Κανονισμός Προμηθειών ΕΛ.Ο.Κ

Κανονισμός Προμηθειών ΕΛ.Ο.Κ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ , έχοντας υπ’ όψιν της τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 2725/99 , του ν. 3057 / 2002 και των τροποποιήσεων τους , τις διατάξεις του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΛ.Ο.Κ. , εκδίδει τον παρακάτω ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ.
Άρθρο 1: Σκοπός κανονισμού - Έννοια προμήθειας
Άρθρο 2: Ορισμοί και πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 3: Εξαιρέσεις
Άρθρο 4: Είδη διαγωνισμών
Άρθρο 5: Ανοιχτός διαγωνισμός - Προθεσμίες
Άρθρο 6: Κλειστός διαγωνισμός - Προθεσμίες
Άρθρο 7: Όργανα - Αρμοδιότητες
Άρθρο 8: Διαδικασία
Άρθρο 9: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Άρθρο 10: Μητρώο προμηθευτών
Άρθρο 11: Προσόντα - Δικαιολογητικά συμμετοχής
Άρθρο 12: Τεχνικές προδιαγραφές
Άρθρο 13: Κανόνες δημοσιότητας
Άρθρο 14: Γλώσσα
Άρθρο 15: Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
Άρθρο 16: Προσφορές
Άρθρο 17: Χρόνος ισχύος προσφορών
Άρθρο 18: Αντιπροσφορές
Άρθρο 19: Προσφερόμενη τιμή
Άρθρο 20: Αποσφράγιση προσφορών και ανακοίνωση τιμών
Άρθρο 21: Αξιολόγιση προσφορών - Κριτήρια κατοχύρωσης
Άρθρο 22: Ενστάσεις
Άρθρο 23: Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού
Άρθρο 24: Ανακοίνωση κατακύρωσης διαγωνισμού
Άρθρο 25: Συμβάσεις
Άρθρο 26: Εγγυήσεις
Άρθρο 27: Παράδοση και παραλαβή υλικών - Ρήτρες
Άρθρο 28: Τρόπος πληρωμής - Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Άρθρο 29: Λοιπές διατάξεις
Άρθρο 30: Έγκριση κανονισμού