Γενικός Κανονισμός Οργάνωσης Και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων ΕΛ.Ο.Κ

Γενικός Κανονισμός Οργάνωσης Και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων ΕΛ.Ο.Κ

Εναρμονισμένος στους ν. 2725/99 & 3057/02.
Η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ , έχοντας υπ’ όψιν της τις διατάξεις του ν. 2725/99 , του ν. 3057 / 2002 και των τροποποιήσεων τους , τις διατάξεις του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΛ.Ο.Κ. , εκδίδει τον παρακάτω ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ.
Άρθρο 1: Αρμοδιότητα οργάνωσης και διεξαγωγής πρωταθλημάτων
Άρθρο 2: Διοργάνωση φιλικών αγώνων
Άρθρο 3: Διοργάνωση διεθνών αγώνων
Άρθρο 4: Γενικά
Άρθρο 5: Προκήρυξη
Άρθρο 6: Γενικά περί προκηρύξεων
Άρθρο 7: Υποχρεώσεις συμμετοχής - Δηλώσεις συμμετοχής
Άρθρο 8: Μη δήλωση σύμμετοχης - Συνέπειες
Άρθρο 9: Σύστημα διεξαγωγής - Πρόγραμμα αγώνων
Άρθρο 10: Γήπεδα
Άρθρο 11: Γηπεδούχα σωματεία
Άρθρο 12: Υποχρεώσεις γηπεδούχων σωματείων
Άρθρο 13: Υποχρεώσεις διαγωνιζόμενων σωματείων
Άρθρο 14: Αθλητές δικαιούμενοι συμμετοχής
Άρθρο 15: Δελτία αθλητικής ιδιότητας
Άρθρο 16: Προπονητές
Άρθρο 17: Διαιτησία αγώνων
Άρθρο 18: Γυμνασιάρχοι αγώνων
Άρθρο 19: Παρατηρητές αγώνων
Άρθρο 20: Φύλλο αγώνα
Άρθρο 21: Αναβολές αγώνων
Άρθρο 22: Βαθμολογία - Κατάταξη
Άρθρο 23: Απώλεια αγώνα
Άρθρο 24: Μηδενισμός σωματείων
Άρθρο 25: Αποκλεισμός σωματείων
Άρθρο 26: Παθητική αγωνιστική συμπεριφορά
Άρθρο 27: Ενστάσεις
Άρθρο 28: Εφέσεις - Προσφυγές
Άρθρο 29: Οικονομικοί όροι
Άρθρο 30: Θέματα Doping
Άρθρο 31: Περί ισχύος κανονισμού
Άρθρο 32: Έγκριση κανονισμού