HomeΚανονισμοίΠειθαρχικό Δίκαιο ΕΛ.Ο.Κ

Πειθαρχικό Δίκαιο ΕΛ.Ο.Κ

Πειθαρχικό Δίκαιο ΕΛ.Ο.Κ

Η  Ελληνική  Ομοσπονδία  Κρίκετ , έχοντας  υπ’  όψιν  της  τις  διατάξεις   του   ν. 2725/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , τις  διατάξεις  του  Καταστατικού  και  του  Εσωτερικού  Κανονισμού  της  ΕΛ.Ο.Κ. , εκδίδει  το  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ  ΔΙΚΑΙΟ  της  Ελληνικής  Ομοσπονδίας  Κρίκετ .

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α’

 

ΑΡΘΡΟ  1Ο  :  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ 

Όλα τα αθλητικά – πειθαρχικά παραπτώματα, αλλά και κάθε παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού, των λοιπών Κανονισμών, Προκηρύξεων, Εγκυκλίων και αποφάσεων του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ.,   είτε αυτές σημειώνονται κατά τη διεξαγωγή, πριν ή μετά τη λήξη επισήμων ή φιλικών αγώνων και τα διαπράττονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στα επόμενα άρθρα καθώς και οι προβλεπόμενες, κατά περίπτωση, ποινές, αποτελούν το πειθαρχικό δίκαιο της ΕΛ.Ο.Κ.,  που δημιουργήθηκε έχοντας  υπ’  όψιν  της  τις  διατάξεις   του   ν. 2725/99 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

ΑΡΘΡΟ  2Ο  : ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΑ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ  ΟΡΓΑΝΑ

  1. Οι ποινές για παραπτώματα αθλητών – προπονητών –παραγόντων-φροντιστών-ιατρών-φυσιοθεραπευτών-διερμηνέων-στατιστικολόγων – manager (τεχνικοί διευθυντές)- τεχνικών συμβούλων- φιλάθλων και σωματείων επιβάλλονται από την δικαστική επιτροπή της ΕΛ.Ο.Κ (Δ.Ε.) για όλες τις κατηγορίες Πρωταθλημάτων.

2 .  Οι αποφάσεις της Δ.Ε.  της ΕΛ.Ο.Κ. είναι άμεσα εκτελεστές μετά την επικύρωσή τους από το αντίστοιχο Δ.Σ  της ΕΛ.Ο.Κ. Οι αποφάσεις των Δ.Ε. προσβάλλονται με προσφυγή απευθείας ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 124 παρ. β, εδ. α΄ ν. 2725/99 και το άρθρο 127Α του ν. 2725/1999.

3 .  α . Η Δ.Ε. επιλαμβάνεται όλων των παραπτωμάτων των Αθλητών, Σωματείων, Διοικητικών Παραγόντων Σωματείων, προπονητών ομάδων Εθνικών κατηγοριών, στατιστικολόγων, manager-τεχνικός διευθυντής, ιατρών, φυσιοθεραπευτών, διερμηνέων κλπ προσώπων.

Επίσης η Δ.Ε. επιλαμβάνεται όλων των παραπτωμάτων των Αθλητών, Σωματείων, Διοικητικών Παραγόντων Σωματείων και προπονητών ομάδων κλπ προσώπων που μετέχουν σε αγώνες πρωταθλημάτων  των Τοπικών Επιτροπών και επιβάλλει ανάλογες ποινές.

β .Η Δ.Ε. συγκροτείται, όπως αναφέρεται παρακάτω, με απόφαση του Δ.Σ. της  ΕΛ.Ο.Κ.:

  1. Ως Πρόεδρος έναν εν ενεργεία ή συνταξιούχο δικαστικό ή έναν εν ενεργεία ή συνταξιούχο Δικηγόρο, που να μην είναι μέλος του ΔΣ ή κάποιας επιτροπής της Ομοσπονδίας και να μην μετέχει ή να μην έχει συμμετάσχει την τελευταία πενταετία στη διοίκηση μέλους της ΕΛ.Ο.Κ
  2. Έναν ακόμη Δικηγόρο
  3. Έναν φίλαθλο νομικό ή με νομικές γνώσεις που να μην μετέχει στη διοίκηση σωματείου μέλους της ΕΛ.Ο.Κ την τελευταία πενταετία ή σε κάποια επιτροπή της.

γ. H  ΔΕ  πρέπει να εκδίδει τις αποφάσεις της σε εύλογο χρονικό διάστημα και όχι αργότερα από 45 ημέρες από την υποβολή σε αυτήν  της σχετικής εγκλήσεως , αναφοράς ή εγγράφου .  Σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης της επιτροπής για κάποιο σοβαρό λόγο, οι υποθέσεις μπορούν να εκδικάζονται από το ΔΣ της ΕΛ.Ο.Κ.

δ .Οι αποφάσεις της Δ.Ε. πρέπει να αναφέρουν τα παρακάτω:

1 .  Τον τόπο και την χρονολογία της Συνεδρίασης

2 .  Τα ονόματα των μελών της Επιτροπής που παρευρίσκονται στην Συνεδρίαση

3 .  Τα στοιχεία που έλαβε υπ’ όψη της η Επιτροπή και στα οποία στηρίχτηκε για να βγάλει την απόφασή της.

4 .  Απόσπασμα του πρακτικού της Συνεδρίασης, χορηγείται στους ενδιαφερόμενους, όταν ζητηθεί με αίτηση.

ε .   Τα είδη και τα όρια των ποινών καθώς και η διαδικασία της επιβολής καθορίζονται στο Κεφάλαιο Β’ του παρόντος Κανονισμού.

 

ΑΡΘΡΟ  3Ο :  ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ  ΤΙΜΩΡΙΩΝ  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ  ΑΘΛΗΤΩΝ

1 .      Η Δικαστική Επιτροπή της ΕΛ.Ο.Κ. εξετάζει την επικύρωση των τιμωριών που επιβάλλονται στους ερασιτέχνες αθλητές από τα σωματεία τους, μόνον στις εξής περιπτώσεις:

α .      να έχει ζητηθεί αυτό ρητά από το σωματείο,

β .      να έχει κληθεί προηγουμένως ο αθλητής σε απολογία με συστημένη επιστολή,  ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

γ .      να υπάρχει απόφαση ΔΣ ή άλλου αρμοδίου πειθαρχικού οργάνου του σωματείου και να υποβάλλεται το αντίστοιχο πρακτικό

δ .      να έχει κοινοποιηθεί στον αθλητή το έγγραφο με το οποίο ζητείται από την ΕΛ.Ο.Κ. η επικύρωση της ποινής.

2 .      Εάν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις η Δ.Ε. εξετάζει στην ουσία της την περίπτωση. Κατά την εξέταση αυτή μπορεί να ζητήσει τις απόψεις του αθλητή, ιδίως εάν με έγγραφό του ο αθλητής προς την ΕΛ.Ο.Κ. ισχυρίζεται ότι τα πραγματικά περιστατικά ή  οι λόγοι της τιμωρίας του διαφέρουν από τους αναφερόμενους στην απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου. Στην τελευταία περίπτωση η Δ.Ε. μπορεί να ζητήσει την ακρόαση ατομικά ή κατ΄αντιπαράθεση των δύο πλευρών.

3 .      Η επικύρωση των ποινών αυτών με απόφαση της Δ.Ε. της ΕΛ.Ο.Κ.  συνεπάγεται απαγόρευση στον αθλητή να αγωνισθεί σε οποιοδήποτε επίσημο αγώνα με το σωματείο του για το χρόνο της ποινής. Διαφορετικά το σωματείο του μηδενίζεται αυτεπάγγελτα από την ΕΛ.Ο.Κ.  για το συγκεκριμένο αγώνα.

4 .      Το σωματείο που έχει τιμωρήσει αθλητή του με την παραπάνω διαδικασία δικαιούται οποτεδήποτε να ζητήσει την διακοπή έκτισης της ποινής, εφόσον με απόφαση του Δ.Σ. κοινοποιούμενη στην ΕΛ.Ο.Κ.  δικαιολογεί τους λόγους της απόφασης αυτής.

5 .      Για τους αμειβόμενους αθλητές ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2725/99 όπως τροποιήθηκε και ισχύει

 

ΑΡΘΡΟ  4Ο  :  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ

1 .      Τα δικαιοδοτικά όργανα των προηγουμένων άρθρων (ΔΕ- ΔΣ ΕΛ.Ο.Κ) επιλαμβάνονται όλων των  παραπτωμάτων αθλητών – προπονητών – παραγόντων – φροντιστών – ιατρών – φυσιοθεραπευτών – διερμηνέων – στατιστικολόγων – manager – φιλάθλων και σωματείων που αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνος.

2 .      Επίσης επιλαμβάνονται για παραπτώματα των παραπάνω που δεν γράφτηκαν στο Φύλλο Αγώνος, αλλά βεβαιώθηκαν με έκθεση του γυμνασίαρχου, των παρατηρητών του άρθρου 41 παρ. 8 ν. 2725/99 (Δ.Ε.Α.Β), μέλους του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ., ή Ενώσεως ή Τοπικής Επιτροπής ή της αστυνομικής αρχής, καθώς και για παραπτώματα που έγιναν μετά το κλείσιμο του Φύλλου Αγώνος, μέσα ή έξω από τις εγκαταστάσεις του γηπέδου που έγινε ο αγώνας και τα οποία βεβαιώθηκαν με έκθεση των διαιτητών, του γυμνασίαρχου, του παρατηρητή Δ.Ε.Α.Β., μέλους Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ., ή Ενώσεως ή Τοπικής Επιτροπής ή της αστυνομικής αρχής.

3 .      Παραπτώματα αθλητών, προπονητών, παραγόντων, ιατρών φυσιοθεραπευτών, στατιστικολόγων, manager και φιλάθλων, τιμωρούνται και όταν διαπραχθούν σε αγώνες που έχουν φιλικό χαρακτήρα, για την τέλεση των οποίων έχει ζητηθεί έγκριση από την ΕΛ.Ο.Κ.  και εφόσον το Φύλλο Αγώνα ή οι σχετικές αναφορές διαιτητών, παρατηρητών και άλλων αρμοδίων προσώπων, κοινοποιηθούν εμπρόθεσμα στην ΕΛ.Ο.Κ.

4 .      Επίσης, το Δικαιοδοτικό Όργανο είναι αρμόδιο σε πρώτο βαθμό για παραβάσεις ντόπινγκ, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 15 του παρόντος, στο Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων της ΕΛ.Ο.Κ.  και στα άρθρα 55 επ. του ν. 3057/02.

5 .      Περαιτέρω, το Δικαιοδοτικό Πειθαρχικό Όργανο επιλαμβάνεται όλων των περιπτώσεων, επιβάλλοντας τις – κατά περίπτωση – προβλεπόμενες ποινές, που αφορούν σε παραβάσεις των οικονομικών, ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων των σωματείων  , όπως ρητά αυτές προβλέπονται στα άρθρα 25 και 28 ν. 3057/02 (υποβολή προϋπολογισμών και εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών), 29 ν. 3057/02 (κωλύματα – ασυμβίβαστα – περιουσιακή κατάσταση μελών διοίκησης ), 31 ν. 3057/02 (υποχρέωση έγκαιρης γνωστοποίησης πριμ σε αθλητές και 32 ν. 3057/02 (απαγόρευση μετεγγραφών και αντικανονική συμμετοχή αθλητών σε περιπτώσεις μη εκπλήρωσης ασφαλιστικών – φορολογικών υποχρεώσεων ).

6 .      Τέλος, το Δικαιοδοτικό Πειθαρχικό Όργανο επιλαμβάνεται των περιπτώσεων πειθαρχικής διαδικασίας, δίωξης και επιβολής ποινών για τις περιπτώσεις των αξιοποίνων πράξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 132 του ν. 2725/99, όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 78 του ν. 3057/02.

 

ΑΡΘΡΟ  5Ο  :  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΕΝΩΠΙΟΝ  ΤΩΝ  ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ

1 .      Κανένα πρόσωπο δεν τιμωρείται για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα σε οποίο έχει υποπέσει, χωρίς την προηγούμενη κλήση σε απολογία. Το αρμόδιο όργανο μπορεί να ζητήσει κατά την εξέταση του παραπτώματος και συμπληρωματικά στοιχεία από τους διαιτητές, το γυμνασίαρχο και τον παρατηρητή του αγώνα, και όποιο άλλο πρόσωπο ή φορέα κρίνει απαραίτητο, ακόμη και να καλέσει τον κατηγορούμενο να δώσει εξηγήσεις για την συμπεριφορά του, καταθέτοντας και σχετικό απολογητικό υπόμνημα.

2 .      Η κλήση σε απολογία κοινοποιείται στον εγκαλούμενο με έγγραφο, τηλεγράφημα ή fax  και πρέπει να ορίζει ότι η απολογία πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία του Δικαιοδοτικού Οργάνου, της Ομοσπονδίας κατά το δυνατόν συντομότερα, κατά την κρίση του δικαιοδοτικού οργάνου.

3 .      Την αυτοπρόσωπη εμφάνιση του δικαιούται να ζητήσει και ο ίδιος απολογούμενος, οπότε το δικαιοδοτικό όργανο τον καλεί υποχρεωτικά την ημέρα εκδίκασης. Επίσης μετά από προηγούμενο αίτημα του απολογούμενου μπορεί το δικαιοδοτικό όργανο να δεχτεί η εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του να είναι μόνο προφορική, απαλλάσσοντας τον απολογούμενο από την υποχρέωση κατάθεσης γραπτού υπομνήματος.

4 .      Σε περίπτωση που περάσει η προθεσμία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και ο απολογούμενος δεν καταθέσει υπόμνημα ή δεν ζητήσει η διαδικασία να είναι προφορική, το δικαιοδοτικό όργανο κρίνει βάσει των αναγραφόμενων στο Φύλλο Αγώνα ή τις εκθέσεις και επιβάλλει τις αντίστοιχες κυρώσεις. Έχει όμως το δικαίωμα -και πάλι – να ζητήσει συμπληρωματικές εξηγήσεις από τους διαιτητές, το γυμνασίαρχο ή τον παρατηρητή .

5 .      Κατά την προφορική εκδίκαση της υπόθεσης στο δικαιοδοτικό όργανο μπορούν να παραστούν ο απολογούμενος αυτοπροσώπως ή δια ή μετά πληρεξουσίου δικηγόρου του και όποιος από τους παράγοντες του αγώνα το ζητήσει ή θεωρηθεί απαραίτητη η παρουσία του από το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο. Μπορεί επίσης να παραστεί κάνοντας παρέμβαση υπέρ του απολογούμενου το σωματείο στο οποίο ανήκει και να εκθέσει τις απόψεις του για το παράπτωμα. Ο απολογούμενος μπορεί να επικαλεστεί και την μαρτυρία άλλων προσώπων, τα οποία μπορεί να καλέσει με δική τους ευθύνη ενώπιον του δικαιοδοτικού οργάνου για να καταθέσουν την άποψή τους για το παράπτωμα. Οι μαρτυρίες των προσώπων αυτών συνεκτιμώνται ελεύθερα από το δικαιοδοτικό όργανο, χωρίς να είναι δεσμευτικές για αυτό.

6 .      Στις περιπτώσεις κλήσης σε απολογία σωματείου  αυτό μπορεί να παραστεί με το νόμιμο, σύμφωνα με το καταστατικό, εκπρόσωπό του ή πληρεξούσιο δικηγόρο του, καταθέτοντας και σχετικό υπόμνημα.

7 .      Κατά την εκδίκαση των υποθέσεων μπορούν οι κατά περίπτωση απολογούμενοι   να   προσκομίσουν  ως   αποδεικτικό  υλικό   διάφορα   έγγραφα  ( αποσπάσματα τύπου, video αγώνα κλπ ) τα οποία εκτιμώνται ελεύθερα από το δικαιοδοτικό όργανο, ως δικαστικά τεκμήρια. Ειδικά οι εικόνες που προκύπτουν από λήψη ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 3057/02 αποτελούν αποδεικτικά μέσα (δεδομένα) για το οικείο δικαιοδοτικό όργανο.

8 .      Στην περίπτωση της παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου (παράπτωμα αθλητή που αναγράφεται στο Φύλλο Αγώνος και για το οποίο αποβλήθηκε από τον αγώνα), ο αθλητής τιμωρείται αυτόματα με ποινή τουλάχιστον μίας (1) αγωνιστικής ημέρας, η οποία εκτίεται υποχρεωτικά την αμέσως επόμενη αγωνιστική ημέρα πρωταθλήματος ή Κυπέλλου.

9 .      Σε περίπτωση που μετά την έκτιση της μίας (1) αγωνιστικής ημέρας, σύμφωνα με τα παραπάνω, το δικαιοδοτικό όργανο, για οποιοδήποτε λόγο, δεν έχει εκδώσει απόφαση, ο αθλητής δικαιούται να αγωνισθεί με το σωματείο  του μέχρι της κοινοποιήσεως της τυχόν  επιβληθησομένης ποινής, οπότε θα εκτίσει το υπόλοιπο αυτής.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β’

 

ΑΡΘΡΟ  6Ο  :  ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ  ΑΘΛΗΤΩΝ 

1 .      Στους αθλητές και αθλήτριες όλων των κατηγοριών,  το δικαιοδοτικό όργανο μπορεί να επιβάλλει τις παρακάτω πειθαρχικές ποινές, ανάλογα με το παράπτωμα:

α.       Για την συμπεριφορά αθλητή απέναντι σε συμπαίκτες, αντιπάλους, προπονητές, παράγοντες, φροντιστές, ιατρούς, φυσιοθεραπευτές, διερμηνείς, στατιστικολόγους, manager  και φιλάθλους

1 .      Για ανάρμοστη συμπεριφορά, (απειλή, ειρωνικά σχόλια, coaching, επιδεικτικό λάκτισμα της μπάλας και εξωτερίκευση σκέψεων και συναισθημάτων με τρόπο ο οποίος δεν αρμόζει σε αθλητή και δυσφημιστικό για το άθλημα). Ποινή έγγραφης επίπληξης ή αποκλεισμός μίας ( 1 ) αγωνιστικής ημέρας, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.

2 .      Για υβριστική λόγω ή έργω συμπεριφορά (εξύβριση, άσεμνες και προσβλητικές εκφράσεις, απρεπείς χειρονομίες, φτύσιμο κλπ). Αποκλεισμός μίας ( 1 ) ή δύο ( 2 ) αγωνιστικών ημερών, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.

3 .      Για  υβριστική  των  θείων  συμπεριφορά .  Αποκλεισμός  τριών ( 3 ) αγωνιστικών ημερών.

4 .      Για απόπειρα βιαιοπραγίας (ως απόπειρα βιαιοπραγίας θεωρείται κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στην κακοποίηση των παραπάνω προσώπων). Αποκλεισμός τεσσάρων ( 4 ) ή πέντε ( 5 ) αγωνιστικών ημερών, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.

5 .      Για βιαιοπραγία (όταν χτυπήσει κάποιον από τους παραπάνω με χαστούκι, κλωτσιά κλπ, χωρίς ωστόσο να προκαλέσει τραυματισμό του). Αποκλεισμός από πέντε ( 5 ) ή έξι  ( 6 ) αγωνιστικών ημερών, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.

6 .      Για βάναυση συμπεριφορά (όταν η ενέργειά του προκάλεσε τον τραυματισμό κάποιου από τους παραπάνω που αναγράφεται στο Φ.Α. ή στην έκθεση και προσκομίζεται ιατρική βεβαίωση ιατροδικαστού ή δημοσίου νοσοκομείου). Αποκλεισμός από επτά ( 7 ) έως δέκα ( 10 ) αγωνιστικές ημέρες, ανάλογα με τη βαρύτητα και τις συνέπειες του παραπτώματος.

β.  Για συμπεριφορά απέναντι στους διαιτητές, στον γυμνασίαρχο, στον παρατηρητή διαιτησίας, σε μέλη  Δ.Σ./ΕΟΠΕ (ή Ενώσεων ή Τοπικών Επιτροπών), στο προσωπικό της ΕΟΠΕ (ή Ενώσεων ή Τοπικών Επιτροπών), παράγοντες άλλων αθλητικών φορέων, μέλη δικαιοδοτικών οργάνων, κλπ επίσημα πρόσωπα:

1 .Για ανάρμοστη συμπεριφορά, (απειλή, ειρωνικά σχόλια, coaching , επιδεικτικό λάκτισμα της μπάλας και γενικά εξωτερίκευση σκέψεων και συναισθημάτων με τρόπο ο οποίος δεν αρμόζει σε αθλητή και δυσφημιστικό για το άθλημα). Αποκλεισμός μίας ( 1 ) ή δύο ( 2 ) αγωνιστικών ημερών, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.

2 .      Για υβριστική λόγω ή έργω συμπεριφορά (εξύβριση, άσεμνες και προσβλητικές εκφράσεις, απρεπείς χειρονομίες, φτύσιμο κλπ). Αποκλεισμός τριών  ( 3 ) ή τεσσάρων ( 4 ) αγωνιστικών ημερών, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.

3 .      Για υβριστική των θείων συμπεριφορά. Αποκλεισμός έξι ( 6 ) αγωνιστικών ημερών.

4 .      Για απόπειρα βιαιοπραγίας (ως απόπειρα βιαιοπραγίας θεωρείται κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στην κακοποίηση των παραπάνω προσώπων). Αποκλεισμός από έξι ( 6 ) έως  οκτώ ( 8 ) αγωνιστικών ημερών, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.

5 .      Για βιαιοπραγία (όταν χτυπήσει κάποιον από τους παραπάνω με χαστούκι, κλωτσιά κλπ χωρίς ωστόσο να προκαλέσει τραυματισμό του). Αποκλεισμός από οκτώ ( 8 ) έως δέκα ( 10 ) αγωνιστικές ημέρες, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.

6 .      Για βάναυση συμπεριφορά (όταν η ενέργεια του προκάλεσε τον τραυματισμό κάποιου από τους παραπάνω που αναγράφεται στο Φ.Α. ή στην έκθεση και προσκομίζεται ιατρική βεβαίωση ιατροδικαστού ή δημοσίου νοσοκομείου). Αποκλεισμός δώδεκα ( 12 ) έως δεκαέξι (16) αγωνιστικών ημερών, ανάλογα με τη βαρύτητα και τις συνέπειες του παραπτώματος.

2 .      Σε περίπτωση βάναυσης συμπεριφοράς το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο μπορεί πέρα από την επιβληθείσα ποινή, να παραπέμψει τον αθλητή στο Δ.Σ. της ΕΟΠΕ, το οποίο μπορεί να αποφασίσει την προσωρινή ή και οριστική διαγραφή του αθλητή από τα μητρώα της.

ΑΡΘΡΟ  7Ο  :  ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ  ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ  ΑΘΛΗΤΩΝ 

1 .      Ειδικά όταν πρόκειται για αμειβόμενο αθλητή  το δικαιοδοτικό όργανο επιβάλλει τις παρακάτω ποινές:

α.       Για συμπεριφορά του απέναντι σε συμπαίκτες, αντιπάλους, προπονητές, παράγοντες, φροντιστές, ιατρούς, φυσιοθεραπευτές, διερμηνείς, στατιστικολόγους, manager και φιλάθλους.

1 .      Για ανάρμοστη συμπεριφορά, (απειλή, ειρωνικά σχόλια, επιδεικτικό λάκτισμα της μπάλας και γενικά εξωτερίκευση σκέψεων και συναισθημάτων με τρόπο ο οποίος δεν αρμόζει σε αθλητή και δυσφημιστικό για το άθλημα). Αποκλεισμός μιας ( 1 ) αγωνιστικής ημέρας. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 150 € έως 300 €, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.

2 .      Για υβριστική λόγω ή έργω συμπεριφορά (εξύβριση, άσεμνες και προσβλητικές εκφράσεις, απρεπείς χειρονομίες, φτύσιμο κλπ). Αποκλεισμός δύο ( 2 ) αγωνιστικών ημερών. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 300 € έως 600 €, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.

3 .      Υβριστική των θείων συμπεριφορά. Αποκλεισμός τριών ( 3 ) αγωνιστικών ημερών. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 700 €.

4 .      Για απόπειρα βιαιοπραγίας. Ως απόπειρα βιαιοπραγίας θεωρείται κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στην κακοποίηση των παραπάνω προσώπων. Αποκλεισμός τεσσάρων ( 4 ) αγωνιστικών ημερών. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 800 € έως 1200 €, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.

5 .      Για βιαιοπραγία (όταν χτυπήσει κάποιον από τους παραπάνω με χαστούκι, κλωτσιά χωρίς ωστόσο ωστόσο να προκαλέσει τραυματισμό του). Αποκλεισμός πέντε ( 5 ) αγωνιστικών ημερών. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 1200 € έως 1500 €, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.

6 .      Για βάναυση συμπεριφορά (όταν η ενέργεια του προκάλεσε τον τραυματισμό κάποιου από τους παραπάνω που αναγράφεται στο Φ.Α. ή στην έκθεση και προσκομίζεται ιατρική βεβαίωση ιατροδικαστού ή δημοσίου νοσοκομείου). Αποκλεισμός επτά ( 7 ) αγωνιστικών ημερών. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 1500 € έως 2000 €, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.

β.       Για συμπεριφορά του απέναντι στους διαιτητές,  στον γυμνασίαρχο, στον παρατηρητή διαιτησίας, σε μέλη Δ.Σ. της  ΕΛ.Ο.Κ.   στο προσωπικό της ΕΛ.Ο.Κ.,  παράγοντες άλλων φορέων, μέλη δικαιοδοτικών οργάνων κλπ επίσημα πρόσωπα:

1 .      Για ανάρμοστη συμπεριφορά (απειλή ειρωνικά σχόλια, coaching , επιδεικτικό λάκτισμα της μπάλας και γενικά εξωτερίκευση σκέψεων και συναισθημάτων με τρόπο ο οποίος δεν αρμόζει σε αθλητή και δυσφημιστικό για το άθλημα  του  Κρίκετ ). Αποκλεισμός δύο ( 2 ) αγωνιστικών ημερών. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 250 € έως 400 €, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.

2 .      Για υβριστική λόγω ή έργω συμπεριφορά (εξύβριση, άσεμνες και προσβλητικές εκφράσεις, απρεπείς χειρονομίες, φτύσιμο κλπ). Αποκλεισμός τριών ( 3 ) αγωνιστικών ημερών. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 400 € έως 800 €, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.

3 .      Για υβριστική των θείων συμπεριφορά. Αποκλεισμός τεσσάρων (4) αγωνιστικών ημερών. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 900 € έως 1000 €, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.

4 .      Για απόπειρα βιαιοπραγίας. Ως απόπειρα βιαιοπραγίας θεωρείται κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στην κακοποίηση των παραπάνω προσώπων. Αποκλεισμός πέντε ( 5 ) αγωνιστικών ημερών. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 1000 € έως 1400 €, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.

5 .      Για βιαιοπραγία (όταν χτυπήσει κάποιον από τους παραπάνω με χαστούκι, κλωτσιά κλπ, χωρίς ωστόσο να προκαλέσει τραυματισμό του). Αποκλεισμός έξι ( 6 ) αγωνιστικών ημερών. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 1500 € έως 2000 €, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.

6 .      Για βάναυση συμπεριφορά (όταν η ενέργεια του προκάλεσε τον τραυματισμό κάποιου από τους παραπάνω που αναγράφεται στο Φ.Α. ή στην έκθεση και προσκομίζεται ιατρική βεβαίωση ιατροδικαστού, δημοσίου νοσοκομείου). Αποκλεισμός δέκα ( 10 ) αγωνιστικών ημερών. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 2500 € έως 4000 €, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.

2 .      Τα ποσά των επιβαλλόμενων προστίμων μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ.   πριν την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου.

3 .     Αθλητής στον οποίο έχει επιβληθεί χρηματική ποινή δεν μπορεί να αγωνισθεί, ακόμη και αν έληξε η πειθαρχική ποινή αποκλεισμού, εάν δεν έχει καταβληθεί το χρηματικό πρόστιμο το οποίο του επεβλήθη, άλλως η συμμετοχή του είναι αντικανονική, με όλες τις προβλεπόμενες εντεύθεν συνέπειες, τόσο για τον ίδιο, όσο και για το σωματείο του.

4 .      Αθλητές που  αγωνίζονται ως ερασιτέχνες   σε  σωματεία  δεν υπόκεινται στις χρηματικές ποινές του παρόντος άρθρου, παρά μόνον στις ποινές αποκλεισμού από τους αγώνες των σωματείων τους.

 

ΑΡΘΡΟ  8Ο  :  ΕΙΔΙΚΕΣ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ 

1 .      Σε περίπτωση βάναυσης συμπεριφοράς (από ερασιτέχνη ή αμειβόμενο αθλητή) το δικαιοδοτικό όργανο μπορεί πέρα από την επιβληθείσα ποινή, να παραπέμψει τον αθλητή στο Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. το οποίο μπορεί να αποφασίσει την προσωρινή ή οριστική διαγραφή του αθλητή από τα μητρώα αθλητών της ΕΛ.Ο.Κ.

2 .      Σε αθλητή (ερασιτέχνη ή αμειβόμενο) ο οποίος αρνείται αδικαιολόγητα την παροχή των υπηρεσιών του σε οποιαδήποτε Εθνική Ομάδα ή εγκαταλείψει αδικαιολόγητα αυτή (κατά τη διάρκεια αγώνων ή προετοιμασίας – προπονήσεων) το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ.. και σύμφωνα με τα – κατά τα λοιπά –  οριζόμενα στον νέο Κανονισμό Εθνικών Ομάδων ΕΛ.Ο.Κ. παραπέμπει αυτόν, μετά από αιτιολογημένη απόφασή του στην Δ.Ε , αποστέλλοντας συνημμένα και σχετικό φάκελο με όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Το Δικαιοδοτικό Όργανο, στις παραπάνω περιπτώσεις επιβάλει ποινή αποκλεισμού από δύο (2) έως και οκτώ (8) αγωνιστικές ημέρες από κάθε επίσημο αγώνα του σωματείου του καθώς και επιπλέον χρηματική ποινή (πρόστιμο) από 2500 € έως 5000 €, εάν  ο αθλητής τυγχάνει, παράλληλα, αμειβόμενος, εκτιμώντας ανάλογα τόσο τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες ο αθλητής επέδειξε την παραπάνω συμπεριφορά, όσο και την μετέπειτα στάση του (τυχόν μεταμέλεια κλπ). Οι παραπάνω ποινές επιβάλλονται από το Δικαιοδοτικό Όργανο στον αθλητή, χωρίς να αποκλείεται η επιβολή οιασδήποτε περαιτέρω κύριας ή παρεπόμενης ποινής ή στερήσεως που να προβλέπεται σε άλλο Κανονισμό της ΕΛ.Ο.Κ. ή νόμο. Για παραπτώματα αθλητών κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους σε Εθνική ομάδα, ισχύουν τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας Εθνικών Ομάδων της ΕΛ.Ο.Κ.

3 .      Σε αθλητή (ερασιτέχνη ή αμειβόμενο) ο οποίος αρνήθηκε αδικαιολόγητα τη συμμετοχή του σε αγώνα επιδείξεως με σκοπό την προβολή του αθλήματος και ο οποίος διοργανώνεται από την ΕΛ.Ο.Κ. , για τα Πρωταθλήματα αρμοδιότητάς της , επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού τριών αγωνιστικών ημερών  για τους ερασιτέχνες  ενώ για τους αμειβόμενους μία αγωνιστική και  χρηματικό πρόστιμο ποσού 500 €.

4 .      Αθλητής (ερασιτέχνης ή αμειβόμενος) που αρνείται στη συμμετοχή του σε Εθνική ομάδα τιμωρείται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ., κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εθνικών  Ομάδων της ΕΛ.Ο.Κ., με ποινή αποκλεισμού από έξι ( 6 ) μήνες έως δύο ( 2 ) χρόνια.

 

ΑΡΘΡΟ  9Ο  :  ΠΟΙΝΕΣ  ΑΡΧΗΓΩΝ  ΟΜΑΔΩΝ 

ΠΟΙΝΕΣ  ΓΙΑ  ΠΛΑΣΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑ 

1 .      Όταν οι παραπάνω πράξεις (των άρθρων 6 και 7) ενεργούνται από τον αρχηγό της ομάδας, τότε το δικαιοδοτικό όργανο επιβάλλει υποχρεωτικά τη διπλάσια της κατά την κρίση του επιβληθησόμενης ποινής.

2 .      Αρχηγός της ομάδας θεωρείται ο αθλητής εκείνος ο οποίος κατά την στιγμή την οποία υποπίπτει στο συγκεκριμένο παράπτωμα έχει ορισθεί και φέρει την ιδιότητα αυτήν.

3 .      Η πλαστοπροσωπία τιμωρείται με μηδενισμό της ομάδας που χρησιμοποιεί τον αθλητή για το συγκεκριμένο αγώνα και με αφαίρεση δέκα (10) βαθμών από τον πίνακα της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, έστω και αν πρόκειται για αγώνα Κυπέλλου.

α .      ο αθλητής που αγωνίσθηκε τιμωρείται με αποκλεισμό  από έξι (6) μήνες έως δύο (2) χρόνια Επίσης εάν δεν κατέχει δελτίο αθλητικής ιδιότητας της ΕΛ.Ο.Κ δεν μπορεί να εγγραφεί σε σωματείο για ανάλογο χρονικό διάστημα.

β .      Ο αρχηγός – αθλητής της ομάδας, με αποκλεισμό έξι   ( 6 ) μηνών.

γ .      Ο προπονητής τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού  ενός ( 1 ) έως  δύο ( 2 ) χρόνων,  που επιβάλλει το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο και ταυτόχρονη παραπομπή στην Επιτροπή Δεοντολογίας του Συνδέσμου  προπονητών .

4 .      Σε περίπτωση που ο αθλητής αποχωρήσει πριν το τέλος του αγώνα και ενώ του έχει ζητηθεί από τον διαιτητή να παραμείνει για το σχετικό έλεγχο ταυτοπροσωπίας με συνέπεια να μην είναι δυνατή η διαπίστωση της πλαστοπροσωπίας επιβάλλονται οι παραπάνω ποινές σαν να έχει διαπραχθεί το αδίκημα της πλαστοπροσωπίας.

5 .      Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων της ΕΛ.Ο.Κ.

 

ΑΡΘΡΟ  10Ο  :  ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ  ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

Στους προπονητές όλων των κατηγοριών  το δικαιοδοτικό όργανο μπορεί να επιβάλλει τις παρακάτω πειθαρχικές ποινές, κατά παράπτωμα:

1 .      Για συμπεριφορά απέναντι σε παίκτες, προπονητές, παράγοντες, φροντιστές, ιατρούς, φυσιοθεραπευτές, διερμηνείς, στατιστικολόγους, manager και φιλάθλους:

α .      Για ανάρμοστη συμπεριφορά (απειλή, ειρωνικά σχόλια, coaching και γενικά εξωτερίκευση  σκέψεων και συναισθημάτων με τρόπο ο οποίος δεν αρμόζει σε προπονητή και δυσφημεί το άθλημα του  Κρίκετ). Αποκλεισμός από μία (1) έως δύο (2) αγωνιστικές ημέρες, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.

β .      Για υβριστική λόγω ή έργω συμπεριφορά (εξύβριση, άσεμνες και προσβλητικές εκφράσεις, απρεπείς χειρονομίες, φτύσιμο κλπ). Αποκλεισμός τρείς (3) έως τέσσερις (4) αγωνιστικές ημέρες, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.

γ .      Για υβριστική των θείων συμπεριφορά. Αποκλεισμός πέντε (5) αγωνιστικών ημερών.

δ .      Για απόπειρα βιαιοπραγίας (ως απόπειρα βιαιοπραγίας θεωρείται κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στην κακοποίηση των παραπάνω προσώπων) Αποκλεισμός έξι (6) έως οκτώ (8) αγωνιστικών ημερών, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.

ε .      Για βιαιοπραγία (όταν χτυπήσει κάποιον από τους παραπάνω με χαστούκι, κλωτσιά κλπ χωρίς ωστόσο να προκαλέσει τραυματισμό του). Αποκλεισμός εννέα (9) έως δώδεκα (12) αγωνιστικών ημερών, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.

στ .    Για βάναυση συμπεριφορά (όταν η ενέργεια του προκάλεσε τον τραυματισμό κάποιου από τους παραπάνω που αναγράφεται στο Φ.Α. ή στην έκθεση και προσκομίζεται ιατρική βεβαίωση ιατροδικαστού ή δημοσίου νοσοκομείου). Αποκλεισμός δέκα τριών (13) έως δέκα έξι (16) αγωνιστικών ημερών, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.

 

2 .  Για συμπεριφορά απέναντι στους διαιτητές, στον γυμνασίαρχο, στον παρατηρητή διαιτησίας, σε μέλη του  Δ.Σ. της  ΕΛ.Ο.Κ. , στο προσωπικό της ΕΛ.Ο.Κ , παράγοντες άλλων αθλητικών φορέων, μέλη δικαιοδοτικών οργάνων κλπ επίσημα πρόσωπα:

α .      Για ανάρμοστη συμπεριφορά (απειλή, ειρωνικά σχόλια, coaching  και γενικά εξωτερίκευση σκέψεων και συναισθημάτων με τρόπο ο οποίος δεν αρμόζει σε προπονητή και δυσφημεί το άθλημα του  Κρίκετ ). Αποκλεισμός δύο ( 2 ) ή τριών    ( 3 ) αγωνιστικών ημερών, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.

β .      Για υβριστική λόγω ή έργω συμπεριφορά ( εξύβριση, άσεμνες και προσβλητικές εκφράσεις, απρεπείς χειρονομίες, φτύσιμο κλπ ). Αποκλεισμός πέντε ( 5 ) ή έξι (  6)  αγωνιστικών ημερών, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.

γ .      Για υβριστική των θείων συμπεριφορά. Αποκλεισμός οκτώ ( 8 ) αγωνιστικών ημερών.

δ .      Για απόπειρα βιαιοπραγίας (ως απόπειρα βιαιοπραγίας θεωρείται κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στην κακοποίηση των παραπάνω προσώπων). Αποκλεισμός εννέα ( 9 ) έως δώδεκα ( 12 ) αγωνιστικών ημερών, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.

ε .       Για βιαιοπραγία (όταν χτυπήσει κάποιον από τους παραπάνω με χαστούκι, κλωτσιά κλπ χωρίς ωστόσο να προκαλέσει τραυματισμό του). Αποκλεισμός δέκα τριών ( 13 ) έως δέκα έξι ( 16 ) αγωνιστικών ημερών, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.

στ .     Για βάναυση συμπεριφορά ( όταν η ενέργεια του προκάλεσε τον τραυματισμό κάποιου από τους παραπάνω που αναγράφεται στο Φ.Α. ή στην έκθεση  και  προσκομίζεται ιατρική βεβαίωση ιατροδικαστού, δημοσίου νοσοκομείου ). Αποκλεισμός δέκα επτά ( 17 ) έως είκοσι ( 20 ) αγωνιστικών ημερών, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.

Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, αντίγραφο της αποφάσεως θα διαβιβάζεται υποχρεωτικά στον Συνδέσμου  προπονητών , προκειμένου να επιλαμβάνεται η Επιτροπή Δεοντολογίας αυτού.

 

 ΑΡΘΡΟ  11Ο  :  ΓΕΝΙΚΑ  ΠΕΡΙ  ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ  ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 

1 .      Ο αποκλεισμός των παραβατών προπονητών εκτίεται στους επίσημους αγώνες της ομάδας για την οποία τιμωρήθηκε και σημαίνει ότι ο προπονητής δεν έχει το δικαίωμα να καθοδηγεί και να κάθεται στον πάγκο οποιασδήποτε ομάδας μέχρι την λήξη της ποινής του.

2 .      Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις αντίγραφο της σχετικής απόφασης θα διαβιβάζεται υποχρεωτικά στον Συνδέσμου  προπονητών, προκειμένου να επιλαμβάνεται η Επιτροπή Δεοντολογία αυτού.

3 .      Σε περίπτωση που ο προπονητής με την εν γένει συμπεριφορά του κρίνεται ακατάλληλος για το επάγγελμα του προπονητού ή υπέπεσε σε παράπτωμα ηθικής τάξεως ή διαπράξει αδίκημα που διασύρει ή δυσφημεί το άθλημα του Κρίκετ  ή παραβιάζει τον κανονισμό προπονητών του Συνδέσμου  προπονητών, το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Συνδέσμου  προπονητών δικαιούται την επιβολή ποινής της έγγραφης επίπληξης ή προστίμου μέχρι 5000 € περιεχομένου στο ταμείο του Συνδέσμου  προπονητών.

Η εισήγηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο της, κατόπιν κλήσης, γραπτής απολογίας του προπονητή ή σε περίπτωση μη ύπαρξης απολογίας αυτού, από το αποδεικτικό επίδοσης της  κλήσης σε απολογία, η προθεσμία επίδοσης της οποίας δεν πρέπει να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών από την επίδοση της κλήσης.

Για τις σοβαρότερες των παραπάνω περιπτώσεων το ΔΣ της ΕΛ.Ο.Κ. ή ο Συνδέσμου  προπονητών δικαιούνται να εισηγηθούν στην Γ.Γ.Α. την επιβολή ή προσωρινής ανάκλησης της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του προπονητή οιασδήποτε κατηγορίας μέχρι και για ένα χρόνο ή και της οριστικής ανάκλησης και η εισήγηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφό της, κατόπιν κλήσης, γραπτής απολογίας του προπονητή ή σε περίπτωση μη ύπαρξης απολογίας αυτού, από το αποδεικτικό επίδοσης της κλήσης προς απολογία, η προθεσμία επίδοσης της οποίας δεν πρέπει να είναι μικρότερη των δέκα ( 10 ) ημερών από την επίδοση της κλήσης.

Το δικαίωμα της προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης της άδειας του προπονητή Κρίκετ έχει αυτεπάγγελτα ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού εφόσον συντρέχει λόγος από τους ανωτέρω, πάντοτε όμως μετά από προηγούμενη γραπτή απολογία αυτού, τηρουμένων αναλογικά των ανωτέρω. Τα ανωτέρω ισχύουν ανεξάρτητα των όσων προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό και το Καταστατικό του Συνδέσμου  προπονητών .

 

ΑΡΘΡΟ  12Ο  :  ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ –

ΙΑΤΡΩΝ – ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ –

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΛΟΓΩΝ – MANAGER

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  ΣΤΗΝ  ΕΦΙΠΗΔ

Στους παράγοντες, φροντιστές,  ιατρούς, φυσιοθεραπευτές, διερμηνείς, στατιστικολόγους, manager των οποίων τα παραπτώματα εκδικάζονται με τη διαδικασία του άρθρου 5, το κατά περίπτωση αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο μπορεί να επιβάλλει τις παρακάτω  ποινές:

1 .      Για ανάρμοστη συμπεριφορά (απειλή, ειρωνικά σχόλια, coaching  και γενικά εξωτερίκευση σκέψεων και συναισθημάτων με τρόπο ο οποίος δεν αρμόζει σε παράγοντα, φροντιστή, ιατρό, φυσιοθεραπευτή, διερμηνέα, στατιστικολόγο, manager και δυσφημεί το άθλημα του  Κρίκετ). Απαγόρευση παραμονής στον αγωνιστικό χώρο όταν η ομάδα του αγωνίζεται μέχρι έναν ( 1 ) μήνα, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.

2 .      Για υβριστική λόγω ή έργω συμπεριφορά (εξύβριση, άσεμνες και προσβλητικές εκφράσεις, απρεπείς χειρονομίες, φτύσιμο κλπ). Απαγόρευση παραμονής στον αγωνιστικό χώρο όταν η ομάδα του αγωνίζεται από έναν ( 1 ) έως δύο (2) μήνες, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.

3 .      Για υβριστική των θείων συμπεριφορά. Απαγόρευση παραμονής στο αγωνιστικό χώρο όταν η ομάδα του αγωνίζεται για τρείς ( 3 ) μήνες.

4 .      Για απόπειρα βιαιοπραγίας. Ως απόπειρα βιαιοπραγίας θεωρείται κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στην κακοποίηση ατόμων. Απαγόρευση παραμονής στον αγωνιστικό χώρο όταν η ομάδα του αγωνίζεται από τρείς ( 3 ) έως τέσσερις  ( 4 ) μήνες, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.

5 .      Για  βιαιοπραγία (όταν χτυπήσει κάποιον με χαστούκι, κλωτσιά κλπ, χωρίς ωστόσο να προκαλέσει τραυματισμό του). Απαγόρευση παραμονής στον αγωνιστικό χώρο όταν η ομάδα του αγωνίζεται από τέσσερις ( 4 ) έως έξι ( 6 ) μήνες, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.

6 .      Για βάναυση συμπεριφορά (όταν η ενέργειά του προκάλεσε τον τραυματισμό κάποιου ατόμου που αναγράφεται στο Φ.Α. ή στην έκθεση και προσκομίζεται ιατρική βεβαίωση ιατροδικαστού ή δημοσίου νοσοκομείου). Απαγόρευση παραμονής στον αγωνιστικό χώρο όταν η ομάδα του αγωνίζεται από οκτώ (8) έως δώδεκα (12) μήνες, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.

7 .      Αν το παράπτωμα που έκαναν οι αθλητές, προπονητές, παράγοντες, φροντιστές, ιατροί, φυσιοθεραπευτές, στατιστικολόγοι, manager προβλέπεται παράλληλα στις διατάξεις του Νόμου «περί φίλαθλης ιδιότητας», ή του Νόμου «περί αθλητισμού», πού ισχύει κάθε φορά, τότε ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάζεται στους αρμόδιους για κάθε νόμιμη ενέργεια.

8 .      Σε περίπτωση που αθλητής, προπονητής, παράγοντας, φροντιστής, ιατρός, φυσιοθεραπευτής, στατιστικολόγος, manager υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα δυσφημιστικό για το άθλημα (δωροδοκία, απόπειρα δωροδοκίας, μειωμένη απόδοση κλπ) πέρα των προβλεπομένων σε άλλους κανονισμούς, της παραπομπής του στην ΕΦΙΠ και των τυχόν ποινικών κυρώσεων, το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. μπορεί να του στερήσει το δικαίωμα να είναι αθλητής – εγγεγραμμένος στα μητρώα της ΕΛ.Ο.Κ. ή να παρίσταται ως προπονητής, φροντιστής, ιατρός, φυσιοθεραπευτής, στατιστικολόγος, manager  μέχρι και ισοβίως.

 

ΑΡΘΡΟ  13Ο  :  ΠΟΙΝΕΣ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

1 .      Σε περιπτώσεις που αθλητές, προπονητές, συνοδοί, παράγοντες, φροντιστές, ιατροί, φυσιοθεραπευτές, στατιστικολόγοι, manager κλπ πρόσωπα ερασιτεχνικού σωματείου υποπέσουν σε πειθαρχικά παραπτώματα και γενικότερα δημιουργήσουν επεισόδια δυσφημιστικά για το άθλημα πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη του αγώνα, το κατά περίπτωση αρμόδιο για τον πειθαρχικό έλεγχο όργανο μπορεί να επιβάλλει, κατά την κρίση του και ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος τις ποινές από έγγραφη επίπληξη στο σωματείο που αυτοί ανήκουν μέχρι και τιμωρία της έδρας του το ανώτερο μέχρι τρείς (3) αγωνιστικές, συσωρευτικά με την επιβαλλόμενη στους ιδίους ποινή.

2 .      Σε περίπτωση που αθλητές, προπονητές, συνοδοί, διοικητικοί παράγοντες σωματείου, φροντιστές, ιατροί, φυσιοθεραπευτές, στατιστικολόγοι, manager,   υποπέσουν σε πειθαρχικά παραπτώματα και γενικότερα δημιουργήσουν επεισόδια δυσφημιστικά για το άθλημα, πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη του αγώνα που κύρια στρέφονται ενάντια σε θεατές, φιλάθλους γενικά, διαιτητές, κριτές, γυμνασίαρχους, παρατηρητές, παίκτες ή παράγοντες (τεχνικούς ή διοικητικούς), όπως και ενάντια σε μέλη του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. και στο προσωπικό της ΕΛ.Ο.Κ    ή  άλλους επίσημους φορείς, επιβάλλονται, κατά την κρίση του Δικαιοδοτικού Οργάνου και οι παρακάτω – κατά περίπτωση – ποινές στο σωματείο στο οποίο ανήκει ο παραβάτης:

α .      Για παραπτώματα αθλητών, παραγόντων, φροντιστών, ιατρών, φυσιοθεραπευτών, στατιστικολόγων, manager και προπονητών, τα οποία συνιστούν ανάρμοστη συμπεριφορά, επιβάλλεται στο σωματείο στο οποίο αυτοί ανήκουν χρηματική ποινή (πρόστιμο) από 250 € μέχρι 500 €, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος, σωρευτικά με την επιβαλλόμενη στους ιδίους ποινή.

β .      Για παραπτώματα αθλητών, παραγόντων, φροντιστών, ιατρών, φυσιοθεραπευτών, στατιστικολόγων, manager και προπονητών, τα οποία συνιστούν υβριστική συμπεριφορά, επιβάλλεται στο σωματείο στο οποίο αυτοί ανήκουν, χρηματική ποινή (πρόστιμο) από 500 € έως 800 €, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος, σωρευτικά με την επιβαλλόμενη στους ιδίους ποινή.

γ .      Για παραπτώματα αθλητών, παραγόντων, φροντιστών, ιατρών,  φυσιοθεραπευτών, στατιστικολόγων, manager και προπονητών που συνιστούν εξύβριση Θείων, επιβάλλεται στο σωματείο στο οποίο αυτοί ανήκουν, χρηματική ποινή 1000 €, σωρευτικά με την επιβαλλόμενη στους ιδίους ποινή.

δ .      Για παραπτώματα αθλητών, παραγόντων, φροντιστών, ιατρών, φυσιοθεραπευτών, στατιστικολόγων, manager, υπεύθυνων ομάδων, τεχνικών συμβούλων και προπονητών που συνιστούν απόπειρα βιαιοπραγίας, επιβάλλεται στο σωματείο στο οποίο αυτοί ανήκουν, χρηματική ποινή από 500 € έως 1000 €, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος, σωρευτικά με την επιβαλλόμενη στους ιδίους ποινή.

ε .      Για παραπτώματα αθλητών, παραγόντων, φροντιστών, ιατρών, φυσιοθεραπευτών, στατιστικολόγων, manager και προπονητών που συνιστούν «βιαιοπραγία», επιβάλλεται στο σωματείο στο οποίο αυτοί ανήκουν, χρηματική ποινή από 1500 € έως 2000 €, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος, σωρευτικά με την επιβαλλόμενη στους ιδίους ποινή.

στ .    Για παραπτώματα αθλητών, παραγόντων, φροντιστών, ιατρών, φυσιοθεραπευτών, στατιστικολόγων, manager και προπονητών που συνιστούν «βάναυση συμπεριφορά», επιβάλλεται στο σωματείο στο οποίο αυτοί ανήκουν, χρηματική ποινή από 2500 € μέχρι 5000 €, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος, σωρευτικά με την επιβαλλόμενη στους ιδίους ποινή.

ζ.        Το Δ.Σ και Δ.Ε της ΕΛ.Ο.Κ, της ΕΛ.Ο.Κ δύναται μετά από πλήρως αιτιολογημένο αίτημα του σωματείου στο οποίο έχει επιβληθεί η χρηματική ποινή ποσού, να παρέχει διευκολύνσεις καταβολής. Επίσης το σωματείο με αιτιολογημένη εισηγητική έκθεση προς το Δ.Σ. μπορεί να ζητήσει την αναστολή καταβολής της χρηματικής ποινής έως και δύο έτη με την προϋπόθεση ότι το διάστημα αυτό δεν είναι υπότροπο σε οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα. Μετά το τέλος της αναστολής το Δ.Σ. μετά από υπόμνημα του σωματείου δύναται να επανεξετάζει το ύψος του προστίμου και λαμβάνοντας υπόψη την εν γένει συμπεριφορά του σωματείου δύναται να μειωθεί έως 70%, εξαιρείται η περίπτωση ε και στ που δύναται να μειωθεί  έως  50% το ύψος της επιβληθείσας χρηματικής ποινής. Η παρούσα ευεργετική διάταξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά.

3 .      Σε περίπτωση που η κατά τα παραπάνω συμπεριφορά αθλητών, προπονητών, παραγόντων, φροντιστών, ιατρών, φυσιοθεραπευτών, στατιστικολόγων, manager  σωματείου οποιασδήποτε κατηγορίας επιφέρει οριστική διακοπή του αγώνα, επιβάλλεται επιπρόσθετα εκτός από τις προαναφερθείσες ποινές, ποινή μηδενισμού του σωματείου στο οποίο αυτοί ανήκουν για το συγκεκριμένο αγώνα καθώς και ποινή τιμωρίας της έδρας του μέχρι τρείς ( 3 ) αγωνιστικές, από κάθε επίσημο αγώνα και ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.

4 .      Σωματείο που αρνείται αδικαιολόγητα τη διάθεση αθλητή – τριας που προσκλήθηκε σε οποιαδήποτε Εθνική ομάδα, τιμωρείται μετά από εισήγηση του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ.. προς το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο, με ποινή  αφαίρεσης από τρεις ( -3 ) έως έξι ( -6 ) βαθμούς από το βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αυτό μετέχει . Κατ`  εξαίρεση σε περίπτωση μη διάθεσης αθλητή – τριας Εφήβου – Παίδας ή Νεανίδας – Κορασίδας, η επιβαλλόμενη ποινή ισχύει – κατά περίπτωση – και στην ανδρική ή γυναικεία ομάδα του σωματείου. Σε περίπτωση επανάληψης της αυτής συμπεριφοράς εκ μέρους του ιδίου σωματείου το δικαιοδοτικό όργανο μπορεί  – κατά την κρίση του – να προβεί σε αφαίρεση έως και εννέα ( -9 ) βαθμών από τον αντίστοιχο βαθμολογικό πίνακα, ή και να αποφασίσει την οριστική αποβολή της ομάδας του σωματείου από το οικείο πρωτάθλημα.

 

ΑΡΘΡΟ  14Ο  :  ΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ  ΟΥΣΙΩΝ  ( DOPING ) 

1 .      Πειθαρχικές παραβάσεις ντόπινγκ συνιστούν όσες προβλέπονται στο άρθρο 128Ζ του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, και στα άρθρα   των ιατρικών κανονισμών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κρίκετ ( ICC ). H εκάστοτε ισχύουσα ΥΑ περί απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων του άρθρου 128Γ του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, και ο εκάστοτε ισχύων ιατρικός κανονισμός της Παγκόσμιας  Ομοσπονδίας κρίκετ ( ICC ), αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος κανονισμού.

2 .      Στους αθλητές και συντελεστές που υποπίπτουν σε πειθαρχική παράβαση ντόπινγκ σύμφωνα με τα παραπάνω επιβάλλονται οι πειθαρχικές κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα των ιατρικών κανονισμών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κρίκετ ( ICC ). Σε περίπτωση παράβασης που προβλέπεται μόνο από το ν. 2725/1999, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 128Η αυτού κυρώσεις.

3 .      Οι πειθαρχικές κυρώσεις για παραβάσεις ντόπινγκ εκτίονται από την ημέρα της επιβολής τους, εκτός αν το αρμόδιο δικαιοδοτικό/πειθαρχικό όργανο ορίσει διαφορετική ημέρα έναρξης της ποινής, που μπορεί να φτάνει ακόμη και στην ημέρα λήψης του δείγματος. Το δικαιοδοτικό/πειθαρχικό όργανο μπορεί να επιβάλει ποινή προσωρινής απαγόρευσης συμμετοχής του υπαίτιου αθλητή ή συντελεστή σε αγώνες από την ημέρα έκδοσης του αποτελέσματος του δεύτερου δείγματος ή και οποτεδήποτε άλλοτε και μέχρι την ημέρα έκδοσης οριστικής απόφασης επί της παράβασης, η οποία συνυπολογίζεται στη συνολική εκτιθησόμενη ποινή. Στη συνολική ποινή μπορεί να συνυπολογιστεί και το χρονικό διάστημα που ο αθλητής οικειοθελώς απέχει από κάθε δραστηριότητα μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης, εφόσον αυτό το δηλώσει εγγράφως στην ΕΛ.Ο.Κ.

4 .      Στο σωματείο   του οποίου αθλητής κατά τη διάρκεια ελέγχου εντός αγώνων υποπίπτει σε παράβαση ντόπινγκ, επιβάλλεται ποινή μηδενισμού σύμφωνα με το άρθρο 30 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Αγώνων Κρίκετ, εφόσον αποδειχθεί ευθύνη του.

5 .      Τα φυσικά πρόσωπα (αθλητές ή συντελεστές) που υποπίπτουν σε παράβαση ντόπινγκ, παραπέμπονται στην ΕΦΙΠ σύμφωνα με το άρθρο 130 του ν. 2725/1999, ενώ σε περίπτωση που διαπιστώνεται πιθανότητα τέλεσης ποινικού αδικήματος από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 128Θ του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, αποστέλλεται ο φάκελος της υπόθεσης στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

 

ΑΡΘΡΟ  15Ο  :  ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ  ΦΙΛΑΘΛΩΝ

  1. Παραπτώματα θεατών και Φιλάθλων σε αγώνες  επαγγελματικών  σωματείων

Σε  περίπτωση  παραπτωμάτων θεατών και φιλάθλων σε  αγώνες  επαγγελματικών  Πρωταθλημάτων , που  συμπεριφέρονται με ανάρμοστο και γενικότερα δυσφημιστικό για το άθλημα τρόπο, δημιουργώντας παράλληλα προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, επιβάλλονται στο σωματείο οι παρακάτω, κατά περίπτωση, ποινές:

α .      Σε περίπτωση που ακουστούν ομαδικά υβριστικά συνθήματα ενάντια σε διαιτητές, αθλητές, παράγοντες, θεατές ή άλλα πρόσωπα που προσβάλλουν την επιβαλλόμενη τάξη και δυσφημούν το άθλημα, καθώς και για ρίψη αντικειμένων (κερμάτων, μπουκαλιών κλπ) ή ρίψη κροτίδων ή φωτοβολίδων, εντός του αγωνιστικού χώρου ή από τη μια κερκίδα του γηπέδου στην άλλη,  ή παρατηρηθούν συμπλοκές φιλάθλων ή αθλητών κατά τρόπο που από τα παραπάνω να διακυβεύεται το κύρος και η ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, οι διαιτητές είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17   του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων της ΕΛ.Ο.Κ.

β .      Για κάθε μια από την 1η ,2η και 3η φορά στον ίδιο αγώνα που ακουστούν τα υβριστικά συνθήματα και αυτά αναγραφούν αντίστοιχα στο Φύλλο Αγώνος και ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17   του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων της ΕΛ.Ο.Κ., το υπεύθυνο Σωματείο χρεώνεται συνολικά με μία (1) έγγραφη παρατήρηση και δεν επιβάλλεται άλλη ποινή.

γ .      Για κάθε επόμενη της 3ης παρατήρησης, το Υπεύθυνο Σωματείο χρεώνεται με μία (1) έγγραφη παρατήρηση για κάθε φορά, ενώ για κάθε μια από αυτές τις περιπτώσεις (πέραν δηλαδή των τριών πρώτων παρατηρήσεων της παραγράφου 2  του  επιβάλλεται   χρηματική ποινή από 500 € έως 1000 €, εάν τα υβριστικά  συνθήματα ή η ρίψη των  αντικειμένων ή οι βιαιοπραγίες προκαλέσουν προσωρινή διακοπή του αγώνα από τους διαιτητές για να γίνουν οι σχετικές συστάσεις και χρηματική ποινή από 1200 € έως 3000 € εάν οι διαιτητές διατάξουν την εκκένωση του γηπέδου για να συνεχιστεί ο αγώνας.

δ .      Σε περίπτωση που Σωματείο συμπληρώσει συγκεκριμένο αριθμό έγγραφων Παρατηρήσεων την ίδια Αγωνιστική περίοδο, έχει επιπλέον και τις ακόλουθες επιπτώσεις:

1 .      Σύνολο έντεκα ( 11 ) παρατηρήσεις: χρηματική ποινή 1.000 €

2 .      Σύνολο δεκαέξι ( 16 ) παρατηρήσεις: χρηματική ποινή 1.500 €

3 .      Περισσότερες από είκοσι ( 20 ) παρατηρήσεις : χρηματική ποινή 2.000 €

ε .      Σε περίπτωση που οι διαιτητές διακόψουν οριστικά τον αγώνα, στα υπαίτια Σωματεία επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 5000 € και τιμωρούνται επιπρόσθετα με μηδενισμό στον συγκεκριμένο αγώνα, καθώς και ποινή τιμωρίας της έδρας τους από μία ( 1 ) έως τρεις ( 3 ) αγωνιστικές, ανάλογα με τη βαρύτητα των επεισοδίων.

στ .    Ποινή τιμωρίας της έδρας για μία ( 1 ) αγωνιστική ημέρα, μπορεί, κατά την κρίση του δικαιοδοτικού οργάνου να επιβληθεί,                            συσωρευτικά με την αντίστοιχη προβλεπόμενη για το Σωματείο, χρηματική ποινή και στην περίπτωση επανάληψης εκ μέρους των φιλάθλων του συμπεριφοράς για τρεις, τουλάχιστον, η περισσότερες φορές μέσα στην ίδια αγωνιστική περίοδο.

ζ .       Σε περίπτωση που ακουστούν από φιλάθλους αντεθνικά συνθήματα ή συνθήματα που έχουν σχέση με την καταγωγή αυτών που συμμετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα στους αγώνες («ρατσιστικά») ισχύει η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17 του Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, οι δε χρηματικές ποινές που επιβάλλονται  στο σωματείο, κατά περίπτωση είναι οι εξής:

1 .      1000 € έως 2000 € αν προκληθεί προσωρινή διακοπή του αγώνα

2 .      2000 € έως 3000 € αν διαταχθεί εκκένωση του γηπέδου

3 .      Μηδενισμός της υπαίτιου σωματείου και τιμωρία της έδρας του από 1 έως 3 αγωνιστικές σε περίπτωση οριστικής διακοπής του αγώνα.

4 .      Τιμωρία της έδρας του σωματείου για μία (1) αγωνιστική ημέρα σε περίπτωση επανάληψης των αντεθνικών ή «ρατσιστικών» συνθημάτων από φιλάθλους του ίδιου σωματείου στην ίδια αγωνιστική περίοδο, η οποία όμως δεν θα οδηγήσει σε οριστική διακοπή του αγώνα.

η .      Σε περίπτωση βίαιων επεισοδίων (βιαιοπραγίες, συμπλοκές κλπ) εκ μέρους φιλάθλων που κύρια στρέφονται σε βάρος φιλάθλων, διαιτητών, παραγόντων, προπονητών και αθλητών των διαγωνιζομένων σωματείων ή αφορούν σε πρόκληση ζημιών σε γηπεδικές εγκαταστάσεις κλπ πράγματα, εάν μεν αυτά προκαλέσουν προσωρινή διακοπή του αγώνα, επιβάλλεται στα Σωματεία χρηματική ποινή από 2000 € έως 3000 €, και τιμωρία της έδρας από μία (1) έως τρείς (3) αγωνιστικές, ενώ εάν  προκαλέσουν οριστική διακοπή του αγώνα, πέραν των παραπάνω ποινών το υπαίτιο σωματείο μηδενίζεται στον συγκεκριμένο αγώνα.

θ .      Στις περιπτώσεις των παραπάνω παραγράφων (εξαιρουμένης της περιπτώσεως βίαιων επεισοδίων, η οποία τιμωρείται κατά την κρίση του δικάζοντος οργάνου και ανάλογα με τη βαρύτητα τους με τις προβλεπόμενες στην προηγούμενη παράγραφο ποινές, και ανεξάρτητα εάν αυτά προκαλέσουν προσωρινή ή όχι διακοπή του αγώνα) – κατά τα λοιπά – οι ελάχιστες προβλεπόμενες ποινές επιβάλλονται ακόμη και σε περίπτωση που δεν διακοπεί ο αγώνας προσωρινά αλλά αναγράφονται τα παραπτώματα στο Φύλλο Αγώνα, στην έκθεση του παρατηρητή αγώνα, του παρατηρητή διαιτησίας, αστυνομίας κλπ.

ι .       Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που τα επεισόδια κα οι συνέπειές τους προκληθούν από οπαδούς κάποιου σωματείου, οι παραπάνω ποινές επιβάλλονται και εάν ακόμη σχηματισθεί έστω και πιθανή γνώμη για την σωματειακή τοποθέτηση των οπαδών αυτών.

  1. Παραπτώματα θεατών και Φιλάθλων Σωματείων

Σε περίπτωση που όλα τα παραπάνω παραπτώματα προκληθούν από φιλάθλους ερασιτεχνικών σωματείων , επιβάλλονται από το κατά περίπτωση αρμόδιο δικαιοδοτικό – πειθαρχικό όργανο οι παραπάνω ποινές, πλην των χρηματικών προστίμων, στην θέση των οποίων επιβάλλεται η ποινή της έγγραφης επίπληξης, μόνον εφόσον δεν προβλέπεται και ποινή τιμωρίας έδρας από μία (1) έως τρεις (3) αγωνιστικές, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.

 

ΑΡΘΡΟ  16Ο  :  ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ  ΤΟΥ  ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

1 .      Τα σωματεία της ΕΛ.Ο.Κ., τα μέλη των διοικήσεών τους, οι προπονητές, οι βοηθοί τους, οι υπάλληλοι και οι λοιποί συνεργάτες τους, οι αθλητές τους, οι διαιτητές και κριτές, που μετέχουν στα πρωταθλήματα αρμοδιότητας της ΕΛ.Ο.Κ.,   έχουν την υποχρέωση να τηρούν τους κανόνες του φίλαθλου πνεύματος και να συμμορφώνονται στις διατάξεις των νόμων  και των κανονισμών.

2 .      Δυσφήμιση του αθλήματος θεωρείται κάθε πράξη, ενέργεια ή παράλειψη εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου σε σχέση με κάποιον αγώνα ή όχι που δυσφημεί το άθλημα του  Κρίκετ στη συνείδηση του φίλαθλου κόσμου ή προβλέπεται ειδικά στους σχετικούς κανονισμούς της ΕΛ.Ο.Κ. Ως δυσφήμιση του αθλήματος του  Κρίκετ θεωρούνται ειδικά και οι με οποιονδήποτε τρόπο και οποτεδήποτε δημόσιες προσβλητικές ή  και υβριστικές κρίσεις σε βάρος των αθλητικών Αρχών, της ΕΛ.Ο.Κ. ,  των μελών των Δ.Σ. τους, των προπονητών κλπ συνεργατών της ΕΛ.Ο.Κ. , των θεσμοθετημένων αθλητικών Δικαιοδοτικών Οργάνων και Επιτροπών, των μελών του ΑΣΕΑΔ, των οργάνων της διαιτησίας, των διαιτητών καθώς και του υπαλληλικού προσωπικού των ανωτέρω οργάνων, αλλά και σε βάρος άλλου Σωματείου, των αθλητών, προπονητών ή παραγόντων αυτού.

3 .      α .      Επιπρόσθετα, κάθε πρόσωπο που παρευρίσκεται ή συμμετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα και οποιονδήποτε τρόπο στην εν γένει αγωνιστική δραστηριότητα των αθλητών σωματείων,  πριν, στη διάρκεια και μετά τη λήξη των αθλητικών συναντήσεων, οφείλει να τηρεί τους νόμους, τους κανονισμούς και τους κανόνες του φίλαθλου πνεύματος.

β.       Τα πρόσωπα του εδαφίου α του παρόντος άρθρου οφείλουν να συμβάλλουν στη διασφάλιση συνθηκών ομαλής διεξαγωγής των αθλητικών συναντήσεων, στο μέτρο και στο βαθμό των αρμοδιοτήτων τους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δημόσια δήλωση ή άλλη ενέργεια αθλητών, προπονητών, μελών διοικήσεων αθλητών σωματείων, ενώσεων, ομοσπονδιών ή διαιτητών που μπορεί να διαταράξει την ομαλή διεξαγωγή αθλητικής συνάντησης ή να πυροδοτήσει την ένταση και την αντιπαράθεση μεταξύ φιλάθλων.

γ.       Η με οποιονδήποτε υπαίτιο τρόπο συμμετοχή σε πράξεις που δυσφημούν τον αθλητισμό, συνιστά ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση που συνεκτιμάται από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στις λοιπές διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

4 .      Στα προαναφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές, κατά κατηγορία, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος:

α .      Στα σωματεία επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές:

Αυστηρή έγγραφη επίπληξη με δημοσίευση στον Τύπο και χρηματικό πρόστιμο από 1000 € έως 2000 €.

β .      Στους προπονητές επιβάλλονται οι ποινές:

1 .      Έγγραφη επίπληξη με δημοσίευση στον Τύπο .

2 .      Αυστηρή έγγραφη επίπληξη με δημοσίευση στον Τύπο .

3 .      Στέρηση του δικαιώματος να καθοδηγούν αγωνιστικά την ομάδα στο γήπεδο (να βρίσκονται στον πάγκο) από μία (1) έως πέντε (5) αγωνιστικές .

γ .      Στα μέλη του Δ.Σ. Σωματείων, μέλη της Επιτροπής του ΤΑΠ, διαιτητές, μέλη των Σωματείων, υπαλλήλους και κάθε είδους συνεργάτες αυτών επιβάλλονται οι ποινές:     

1 .      Έγγραφη επίπληξη με δημοσίευση στον τύπο

2 .      Αυστηρή έγγραφη επίπληξη με πρόσκληση στον υπαίτιο για την δημόσια ανάκληση τυχόν δημοσιεύματος

3 .      Απαγόρευση εισόδου σε όλους τους αγωνιστικούς χώρους προσωρινά και μέχρι έξι (6) μήνες

δ .      Στους αθλητές επιβάλλονται οι ποινές:

1 .      Αυστηρή έγγραφη επίπληξη με πρόσκληση για την δημόσια ανάκληση τυχόν δηλώσεων που δημοσιεύθηκαν.

2 .      Αποκλεισμός συμμετοχής σε αγώνες από μία (1) έως πέντε (5) αγωνιστικές ημέρες, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος .

5 .      α .      Παράβαση φιλάθλου πνεύματος και σε κάθε περίπτωση «δυσφήμιση του αθλήματος» συνιστούν και οι προβλεπόμενες στο άρθρο 132 του ν. 2725/99 πράξεις «Δωροδοκία – Δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα».

β.       Εφόσον οι διωκόμενοι για τις αξιόποινες πράξεις των παρ. 1,2 και 3 του άρθρου 132 ν. 2725/99 είναι αθλητές, προπονητές, γυμναστές, διοικητικοί παράγοντες ή μέλη αθλητικού σωματείου , επιβάλλονται από το οικείο δικαιοδοτικό – πειθαρχικό όργανο οι εξής πειθαρχικές ποινές:

1 .      Στο σωματείο, ποινή αφαίρεσης εννέα (9) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, κατά τη διάρκεια της οποίας έλαβε χώρα η δωροδοκία – δωροληψία. Σε περίπτωση κατά την οποία η δωροληψία λάβει χώρα κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των αγώνων Play Offs και Play Out η ποινή αφαίρεσης των εννέα (9) βαθμών θα επιβάλλεται για το πρωτάθλημα της αμέσως προσεχούς περιόδου. Πέρα των ανωτέρω στην ομάδα του σωματείου , θα επιβάλλεται και ποινή μηδενισμού στον αγώνα για τον οποίο έλαβε χώρα το παράπτωμα.

2 .      Στους αθλητές επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού από κάθε επίσημο αγώνα του σωματείου , που ανήκουν δέκα (10) αγωνιστικών ημερών.

3 .      Στους διοικητικούς παράγοντες που θα εμπλακούν σε δωροδοκία – δωροληψία ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους διάρκειας ενός (1) έτους και επιπλέον παραπομπή στην Επιτροπή Φιλάθλου Ιδιότητας.

4 .      Στους προπονητές σωματείων ποινή απαγόρευσης να προπονεί ομάδα σωματείου , διάρκειας ενός (1) έτους και ταυτόχρονα παραπομπή στην Επιτροπή Δεοντολογίας του Συνδέσμου  προπονητών .

γ .      Η κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου πειθαρχική διαδικασία, δίωξη και επιβολή ποινών είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από την ποινική δίκη στην οποία παραπέμπονται τα υπαίτια πρόσωπα για την εκτέλεση των ως άνω αδικημάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ’

 

ΑΡΘΡΟ  17Ο  :  ΤΕΛΕΣΗ  ΑΓΩΝΩΝ  ΤΙΜΩΡΗΜΕΝΩΝ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ  ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ  ΠΟΙΝΩΝ

ΥΠΟΤΡΟΠΗ  –  ΣΥΡΡΟΗ 

1 .      Όπου στον παρόντα κανονισμό αναφέρεται τιμωρία έδρας  σωματείου, αυτό σημαίνει ότι οι αγώνες του  σωματείου αυτού που θα διεξαχθούν στην έδρα του, θα γίνουν χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) σύμφωνα με το άρθρο 120 του ν. 2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν. 3262/2004. Στην ειδική προκήρυξη κάθε πρωταθλήματος θα καθορίζονται τα άτομα των οποίων η είσοδος θα επιτρέπεται σε αγώνα του πρωταθλήματος αυτού που διεξάγεται χωρίς θεατές σύμφωνα με τα παραπάνω.

2 .      Το δικαιοδοτικό όργανο, μετά τη διαπίστωση τέλεσης του παραπτώματος,  αποφασίζει την επιβολή της ποινής που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο παράπτωμα.

Στη περίπτωση επιβολής χρηματικών ποινών αποφασίζει ελεύθερα ποια ποινή θα επιβάλλει μέσα στα όρια που προβλέπει ο παρών κανονισμός.

3 .      Ιδιαίτερα κατά την επιμέτρηση της χρηματικής ποινής, των ποινών τιμωρίας της έδρας σωματείου και των ποινών αποκλεισμού ή στέρησης εισόδου σε αγώνες λαμβάνει υπόψη:

α .      τη βαρύτητα του παραπτώματος

β .      τις συνθήκες τέλεσης αυτού

γ .      την προγενέστερη συμπεριφορά του απολογούμενου (εάν έχει υποπέσει σε παραπτώματα στο παρελθόν που δεν στοιχειοθετούν όμως υποτροπή)

δ .      την μεταγενέστερη συμπεριφορά του απολογούμενου

Σε κάθε περίπτωση το δικαιοδοτικό όργανο λαμβάνοντας υπόψη τις ελαφρυντικές περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, μπορεί ελεύθερα και κατά την κρίση του, να μειώσει την προβλεπόμενη – κατά περίπτωση παραπτώματος – ποινή κατ’ ανώτερο όριο μέχρι του μισού αυτής, αφαιρουμένου του τυχόν κλάσματος.

4 .      Παραπτώματα αθλητών, προπονητών, παραγόντων, φροντιστών, ιατρών, φυσιοθεραπευτών, στατιστικολόγων, manager που δεν προσδιορίζονται με τρόπο σαφή από τις παραπάνω διατάξεις το δικαιοδοτικό όργανο έχει το δικαίωμα να τα εντάξει αναλογικά σε ένα από τα άρθρα αυτά με  την εφαρμογή των όσων καθορίζουν.

5 .      Σε περίπτωση που αθλητής, προπονητής, παράγοντας, φροντιστής, ιατρός, φυσιοθεραπευτής, στατιστικολόγος, manager υποπέσει και σε άλλο αντίστοιχο παράπτωμα κατά την διάρκεια της ίδιας αγωνιστικής περιόδου (υποτροπή), η ποινή που του επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση, είναι η μεγαλύτερη προβλεπόμενη από την αντίστοιχη διάταξη (η οποία αφορά στο δεύτερη (καθ’ υποτροπή  παράπτωμα) επαυξημένη στο μισό (½) και αφαιρουμένου τυχόν κλάσματος.

6 .      Στις περιπτώσεις παραβάσεων που προβλέπονται στα άρθρα 41 έως 41 ΣΤ του ν. 2725/99, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με το ν. 3057/02, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες πειθαρχικές – και άλλες – κυρώσεις του άρθρου 8 παράγραφοι 2 έως 8 του ν. 3057/02. Σημειώνεται ότι εάν σε συναφείς διατάξεις του παρόντος Κανονισμού προβλέπονται κατά περίπτωση βαρύτερες ποινές στα ίδια πρόσωπα, επιβάλλονται αυτές. Σε κάθε άλλη περίπτωση κατισχύουν οι διατάξεις των ν. 2725/99 , 3057/02 , 3262/04  και  3372/05 .

7 .      Κατά αθλητών, προπονητών, παραγόντων, φροντιστών, ιατρών, φυσιοθεραπευτών, στατιστικολόγων, manager που είναι ταυτόχρονα (για την ίδια επίδικη περίπτωση) υπαίτιοι περισσοτέρων του ενός παραπτωμάτων και που για το καθένα από αυτά προβλέπεται διαφορετική ποινή, μετά τη χωριστή επιμέτρηση αυτών (ποινές), επιβάλλεται μία συνολική ποινή, που σχηματίζεται από την βαρύτερη από τις συντρέχουσες ποινές, η οποία επαυξάνεται σε έκταση, όχι μεγαλύτερη από το μισό (½) του συνόλου των ποινών που επιβάλλονται για τα υπόλοιπα παραπτώματα, αφαιρουμένου τυχόν κλάσματος.

 

ΑΡΘΡΟ  18Ο  :  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  –  ΕΝΑΡΞΗ  –  ΛΗΞΗ  ΠΟΙΝΩΝ

ΤΡΟΠΟΣ  –  ΧΡΟΝΟΣ  ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ  ΠΟΙΝΩΝ 

1 .      Το δικαιοδοτικό όργανο μετά την έκδοση της απόφασής του υπόκειται σε ουσιαστική επικύρωση από το Δ.Σ.  αυτής, οπότε η κοινοποίηση γίνεται μετά την επικύρωση από το Δ.Σ.

2 .      Σε περίπτωση ποινής τιμωρίας έδρας σωματείου ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 120 παρ. 2 εδ. 2 ν. 2725/99.

3 .      Η ποινή του αποκλεισμού για αθλητές επιβάλλεται και ισχύει, για κάθε επίσημο αγώνα πρωταθλήματος ή κυπέλλου  από την επόμενη του αγώνα κατά τον οποίο σημειώθηκε η παράβαση, αγωνιστική, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 5 παρ. 8 & 9 του παρόντος και του άρθρου 14 του παρόντος. Οι ποινές του αθλητή μεταφέρονται στο επόμενο Πρωτάθλημα οποιασδήποτε κατηγορίας (στην περίπτωση που η ομάδα του έχει ολοκληρώσει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις) εκτός της περιπτώσεως που ο αθλητής έχει να εκτίσει τιμωρία μιας αγωνιστικής η όποια χαρίζεται και δεν εκτίεται από τον αθλητή αν το Πρωτάθλημα που τιμωρήθηκε έχει ολοκληρωθεί

4 .      Αντίθετα όταν πρόκειται για προπονητή, παράγοντα, φροντιστή, ιατρό, φυσιοθεραπευτή, στατιστικολόγο, manager και σωματείο ισχύει από την επόμενη της κοινοποίησης της ποινής στο σωματείο σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή της ομάδος του αθλητή ή του προπονητή σε ανεπίσημα (φιλικά) παιχνίδια ή τουρνουά δεν προσμετράτε στην έκτιση της ποινής.

5 .      Διευκρινίζεται επίσης ότι ποινή αποκλεισμού η οποία έχει επιβληθεί σε αθλητή ή προπονητή ή παράγοντα κλπ και εφόσον δεν έχει εκτιθεί στο σύνολό της, τον ακολουθεί και σε περίπτωση μετακίνησής του σε άλλη ομάδα.

6 .      Αν, από τότε που εκδόθηκε η απόφαση με την οποία επιβλήθηκε σε αλλοδαπό αθλητή πειθαρχική ποινή αποκλεισμού από τους αγώνες μέχρι τέσσερις (4) αγωνιστικές ημέρες, συνολικά, παρόλη ένα ημερολογιακό έτος, χωρίς να έχει εκτιθεί η ποινή απ΄αυτόν, αυτή παραγράφεται. Η προθεσμία της παραγραφής άρχεται από την επόμενη της εκδόσεως της προαναφερόμενης αποφάσεως ημέρα. Οποιαδήποτε άλλη πειθαρχική ποινή άνω των τεσσάρων (4) αγωνιστικών ημερών, η οποία επιβάλλεται κατά τις διατάξεις του παρόντος, δεν υπόκειται σε παραγραφή, σε περίπτωση μη εκτίσεώς της. Επίσης σε παραγραφή δεν υπόκεινται και όλα τα επιβαλλόμενα χρηματικά πρόστιμα.

7 .      Οι ποινές που επιβάλλονται σε παράγοντες, φροντιστές, ιατρούς, φυσιοθεραπευτές, στατιστικολόγους, manager υπολογίζονται σύμφωνα με το ημερολόγιο .

8 .      Αγώνας που δεν έγινε λόγω μη προσέλευσης ενός σωματείου ή που διακόπηκε σε βάρος ενός σωματείου και κατακυρώθηκε υπέρ του αντιπάλου του, θεωρείται σαν αγωνιστική ημέρα για την έκτιση ποινών αθλητών, προπονητών κλπ και των δύο ομάδων.

Σε περιπτώσεις όμως αποκλεισμού, αποχώρησης ή παραίτησης ομάδας σωματείου από το πρωτάθλημα στο οποίο μετέχει οι υπόλοιποι αγώνες που δεν αγωνίσθηκε δεν θεωρούνται σαν αγωνιστικές ημέρες έκτισης ποινών για καμία ομάδα.

9 .      Τα κάθε είδους χρηματικά πρόστιμα καταβάλλονται εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της αποφάσεως, δυνάμει της οποίας επιβλήθηκαν, άλλως το Σωματείο δε δικαιούται να μετάσχει σε αγώνα και μηδενίζεται ή συμψηφίζεται από την ΕΛ.Ο.Κ. με βεβαίωση οφειλής της ίδιας προς το σωματείο προερχόμενη από καταβολή εξόδων μετακινήσεων, χορηγία κλπ.

10 .    Το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. έχει το δικαίωμα πριν την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου να αναπροσαρμόζει το ύψος των χρηματικών προστίμων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

 

ΑΡΘΡΟ  19Ο  :  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΟΡΓΑΝΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΕΝΔΙΚΑ  ΜΕΣΑ 

  1. Οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής της ΕΛ.Ο.Κ. για τα ερασιτεχνικά σωματεία υπόκεινται σε έφεση, επίσης ενώπιον του ΑΣΕΑΔ, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 124 ν. 2725/99 και στον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων της ΕΛ.Ο.Κ.

2 .      Η προθεσμία υποβολής ενδίκων μέσων  κατά των αποφάσεων των λοιπών δικαιοδοτικών οργάνων, (όπου και όταν αυτή προβλέπεται) είναι οκτώ (8) ημέρες και αρχίζει από την επομένη της καθ’ οιονδήποτε τρόπο κοινοποίησης ή γνώσης της προσβαλλόμενης απόφασης.

 

ΑΡΘΡΟ  20Ο  :  ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΠΟΙΝΩΝ  –  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΖΗΜΙΩΝ

1 .      Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού υπόκειται κάθε αθλητής, προπονητής, παράγοντας, φροντιστής, ιατρός, φυσιοθεραπευτής, στατιστικολόγος, manager που ανήκει σε Σωματείο – μέλος της ΕΛ.Ο.Κ.  και υποπίπτει σε παράβαση αυτών, η οποία επισύρει ποινή, ανεξάρτητα από την ιδιότητα την οποία είχε κατά το χρονικό σημείο κατά το οποίο υπέπεσε σε αυτήν, όπως του αθλητή που αγωνίζεται ή όχι, του προπονητή ή και θεατή κλπ. Στην περίπτωση αυτήν του επιβάλλεται η προσήκουσα (για κάθε μια από τις ιδιότητες τις οποίες είχε κατά το χρονικό σημείο κατά το οποίο υπέπεσε στο συγκεκριμένο παράπτωμα) ποινή, όπως αυτή εξειδικεύεται στις σχετικές διατάξεις και η οποία εκτίεται παράλληλα και αυτοτελώς για κάθε ιδιότητα.

2 .      Έφηβος ή παις αθλητής που ανήκει σε σωματείο και τιμωρείται για παράπτωμα που διέπραξε μετέχοντας σε αγώνα εφηβικής ή παιδικής ομάδας του συλλόγου του προσμετρά στην έκτιση της ποινής του τους αγώνες της ανδρικής ή εφηβικής ομάδας  αντίστοιχα, μόνο αν πριν την επιβολή της ποινής είχε συμμετάσχει τουλάχιστον σε έναν αγώνα της ομάδας αυτής κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Ως συμμετοχή θεωρείται η αναγραφή σε Φύλλο Αγώνα. Η διάταξη αυτή ισχύει και αντιστρόφως, εφαρμόζεται δε ανάλογα και σε περιπτώσεις προπονητών.

3 .     α .      Σε  περίπτωση πρόκλησης υλικής ζημιάς σε πρόσωπα, πράγματα σε αθλητικές και λοιπές εγκαταστάσεις εντός ή εκτός Εθνικών, Δημοτικών, Κοινοτικών ή Σωματειακών Γυμναστηρίων και αθλητικών κέντρων καθώς και σε περιουσιακά στοιχεία Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή των Δ.Ε.Κ.Ο. εκ μέρους αθλητών ή  παραγόντων, προπονητών, manager κλπ συνεργατών ή υπαλλήλων σωματείων, υπεύθυνοι για την αποκατάστασή τους είναι σε ολόκληρο οι ίδιοι και το σωματείο στο οποίο αυτοί ανήκουν. Ο σχετικός φάκελος συγκροτείται από τον αρμόδιο, κατά περίπτωση, δικαιοδοτικό όργανο, μετά από καταγγελία της διοίκησης του φορέα στον οποίο ανήκουν οι εγκαταστάσεις και διαβιβάζεται  στις υπηρεσίες της Γ.Γ.Α. για τα περαιτέρω.

β .      Σε περίπτωση πρόκλησης αντίστοιχων ζημιών εκ μέρους φιλάθλων και εφόσον εξακριβωθεί από το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο η σωματειακή τοποθέτηση αυτών, αυτές καταλογίζονται σε βάρος των αθλητικών σωματείων , τα δε αντίστοιχα ποσά αποζημιώσεων παρακρατούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 57 παρ. 1 του ν. 2725/99.

 

ΑΡΘΡΟ  21Ο  :  ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΙΜΩΡΗΘΕΝΤΩΝ 

1 .      Σωματείο που χρησιμοποιεί αθλητή ή προπονητή που έχει τιμωρηθεί  με απόφαση δικαιοδοτικού οργάνου πριν αυτός εκτίσει την ποινή του, τιμωρείται με μηδενισμό στο συγκεκριμένο αγώνα αυτεπάγγελτα από το αντίστοιχο δικαιοδοτικό όργανο.

2 .      Σωματείο του οποίου παράγοντας, φροντιστής, ιατρός, φυσιοθεραπευτής, στατιστικολόγος, manager που έχει τιμωρηθεί με στέρηση του δικαιώματος παραμονής στο αγωνιστικό χώρο δεν τηρήσει την επιβληθείσα ποινή τιμωρείται με μηδενισμό στο συγκεκριμένο αγώνα αυτεπάγγελτα από το αντίστοιχο δικαιοδοτικό όργανο, εφόσον το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει δηλωθεί στο Φύλλο Αγώνα.

3 .      Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος αν δεν έχει υποβληθεί ένσταση ή καταγγελία από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον το αντίστοιχο δικαιοδοτικό όργανο μηδενίζει αυτεπάγγελτα το σωματείο  που έκανε την παράβαση μόνο εφόσον καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαπιστώσει την σχετική παράβαση εντός 15 ημερών από την τέλεση του αγώνα. Το ίδιο θα ισχύει σε κάθε περίπτωση μη σύννομης έκτισης ποινής τιμωρίας έδρας σωματείων.

 

ΑΡΘΡΟ  22Ο  :  ΤΕΛΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1 .      Όπου στις διατάξεις του παρόντος γίνεται λόγος για ΕΛ.Ο.Κ., αρμόδια όργανα αυτής θεωρούνται, κατά περίπτωση, τα δικαιοδοτικά της όργανα, το Δ.Σ. αυτής ή οι αναφερόμενες στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Οργάνωσης Πρωταθλημάτων ,  Επιτροπές της.

2 .      Πέραν των διατάξεων του παρόντος τυγχάνουν εφαρμογής ως προς τον Πειθαρχικό έλεγχο (παραπτώματα και αντίστοιχη επιβολή ποινών) όλες οι διατάξεις του ν. 2725/99 και κάθε άλλης διάταξης νόμου, των προεδρικών διαταγμάτων, των οικείων Υπουργικών Αποφάσεων και Κανονισμών, του Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων της ΕΛ.Ο.Κ., του Καταστατικού της ΕΛ.Ο.Κ. , όλων των Γενικών και Ειδικών Προκηρύξεων διεξαγωγής Πρωταθλημάτων της ΕΛ.Ο.Κ. και τέλος οι διατάξεις των Κανονισμών των υπερκείμενων φορέων του αθλήματος  της Δ.Ο.Ε. και Ε.Ο.Ε.

3 .      Όπου στον παρόντα Κανονισμό γίνεται λόγος για «αθλητή» ή «προπονητή» εννοείται αντίστοιχα «αθλήτρια» ή «προπονήτρια».

4 .      Οι κάθε είδους χρηματικές ποινές (πρόστιμα) που επιβάλλονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος θα διατίθενται σε ετήσια βάση από την ΕΛ.Ο.Κ. για τα αναπτυξιακά της προγράμματα.

 

ΑΡΘΡΟ  23Ο  :  ΕΓΚΡΙΣΗ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο  παρόν  αποτελεί  το  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ  ΔΙΚΑΙΟ   της  Ελληνικής  Ομοσπονδίας  Κρίκετ , συγκείμενος  από  είκοσι  τρία  ( 23 )  συνολικά  άρθρα ,  καταρτίστηκε  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στο  ν.  2725 / 99     και  τροποποιήθηκε   από  την  Γ.Σ.  των  Σωματείων  –  Μελών  της  ΕΛ.Ο.Κ.    της 8ης Ιουνίου 2022 ακολούθως  υποβλήθηκε  προς  έγκριση  στον  αρμόδιο  για  θέματα  αθλητισμού  Υφυπουργό  Πολιτισμού .

 

Για το Δ.Σ. / ΕΛ.Ο.Κ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΣΩΡΑΣ                                             ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ

Share With: