Κανονισμός Προμηθειών Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ (ΕΛ.Ο.Κ.)

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ , έχοντας υπ’ όψιν της τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 2725/99 , του ν. 3057 / 2002 και των τροποποιήσεων τους , τις διατάξεις του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΛ.Ο.Κ. , εκδίδει τον παρακάτω ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ.

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ – ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1 . Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν τον τρόπο διενέργειας των προμηθειών της Ομοσπονδίας, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 55 του Ν. 2725/99, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 παρ. 9 του Ν. 3057/2002.
2 . Προμήθεια, κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, νοείται η κάθε αγορά που πραγματοποιεί η Ομοσπονδία για :
α . αθλητικό υλικό
β . λοιπά αγαθά και
γ . υπηρεσίες

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο: ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1 . Συμβάσεις προμηθειών της Ομοσπονδίας είναι οι εγγράφως συναπτόμενες μεταξύ αυτής και τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων από επαχθή αιτία που έχουν αντικείμενο την αγορά, την αγορά με δόσεις, τη μίσθωση, τη χρηματοδοτική μίσθωση, με ή χωρίς δικαίωμα εξαγοράς, προϊόντων ή υπηρεσιών.
2 . Η Ομοσπονδία έχει την υποχρέωση να διενεργεί δημόσιο διαγωνισμό με την, στη συνέχεια του παρόντος, οριζόμενη διαδικασία, εφόσον η αξία του υπό προμήθεια είδους ή υπηρεσίας, υπερβαίνει σε ετήσια βάση το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) Ευρώ, χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.).
3 . Για προμήθειες κατά είδος των οποίων η αξία χωρίς το ΦΠΑ δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000 Ευρώ, η Ομοσπονδία έχει το δικαίωμα να προμηθεύεται το είδος με απευθείας ανάθεση, εφόσον η αξία του είδους ή της υπηρεσίας είναι ίση με το ποσό των δέκα πέντε (15.000) Ευρώ ή μικρότερη από αυτό το ποσό και με πρόχειρο διαγωνισμό, αν η αξία είναι πάνω από δέκα πέντε (15.000) και μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) Ευρώ.
4 . Απαγορεύεται μέσα στο ίδιο οικονομικό έτος η κατάτμηση των προμηθειών, έτσι όπως ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, για αδικαιολόγητη αποφυγή διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

1 . Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του παρόντος κανονισμού, επιτρέπεται η προμήθεια αθλητικού υλικού, αγαθών ή υπηρεσιών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς τη διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού, ύστερα από πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Ομοσπονδίας, στις εξής περιπτώσεις :
α . Για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης, που οφείλονται σε αυταπόδεικτα απρόβλεπτες καταστάσεις.
β . Όταν αποδεδειγμένα δεν υπάρχουν στην εγχώρια αγορά περισσότεροι του ενός προμηθευτές του είδους, του αγαθού ή της υπηρεσίας των οποίων η παροχή ζητείται.
γ . Για υπηρεσίες διαμονής και διατροφής εθνικών ομάδων στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις προκηρύξεις των διοργανωτών των αγώνων.
δ . Σε περιπτώσεις αναζήτησης χορηγού ή χορηγών της Ομοσπονδίας ή της πρόσληψης φυσικού ή νομικού προσώπου για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών μάρκετινγκ.
2 . Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της πιστής τήρησης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο: ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

1 . Οι διαγωνισμοί διακρίνονται σε ανοικτούς και κλειστούς.
2 . Οι ανοικτοί διαγωνισμοί διακρίνονται σε ανοικτούς με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και σε ανοικτούς με κριτήριο κατακύρωσης τη πιο συμφέρουσα προσφορά.

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

1 . Ανοικτός διαγωνισμός είναι εκείνος στο πλαίσιο του οποίου όλοι οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλουν προσφορά, ύστερα από δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης στον τύπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
2 . Η προθεσμία για τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού, όταν απαιτείται δημοσίευσή του στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δεν πρέπει να είναι μικρότερη των πενήντα δύο (52) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στην ως άνω Υπηρεσία ή των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσής της στον ελληνικό τύπο, όταν δεν απαιτείται δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία των 30 ημερών επιτρέπεται να συντμηθεί σε δέκα πέντε (15) το λιγότερο ημέρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Ομοσπονδίας.
Επίσης η ανωτέρω προθεσμία των 52 ημερών μπορεί να συντμηθεί σε προθεσμία επαρκούς διάρκειας, ώστε να επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν έγκυρες προσφορές. Έτσι, η προθεσμία αυτή κατά κανόνα δεν μπορεί να είναι κατώτερη των τριάντα έξη (36) ημερών και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερη των είκοσι δύο (22) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης, εφόσον η Ομοσπονδία έχει αποστείλει στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την προβλεπόμενη στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του Π.Δ.370/1995 ενδεικτική ανακοίνωση.
3 . Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις επείγοντος, η προθεσμία αυτή, μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες.
4 . Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (6) ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.
5 . Η περίληψη της διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 9 του παρόντος.

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο: ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

1 . Στον κλειστό διαγωνισμό η Ομοσπονδία, με βάση τις πληροφορίες για την προσωπική κατάσταση του προμηθευτή, καθώς και τις πληροφορίες και τις διατυπώσεις που είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση των ελάχιστων οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων που πρέπει να πληροί, επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, βάσει του άρθρου 11 του παρόντος κανονισμού, εκείνους τους οποίους θα καλέσει να υποβάλουν προσφορά.
2 . Κατά τον κλειστό διαγωνισμό προηγείται διακήρυξη, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στον τύπο, με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής.
3 . Όταν η Ομοσπονδία προσφεύγει στον κλειστό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης, μπορεί να προβλέπει τα όρια μεταξύ των οποίων θα κυμανθεί ο αριθμός των προμηθευτών τους οποίους σκοπεύει να προσκαλέσει. Στην περίπτωση αυτή τα όρια αναφέρονται στην προκήρυξη. Τα όρια αυτά καθορίζονται σε συνάρτηση με τη φύση των προϊόντων της προμήθειας. Το κατώτερο από τα όρια αυτά δεν πρέπει να είναι μικρότερο από πέντε (5), το δε ανώτερο μπορεί να ορισθεί μέχρι είκοσι (20). Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται να υποβάλουν προσφορά πρέπει να επαρκεί για την εξασφάλιση συνθηκών πραγματικού ανταγωνισμού.
4 . Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής σε κλειστό διαγωνισμό, όταν απαιτείται δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δεν πρέπει να είναι μικρότερη των τριάντα επτά (37)ημερών από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στην ως άνω Υπηρεσία για δημοσίευση ή των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσής της στον ελληνικό τύπο, όταν δεν απαιτείται δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν τις προθεσμίες αυτές ανεφάρμοστες, τότε μπορεί να περιορισθούν, με αιτιολογημένη απόφαση της Ομοσπονδίας, μέχρι δέκα πέντε (15) και δέκα (10) ημέρες αντίστοιχα. Για τον καθορισμό των προθεσμιών αυτών, συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες της αποστολής περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή της δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο και της τελευταίας ημερομηνίας για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής.
5 . Η πρόσκληση στους υποψηφίους που επιλέγονται για την υποβολή των προσφορών, γίνεται με έγγραφο που αποστέλλεται ταυτόχρονα και με τους ίδιους όρους σε όλους τους υποψηφίους προμηθευτές και περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 10 του παρόντος.
6 . Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών, όταν απαιτείται δημοσίευση της υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στον κλειστό διαγωνισμό στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δεν πρέπει να είναι μικρότερη των σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης και των είκοσι (20) ημερών από την ως άνω ημερομηνία στις λοιπές περιπτώσεις, όταν δεν απαιτείται η ως άνω δημοσίευση. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία των 20 ημερών ανεφάρμοστη, τότε μπορεί να περιορισθεί, με αιτιολογημένη απόφαση της Ομοσπονδίας μέχρι δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης. Για τον καθορισμό των προθεσμιών αυτών συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης και της τελευταίας ημερομηνίας για την υποβολή της προσφοράς.
Επίσης η ως άνω προθεσμία των 40 ημερών μπορεί να μειωθεί σε είκοσι εξ (26) ημέρες, εφόσον η Ομοσπονδία έχει αποστείλει στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την προβλεπόμενη στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του Π.Δ. 370/1995 ενδεικτική ανακοίνωση. Στην περίπτωση εφαρμογής της επείγουσας διαδικασίας της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού, η προθεσμία υποβολής των προσφορών δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της έγγραφης πρόσκλησης.
7 . Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικά με τη συγκεκριμένη προμήθεια, αυτές παρέχονται έξη (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.
8 . Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο διαγωνισμό και οι προσκλήσεις για υποβολή προσφορών μπορεί να αποστέλλονται ταχυδρομικά, τηλεγραφικά ή με τηλέτυπο, με τηλεομοιοτυπία ή με τηλέφωνο. Στις τέσσερις τελευταίες περιπτώσεις, οι αιτήσεις πρέπει να επιβεβαιώνονται με επιστολή βεβαίας χρονολογίας.
9 . Κατά τον κλειστό διαγωνισμό η διακήρυξη πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία του άρθρου 9 του παρόντος κανονισμού.
10 . Η πρόσκληση για υποβολή προσφορών κατά τον κλειστό διαγωνισμό πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α . Τη διεύθυνση της αρμόδιας Υπηρεσίας της Ομοσπονδίας, από την οποία μπορούν να ζητηθούν τα σχετικά έγγραφα, την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ενεργήσουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς επίσης το ύψος και τον τρόπο πληρωμής του ποσού που ενδεχομένως απαιτείται ως αντίτιμο αυτών των εγγράφων.
β . Την προθεσμία για την υποβολή των προσφορών, τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν και τη γλώσσα (ελληνική) στην οποία πρέπει να είναι συνταγμένες.
γ . Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, τα πρόσωπα που μπορούν να παρίστανται, καθώς και ημερομηνία, ώρα και τόπο αποσφράγισης.
δ . Τις εγγυήσεις και λοιπές εξασφαλίσεις, οποιαδήποτε μορφής, οι οποίες ενδεχόμενα ζητούνται.
ε . Την πηγή της χρηματοδότησης, το νόμισμα και τον τρόπο πληρωμής της προμήθειας.
στ . Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών.
ζ . Τα στοιχεία τα οποία μπορούν να αποδείξουν τα αναφερόμενα στις δηλώσεις που υποβάλλουν οι υποψήφιοι, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού.
η . Τα κριτήρια για την κατακύρωση της προμήθειας, εάν αυτά δεν αναφέρονται στην περίληψη της διακήρυξης.
θ . Τα στοιχεία της δημοσιευθείσας προκήρυξης για την εκδήλωση ενδιαφέροντος.

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο: ΟΡΓΑΝΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1 . Οι δημόσιοι, κατά τα άνω, διαγωνισμοί διενεργούνται από τριμελείς επιτροπές, που συγκροτούνται με απόφαση του Δ.Σ.της Ομοσπονδίας.
2 . Σε περιπτώσεις προμήθειας αθλητικού υλικού, αγαθών ή υπηρεσιών, προϋπολογιζόμενης αξίας άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ, ένα μέλος της επιτροπής είναι υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, που ορίζεται από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, ύστερα από αίτημα της Ομοσπονδίας.
3 . Οι επιτροπές υποχρεούνται να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και με πράξεις τους ν΄ αποφαίνονται θετικά ή αρνητικά για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού που διενεργούν.
4 . Χρέη γραμματέα των επιτροπών αυτών εκτελεί υπάλληλος του τμήματος προμηθειών της Ομοσπονδίας.
5 . Οι επιτροπές διενέργειας των δημόσιων διαγωνισμών τηρούν υποχρεωτικά φακέλους για κάθε διαγωνισμό που διενεργούν, καθώς και πρακτικά συνεδριάσεών τους, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο το οποίο τηρεί το τμήμα προμηθειών της Ομοσπονδίας.
6 . Αν το ζητούμενο από το διαγωνισμό είδος πρέπει ν΄ αξιολογηθεί τεχνικά από πρόσωπα που διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας είναι δυνατό να ορίζει και επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης του είδους με γνωμοδοτική αρμοδιότητα προς την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.
7 . Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας έχει το δικαίωμα κατακύρωσης ή όχι του αποτελέσματος και μπορεί, με πλήρως αιτιολογημένη πράξη του, να αποφασίσει διαφορετικά από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 8Ο: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1 . Μέσα στον μήνα Ιανουάριο κάθε έτους το τμήμα προμηθειών της Ομοσπονδίας που εποπτεύεται από το μέλος του Δ.Σ.της Ομοσπονδίας το οποίο έχει ορισθεί ως έφορος διαχείρισης υλικού, συντάσσει, σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας, τις επιτροπές της και όλα τα τμήματα της Ομοσπονδίας, κατάλογο με προϋπολογισμό για τα υλικά και τις υπηρεσίες πάσης φύσεως που θα απαιτηθούν για όλο το τρέχον οικονομικό έτος.
2 . Ο κατάλογος αυτός, αφού συζητηθεί και εγκριθεί από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, επιστρέφεται στο τμήμα προμηθειών, το οποίο, σε συνεργασία με τον έφορο διαχείρισης και το Γενικό Γραμματέα, φροντίζει για τη συγκρότηση των επιτροπών, το χρόνο της έκδοσης και δημοσίευσης των διακηρύξεων, το περιεχόμενό τους και όλα τα συναφή, διαδικαστικά ή μη, θέματα.

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1 . Οι όροι της διακήρυξης κάθε διαγωνισμού που προκηρύσσει η Ομοσπονδία πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις.
2 . Η διακήρυξη πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τα ακόλουθα :
α . Τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης της διακήρυξης
β . Το είδος του διαγωνισμού
γ . Το ζητούμενο είδος ή υπηρεσία, την ποσότητα, τις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια υλικού, καθώς επίσης τη δυνατότητα στους προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορά για μέρος ή για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας.
δ . Το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο παράδοσης των προϊόντων, καθώς επίσης και το χρόνο παραλαβής τους.
ε . Τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, του τέλεξ και του τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (φάξ) της Ομοσπονδίας, καθώς και το όνομα του αρμόδιου υπαλλήλου που είναι επιφορτισμένος να δίνει πληροφορίες.
στ . Την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον τύπο.
ζ . Την προθεσμία μέσα στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από την Ομοσπονδία τα σχετικά έγγραφα, το ποσό που απαιτείται κλπ.
η . Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, την ημερομηνία, τον τόπο και την ώρα αποσφράγισης των προσφορών, καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστανται.
θ . Το νόμισμα της προσφερόμενης τιμής .
ι . Τον τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα, το χρόνο υποβολής των εγγυήσεων, καθώς και άλλες εξασφαλίσεις, εάν τυχόν κριθεί σκόπιμο να ζητούνται.
ια . Την προέλευση των χρημάτων για την πληρωμή του αναδόχου προμηθευτή (τακτικός προϋπολογισμός, έκτακτη επιχορήγηση, φορέας κλπ.).
ιβ . Τον τρόπο και το χρόνο πληρωμής.
ιγ . Τη δυνατότητα ή μη υποβολής αντιπροσφορών και στην τελευταία αυτή περίπτωση τη διαδικασία.
ιδ. Τα κριτήρια της αξιολόγησης των προσφορών και την κατακύρωση της προμήθειας. Αν το κριτήριο είναι η συμφερότερη προσφορά, καθορίζονται και τα στοιχεία με βάση τα οποία γίνεται η αξιολόγηση της προσφοράς.
ιε . Την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών.
ιστ . Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών.
ιζ . Τις προϋποθέσεις αναπροσαρμογής της τιμής, στην περίπτωση που η φύση της προμήθειας απαιτεί κάτι τέτοιο.
ιη . Τα όρια απόκλισης από τους ζητούμενους όρους και προϋποθέσεις πέραν των οποίων η προσφορά θα αποκλείεται.
3 . Στην περίπτωση που ο διαγωνισμός είναι κλειστός, η διακήρυξη θα πρέπει να περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τα ακόλουθα:
α . Όλα τα στοιχεία της παραγράφου 2, εκτός από αυτά που αναφέρονται στις περιπτώσεις των εδαφίων ζ, ιε, και ιστ.
β . Τον τύπο και το περιεχόμενο των αιτήσεων συμμετοχής, την προθεσμία για την υποβολή τους στην Ομοσπονδία, καθώς και τη διεύθυνση στην οποία θα πρέπει να υποβληθούν.
γ . Την ημερομηνία, μέχρι την οποία θα αποσταλούν από την Ομοσπονδία οι προσκλήσεις για την υποβολή των προσφορών.
4 . Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών στους κλειστούς διαγωνισμούς πρέπει, τουλάχιστον, να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α . Την προθεσμία για την υποβολή των προσφορών και τη διεύθυνση της Ομοσπονδίας στην οποία πρέπει να σταλούν.
β . Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, τα πρόσωπα που μπορούν να παρίστανται, καθώς και την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης.
γ . Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών.
5 . Με την πρόσκληση, αποστέλλεται σ’ αυτούς που επιλέχθηκαν για να υποβάλουν προσφορά και η σχετική διακήρυξη, μαζί με όλα τα συμπληρωματικά της διακήρυξης έγγραφα και στοιχεία.

 

ΑΡΘΡΟ 10Ο: ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

1 . Το τμήμα προμηθειών της Ομοσπονδίας, σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα, μπορεί να συντάσσει κατ’ έτος, μητρώο προμηθευτών ανά είδος, αποστέλλοντας σ’ όλους όσους κρίνει ότι θα επιθυμούσαν να εγγραφούν σ’ αυτό σχετική πρόσκληση.
2 . Οι εγγραφόμενοι στο μητρώο προμηθευτών υποβάλλουν αίτηση, καθώς και τα δικαιολογητικά του άρθρου 11 του παρόντος και κάθε άλλο πρόσθετο έγγραφο στοιχείο που το τμήμα κρίνει ότι πρέπει να ζητηθεί.
3 . Οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο προμηθευτών της Ομοσπονδίας λαμβάνουν ταχυδρομικά τη διακήρυξη κάθε διαγωνισμού που τους αφορά, ενώ δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 11 του παρόντος, εφόσον τα έχουν υποβάλει με την αίτηση εγγραφής τους στο μητρώο, εκτός από αυτά που η ισχύς τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού έχει λήξει.

 

ΑΡΘΡΟ 11Ο: ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1 . Οι συμμετέχοντες στους πάσης φύσεως διαγωνισμούς της Ομοσπονδίας υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισμού τους από το διαγωνισμό, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α . Οι έλληνες πολίτες
1 . Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
2 . Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
3 . Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
δ . Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
ε . Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
στ . Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.
β . Οι αλλοδαποί:
1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδυνάμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις γ, δ και ε του εδαφίου Α της παρούσας παραγράφου.
4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις.
γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων Α και Β, εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου.
δ. Οι συνεταιρισμοί:
1. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α, γ, δ και ε του εδαφίου Α της παρούσας παραγράφου.
2. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
ε. Οι ενώσεις προμηθευτών:
Το συστατικό έγγραφο και τα παραπάνω δικαιολογητικά κατά περίπτωση, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.
2 . Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί σε προγενέστερο χρόνο στην Ομοσπονδία και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται όμως ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό.
3 . Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά και το σχετικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
4 . Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα πιο πάνω έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.

 

ΑΡΘΡΟ 12Ο: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1 . Στη διακήρυξη και στη σύμβαση επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια υλικού ή αναφέρεται, προκειμένου περί αγωνιστικού υλικού, η συμφωνία με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής ή της Διεθνούς Σκακιστικής Ομοσπονδίας (FIDE).
2 . Τεχνικές προδιαγραφές είναι οι τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του υλικού ή της υπηρεσίας, προκειμένου να προσδιορισθεί αντικειμενικά, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στη χρήση, για την οποία προορίζεται από την Ομοσπονδία.
3 . Οι τεχνικές απαιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τα επίπεδα ποιότητας ή απόδοσης, την ασφάλεια, τις διαστάσεις, καθώς και τις απαιτήσεις που ισχύουν για το υλικό.

 

ΑΡΘΡΟ 13Ο: ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

1 . Στις περιπτώσεις ανοικτού και κλειστού διαγωνισμού η Ομοσπονδία, μεριμνά για την ευρεία γνωστοποίηση της σχετικής διακήρυξης και ειδικότερα:
α . Για τη δημοσίευση της περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες, πολιτικού ή αθλητικού περιεχομένου, εφημερίδες, πανελλήνιας κυκλοφορίας, και σε μία οικονομική.
β . Για τη δημοσίευση της διακήρυξης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όταν η προϋπολογισμένη αξία του διαγωνισμού χωρίς το ΦΠΑ υπερβαίνει τις διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ένα (249.681,00) Ευρώ.
γ . Για την ανάρτηση της περίληψης σε εμφανές μέρος της Ομοσπονδίας.
δ . Για την αποστολή της διακήρυξης στη Γ.Γ.Α., προκειμένου να αναρτηθεί σε εμφανές σημείο του κτιρίου της.
2 . Τα αρμόδια όργανα της Ομοσπονδίας πρέπει να παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους προμηθευτές.
3 . Η επιτροπή προμηθειών της Ομοσπονδίας γνωστοποιεί σε κάθε αποκλεισθέντα υποψήφιο ή προσφέροντα που υποβάλλει σχετική αίτηση, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της, τους λόγους της απόρριψης της υποψηφιότητάς του ή της προσφοράς του και σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά τα χαρακτηριστικά στοιχεία και πλεονεκτήματα της επιλεγείσας προσφοράς, καθώς και το όνομα του αναδόχου. Ωστόσο, η επιτροπή προμηθειών της Ομοσπονδίας μπορεί να αποφασίσει να μην κοινοποιήσει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την ανάθεση της σύμβασης οι οποίες αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, εφόσον η γνωστοποίησή τους αντίκειται σε ισχύουσες διατάξεις νόμων ή προς το δημόσιο συμφέρον ή θα έθιγε τα έννομα εμπορικά συμφέροντα δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων ή θα μπορούσε να επηρεάσει τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των προμηθευτών.
4 . Η επιτροπή προμηθειών της Ομοσπονδίας ενημερώνει το συντομότερο δυνατό και γραπτώς εφόσον της ζητηθεί, τους υποψηφίους και τους προσφέροντες για τις ληφθείσες σχετικές με την ανάθεση της σύμβασης αποφάσεις, καθώς και τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε τη μη υπογραφή σύμβασης σε προκηρυχθέντα διαγωνισμό ή να κινήσει εκ νέου τη διαδικασία. Οι αποφάσεις αυτές κοινοποιούνται στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όταν απαιτείται δημοσίευση της διακήρυξης σ΄ αυτήν.

 

ΑΡΘΡΟ 14Ο: ΓΛΩΣΣΑ

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών της Ομοσπονδίας, από τη διακήρυξη μέχρι την προσφορά και την κατάρτιση της σύμβασης, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα υποχρεωτικά. Όταν απαιτείται δημοσίευση του διαγωνισμού στην υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περίληψη των σημαντικότερων στοιχείων κάθε προκήρυξης δημοσιεύεται και στις λοιπές επίσημες γλώσσες, ενώ μόνο το κείμενο της πρωτότυπης γλώσσας θεωρείται αυθεντικό.

 

ΑΡΘΡΟ 15Ο: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1 . Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό που προκηρύσσει η Ομοσπονδία πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση.
2 . Στην περίπτωση που από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι, μαζί με την προσφορά, πρέπει να κατατεθούν και δείγματα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από το διαγωνισμό στην Ομοσπονδία και ειδικότερα στο αρμόδιο όργανο που ορίζει η διακήρυξη, το οποίο υποχρεωτικά χορηγεί στον προμηθευτή απόδειξη παραλαβής δείγματος, η οποία και τοποθετείται από τον προμηθευτή στο φάκελο της προσφοράς.
3 . Οι φάκελοι των προσφορών μπορεί να αποστέλλονται στην Ομοσπονδία με οποιοδήποτε τρόπο, αρκεί να φθάνουν σ’ αυτήν μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
Στην περίπτωση αυτή παραλαμβάνονται από το αρμόδιο όργανο με απόδειξη.
4 . Στην περίπτωση αυτή, όταν απαιτείται και κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η αποστολή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τούτο θα φθάσει στην Ομοσπονδία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία.
5 . Οι προσφορές που περιέρχονται στην Ομοσπονδία με τον τρόπο που ορίζεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού στην επιτροπή που διενεργεί το διαγωνισμό και η οποία
προβαίνει στην αποσφράγισή τους.
6 . Σε περίπτωση κλειστού διαγωνισμού, τυχόν υποβληθείσα προσφορά από προμηθευτή που δεν προσκλήθηκε προς τούτο, επιστρέφεται από την Ομοσπονδία χωρίς ν’ αποσφραγισθεί.
Επίσης επιστρέφονται χωρίς ν’ αποσφραγισθούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Ομοσπονδία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα.
7 . Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει ευκρινώς να αναγράφονται τα ακόλουθα:
α . Η λέξη «Προσφορά».
β . Η πλήρης επωνυμία της Ομοσπονδίας.
γ . Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
δ . Ο αριθμός της διακήρυξης του διαγωνισμού.
ε . Τα στοιχεία του αποστολέα.

 

ΑΡΘΡΟ 16Ο: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

1 . Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του προηγούμενου άρθρου. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:
Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και η εγγύηση συμμετοχής. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απόρριψης, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
2 . Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
3 . Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς λόγω μεγάλου όγκου, δεν μπορούν να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Παράρτημα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του φακέλου.
4 . Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα, μονογραμμένη και σφραγισμένη.
5 . Με την προσφορά του ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης.
6 . Στις περιπτώσεις που επιτρέπεται από τη διακήρυξη, ο προσφέρων πρέπει να δηλώσει το που δεν συμφωνεί με τη διακήρυξη και σε ποια ακριβώς σημεία της προσφοράς του, για να αξιολογηθούν.
7 . Μετά την αποσφράγιση των προσφορών ουδεμία διευκρίνιση γίνεται αποδεκτή, όπως επίσης και ουδεμία τροποποίηση ή απόκρουση όρου ή όρων της διακήρυξης ή της πρόσκλησης.
8 . Διευκρινίσεις δίνονται από τους συμμετέχοντες προμηθευτές, μόνον στην περίπτωση που η Ομοσπονδία έγγραφα τις ζητήσει.

 

ΑΡΘΡΟ 17Ο: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές επί τριάντα (30) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη ή στην πρόσκληση.
2 . Προσφορά που προβλέπει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3 . Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, αν η Ομοσπονδία, πριν από τη λήξη της προσφοράς, ζητήσει από τους προμηθευτές να την παρατείνουν, αλλά για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από το αρχικά προβλεπόμενο στη διακήρυξη.
4 . Μετά την παρέλευση και του παραπάνω χρονικού ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης της ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται.

ΑΡΘΡΟ 18Ο : ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Στους διαγωνισμούς της Ομοσπονδίας δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές, σε περίπτωση δε υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

ΑΡΘΡΟ 19Ο: ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

1 . Με την προσφορά, η τιμή του προς προμήθεια υλικού ή της υπηρεσίας δίνεται ανά μονάδα, έτσι όπως αυτή καθορίζεται στη διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον αναλογούντα ΦΠΑ, για παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπει η διακήρυξη.
2 . Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε Ευρώ υποχρεωτικά.
3 . Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής γίνεται δεκτή, μόνο στην περίπτωση που αυτό προβλέπεται ρητά στη διακήρυξη.
4 . Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως ανεπίδεκτη εκτίμησης από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 20Ο: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ

1 . Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει τις προσφορές από τη γραμματεία της Ομοσπονδίας που τις έχει πρωτοκολλήσει και προβαίνει στην αποσφράγισή τους την ημερομηνία και ώρα που προβλέπεται από τη διακήρυξη.
2 . Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
3 . Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη μόνο τιμή, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από όλα τα μέλη της επιτροπής όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά, αφού μονογραφηθούν και σφραγισθούν από όλα τα μέλη της επιτροπής, τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο.
Οι φάκελοι αυτοί θα αποσφραγισθούν σε ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση.
4 . Η ίδια ως άνω διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά.
5 . Η επιτροπή, με ευθύνη του γραμματέα της, συντάσσει πρακτικό, στο οποίο καταχωρούνται όλοι όσοι υπέβαλαν προσφορά, καθώς και τα δικαιολογητικά τους. Το πρακτικό υπογράφεται από τα παρόντα μέλη της επιτροπής, καθώς και από τους συμμετέχοντες.
6 . Αποσφράγιση των προσφορών στους ανοικτούς διαγωνισμούς γίνεται δημόσια. Στους κλειστούς διαγωνισμούς γίνεται μόνο παρουσία αυτών που κλήθηκαν και υπέβαλαν προσφορά.
7 . Οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίζονται σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη ή η πρόσκληση και αφού η επιτροπή έχει αποφανθεί για την καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών ή έχει αξιολογήσει και βαθμολογήσει τα προσφερόμενα από τους προμηθευτές. Στην περίπτωση αυτή στη διαδικασία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών παρευρίσκονται μόνον όσοι έχουν κληθεί.
8 . Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα πιο πάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης λαμβάνουν γνώση για τις τιμές και τα λοιπά στοιχεία προσφοράς όλων όσων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές.

 

ΑΡΘΡΟ 21Ο: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1 . Τα κριτήρια για την τελική επιλογή του προμηθευτή και την κατακύρωση της προμήθειας μπορεί να είναι είτε η χαμηλότερη μόνο τιμή, είτε η συμφερότερη προσφορά.
2 . Στη διακήρυξη ή στην πρόσκληση για υποβολή προσφορών καθορίζεται υποχρεωτικά, αν η κατακύρωση θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη μόνο τιμή ή τη συμφερότερη προσφορά.
Στην περίπτωση της συμφερότερης προσφοράς, καθορίζονται κατά φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας , όπου αυτό είναι δυνατόν και τα στοιχεία με βάση τα οποία γίνεται η αξιολόγησή της.
3 . Για την αξιολόγηση μιας προσφοράς ως συμφερότερης, λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω κριτήρια:
α . Η τιμή.
β . Ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων ή παροχής των υπηρεσιών.
γ . Η ποιότητά τους, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
δ . Η τεχνική αξία και η αποδοτικότητά τους, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
ε . Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης.
στ . Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας.
ζ . Η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια και υποστήριξη εκ μέρους του προμηθευτή.
η . Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του προϊόντος.
θ . Η σχέση κόστους αποδοτικότητας ή και άλλα στοιχεία, ανάλογα με τη φύση των υπό προμήθεια προϊόντων ή και των ιδιαίτερων αναγκών της Ομοσπονδίας.
ι . Η τυχόν προηγούμενη χρησιμοποίηση του προϊόντος σε διοργανώσεις μεγάλης διεθνούς εμβέλειας, προκειμένου για αγωνιστικό υλικό.
ια . Οι όροι πληρωμής.
ιβ . Κάθε άλλο στοιχείο, ανάλογα με την φύση των υπό προμήθεια προϊόντων ή και των ιδιαίτερων αναγκών της Ομοσπονδίας.
4 . Εάν σε ορισμένο διαγωνισμό οι προσφορές είναι προφανώς υπερβολικά χαμηλές για τα προς προμήθεια προϊόντα, η επιτροπή διενέργειας εξετάζει τις λεπτομέρειες των προσφορών, πριν αποφασίσει για την κατακύρωση του διαγωνισμού. Για το σκοπό αυτό, ζητεί από τον προσφέροντα να παράσχει εγγράφως τις αναγκαίες διευκρινίσεις, σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των προϊόντων ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών, τις οποίες επαληθεύει, πριν απορρίψει την προσφορά.
5 . Εάν τα έγγραφα τα σχετικά με προκήρυξη του διαγωνισμού προβλέπουν την κατακύρωση του διαγωνισμού με τη χαμηλότερη μόνο τιμή, η επιτροπή διενέργειας πρέπει να αιτιολογήσει με το πρακτικό της στο Δ.Σ. την απόρριψη προσφορών τις οποίες θεωρεί υπερβολικά χαμηλές.

 

ΑΡΘΡΟ 22Ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

1 . Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται υποβολή ένστασης.
2 . Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, ως εξής:
α . Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού:
Στον ανοικτό διαγωνισμό, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής, συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Στον κλειστό διαγωνισμό, μόνο από εκείνους που επιλέχθηκαν να υποβάλουν προσφορά, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία αποστολής σ’ αυτούς της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής, συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες αποστολής της διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή που διενήργησε το διαγωνισμό και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
β . Κατά της συμμετοχής προμηθευτή στον διαγωνισμό ή της νομιμότητας της διενέργειάς του, ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Στον κλειστό διαγωνισμό δικαίωμα ένστασης, στην περίπτωση αυτή, έχουν μόνον όσοι επιλέχθηκαν να υποβάλουν προσφορά.
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και εκδίδεται η σχετική απόφαση, ύστερα από γνωμοδότηση αυτής.
Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.
γ . Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού, ανοικτού και κλειστού, έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη καταχώρηση των σχετικών αποφάσεων στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό από την επιτροπή που διενεργεί το διαγωνισμό.
Στον κλειστό διαγωνισμό δικαίωμα ένστασης, στην περίπτωση αυτή, έχουν μόνο όσοι επιλέχθηκαν να υποβάλουν προσφορά.
Η ένσταση αυτή εξετάζεται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η προθεσμία των 10 εργάσιμων ημερών μπορεί να παραταθεί, με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
3 . Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.
4 . Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με φροντίδα τους.
5 . Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οιασδήποτε μορφής κυρώσεις σε βάρος του να υποβάλει προσφυγή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία της καταχώρησης της σχετικής απόφασης στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό από την επιτροπή.
Επί της προσφυγής αποφασίζει το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη, οιασδήποτε φύσεως, διοικητική προσφυγή.

 

ΑΡΘΡΟ 23Ο: ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, όσον αφορά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, μπορεί να προτείνει:
α . Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, από αυτό που θα καθορίζεται στη διακήρυξη. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30%, στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας, ή το 50%, στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.
Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από τη διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.
β . Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών, για την επιλογή του προμηθευτή. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό, ο προμηθευτής επιλέγεται με κλήρωση.
γ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του, με τροποποίηση ή μη των όρων της διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών.
δ . Ματαίωση της προμήθειας.

 

ΑΡΘΡΟ 24Ο: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1 . Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση προμήθειας αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
α . Το είδος
β . Την ποσότητα
γ . Την τιμή
δ . Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων.
ε . Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
2 . Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
3 . Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή, ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται, ύστερα από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης.
Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
4 . Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του Δ.Σ.της Ομοσπονδίας, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 25Ο: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1 . Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης καταρτίζεται από την Ομοσπονδία η σχετική σύμβαση, που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
2 . Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
α . Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
β . Τα συμβαλλόμενα μέρη.
γ . Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.
δ . Την τιμή.
ε . Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.
στ . Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.
ζ . Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
η . Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
θ . Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
ι . Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής.
ια . Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον
προβλέπεταιαναπροσαρμογή.
3 . Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης, εκτός
καταδήλων..σφαλμάτων..ή..παραδρομών.
4 . Η σύμβαση τροποποιείται, όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο, ή, όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
5 . Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε, όταν :
α . Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτή που παραδόθηκε, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού ως ασήμαντο.
β . Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ . Έγινε η αποπληρωμή του συμβατού τμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ . Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

 

ΑΡΘΡΟ 26Ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

1 . Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με τα ισχύοντα, το δικαίωμα αυτό.
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, εάν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
2 . Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κυρία οφειλή).
3 . Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν:
α . Την ημερομηνία έκδοσης.
β . Τον εκδότη.
γ . Την Ομοσπονδία προς την οποία απευθύνεται.
δ . Τον αριθμό της εγγύησης.
ε . Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
στ . Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
ζ . Τους όρους ότι:
(1) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως.
(2) Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Ομοσπονδίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ύστερα από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
(3) σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
(4) ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από έγγραφο της Ομοσπονδίας, που θα υποβληθεί, πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
4 . Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
α . Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικό ποσοστό στη διακήρυξη ή την πρόσκληση.
β . Όταν ο διαγωνισμός αφορά υλικά και επιτρέπεται από τη διακήρυξη η προσφορά μερικών απ’ αυτά, γίνεται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας όλων των προσφερομένων υλικών, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην αξία του ελάχιστου αριθμού υλικού που προβλέπεται από τη διακήρυξη, η δε κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση.
γ . Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξία μπορεί να γίνει δεκτή, εφόσον η εγγύηση υπολείπεται μέχρι ποσοστό 5%.
δ . Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει, εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλουθα:
(1) Τη σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά.
(2) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη).
ε . Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι:
(1) Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
(2) Ο αριθμός της διακήρυξης.
(3) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
(4) Η ημερομηνία έκδοσής της.
(5) Τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται.
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής, πέραν των αναγκαίων στοιχείων, μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων.
5 . Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
α . Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη ή την πρόσκληση.
β . Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
γ . Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει, εκτός των προϋποθέσεων της παρ.3 και τα ακόλουθα:
(1) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά.
(2) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση η Ομοσπονδία υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά, πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος, εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.
6 . Εγγύηση προκαταβολής.
α . Με την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον προβλέπεται απ’ αυτήν, χορηγείται στον προμηθευτή προκαταβολή σε ποσοστό μέχρι 50% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ.
Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του Ν. 2362/95 και χορηγείται με κατάθεση ισόποσης εγγύησης. Το ποσό της προκαταβολής που χορηγείται και ο τόκος που αντιστοιχεί σ’ αυτή μέχρι την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού συμψηφίζεται κατά την εξόφληση της συμβατικής αξίας ή της αξίας κάθε τμηματικής παράδοσης.
β . Η εγγύηση προκαταβολής περιλαμβάνει και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 5γ του παρόντος άρθρου.
7 . Εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5)μέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.
8 . Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης και προκαταβολής επιστρέφονται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται σταδιακά κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
9 . Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται στον πρόχειρο διαγωνισμό.
10 . Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
11 . Εφόσον από τη διακήρυξη προβλέπεται εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει χρηματική εγγύηση, πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας ή διατήρησης. Η αξία, ο χρόνος ισχύος και κάθε ειδικότερος όρος της εγγύησης καθορίζονται στη διακήρυξη.

 

ΑΡΘΡΟ 27Ο: ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ – ΡΗΤΡΕΣ

1 . Χρόνος παράδοσης υλικών.
α . Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.
β . Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί, με απόφαση της Ομοσπονδίας, να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται υποχρεωτικά, πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από (30) ημερολογιακές ημέρες, μπορεί με απόφαση του Δ.Σ.της Ομοσπονδίας, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, να παρατείνεται μέχρι το ½ αυτού. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, το υλικό δεν παραλαμβάνεται από την επιτροπή παραλαβής μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με την αιτηθείσα παράταση. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει το υλικό.
γ . Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Ομοσπονδία για το πότε θα εκτελέσει την προμήθεια, καθώς επίσης την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
δ . Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην Ομοσπονδία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρονται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
ε . Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί, με απόφαση της Ομοσπονδίας, να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία.
Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
2 . Παραλαβή υλικών.
α . Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την επιτροπή παραλαβής, που μπορεί να αποτελείται από τα ίδια ή διαφορετικά πρόσωπα απ’ αυτά που αποτελούν την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.
Β . Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος.
γ . Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, η επιτροπή παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης).
δ . Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει, αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εφόσον κριθεί από την επιτροπή ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με απόφαση της Ομοσπονδίας, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Ύστερα από την απόφαση αυτή, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
ε . Το πρωτόκολλο που συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον προμηθευτή.
3 . Ρήτρες
α . Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με την παρ.1 του παρόντος άρθρου, επιβάλλεται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο, που υπολογίζεται ως εξής:
(1) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα το, οποίο δεν υπερβαίνει το ¼ του μέγιστου προβλεπόμενου από την παρ. 1 του παρόντος άρθρου χρόνου παράτασης, ποσοστό 0,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
(2) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από το ¼ μέχρι το ½ του μέγιστου προβλεπόμενου από την παρ. 1 του παρόντος άρθρου χρόνου παράτασης, ποσοστό 2% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης των περιπτώσεων (1) και (2) προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.
(3) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½ , ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
β . Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς το Φ.Π.Α.
Σε περίπτωση που τα υλικά τα οποία παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
γ . Εφόσον, με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ’ αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειάς του σε βάρος του διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό διάστημα.
Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού ματαιώνονται, με απόφαση της Ομοσπονδίας, ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών.
δ . Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης παράδοσης, με απόφαση της Ομοσπονδίας, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος παράδοσης.
ε . Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού ή μετατεθέντος χρόνου παράδοσης, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.
στ . Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό που έχει να λάβει ο προμηθευτής ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης.

 

ΑΡΘΡΟ 28Ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1 . Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
α . Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
β . Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α, έναντι ισόποσης εγγύησης και το υπόλοιπο μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
γ . Με προθεσμιακό διακανονισμό για το 100% της συμβατικής αξίας ή για μέρος αυτής.
δ . Με κάθε άλλο τρόπο, που καθορίζεται απαραίτητα στη διακήρυξη.
2 . Στη διακήρυξη απαραίτητα καθορίζεται ο επιθυμητός τρόπος πληρωμής και οι σχετικές λεπτομέρειες.
3 . Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις, εφόσον προβλέπονται από τη σύμβαση.
4 . Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
α . Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
β . Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη της Ομοσπονδίας.
γ . Τιμολόγιο του προμηθευτή.
δ . Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
ε . Kάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από την Ομοσπονδία που διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή.

 

ΑΡΘΡΟ 29Ο: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1 . Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται αναλογικά και στις περιπτώσεις που η Ομοσπονδία κρίνει ότι πρέπει να προκηρύσσει πλειοδοτικούς διαγωνισμούς για εκμίσθωση διαφημιστικών χώρων, για παραχώρηση τηλεοπτικών δικαιωμάτων κ.ά.
2 . Η Ομοσπονδία μπορεί να συνάπτει συμβάσεις προμηθειών με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, σε περίπτωση υποβολής μη κανονικών προσφορών, στο πλαίσιο ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 370/1995
3 . Σε περίπτωση που, από την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, διαπιστωθούν ασάφειες, αντιφάσεις ή κενά, αρμόδιο για να αποφασίσει τελικά είναι το Δ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 30Ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο παρόν αποτελεί το Κανονισμό Προμηθειών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ , συγκείμενος από τριάντα ( 30 ) συνολικά άρθρα , καταρτίστηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο κεφ. Η άρθρο 55 του ν. 2725 / 1999 ( ΦΕΚ 121 / 17 – 6 – 1999 ) του ν. 3057 / 2002 και των τροποποιήσεων τους , ψηφίστηκε από την Γ.Σ. των Σωματείων – Μελών της ΕΛ.Ο.Κ. της 30/03/2013 , ακολούθως υποβλήθηκε προς έγκριση στον αρμόδιο για θέματα αθλητισμού Υφυπουργό Πολιτισμού .

 

Για το Δ.Σ. / ΕΛ.Ο.Κ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΗΤΑΣ ΙΩΣΗΦ ΓΟΥΣΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Share With: