Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΛ.Ο.Κ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΛ.Ο.Κ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ , έχοντας υπ’ όψιν της τις διατάξεις του ν. 2725/99 , του ν. 3057 / 2002 και των τροποποιήσεων τους , τις διατάξεις του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΛ.Ο.Κ. , εκδίδει τον παρακάτω ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ είναι η ανώτατη οργάνωση αθλητικών σωματείων ( νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ) , που καλλιεργούν το άθλημα του Κρίκετ . Σκοπό έχει την καλλιέργεια και την ανάπτυξη του Κρίκετ σε όλη την χώρα και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα .

Άρθρο 1: Διοίκηση ΕΛ.Ο.Κ
Άρθρο 2: Γενική συνέλευση των σωματείων - μελών
Άρθρο 3: Εκπροσώπηση στη γενική συνέλευση
Άρθρο 4: Διοικητικό συμβούλιο ΕΛ.Ο.Κ
Άρθρο 5: Βιβλία
Άρθρο 6: Δικαστική και εξώδικη αντιπροσώπευση
Άρθρο 7: Υποχρεώσεις - Δικαιώματα
Άρθρο 8: Πόροι - Δαπάνες
Άρθρο 9: Επιτροπές ΕΛ.Ο.Κ.
Άρθρο 10: Επιτροπή διεξαγωγής πρωταθλημάτων
Άρθρο 11: Εξελεγκτική επιτροπή
Άρθρο 12: Εφορευτική επιτροπή
Άρθρο 13: Επιτροπή Μετεγγραφών
Άρθρο 14: Δικαστική επιτροπή
Άρθρο 15: Ειδικές επιτροπές
Άρθρο 16: Σωματεία - Μέλη ΕΛ.Ο.Κ
Άρθρο 17: Διαγραφή σωματείων - μελών
Άρθρο 18: Υποβολή στοιχείων των σωματείων
Άρθρο 19: Οικονομικές υποχρεώσεις σωματείων - μελών
Άρθρο 20: Δικαίωμα ψήφου σωματείων - μελών
Άρθρο 21: Έγκριση κανονισμού