ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2023

ΚΕΡΚΥΡΑ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:4943/2022

                            Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΡΙΚΕΤ ( ΕΛ.Ο.Κ )

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Α.Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  του Καταστατικού, του Γενικού Κανονισμού Αγώνων, των Διεθνών Κανονισμών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κρίκετ και της Γενικής Προκήρυξης  2023,

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

 

ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ (INDOOR)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023

 

Άρθρο  1Ο .     ΣΩΜΑΤΕΙΑ  ΜΕ  ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σωματεία – μέλη της ΕΛ.Ο.Κ. τα οποία έχουν υποβάλει εγγράφως, δηλώσεις συμμετοχής στο Κύπελλο και  έχουν  καταβάλλει  το  παράβολο  των  25,00  ευρώ. Εξαιρούνται σωματεία τα οποία έχουν χάσει το δικαίωμα συμμετοχής για λόγους που προβλέπονται στο ΠΔ / ΕΛΟΚ.  και  δεν έχουν  καταβάλλει  το  παράβολο  των  25,00  ευρώ.

Άρθρο  2Ο .     ΕΝΑΡΞΗ  ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ.

Η ημερομηνία  έναρξης του Πρωταθλήματος θα οριστεί μετά από την διάθεση του γηπέδου από την αρχή διοίκησης. Οι αγώνες του Κυπέλλου θα ολοκληρωθούν έως και 31 / 07 / 2023.

Όλοι  οι  αγώνες  θα  διεξαχθούν  στο  Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Κέρκυρας. Η  ΕΛ.Ο.Κ.  διατηρεί  το  δικαίωμα  αλλαγής  έδρας  των  αγώνων  ή  την  χρησιμοποίηση  και  άλλων  γηπέδων καθώς και τη παράταση λήξης του Κυπέλλου.

Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας αγωνιστικού χώρου  ή  σε  περίπτωση  εκτάκτων  μέτρων  κατά  της  πανδημίας , η ΕΛ.Ο.Κ και η  Ε. Π.  διατηρεί το δικαίωμα αναβολής έναρξης και παράτασης της λήξης  του Κυπέλλου.

Άρθρο  3Ο .     ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ είναι αποκλειστικά αρμόδια για την οργάνωση και διεξαγωγή κάθε αγώνα Κρίκετ στην Ελλάδα.  Την ευθύνη οργάνωσης  και διεξαγωγής αγώνων του Κυπέλλου Ελλάδος Γυναικών 2023, αναλαμβάνει η Επιτροπή Πρωταθλήματος της Ομοσπονδίας, η οποία αποτελείται, κατόπιν αποφάσεως με αριθμό πράξης 47 / 22-09-2022 από τους κ. Στυλιανό Γούστη ως Πρόεδρο, Δημήτριο Ανεμογιάννη, Σπυρίδων Δολιανίτη, Ευστάθιο Μάζη και Σπυρίδων Ψάϊλα , ως μέλη.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί  στα γραφεία της ΕΛ.Ο.Κ. που βρίσκονται στην οδό Κώστα Γεωργάκη 26, τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου και ώρα 18.00.

Ο   ορισμός  των  διαιτητών  είναι  ευθύνη  της  Ε.Δ.  της  ΕΛ.Ο.Κ.

Ο ορισμός γυμνασιάρχου είναι ευθύνη της Ε.Π. της ΕΛ.Ο.Κ. Σε περίπτωση μη προσέλευσής του θα εκτελούν χρέη οι διαιτητές από κοινού.

 

Άρθρο  4ο .     ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ  –  ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  –

ΝΟΚ ΑΟΥΤ

Στο Κύπελλο  βάσει των δηλώσεων συμμετέχουν οι παρακάτω ομάδες.

 

 1. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Κ. Κ. 2021
 2. Α. Ο. Π. Κ. ΔΕΚΑΘΛΟ
 3. Α.Π.Σ. ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ

Το Κύπελλο Ελλάδος Γυναικών 2023  θα διεξαχθεί με το σύστημα ΝΟΚ ΑΟΥΤ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τηρείται μητρώο ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων. Αθλητικό σωματείο που δεν φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του Ν.4714/2020(Α148) δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Σε περίπτωση που κάποιο σωματείο υπολείπεται των παραπάνω δικαιολογητικών θα πρέπει να ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη του Κυπέλλου.

 

ΑΓΩΝΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

Οι ομάδες με κλήρωση λαμβάνουν κλειδάριθμους (1-3) και θα αγωνιστούν βάσει της παρακάτω σειράς των αγώνων.

 

1ος αγώνας    Ομάδα με κλειδάριθμο 1 vs Ομάδα με κλειδάριθμο 2

                       Η ομάδα με κλειδάριθμο 3 περνάει bye

2ος αγώνας    Νικητής 1ου αγώνα vs Ομάδα με κλειδάριθμο 3 – ΤΕΛΙΚΟΣ

 

Άρθρο  5Ο .     ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ   ΜΕ  ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Κύπελλο Ελλάδος Γυναικών έχουν οι γεννημένες  από  το  1/01/2003 και μεγαλύτερες ,  καθώς  και αθλήτριες μικρότερης ηλικίας με ειδική άδεια συμμετοχής  που θα χορηγήσει η ΕΛ.Ο.Κ.  Η Επιτροπή Πρωταθλήματος εισηγείται τη συμμετοχή στο Δ.Σ. το οποίο είναι αρμόδιο να δώσει την τελική έγκριση και η αθλήτρια αγωνίζεται με την απόλυτη ευθύνη του σωματείου της.

Στους αγώνες συμμετέχουν μόνο αθλήτριες  που έχουν ενταχθεί στην δύναμη της ΕΛ.Ο.Κ. και έχουν εφοδιασθεί με το ατομικό δελτίο αθλητικής  ιδιότητας  και την Κάρτα Υγείας Αθλήτριας όπως αυτή καθορίζεται με την  υπ΄αριθμ.  ΥΠΠΟΑ / ΓΔΟΑ / ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ / ΤΑΕΥΕ / 386611 / 15976 / 1417 / 152 / 03-08-2018 ΚΥΑ του Υπουργού Υγείας και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΔΑ: 61ΒΖ4653Π4 – 2Ω3), (ΦΕκ3254 / B΄ / 08-08-2018).

 

Άρθρο  6Ο .     ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ  ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ.

 1. Έχοντας υπόψη το άρθρο 13 παρ. 1 του Κανονισμού Αγώνων της ΕΛ.Ο.Κ., οι ομάδες πριν την έναρξη του αγώνα πρέπει να παρουσιάζονται στον αγωνιστικό χώρο με ελάχιστο αριθμό έξι (6) αθλητριών.
 2. Αθλήτρια που μπήκε σαν αλλαγή τεκμαίρεται ότι έχει συμμετοχή με αγωνιστική παρουσία σε τρία (3) overs. Οι διαιτητές είναι υπεύθυνοι να επιβεβαιώσουν στο φύλλο αγώνα τη συμμετοχή της αθλήτριας .
 3. Οι αθλήτριες που  ανήκουν  στις  ομάδες  που  αγωνίζονται  πρέπει  να   έχουν  τα  σχετικά  δελτία  της  ΕΛ.Ο.Κ.  Ο  έλεγχος  των  δελτίων  θα  γίνεται  πριν  την  έναρξη  του  αγώνα  από  τον  διαιτητή.
 4. Δεν επιστρέφεται δελτίο αθλήτριας , όταν  υποβληθεί  ένσταση  σχετικά  με  την ταυτοποίηση  ή  την αντικανονική συμμετοχή  της ή και για οποιοδήποτε παράπτωμα.
 5. Τα δελτία υγείας των αθλητριών πρέπει να έχουν ευκρινώς γραμμένη την ημερομηνία θεώρησής τους. Για οτιδήποτε δημιουργεί αμφιβολία ως προς την ημερομηνία θεώρησης οι διαιτητές δεν θα επιτρέψουν ν’ αγωνιστεί η αθλήτρια.

Άρθρο  7Ο .     ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ  ΟΜΑΔΩΝ

Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα μέσω  του  αρχηγού , να προσκομίζουν στο γήπεδο και  να  παραδώσουν  στην  γραμματεία  ή  στους διαιτητές τριάντα (30) λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα :

1 .        Τα  ατομικά  δελτία  αθλητικής  ιδιότητας  αθλούμενης  για  τις  αθλήτριες που  θα  αγωνιστούν  και  της  αναπληρωματικής .Το  κάθε  δελτίο  αθλητικής  ιδιότητας  και  υγείας  αθλούμενης , πρέπει  να  έχει  εκδοθεί  από  την  ΕΛ.Ο.Κ. , να  είναι  υπογεγραμμένο  από  τον  Γεν.  Γραμματέα  του  σωματείου  ,  να  φέρει  την  σφραγίδα  του  σωματείου.

2 .        Τις  κάρτες  υγείας , για  τις  αθλήτριες  που  θα  αγωνιστούν  και  της  αναπληρωματικής. Η θεώρηση της κάρτα υγείας ισχύει  για  ένα  έτος . Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάρτα υγείας αθλήτριας, η συγκεκριμένη αθλήτρια δεν μπορεί να αγωνιστεί.

 1. Τη θεωρημένη από την ΕΛ.Ο.Κ. λίστα των αθλητριών που έχουν δικαίωμα ν’ αγωνιστούν για την αγωνιστική περίοδο 2023.
 2. Την ειδική άδεια που παραχωρεί θεωρημένη η ΕΛ.Ο.Κ. στο σωματείο προκειμένου ν’ αγωνιστεί αθλήτρια μικρότερης ηλικίας για την αγωνιστική περίοδο 2023.
 3. Το έντυπο συμμετοχής αθλητριών στο Κύπελλο Ελλάδος Κλειστού Χώρου (Indoor) 2023 συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο της ομάδας . Στο ειδικό έντυπο συμμετοχής , θα αναγράφονται όλοι όσοι κάθονται στον πάγκο της κάθε ομάδας καθώς επίσης και οι ιδιότητές τους. Το ανώτερο θα επιτρέπονται 4 (εκτός των 7 αθλητριών), οι οποίοι θα είναι 1 υπεύθυνος συνοδός. 1 προπονητής, 1 βοηθός προπονητή και 1 ιατρός. Πέραν των 4 απαγορεύεται οποιοσδήποτε άλλος να έχει παρουσία στον πάγκο της ομάδας.

Μόλις παρέλθει η προθεσμία των τριάντα (30) λεπτών, δίνετε προθεσμία άλλων δέκα (10) λεπτών να παραδώσουν τα ως άνω προβλεπόμενα (1, 2, 3, 4  και  5 ). Εάν δεν παραδοθούν ή  δεν  φέρουν  τις  απαραίτητες  θεωρήσεις και  υπογραφές , τότε η ομάδα δεν έχει προσέλθει νομότυπα στον αγώνα και μηδενίζεται.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΟΜΑΔΩΝ

Την ώρα που ορίζει το πρόγραμμα ότι αρχίζει ο αγώνας, κάθε ομάδα, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες, είναι υποχρεωμένη να έχει έξι (6) τουλάχιστον αθλήτριες έτοιμες (με αθλητική περιβολή) για τον αγώνα που τα ονόματά τους πρέπει να γραφτούν στο φύλλο αγώνα.

Ταυτόχρονα οι αρχηγοί των ομάδων προβαίνουν σε κλήρωση για το ποια ομάδα θα κάνει batting ή fielding και ενημερώνουν τους διαιτητές ή τη γραμματεία. Εάν οι διαιτητές του αγώνα που εξελίσσεται είναι διαιτητές και στον επόμενο αγώνα τότε οι αρχηγοί των ομάδων (20 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα) προβαίνουν σε κλήρωση και ενημερώνουν την γραμματεία ή  τους διαιτητές του αγώνα με τη πρώτη ευκαιρία που θα τους δοθεί.

Κατά την διάρκεια του αγώνα τα σωματεία είναι υπεύθυνα για την ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη των αθλητριών  τους. Σε περίπτωση μη παρουσίας ιατρού ο αγώνας δεν θα διεξάγεται. 

Οι ομάδες είναι υπεύθυνες για την τήρηση της παρουσίας των επιτρεπομένων παραγόντων και να απομακρύνουν τους μη προβλεπόμενους. Τα  Σωματεία  επίσης  είναι  υπεύθυνα στο  να επιβλέπουν και να  υποδεικνύουν την απομάκρυνση των μη προβλεπόμενων. Εάν δεν συμμορφωθούν στις υποδείξεις των διαιτητών, οι διαιτητές διακόπτουν τον αγώνα και τον κατοχυρώνουν στην άλλη ομάδα.

Οι προπονητές και συνοδοί των ομάδων θα πρέπει να είναι ευπρεπώς ενδεδυμένοι και να συμπεριφέρονται σύμφωνα με το πνεύμα του κρίκετ (spirit of cricket). Απαγορεύεται το coaching. Η ομάδα που κάνει batting είναι υπεύθυνη για τη συμπλήρωση του πίνακα του σκορ. Η πρώτη αναγραφόμενη ομάδα στον ορισμό του αγώνα, είναι η γηπεδούχος ομάδα.

Το  Κύπελλο  θα  διεξαχθεί  με  κίτρινο  μπαλόνι  DS Indoor cricket ball  που θα φέρει το λογότυπο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ. H προμήθεια των μπαλονιών είναι ευθύνη των σωματείων και μπορείτε να τα βρείτε από την εταιρία Cricket Shop italy (www.cricketshopitaly.it ) ή μπορείτε να τα προμηθευτείτε από την ΕΛ.Ο.Κ. μέσο της εταιρίας με το ανάλογο παραστατικό για το σωματείο σας.  H ΕΛΟΚ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής  της μπάλας. Οι μπάλες του αγώνα είναι ευθύνη των ομάδων. Ομάδες οι οποίες δεν διαθέτουν καινούργια μπάλα μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο innings τους (fielding) μεταχειρισμένη, οι διαιτητές είναι υπεύθυνοι να επιλέξουν και να κρίνουν ποια μπάλα είναι κατάλληλη και πότε αυτή πρέπει να αντικατασταθεί.  Η κάθε ομάδα υποχρεούται να έχει και δύο (2) μπαλόνια spares.

Η γηπεδούχος ομάδα του πρώτου αγώνα είναι υπεύθυνη για τη τοποθέτηση του διαδρόμου, των ξύλων, του πίνακα και ότι άλλο χρειαστεί για να ξεκινήσει ο αγώνας (ταμπλό-κάδοι κ.τ.λ.)

Με την λήξη του αγώνα η ευθύνη μεταβιβάζεται στην γηπεδούχο ομάδα του επόμενου αγώνα κ.ο.κ. Με την λήξη και του τελευταίου αγώνα η γηπεδούχος ομάδα οφείλει να μαζέψει το διάδρομο, τα ξύλα και το πίνακα και να τα τοποθετήσει σε χώρο που θα υποδείξει η ΕΛ.Ο.Κ.

Όλες  οι παίχτριες  πρέπει να φορούν ομοιόμορφα – ιδίου  χρώματος  ρούχα εμφάνισης, εκτός του χρώματος της μπάλας, το οποίο είναι κίτρινο και των αποχρώσεων και να φέρουν αριθμούς στις φανέλες διαστάσεων ύψους 15-20 cm και πλάτος 10 cm διαφορετικού χρώματος της εμφάνισης.

Οι batter  πρέπει να φορούν όλο τον προστατευτικό εξοπλισμό του κρίκετ (γκέτες, γάντια κλπ.). Ο προστατευτικός εξοπλισμός όπως τα προστατευτικά μηρού, επιγονατίδες και περικνημίδες πρέπει να φοριούνται πάνω από τα ρούχα .

Οι αθλήτριες γεννημένες  από το 2006 και μετά υποχρεούνται να χρησιμοποιούν κράνος. Σε αντίθετη περίπτωση οι διαιτητές δε θα τους επιτρέπουν να αγωνιστούν. Η  επόμενη batter μετά από out, πρέπει να είναι έτοιμη  να δεχτεί μπαλονιά εντός ενός λεπτού. Σε αντίθετη περίπτωση αν ζητηθεί out από τις παίκτριες  του field, θα είναι out από χρόνο(timed out).

Άρθρο  8Ο .     ΑΔΕΙΑ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΑΓΩΝΩΝ .

Για την έκδοση άδειας διεξαγωγής των αγώνων από τις αρμόδιες αρχές θα μεριμνά η ΕΛ.Ο.Κ.

 

Άρθρο  9ο .     ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ.

Οι αγώνες του Ομίλου θα διεξαχθούν στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Κέρκυρας ή και  σε άλλα γήπεδα που θα ορίσει η ΕΛ.Ο.Κ.  Διευκρινίζεται ότι λόγω ιδιομορφίας του γηπέδου του Ε.Α.Κ.Κ.  θα εφαρμοσθούν τα εξής:

 ΥΨΟΣ

α) Στις τρεις πλευρές η μπάλα βρίσκεται σε κανονικό χτύπημα, όταν δεν ακουμπήσει  το όριο του ύψους .

β) Xτυπήματα στον τοίχο (απέναντι από τον batter ) θα μετρήσουν έξι (6 )ρόνια.

ΝΕΚΡΑ ΣΗΜΕΙΑ

Θεωρούμε νεκρά σημεία:

Ότι είναι προσαρμοσμένο σταθερά ή και προσωρινά επί του ορίου.

ΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ

Τα όρια μπορούν ν’ αλλάξουν ανάλογα με τις ιδιομορφίες του γηπέδου ή άλλες αιτίες. Οι διαιτητές είναι οι μόνοι αρμόδιοι και υπεύθυνοι να ενημερώσουν τους αρχηγούς των ομάδων για τα ισχύοντα και για τυχόν αλλαγές πριν την έναρξη του αγώνα.

 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΤΗΡΗΣΗ ΣΚΟΡ) – ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ

Για την γραμματεία θα ορισθεί χώρος κατόπιν υπόδειξης των διαιτητών. Όπου δεν υπάρχουν αποδυτήρια θα χρησιμοποιηθούν οι κερκίδες . Απαγορεύεται η παρουσία οποιασδήποτε παίχτριας (που δεν αγωνίζεται) ή παράγοντα στον αγωνιστικό χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Η ΕΛ.Ο.Κ. διατηρεί το δικαίωμα να τις διαφοροποιήσει λόγω αλλαγής γηπέδων ή άλλης αιτίας. Οι διαιτητές θα ενημερώσουν τους αρχηγούς των ομάδων για τα ισχύοντα όσον αφορά τα όρια του γηπέδου.

Άρθρο  10ο .   Ο  ΑΓΩΝΑΣ.

 1. Οι Nόμοι του Κρίκετ (Laws of Cricket) ισχύουν για το Κύπελλο Κλειστού Χώρου (Indoor) εκτός των ειδικών κανονισμών (special regulations) που καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη από την Επιτροπή πρωταθλήματος.
 2. Η ώρα έναρξης του αγώνα θα καθορίζεται από την Επιτροπή Πρωταθλήματος και μετατίθεται μόνο προς αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών που οφείλονται στις γηπεδικές εγκαταστάσεις, ή στην ώρα λήξης του προηγούμενου αγώνα, ή άλλες ακαθόριστες αιτίες.
 3. Για την γραμματεία (τήρηση του σκορ) οι ομάδες υποχρεούνται να ορίζουν σημειωτή o οποίος θα γνωρίζει με επάρκεια την συμπλήρωση του εντύπου που συμπεριλαμβάνεται στο φύλλο  αγώνα. Το Φύλλο αγώνα, τα ξύλα και τα ρολίνια  θα είναι ευθύνη της ΕΛ.Ο.Κ. Για τους αγώνες εκτός Κέρκυρας υπεύθυνο για την προετοιμασία του γηπέδου είναι το γηπεδούχο σωματείο. Σωματείο που αδυνατεί να ορίσει γραμματεία χάνει τον αγώνα και μηδενίζεται.
 4. Ο αγώνας αποτελείται από ένα (1) innings για κάθε ομάδα αποτελούμενη από έξι (6) αθλήτριες και κάθε innings αποτελείται από δέκα (10) overs.
 5. Ο αγώνας θα αποτελείται από δύο (2) innings των 30 λεπτών έκαστο. Με τη λήξη του 1ου innings άμεσα ξεκινάει το 2ο innings χωρίς να μεσολαβήσει διάλειμμα. Καμία ομάδα δεν έχει δικαίωμα να κάνει declare (αφήσει πάλα).
 6. Αν η ομάδα που κάνει fielding δεν ολοκληρώσει την ρίψη των δέκα (10) over στην καθορισμένη ώρα των τριάντα (30) λεπτών, ο αγώνας μέχρι την ολοκλήρωση των δέκα (10) over συνεχίζεται κανονικά και στο τέλος θα χρεώνονται στην πλευρά του batting δέκα (10) ρόνια (penalty runs) για κάθε ένα καθυστερημένο over.

Το over που παίζεται κατά την ολοκλήρωση του χρόνου των τριάντα (30) λεπτών θεωρείται ως εμπρόθεσμο ολοκληρωμένο over.

 1. Αθλήτρια η οποία διαμαρτύρεται, κάνει υποδείξεις στους διαιτητές ή γενικότερα δημιουργεί πρόβλημα στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα με οποιονδήποτε τρόπο προς οποιονδήποτε (διαιτητές, scorer, γυμνασίαρχο, παρατηρητές, μέλη των επιτροπών και Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ., συναθλήτριες , αντίπαλες παίχτριες , παρευρισκομένους εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου), θεωρείται ότι ενεργεί κατά του πνεύματος του παιχνιδιού (against the spirit of cricket). Οι διαιτητές την παρατηρούν για πρώτη και μοναδική φορά (η παρατήρηση ισχύει και για τις 2 ομάδες και ενημερώνονται οι αρχηγοί τους). Εάν επαναληφθεί η ίδια ενέργεια από οποιονδήποτε αθλήτρια  οποιασδήποτε ομάδας, οι διαιτητές θα δώσουν ποινή πέντε (5)  ρόνια στην ομάδα της αθλήτριας  που δημιούργησε το πρόβλημα. Στο τέλος του αγώνα η αθλήτρια  που υπέπεσε στην παράβαση γράφεται στο φύλλο αγώνα και κρατείται το δελτίο της.
 2. Οι διαιτητές θα είναι πολύ αυστηροί στο να κρίνουν μια μπαλιά σαν wide. Οποιαδήποτε μπαλιά στην off-side (τραβερσάδα) ή leg-side (πισινή) η οποία κατά την γνώμη του διαιτητή δεν δίνει τη δυνατότητα στην batter να παίξει ένα κανονικό κτύπημα από την θέση της, θα είναι wide. Σαν οδηγός γι’ αυτό: οποιαδήποτε μπαλονιά περάσει από την leg-side (πισινή) της batter η οποία  στέκεται στην αρχική της θέση θα είναι wide (Νόμος 25.1 α και β του κρίκετ).
 3. Σε αγώνες στους οποίους οι ομάδες είχαν την δυνατότητα να κάνουν batting για τον συμφωνημένο αριθμό over, η ομάδα η οποία έκανε τον μεγαλύτερο αριθμό ρονιών είναι η νικήτρια. Αν το σκορ είναι ισόπαλο τότε το αποτέλεσμα είναι ισοπαλία ( για όπου προβλέπεται ) .
 4. Η διαιτησία είναι ευθύνη της ΕΛ.Ο.Κ. Σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί στον αγώνα ο ένας ή και οι δύο διαιτητές που ορίστηκαν για να πραγματοποιηθεί ο αγώνας θα ισχύσουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 17 παρ. 2 του Γενικού Κανονισμού Αγώνων της ΕΛ.Ο.Κ. “Σε περίπτωση που  δεν  παρουσιαστεί  στον  αγώνα  ο  ένας  ή  και  οι  δυο  διαιτητές  που  ορίστηκαν  για  να  πραγματοποιηθεί  ο  αγώνας  πρέπει:

α. Αν  στο  γήπεδο  υπάρχουν  μέλη  του  Δ.Σ. της  ΕΛ.Ο.Κ., έχουν  το  δικαίωμα   να  προχωρήσουν σε αντικατάσταση των διαιτητών, χρησιμοποιώντας  αξιολογημένους  κατ’  αρχάς  διαιτητές  που  τυχαία, βρίσκονται  στο  γήπεδο.

β .Το  δικαίωμα  αλλαγής  διαιτητών, σε  περίπτωση  που  οι  ορισθέντες  διαιτητές  δεν  παρουσιάστηκαν κανονικά, διατηρεί και ο ορισμένος  από  την  ΕΛ.Ο.Κ.  γυμνασίαρχος.

γ .Σε  περίπτωση  που  στο  γήπεδο  υπάρχουν  περισσότεροι των  δύο  διαιτητών, τότε  το  μέλος  του  Δ.Σ.  της  ΕΛ.Ο.Κ.  ή  ο  γυμνασίαρχος, παρουσία  των  αρχηγών  των  ομάδων, διενεργεί  κλήρωση.”

 1. Σε περίπτωση αποχώρησης αθλήτριας λόγω σοβαρού τραυματισμού και με την σύμφωνη γνώμη των διαιτητών, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση μιας (1) αναπληρωματικής εάν αυτή  έχει δηλωθεί πριν την έναρξη του αγώνα (η αθλήτρια  που αποχώρησε δεν επανέρχεται). Σε καμία περίπτωση δεν ξεκινά ή συνεχίζεται ο αγώνας όταν η ομάδα μείνει με πέντε (5) αθλήτριες.
 2. Οι διαιτητές έχουν σαν επιπρόσθετο καθήκον να δείχνουν το πλήθος από τα ρόνια και τα extras που σημειώνονται στη γραμματεία. Επίσης είναι υπεύθυνοι για τη σωστή σύνταξη του Φύλλου Αγώνα.
 3. Κάθε αγώνας (2 innings) θα γίνεται με δύο μπαλόνια ένα για κάθε innings.

Άρθρο  11Ο .   ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (SPECIAL REGULATIONS).

Οι ομάδες θα αποτελούνται από έξι (6) παίκτριες και επιπρόσθετα θα οριστεί και μία (1) αναπληρωματικός. Σε περίπτωση που μία (1) παίκτρια υποστεί σοβαρό τραυματισμό, τότε η αναπληρωματικός μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις. Τραυματισμοί όπως τράβηγμα κάποιου μυ, κράμπα κλπ δεν περιλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία. Κάθε ομάδα ή αθλήτρια της  μπορεί να  αγωνιστεί την ίδια ημέρα μέχρι και τέσσερις φορές σε συνεχόμενους η μη αγώνες, της ίδιας ή διαφορετικής κατηγορίας.

Κάθε innings θα περιλαμβάνει το πολύ δέκα (10) over των έξι (6) μπαλονιών. Όλα τα over θα ριχτούν από την ίδια πλευρά. Η  wicket keeper υπό κανονικές συνθήκες δεν θα κάνει ρίψη. Σε περίπτωση που η αρχηγός υπολογίσει λάθος, ώστε να χρειαστεί η bowler να ρίξει δύο (2) συνεχόμενα over, τότε θα επιβληθεί ποινή αφαίρεσης είκοσι (20) ρονιών και η wicket keeper θα επιτραπεί να ρίξει το ένα (1) από τα δύο (2) τελευταία over.

Διαιτητές και batter  θα αλλάζουν πλευρά στο τέλος κάθε over.

Δεν μπορούν να ριχτούν πάνω από δύο (2) over από την κάθε bowler.

Over το οποίο έχει παιχτεί κατά ένα μέρος λόγω τραυματισμού, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται από αναπληρωματικό  ή από την wicket keeper και χρεώνεται από ένα over σε κάθε παίχτρια.

Το innings θα θεωρείται ολοκληρωμένο, όταν γίνει και το πέμπτο 5ο out.

Batter η οποία σκοράρει εικοσιπέντε (25) ρόνια γίνεται αυτομάτως «retired» αφού η φάση γίνει «νεκρή». Επανέρχεται στον αγώνα μετά και το τελευταίο out. Σε περίπτωση παραπάνω της ενός  “retired”, επανέρχονται με την σειρά αποχώρησης.

ΛΟΓΟΙ   OUT  –   How’s That?

Εκτός από τους λόγους out που περιλαμβάνονται στους Νόμους του κρίκετ, θα εφαρμοστούν οι παρακάτω ειδικοί κανονισμοί:

1 .        Η batter  θα βγει out από πιάσιμο ακόμα και όταν το μπαλόνι έχει κτυπήσει σε έναν από τους τρείς (3) πλευρικούς τοίχους (πίσω, δεξιά και αριστερά της batter) με την προϋπόθεση ότι δεν έχει ακουμπήσει στο έδαφος ή και πάνω στη γραμμή που καθορίζει το roof out και πιαστεί από μία παίκτρια. (Σημείωση: Δεν αναφερόμαστε στον τοίχο που βρίσκεται πίσω από την bowler) και δεν προστίθενται ρόνια στο σκορ. Επιπρόσθετα η batter θα είναι out roof εάν το μπαλόνι χτυπήσει πάνω από τα όρια ή  στην οροφή ή σε οποιαδήποτε αντικείμενο που συνδέεται με αυτή (περίπτωση κρεμασμένου φωτιστικού).

Σημείωση: Οι πλευρές του τοίχου οι οποίες βρίσκονται πάνω από μια σχεδιασμένη γραμμή κατά προσέγγιση στα 2,5 – 3 μέτρα θα θεωρούνται μέρος της οροφής. Εάν η batter  βγει out για οποιονδήποτε από τους δύο αυτούς λόγους , τότε δεν προστίθενται  ρόνια στο σκορ. Οι  διαιτητές  στο  γήπεδο  που  δεν  έχουν  εμφανώς  καθοριστεί  τα  όρια , είναι  οι  μόνοι  υπεύθυνοι  να  τα  καθορίσουν  πριν  την  έναρξη  του  αγώνα , με  την  υποχρέωση  να  ενημερώσουν  τις  αρχηγούς  των  ομάδων .

2 .        Η batter δεν βγαίνει out, εάν το μπαλόνι αναπηδήσει από μία  παίκτρια  και χτυπήσει σε έναν από τους τοίχους και είναι σε σημείο που έχει ορισθεί σαν μέρος της οροφής.

3 .        Εάν το μπαλόνι χτυπήσει την σιδερένια ή άλλου υλικού βάση των ξύλων και πέσουν, δεν έχουμε out.

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ  ΡΟΝΙΑ

1 .        Εάν το μπαλόνι χτυπήσει τον τοίχο που θεωρείται όριο (boundary) πίσω από την bowler χωρίς να έχει ακουμπήσει το έδαφος ή κάποιο άλλο τοίχο θα μετρήσει έξι (6) ρόνια.  Εάν, ωστόσο, το μπαλόνι ακουμπήσει το έδαφος, αλλά δεν ακουμπήσει κανέναν από τους άλλους τοίχους και χτυπήσει στον τοίχο που θεωρείται σαν όριο, θα μετρήσει τέσσερα (4) ρόνια.

2 .        Εάν το μπαλόνι κτυπήσει σε έναν ή περισσότερους από τους πλαϊνούς τοίχους ή στον πίσω τοίχο θα μετρήσει ένα (1) ρόνι, ακόμη και αν το μπαλόνι στη συνέχεια χτυπήσει τον τοίχο πίσω από την bowler. Δύο (2) ρόνια θα προστεθούν στο σκορ εάν οι batter  ολοκληρώσουν ένα (1) ρόνι. (Εάν το μπαλόνι χτυπήσει σε κάποιον από τους πλαϊνούς ή στον πίσω τοίχο και η batter  μετά βγει out θα προστεθεί στο σκορ ένα (1) ρόνι).

3 .        Δύο (2) ρόνια θα προστεθούν στο σκορ, εάν η batter  παίξει το μπαλόνι, το οποίο δεν θα χτυπήσει σε τοίχο και οι batter  θα ολοκληρώσουν ένα (1) ρόνι.

4 .        Ένα (1) bye θα μετρήσει σαν ένα (1) extra, εάν το μπαλόνι χτυπήσει σε έναν τοίχο (ακόμη και πάνω από το όριο). Ένα (1) leg bye θα μετρήσει σαν ένα (1) extra, εάν το μπαλόνι χτυπήσει σε έναν τοίχο (ακόμη και πάνω από το όριο). Σε κάθε περίπτωση που οι batter  ολοκληρώσουν ένα (1) ρόνι, θα προστεθούν δύο (2) ρόνια στο σκορ.

5 .        Δύο (2) bye ή δύο (2) leg bye θα σημειωθούν στο σκορ, εάν οι batter ολοκληρώσουν ένα (1) ρόνι χωρίς το μπαλόνι να χτυπήσει τον τοίχο.

6 .        Αν ένα ρίξιμο της μπάλας από fielder  χτυπήσει σε τοίχο τότε θα μετρήσει μόνο ένα (1) ρόνι στην batter  ή στο σύνολο των extras που σημειώνονται.

7 .        Επιπρόσθετα,  παρόμοιες ρίψεις  που χτυπούν σε τοίχο για κάθε μια θα προστίθεται στο σκορ ένα (1) ρόνι.

8 .        Δεν θα σημειωθούν ρόνια, εάν η batter  είναι out από πιάσιμο ή του δοθεί roof out.

9 .        Εάν κατά την γνώμη του διαιτητή το μπαλόνι παγιδευτεί στα δίχτυα ή σε κάποιο άλλο εμπόδιο, τότε ο διαιτητής θα αναγγείλει και θα δείξει «dead ball» θα αναγνωρίσει ένα (1) ρόνι για άγγιγμα σε τοίχο και αν είναι εφαρμόσιμο, δύο (2) ρόνια για κάθε ρόνι που είναι σε εξέλιξη.

 

NO  BALL

1 .        Η ποινή για ένα No ball θα είναι τρία (3) ρόνια επιπλέον, ανεξάρτητα τον αριθμό των ρονιών που έχουν σημειωθεί και επαναλαμβάνεται η μπαλονιά στα δύο (2) τελευταία overs.

2 .        Εάν η batter xτυπήσει την μπάλα, προστίθενται στο σκορ κι όσα ρόνια σημειωθούν και χρεώνονται στην παίχτρια.

3 .        Εάν η batter δεν χτυπήσει την μπάλα, προστίθενται στο σκορ όσα ρόνια σημειωθούν σαν No ball.

Από ένα χτύπημα της batter  θα σημειώνονται ρόνια όπως στους κανονισμούς του σκορ 3.1., 3.2. τα οποία χρεώνονται στην batter.

4 .        Σε περίπτωση Νo ball η batter  είναι out από roof αν  παίχτρια του field ακουμπά το όριο (γραμμή ή τοίχο) δεν σημειώνονται τέσσερα (4) ή έξι (6) ρόνια για το batting και υπάρχει out από ψιλή.

5 .        Νo ball θα σημειωθεί εάν το μπαλόνι χτυπήσει πίσω ή και πάνω στην κεντρική γραμμή του pitch.

 

WIDE   BALL

1 .        Η ποινή για κάθε  wide ball θα είναι τρία  ρόνια επιπλέον, ανεξάρτητα των αριθμό των ρονιών που έχουν σημειωθεί και επαναλαμβάνεται η μπαλονιά στα δύο (2) τελευταία overs.

2 .        Εάν αναγγελθεί wide ball και το μπαλόνι χτυπήσει σε τοίχο τότε ένα ρόνι θα προστεθεί στα τρία του wide ball και θα χρεώνονται σαν extras. Επιπρόσθετα, δύο (2) ρόνια θα προστίθενται στο σκορ, και θα χρεώνονται σαν extras κάθε φορά που οι batters ολοκληρώνουν ένα (1) ρόνι.

3 .        Εάν οι διαιτητές καλέσουν και δείξουν wide ball, αλλά το μπαλόνι δεν χτυπήσει σε τοίχο, τότε δύο (2) ρόνια θα χρεώνονται σαν extras για κάθε ρόνι που ολοκληρώνεται από τις batter. Εάν οι batter δεν τρέξουν τότε τρία (3) ρόνια ποινής θα χρεώνονται σαν extras.

 

 Άρθρο  12Ο .  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  –  ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ

Οι ομάδες που αγωνίζονται , βαθμολογούνται ως εξής:

 1. Νίκη τρεις (3) βαθμοί
 2. Ισοπαλία δύο (2) βαθμοί
 3. Ήττα ένας (1) βαθμός
 4. Μηδενισμός (0) βαθμοί

 

Άρθρο  13Ο .       ΑΝΑΒΟΛΕΣ  ΑΓΩΝΩΝ.

Σε περίπτωση που αγώνας αναβλήθηκε ή ματαιώθηκε από οποιαδήποτε αιτία και πρόκειται να επαναληφθεί, ορίζεται εκ νέου μετά από απόφαση της Επιτροπής Πρωταθλήματος. Ρητά αναφέρεται ότι τυχόν μη καταβολή οδοιπορικών από την ΕΛ.Ο.Κ. δεν συνιστά λόγο αναβολής αγώνα.

 

Άρθρο  14Ο .      ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.

Σε περίπτωση κατά την οποία διαγωνιζόμενο σωματείο υποβάλλει οποιαδήποτε ένσταση, βάσει του δικαιώματος που απορρέει από τον Γενικό Κανονισμό Αγώνων της ΕΛ.Ο.Κ., υποχρεούται να καταβάλει το ποσόν (παράβολο) των εκατό  ( 100,00 ) Ευρώ στην ΕΛ.Ο.Κ. εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα. Εάν η ένσταση απορριφθεί από την αρμόδια επιτροπή το παραπάνω ποσό εκπίπτει υπέρ της ΕΛ.Ο.Κ. και βαρύνει τον ΚΑΕ ( έσοδα  από  ενστάσεις ). Σε αντίθετη περίπτωση επιστρέφεται το παράβολο.

 

Άρθρο   15ο .     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ

Α. Στους διαιτητές θα καταβάλλονται έξοδα κίνησης ύψους 10,00 ευρώ ανά αγώνα και  ανά διαιτητή.  Κάθε σωματείο υποχρεούται να καταβάλει το αναλογούν ποσό  στον διαιτητή πριν την έναρξη του αγώνα. Σε περίπτωση μη καταβολής των εξόδων από το σωματείο, ο αγώνας κατοχυρώνεται στην αντίπαλη ομάδα .

Τα έξοδα κίνησης διαιτητή για αγώνα που δεν διεξήχθη λόγω  μη  προσέλευσης  ομάδας , για οποιοδήποτε λόγο θα είναι 5,00 ευρώ  ανά  διαιτητή , από την ομάδα που κερδίζει  τον  αγώνα.

Β. Με απόφαση της Ε.Π.  οι διοργανώσεις θα διεξαχθούν με κίτρινο μπαλόνι. H προμήθεια των μπαλονιών είναι ευθύνη της Ομοσπονδίας, ενώ το κόστος αγοράς και παραλαβής θα  βαρύνει τον ΚΑΕ 0272 της ΕΛ.Ο.Κ. μέχρι το ύψος  ποσού ενίσχυσης που αντιστοιχεί σε κάθε αξιολογημένο από την ΕΛ.Ο.Κ σωματείο έτους 2022.Η παρουσία ιατρού στους αγώνες είναι υποχρεωτική και αποτελεί ευθύνη του γηπεδούχου σωματείου. Η αμοιβή του ιατρού βαρύνει και τα  δύο σωματεία κατά το 50% της αμοιβής του έκαστο και οφείλουν να την καταβάλουν πριν την έναρξη του αγώνα. Η δαπάνη αμοιβής του θα βαρύνει τον ΚΑΕ Ο272 της Ομοσπονδίας μέχρι το ύψος  ποσού ενίσχυσης που αντιστοιχεί σε κάθε  αξιολογημένο σωματείο.

Η δαπάνη μετακίνησης των διαιτητών  των παραπάνω αγώνων θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0272 της ΕΛ.Ο.Κ, μέχρι το ύψος ποσού ενίσχυσης που αντιστοιχεί σε κάθε  αξιολογημένο σωματείο  έτους 2022. Σωματείο που δεν συμπεριλαμβάνεται στην αξιολόγηση του 2022 αναλαμβάνει την δαπάνη για το μπαλόνι, τον ιατρό και τα έξοδα κίνησης των διαιτητών.

 

Άρθρο  16ο .      ΕΠΑΘΛΑ  –  ΒΡΑΒΕΙΑ.

 1. Στην Κυπελλούχο ομάδα θα απονεμηθεί κύπελλο και χρυσά μετάλλια.
 2. Στην δεύτερη ομάδα θα απονεμηθούν αργυρά μετάλλια .
 3. Woman of the match του τελικού.

 

Άρθρο 17ο .       ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ

Στους αγώνες του πρωταθλήματος ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ) θα προβαίνει χωρίς καμία προειδοποίηση σε έλεγχο Doping Control των αθλητών των ομάδων που μετέχουν στον αγώνα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στα άρθρα 128Α έως 128Ι του ν. 2725/99 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τον νόμο 4347/2016 και στον  Γενικό Κανονισμό Αγώνων. Ως απαγορευμένες ουσίες και μέθοδοι ισχύουν αυτές που προβλέπονται στους σχετικούς κανονισμούς και στον ετήσια ανανεωνόμενο κατάλογο απαγορευμένων ουσιών (prohibited list) του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA), ο οποίος μπορεί να βρεθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.wada-ama.org. Σε περίπτωση που αθλητής υποπέσει σε παράβαση ντόπινγκ να έχει λάβει κάποια από τις απαγορευμένες ουσίες θα επιβάλλονται στο σωματείο και στον αθλητή οι ποινές που προβλέπονται    από  το  του Πειθαρχικό Δίκαιο  και  τον  αντίστοιχο  κανονισμό  της ΕΛ.Ο.Κ.

Οι αθλητές  του κρίκετ είναι υποχρεωμένοι να δέχονται τη διενέργεια ελέγχου ντόπινγκ εντός ή εκτός αγώνων όποτε τους ζητηθεί από τους αρμόδιους κατά νόμο φορείς που έχουν την αρμοδιότητα να δίνουν σχετική εντολή .

 

Άρθρο  18ο .      ΓΕΝΙΚΑ.

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, καθώς  επίσης  κάθε  ασάφεια  που  χρειάζεται  συμπλήρωση  ή  διευκρίνιση, θα ρυθμίζεται  από  την Επιτροπή Πρωταθλήματος και το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. Παρακαλούμε τα σωματεία να μελετήσουν την ειδική προκήρυξη έτσι ώστε να στεφθεί με επιτυχία η διεξαγωγή του Κυπέλλου Ελλάδος.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     

 

          ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΣΩΡΑΣ                       ΜΑΡΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ   

Share With: