Κανονισμός Προπονητών Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ (ΕΛ.Ο.Κ.) Εναρμονισμένος στους ν. 2725/99 & 3057/02

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ , έχοντας υπ’ όψιν της τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2725/99 , του ν. 3057 / 2002 και των τροποποιήσεων τους , τις διατάξεις του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΛ.Ο.Κ. , εκδίδει τον παρακάτω ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ.

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ αναγνωρίζει σαν προπονητές όσους έχουν άδεια άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή , η οποία χορηγείται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

1 . Για την χορήγηση της ειδικής άδειας άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή απαιτείται ( Κεφ. Δ άρθρο 31 του ν. 2725 / 99 ) :
α . Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ( Τ.Ε.Φ.Α.Α. ) , με κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο άθλημα του κρίκετ , ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ή δίπλωμα της σχολής προπονητών της παρ. 4 του παρόντος άρθρου ή πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένων σχολών προπονητών εξωτερικού .
β . Αντίγραφο ποινικού μητρώου .
γ . Πιστοποιητικό της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής , που να βεβαιώνει ότι δεν εκκρεμεί ποινική δίωξη .
δ . Πιστοποιητικό υγείας από τις υγειονομικές επιτροπές των οικείων Νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων του Ε.Σ.Υ.
ε . Καταβολή παραβόλου εκδιδόμενο από την Εθνική Τράπεζα , το ύψος του οποίου αναπροσαρμόζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού .
2 . Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας , που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ε.Κ.Α.Ε.Τ. , ορίζονται οι παθήσεις και οι βλάβες που κωλύουν τη χορήγηση ειδικής αδείας προπονητή .

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ

1 . Για όσους κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού ή άλλων αναγνωρισμένων σχολών της ημεδαπής , απαιτείται και η γνώμη για την ισοτιμία , της πενταμελούς επιτροπής που λειτουργεί στην έδρα του Ελληνικού Κέντρου Αθλητικής Έρευνας και Τεχνολογίας ( Ε.Κ.Α.Ε.Τ, ) Η επιτροπή αυτή του Ε.Κ.Α.Ε.Τ. συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. αυτού και αποτελείται :
α . Από τον Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού .
β . Από τον Διευθυντή Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων .
γ . Από έναν εκπρόσωπο του Ε.Κ.Α.Ε.Τ.
δ . Από έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ
ε . Από έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Προπονητών ή του αντιπροσωπευτικότερου συνδέσμου προπονητών του Κρίκετ . Εάν δεν υπάρχει Ομοσπονδία ή σύνδεσμος προπονητών , ορίζεται , ως πέμπτο μέλος της επιτροπής προπονητής μεταξύ εκείνων που κατέχουν δίπλωμα ανώτατης κατηγορίας , ύστερα από υπόδειξη της ΕΛ.Ο.Κ. .
2 . Για κάθε άθλημα επιτρέπεται να συγκροτείται ξεχωριστή επιτροπή . Με την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής μπορεί να καθορίζονται όλα τα διαδικαστικά ζητήματα και οι λεπτομέρειες για την αναγνώριση της ισοτιμίας .

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο: ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

Στο Ε.Κ.Α.Ε.Τ. ιδρύεται και λειτουργεί Εθνική Σχολή Προπονητών για όλες τις κατηγορίες προπονητών και για όλους τους κλάδους άθλησης . Η λειτουργία της σχολής πραγματοποιείται , ύστερα από γνώμη της ΕΛ.Ο.Κ. και έχει διάρκεια τουλάχιστον οκτώ ( 8 ) μήνες για την κατώτατη κατηγορία . Με κανονισμό του Ε.Κ.Α.Ε.Τ. ρυθμίζονται τα etljara που αφορούν τη λειτουργία και το πρόγραμμα της σχολής αυτής , τα προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού , τα προσόντα των υποψηφίων προπονητών , το επίπεδο των σπουδών και την κατάταξη των αποφοίτων προπονητών σε κατηγορίες , καθώς και άλλο συναφές θέμα .

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

1 . Προπονητές σύμφωνα με τα παραπάνω μπορούν να απασχοληθούν :
α . Σε αθλητικές ομοσπονδίες και αθλητικές ενώσεις
β . Σε αθλητικές ανώνυμες εταιρίες και στα τμήματα αμειβόμενων αθλητών .
γ . Σε αθλητικά Σωματεία τα οποία καλλιεργούν ομαδικό άθλημα και συμμετέχουν σε πρωταθλήματα εθνικών κατηγοριών και σε τοπικό πρωτάθλημα Α΄ κατηγορίας .
2 . Με απόφαση του αρμοδίου για τον αθλητισμό Υπουργού , ύστερα από πρόταση της ΕΛ.Ο.Κ. , επιτρέπεται να απασχολούνται προπονητές και σε άλλες κατηγορίες πρωταθλημάτων .

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Οι προπονητές των σωματείων της δύναμης της ΕΛ.Ο.Κ. που έχουν στη δύναμή τους αθλητές και αθλήτριες κάτω των δεκαοκτώ ετών , είναι υποχρεωμένοι να προβούν σε σύμβαση με το σωματείο με πλήρη ή μερική ή περιοδική απασχόληση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών . Η σχετική σύμβαση για να είναι έγκυρη , απαιτείται να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Η παραπάνω σύμβαση θα πρέπει τέλος να κατατεθεί στην ΕΛ.Ο.Κ. και να καταχωρηθεί στο μητρώο προπονητών που τηρεί .

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο: ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ είναι υποχρεωμένη να τηρεί βιβλίο μητρώου προπονητών , και να καταχωρεί σε αυτό κάθε σύμβαση που της κοινοποιείται .

 

ΑΡΘΡΟ 8Ο: ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

1 . Εθνικός προπονητής
2 . Ομοσπονδιακός προπονητής
3 . Βοηθός Ομοσπονδιακού προπονητή
4 . Προπονητής προεθνικών ομάδων
5 . Βοηθός προπονητού προεθνικών ομάδων
6 . Προπονητές ενώσεων
7 . Περιφερειακοί προπονητές
8 . Προπονητές κλιμακίων
9 . Σωματειακοί προπονητές

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο: ΓΕΝΙΚΑ

1 . Σε καθηγητές σωματικής αγωγής που υπηρετούν στο Δημόσιο επιτρέπεται να ανατίθενται καθήκοντα ομοσπονδιακού προπονητού ή τεχνικού συμβούλου για τα Ολυμπιακά αθλήματα , με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων , που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της ΕΛ.Ο.Κ. . Με την απόφαση αυτή καθορίζονται το είδος και η διάρκεια άσκησης των καθηκόντων αυτών , η πλήρης ή μερική απαλλαγή από τα καθήκοντα της οργανικής τους θέσης , η διατήρηση της μισθολογικής και ασφαλιστικής κατάστασης των υπαλλήλων αυτών , καθώς επίσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια .
2 . Με όμοια απόφαση μπορεί να ανακαλείται μερικά ή ολικά η αρχική απόφαση .
3 . Όποιος κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητού , από την Γ.Γ.Α. , δεν μπορεί να διατηρεί την αθλητική ιδιότητα και να αγωνίζεται σε επίσημους αγώνες του αθλήματος για το οποίο κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος , εκτός εάν έχει καταθέσει την άδειά του στην οικεία Ομοσπονδία .

 

ΑΡΘΡΟ 10Ο: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΟΥ

Η άδεια προπονητού ανακαλείται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού , ύστερα από εισήγηση της ΕΛ.Ο.Κ. , για παραβάσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις β και γ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2725 / 99 και για όσους λόγους προβλέπονται στην απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού της παρ. 9 του ν. 2725 / 99.

 

ΑΡΘΡΟ 11Ο:ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΙ – ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

1 . Έλληνες πολίτες οι οποίοι προσλαμβάνονται ως Ομοσπονδιακοί προπονητές , πρέπει να είναι ( εκτός των προσόντων που καθορίζονται από τον παρόντα Κανονισμό , το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. και τις Επιτροπές της ) κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή να είναι κάτοχοι αδείας άσκησης επαγγέλματος Γ΄ κατηγορίας .
2 . Ο τίτλος του Εθνικού προπονητή δίδεται και σε αλλοδαπό , για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η σύμβαση με την ΕΛ.Ο.Κ. και σε ημεδαπό προπονητή , ο οποίος εγκρίνεται από την Επιτροπή Εθνικών Ομάδων και επικυρώνεται από το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ.
3 . Οι προπονητές Κρίκετ σε οποιαδήποτε κατηγορία , υποχρεούνται :
α . Να μορφώνονται και να σέβονται τις αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. , να παρακολουθούν σεμινάρια , διαλέξεις και ημερίδες επιμόρφωσης που οργανώνονται από τα αρμόδια όργανα , τα οποία αποβλέπουν στην πρόοδο του αθλήματος .
β . Οφείλουν να γνωρίζουν καλώς και να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή συμπληρώσεις των κανονισμών της ΕΛ.Ο.Κ.
γ . Οι προπονητές των Σωματείων – μελών της ΕΛ.Ο.Κ. οφείλουν να βοηθούν το έργο της Ομοσπονδίας , στον τομέα της συγκρότησης των Προεθνικών και Εθνικών ομάδων και προθύμως να στέλνουν τους επιλεγμένους αθλητές του σωματείου τους , στα Ομοσπονδιακά προπονήτρια για την προετοιμασία τους ή όπου αλλού τους ζητηθεί .

 

ΑΡΘΡΟ 12Ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο παρόν αποτελεί το Κανονισμό Προπονητών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ, συγκείμενος από δώδεκα ( 12 ) συνολικά άρθρα , καταρτίστηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο κεφ. Δ άρθρο 31 του ν. 2725 / 1999 ( ΦΕΚ 121 / 17 – 6 – 1999 ) του ν. 3057 / 2002 και των τροποποιήσεων τους , ψηφίστηκε από την Γ.Σ. των Σωματείων – Μελών της ΕΛ.Ο.Κ. της 30/03/2013 ακολούθως υποβλήθηκε προς έγκριση στον αρμόδιο για θέματα αθλητισμού Υφυπουργό Πολιτισμού .

 

Για το Δ.Σ. / ΕΛ.Ο.Κ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ ΙΩΣΗΦ ΓΟΥΣΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Share With: