ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023

H Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα  και τον   Κανονισµό   Εγγραφών – Μετεγγραφών αθλητών/ αθλητριών  της ΕΛ.Ο.Κ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από  την Γενική Συνέλευση της  8ης Ιουλίου 2022, εκδίδει την παρακάτω εγκύκλιο μετεγγραφών αγωνιστικής περιόδου 2023.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ: 15/10- 15/11

 

  1. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ
  2. ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
  3. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
  • ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
  1. ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ME TH ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Η αίτηση ελεύθερης µετεγγραφής (πλήρως συμπληρωμένη), το παλιό δελτίο,  η απόφαση του ∆.Σ ( μαζί με απόσπασµα πρακτικού) του σωµατείου που ανήκει ο αθλητής/τρια  και η φωτογραφία, θα υποβληθούν από το σωµατείο που µετεγγράφει τον αθλητή. Το σωματείο υποβάλει όλα  τα δικαιολογητικά με διαβιβαστικό υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Το παράβολο μετεγγραφής είναι 10,00 €, το οποίο κατατίθεται στη γραμματεία της ΕΛ.Ο.Κ. Αίτηση μετεγγραφής που δεν θα υποβληθεί σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Κανονισµού ή δεν κατατεθεί το προβλεπόµενο παράβολο µετεγγραφής, δεν θα γίνει δεκτή και θα απορριφθεί οπωσδήποτε.

 ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Η αίτηση μετεγγραφής χωρίς τη συγκατάθεση σωµατείου και η φωτογραφία του αθλητή/τριας, θα υποβληθούν από το σωματείο που μετεγγράφει τον αθλητή και σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 7 του Κανονισµού Εγγραφών-Μετεγγραφών Ερασιτεχνών Αθλητών όπως τροποποιήθηκε από την Γ.Σ. της 19/3/2016 και της 8/6/2022. Το σωματείο υποβάλει όλα  τα δικαιολογητικά με διαβιβαστικό υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Το παράβολο μετεγγραφής είναι 10,00 €. Αίτηση µετεγγραφής που δεν θα υποβληθεί σύµφωνα µε το άρθρα 7 του Κανονισµού ή δεν κατατεθεί το προβλεπόµενο ανά περίπτωση παράβολο µετεγγραφής, δεν θα γίνει δεκτή και θα απορριφθεί οπωσδήποτε.

Εντός των περιπτώσεων μεταγραφών χωρίς την συγκατάθεση του σωματείου συμπεριλαμβάνεται και η παρακάτω  περίπτωση :

«Ερασιτέχνης  αθλητής ή αθλήτρια μεταγράφεται ελεύθερα από το αθλητικό σωματείο, στη δύναμη του οποίου ανήκει, σε άλλο σωματείο, από τη μεταγραφική περίοδο του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου συμπληρώνεται το δέκατο ένατο (19ο) έτος της ηλικίας του/της και εφεξής.

Η παραπάνω διάταξη  περί μεταγραφών διεξήχθη την θερινή περίοδο μετεγγραφών για το έτος 2022  ήτοι 25/4-10/5, 2022,  συνεπώς δεν έχει ισχύ  για το παραπάνω διάστημα μετεγγραφών.  Εφ΄εξής  και μετά την απόφαση της γενικής συνέλευσης της 8/6/2022 η παραπάνω περίπτωση θα συμπεριλαμβάνεται στο ενιαίο χρονικό διάστημα μεταγραφών και θα συντελεστεί για τις μεταγραφές αγωνιστικής περιόδου 2024.

 

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Η αίτηση µετεγγραφής µε υποσχετική επιστολή, η απόφαση του ∆Σ (απόσπασµα πρακτικού) του σωµατείου που ανήκει ο αθλητής και η φωτογραφία του αθλητή, θα υποβληθούν από το σωματείο που μετεγγράφει τον αθλητή. Το παράβολο μετεγγραφής είναι 10,00 €. Αίτηση µετεγγραφής που δεν θα υποβληθεί σύµφωνα µε το άρθρο 6  του κεφαλαίου β,  του Κανονισµού ή δεν κατατεθεί το προβλεπόµενο παράβολο µετεγγραφής, δεν θα γίνει δεκτή και θα απορριφθεί οπωσδήποτε.

ΑΠΟ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Οι αθλητές και οι αθλήτριες που δεν συμπεριλαμβάνονται  στους σχετικούς πίνακες αθλούμενων που έχουν υποβληθεί στην ΕΛ.Ο.Κ, θεωρούνται ελεύθεροι και μπορούν να μετεγγραφούν σε άλλο σωματείο, όπως καθορίζει το άρθρο 8 του Κανονισµού Εγγραφών – Μετεγγραφών Ερασιτεχνών Αθλητών.  Για κάθε αποδεσμευόμενο αθλητή ή αθλήτρια που µετεγγράφεται σε άλλο Σωµατείο, υποβάλλεται, το ειδικό έντυπο ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ∆ΕΣΜΕΥΘΕΝΤΟΣ ΑΘΛΗΤΟΥ και η φωτογραφία του αθλητή,  τα οποία θα υποβληθούν από το σωματείο που επιθυμεί να αποκτήσει  τον αθλητή. Το παράβολο μετεγγραφής είναι 10 €. Αίτηση µετεγγραφής που δεν θα υποβληθεί σύµφωνα µε το άρθρο  8 του Κανονισµού Εγγραφών – Μετεγγραφών  ή δεν κατατεθεί το προβλεπόµενο παράβολο µετεγγραφής, δεν θα γίνει δεκτή και θα απορριφθεί οπωσδήποτε. Αθλητής/τρια που δεν συμπεριλαμβάνεται στους  πίνακες ενεργών αθλητών σωματείου, δύναται να εγγραφεί  σε σωματείο της προτίμησης του οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ.

Το έντυπο της αιτήσεως μετεγγραφής καθώς και τα απαιτούµενα από τον Κανονισµό Εγγραφών-Μετεγγραφών δικαιολογητικά, υποβάλλονται από το σωµατείο που µετεγγράφει τον αθλητή. Τα χρηµατικά παράβολα για την κάθε µετεγγραφή θα κατατίθενται στην γραμματεία της ΕΛ.Ο.Κ και για τα οποία θα εκδίδεται γραμμάτιο είσπραξης. Σε  κάθε  περίπτωση  που  ο  αθλητής  μετεγγράφεται  και  δεν  έχει  τελειώσει  η  αγωνιστική  περίοδος , αυτός  παραμένει  και  αγωνίζεται  με  το  αρχικό  του  σωματείο, μέχρι  τη  λήξη  της  αγωνιστικής  περιόδου , που  καθορίζεται  από  απόφαση  του  Δ.Σ.  της  ΕΛ.Ο.Κ.

 

Η έννοια της λέξης «αθλητής» συμπεριλαμβάνει και αυτή της «αθλήτριας».

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΣΩΡΑΣ                ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Share With: