Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας ΕΛ.Ο.Κ

Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας ΕΛ.Ο.Κ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ , έχοντας υπ’ όψη της τις διατάξεις του ν. 2725/99 , του ν. 3057 / 2002 και των τροποποιήσεων τους , τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 2 του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΛ.Ο.Κ. , εκδίδει τον παρακάτω ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ.
Άρθρο 1: Διάρθρωση υπηρεσιών
Άρθρο 2: Οργάνωση τμημάτων
Άρθρο 3: Σύνθεση τακτικού προσωπικού
Άρθρο 4: Νομικοί σύμβουλοι
Άρθρο 5: Προσόντα προσωπικού
Άρθρο 6: Αποδοχές προσωπικού
Άρθρο 7: Έκτακτο προσωπικό
Άρθρο 8: Ειδικοί συνεργάτες
Άρθρο 9: Πρόσληψη τακτικού προσωπικού
Άρθρο 10: Τοποθέτηση - Προαγωγή προσωπικού
Άρθρο 11: Ωράριο εργασίας - Ημέρες αργίας
Άρθρο 12: Άδειες προσωπικού
Άρθρο 13: Υποχρεώσεις προσωπικού
Άρθρο 14: Πειθαρχικές ποινές
Άρθρο 15: Πειθαρχική διαδικασία
Άρθρο 16: Σχέση πειθαρχικής προς την ποινική δίκη
Άρθρο 17: Εκτέλεση πειθαρχικών αποφάσεων
Άρθρο 18: Πειθαρχικό μητρώο - Διαγραφή πειθαρχικών ποινών
Άρθρο 19: Ηθικές αμοιβές
Άρθρο 20: Εκθέσεις
Άρθρο 21: Ατομικοί φάκελοι
Άρθρο 22: Λύση σύμβασης εργασίας
Άρθρο 23: Μεταβατικές Διατάξεις
Άρθρο 24: Έγκριση Κανονισμού