ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ  σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. /ΕΛ.Ο.Κ υπ’ αριθμ. 54/17-11-2022 και έχοντας υπόψη την παρ. 5α του άρθρου 31 του ν.2725/99 προκηρύσσει την πρόσληψη μίας θέσης  Ομοσπονδιακού προπονητή, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, με μερική απασχόληση και  καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη γραμματεία της ΕΛ.Ο.Κ   μέχρι  την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022.               

 

Α. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

  • Πιστοποίηση από την παγκόσμια Ομοσπονδία Κρίκετ  ή το Ε.C.B  προπονητικής Κρίκετ επιπέδου Level 2 και  πάνω, ή να είναι  απόφοιτοι Σ.Ε.Φ.Α.Α με ειδικότητα στο άθλημα, ή σχολής Προπονητών Κρίκετ της Γ.Γ.Α Β΄ ή Γ κατηγορίας, ή να είναι κάτοχοι πτυχίων ή διπλώματος αναγνωρισμένων σχολών του εξωτερικού ή άλλων αναγνωρισμένων σχολών της ημεδαπής το οποίο έχει εγκριθεί ή δύναται να εγκριθεί από την επιτροπή ισοτιμιών της Γ.Γ.Α.

 

  • Να πληρούν τις προϋποθέσεις έκδοσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή ή να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο προπονητών της Γ.Γ.Α.

 

  • Να έχουν δίπλωμα εκπαίδευσης ή πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών

 

  • Οτιδήποτε άλλο επίσημο σχετικό έγγραφο (σεμινάριο – βεβαιώσεις κ.λ.π.).

 

 Β. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω:

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό της Ομοσπονδία με διάρκεια αρχικά ενός έτους.  Ο προπονητής συμβάλλεται υποχρεωτικά με την Ομοσπονδία  και η σχετική σύμβαση θα κατατεθεί στις αρμόδιες εκ του νομού αρχές.

Η αμοιβή του θα ανέρχεται  συνολικά στα 2.000,00 ετησίως.  Στη σύμβαση δύναται να συμπεριληφθούν όροι παροχής πριμ. θα διεξαχθεί συνέντευξη των υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή.

 

Γ. Δικαιολογητικά

 Αίτηση με πλήρη στοιχεία προς την ΕΛ.Ο.Κ

 

Αντίγραφο των δικαιολογητικών της παρ. Α

 

Φ/πια Αστυνομικής ταυτότητας

 

Απολυτήριο λυκείου

 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος του/ της ποινική δίωξη για πλημμέλημα ή κακούργημα

 

Πιστοποίηση καλής γνώσης Αγγλικής γλώσσας

 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης (Το ανωτέρω αντίγραφο Ποινικού Μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπές αρχές)

 

Βιογραφικό σημείωμα

 

Οτιδήποτε άλλο επίσημο σχετικό έγγραφο (σεμινάριο – βεβαιώσεις κ.λπ.).

 

 

(Το σύνολο των δικαιολογητικών μπορεί να σταλεί και ηλεκτρονικά στο ).

Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής το Δ.Σ.  θα εξετάσει  τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και θα προβεί στην διαδικασία της συνέντευξης.

 

Η ΕΛ.Ο.Κ  διατηρεί το δικαίωμα να κρίνει άγονη την προκήρυξη αυτή και να προβεί σε νέα αν εκτιμήσει ότι με τη διαδικασία αυτή δεν καλύπτονται οι προδιαγραφές κάλυψης των αναγκών των ομάδων της.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΣΩΡΑΣ                               ΜΑΡΙΟΣ- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Share With: