρακολούθηση ή συμμετοχή σε προπονήσεις Εθνικών ή προεθνικών ομάδων της Ομοσπονδίας
ή των σωματείων της ομοσπονδίας τούτο πιστοποιημένο από το σωματείο με υπογραφή
προέδρου και γενικού γραμματέα, με σαφή αναφορά στις ώρες παρακολούθησης.
Δίδεται η δυνατότητα υλοποίησης μέρους του διδακτικού αντικειμένου με εξ΄ αποστάσεως
εκπαίδευση (έως του 60% των ωρών).
Πριν την έναρξη των μαθημάτων της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης θα γίνει παρουσίαση της
πλατφόρμας και εκπαίδευση όλων των σπουδαστών στη γενική χρήση του ηλεκτρονικού
υπολογιστή (περιήγηση στο διαδίκτυο, windows κ.α.) αλλά και ειδική χρήση (εξοικείωση με τη
διαδικτυακή πλατφόρμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης), έτσι ώστε να εκπαιδευτούν όλοι στον
τρόπο λειτουργίας της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Με τη μέθοδο αυτή θα καλυφθούν μαθήματα των Γενικών Κύκλων Σπουδών, αλλά και
μαθήματα του Ειδικού Κύκλου Σπουδών.
Η υποχρεωτική παρουσία για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση εξασφαλίζεται με τη
δυνατότητα παρακολούθησης της παραμονής των σπουδαστών στην ηλεκτρονική τάξη.
Στην πλατφόρμα θα έχουν πρόσβαση άτομα με εξουσιοδότηση (διοίκηση σχολής,
διευθυντής/ντρια, αρμόδιο τμήμα της Γ.Γ.Α.).

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Το διδακτικό – εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελούν άτομα που είναι μέλη Διδακτικού
Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και Ειδικού Επιστημονικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.)
Πανεπιστημίου, ή επιστήμονες με ανάλογα προσόντα (ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ,
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ, ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ).
Το διδακτικό-εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολής προπονητών θα πρέπει να:
α) έχει υποβάλλει αίτηση στη ΓΓΑ προκειμένου να εισαχθεί στο μητρώο εκπαιδευτών των
σχολών προπονητών της ΓΓΑ
β) συνεργάζεται για κάθε θέμα που αφορά στην ομαλή ενάσκηση των καθηκόντων του και την
εύρυθμη λειτουργία της σχολής με το διευθυντή της σχολής
γ) παραδώσει τη διδαχθείσα ύλη με τη μορφή γραπτών σημειώσεων σε ηλεκτρονική μορφή (5
σελ. / εκπαιδευτική ώρα θεωρητικού μέρους). Η συγγραφή των σημειώσεων θα γίνεται με βάση
οδηγίες και προδιαγραφές οι οποίες θα δίνονται στους εκπαιδευτές με την έναρξη της σχολής από
τον Διευθυντή της σχολής.
δ) παραδώσει στο διευθυντή της σχολής, τα αποτελέσματα των εξετάσεων μέσα σε διάστημα
τριών (3) ημερών από τη διεξαγωγή τους.
Στο πρόσωπο του διδακτικού – εκπαιδευτικού προσωπικού δεν πρέπει να συντρέχουν τα
κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 8 του Ν.3528/9.2.2007,ΦΕΚ 26/Α’ σε συνδυασμό με
τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 3 του Ν. 2725/99 όπως ισχύει.
Για τα μαθήματα του κύκλου της ειδίκευσης, μπορούν να εγγραφούν στο μητρώο και να
αξιοποιηθούν, σε περίπτωση που υπάρχει έλλειψη εκπαιδευτών με τις προδιαγραφές όπως
ορίζονται ανωτέρω, προπονητές, πτυχιούχοι ΑΕΙ, με πολυετές προπονητικό ή/και διδακτικό έργο.

ΑΡΘΡΟ 5
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
1. Η επιτροπή διοίκησης της σχολής, με αιτιολογημένη απόφασή της, μπορεί να αλλάξει την
ημερομηνία και τον τόπο λειτουργίας της σχολής, όταν αυτό επιβάλλεται από απρόβλεπτους
παράγοντες.

2. Οι δαπάνες λειτουργίας της σχολής βαρύνουν τον προϋπολογισμό της οικείας
ομοσπονδίας. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται τα έξοδα που αφορούν στις μεταβάσεις των
μελών και των γραμματέων της επιτροπής εκτός Αθηνών (μετακινήσεις-διαμονή-διατροφή- άλλα
έξοδα) που θεωρούνται ως απαραίτητες (συνεδριάσεις επιτροπής, έναρξη σχολής, εποπτεία
λειτουργιάς σχολής, εξετάσεις, απονομή διπλωμάτων).
Το χρηματικό ποσό για τα συνολικά δίδακτρα φοίτησης εκάστου υποψηφίου καθορίζεται στο
ποσό των 350 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται ανταποδοτικά (άρθρο 20 του Ν. 4726/2020) και
κατατίθεται στο τραπεζικό λογαριασμό της Ομοσπονδίας η οποία συντάσσει τον προϋπολογισμό
της σχολής και τον γνωστοποιεί στην επιτροπή διοίκησης της σχολής. Οι πληρωμές των δαπανών
της σχολής γίνονται από την αρμόδια υπηρεσία της ομοσπονδίας, η οποία είναι και οικονομικά
υπόλογος.

3. Η σχολή λειτουργεί με την προϋπόθεση ότι ο ελάχιστος αριθμός των σπουδαστών, κατά την
έναρξη των μαθημάτων, είναι τουλάχιστον είκοσι (20) άτομα. Με αιτιολογημένη πρόταση της
ομοσπονδίας μπορεί να λειτουργήσει σχολή και με μικρότερο αριθμό ο οποίος δεν μπορεί να είναι
μικρότερος από δέκα (10) άτομα συνολικά.

4. Ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων μπορούν σε κάθε σχολή να δημιουργούνται
τμήματα με σκοπό την καλύτερη λειτουργία της σχολής και την επίτευξη των μαθησιακών στόχων.
Τα τμήματα αυτά μπορούν να αφορούν το σύνολο των μαθημάτων ή μέρος αυτών και ιδιαίτερα
του πρακτικού μέρους. Ο ανώτατος αριθμός του κάθε τμήματος για τα θεωρητικό μέρος είναι 90
άτομα και για το πρακτικό μέρος 50 άτομα. Σε περίπτωση που ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν
υπερβαίνει τους 100, όσον αφορά το θεωρητικό μέρος, η υλοποίηση του μπορεί να γίνει ως ένα
τμήμα.

ΑΡΘΡΟ 6
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων στη σχολή προπονητών είναι:
1. Να είναι υγιής και αρτιμελής σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του
αθλήματος.
2. Να έχει ηλικία μεγαλύτερη των 21 ετών (συμπλήρωση του 21ου έτους ηλικίας έως τις 31
Δεκεμβρίου 2022).
3. α) Να είχε ενεργό συμμετοχή στο άθλημα (με δελτίο αθλητή και συμμετοχή σε επίσημους
αγώνες ενταγμένους στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της ομοσπονδίας με τα βάση φύλλα
αγώνων), σε αναγνωρισμένο αθλητικό σωματείο οποιασδήποτε κατηγορίας για τουλάχιστον
δυο (2) έτη την οποία βεβαιώνει η ομοσπονδία
ή
β) Να είναι απόφοιτος ΤΕΦΑΑ
ή
γ) Να είναι κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή από την Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού σε οποιοδήποτε άθλημα
4. Απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής τουλάχιστον.
Στη σχολή δεν γίνονται δεκτοί όσοι στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν τα κωλύματα που
προβλέπονται από το άρθρο 3 του Ν. 2725/99 όπως ισχύει σήμερα.
Ο έλεγχος όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών γίνεται από την επιτροπή διοίκησης, το
διευθυντή και τους γραμματείς πριν από την έναρξη λειτουργίας της σχολής.
Σε κάθε περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτοί να παρακολουθήσουν τη σχολή όσοι δεν
πληρούν τις αναφερόμενες στην παρούσα απόφαση προϋποθέσεις.
Δεν επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή στη σχολή προπονητών υποψηφίου του
οποίου ο έλεγχος του φακέλου των δικαιολογητικών δεν έχει ολοκληρωθεί ή είναι υπό αίρεση. Δεν
επιτρέπεται η προσκόμιση βεβαιώσεων και κάθε είδους δικαιολογητικών μετά τη λήξη της
προθεσμίας και για οποιαδήποτε λόγο.

ΑΡΘΡΟ 7
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
– ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
1. Η φοίτηση και συμμετοχή των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη σχολή, είναι υποχρεωτική
σ΄ όλα τα πρακτικά και τα θεωρητικά μαθήματα.
2. Κάθε παράβαση των υποχρεώσεων των σπουδαστών που παρακολουθούν τη σχολή,
συνεπάγεται την επιβολή σχετικών κυρώσεων από το διευθυντή της.
3. Οι συνολικές ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης των μαθημάτων της σχολής για κάθε
υποψήφιο, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να είναι λιγότερες του 95% των συνολικών ωρών
διδασκαλίας.
4. Δίπλωμα της σχολής προπονητών έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν όσοι κατέχουν όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά και περάτωσαν με επιτυχία τις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις.
5. Τα Διπλώματα παραδίδονται στους επιτυχόντες από το αρμόδιο Τμήμα της ΓΓΑ.
6. Τα διπλώματα εκδίδονται με δαπάνη της οικείας ομοσπονδίας και ελέγχονται από τη ΓΓΑ
ως προς τη νομιμότητα. Το κάθε δίπλωμα για να θεωρείται έγκυρο φέρει σφραγίδα και αρίθμηση
από τη ΓΓΑ.
7.Ο τύπος των διπλωμάτων και τα όσα αναφέρονται σε αυτά είναι κοινός και σύμφωνος με
πρότυπο που παραδίδει το αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1. Αίτηση ενδιαφερομένου.
2. Ιατρική βεβαίωση υγείας και αρτιμέλειας.
3. Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής (με βάση τα όσα
προβλέπονται από το Υπουργείο Παιδείας – βεβαίωση περί ισοτιμίας). Όσοι διαθέτουν
πιστοποιητικό σπουδών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Αλλοδαπής, απαραίτητη προϋπόθεση
είναι η διαβάθμιση αυτών και αντιστοιχίας με το απολυτήριο του τριταξίου Ελληνικού Γενικού
Λυκείου. Ως εκ τούτο θα πρέπει οι κάτοχοι αυτών να απευθυνθούν είτε στην Γενική Γραμματεία
Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση Παιδείας Ομογενών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ξένων και
Μειονοτικών Σχολείων / Τμήμα Σπουδών Προγραμμάτων Οργάνωσης και Μαθητικών θεμάτων
(ΔΙΠΟΔΕ ΞΜΣ) ή στις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του τόπου διαμονής τους προκειμένου
να τους χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση.
(Σημείωση: Για πτυχιούχους ΑΕΙ δεν απαιτείται η προσκόμιση απολυτηρίου Λυκείου).
4. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/86) «περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη
παραπομπής σε ποινική δίκη».
5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις) ή διαβατηρίου.
6. Άλλα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις προϋποθέσεις συμμετοχής – γενικά και ειδικά
προσόντα συμμετοχής:

– Βεβαίωση αθλητικής εμπειρίας από την Ομοσπονδία (επισυναπτόμενα φύλλα
αγώνων)
– άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
7. Για πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ και απόφοιτους άλλων ΑΕΙ απαιτούνται:
– Πτυχίο
– Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και αναλυτική βαθμολογία (για την περίπτωση
‘μεταφοράς’ μαθημάτων)
Για απόφοιτους σχολής προπονητών της ΓΓΑ οι οποίες ιδρύθηκαν μετά το έτος 2016 απαιτείται :
– Φωτοαντίγραφο του διπλώματος.
Το Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων της Γ.Γ.Α. θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα
την ποινική κατάσταση του υποψηφίου από την αρμόδια εισαγγελική αρχή. Εναλλακτικά και για
την ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτημάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδώσουν αντίγραφο
ποινικού μητρώου γενικής χρήσης μέσω του ιστότοπου : www. gov.gr και να το υποβάλουν ώστε
το αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ να προβεί σε επαλήθευσή του.
Η διαδικασία κατάθεσης της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά ολοκληρώνεται
τουλάχιστον ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της σχολής.
Η κατάθεση γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού :
(https://gga.gov.gr/- https://eservices.gga.gov.gr/katigories/aitiseis-proponiton/ –
https://eservices.gga.gov.gr/case/sxoli-proponiton/perigrafi/, πατώντας το εικονίδιο
«Δημιουργία αίτησης».

ΑΡΘΡΟ 9
Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στην παρούσα απόφαση, ρυθμίζεται με απόφαση της
επιτροπής διοίκησης της σχολής με αιτιολογημένη απόφαση.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της οικείας Ομοσπονδίας.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Share With: