Κανονισμός Φαρμακοδιέγερσης ΕΛ.Ο.Κ

Κανονισμός Φαρμακοδιέγερσης ΕΛ.Ο.Κ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ , έχοντας υπ’ όψιν της τις διατάξεις των άρθρων 128 Α έως 128 ΙΓ του ν. 2725/99 , τα oπoία πρoστέθηκαv με τα άρθρα 52 έως 64 τoυ Ν. 3057/2002. και των τροποποιήσεων τους , τις διατάξεις του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΛ.Ο.Κ. , εκδίδει τον παρακάτω ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΟΔΙΕΓΕΡΣΗΣ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ .
Άρθρο 1: Σκοπός - Κανονισμοί και αποφάσεις διεθνών αθλητικών οργανισμών - Doping και συνέπειες
Άρθρο 2: Έννοια Όρων
Άρθρο 3: Τα απαγορευμένα μέσα
Άρθρο 4: Διαδικασίες ελέγχου doping
Άρθρο 5: Έλεγχος εντός και εκτός αγώνων
Άρθρο 6: Πειθαρχικές παραβάσεις Doping
Άρθρο 7: Πειθαρχικές κυρώσεις
Άρθρο 8: Πειθαρχικό όργανο
Άρθρο 9: Έγκριση κανονισμού