Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ Καταστατικό

 

ΑΡΘΡΟΝ 1ον
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Ιδρύεται αθλητική Ομοσπονδία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΡΙΚΕΤ» και κατά σύντμηση « ΕΛ.Ο.Κ.», με έδρα την Κέρκυρα και αποτελεί υπερκείμενη αθλητική Ομοσπονδία δια τον κλάδο των αθλημάτων του ΚΡΙΚΕΤ και κάθε άλλου αθλήματος ή παιδείας που νόμιμα θα υπαχθεί σ’ αυτήν . Αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της ισχύουσας αθλητικής νομοθεσίας .
Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να αναγνωρίζει ως άθλημα που υπάγεται στην ΕΛΟΚ κάθε αγώνισμα ή αθλητική δραστηριότητα η οποία υπάγεται σε Διεθνείς Ομοσπονδίες, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
Η ΕΛΟΚ έχει ως σκοπό να επεξεργάζεται και να υλοποιεί τα προγράμματα για την ανάπτυξη του φίλαθλου πνεύματος , την προσέλκυση της νεολαίας στον αθλητισμό και γενικότερα την κοινωνική και πολιτιστική διαπαιδαγώγηση της νεολαίας, μέσα από τον αθλητισμό και την ανάπτυξη της φιλίας και της συναδέλφωσης μεταξύ των λαών για την εδραίωση της παγκόσμιας ειρήνης.
Για τους σκοπούς αυτούς συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς , το αρμόδιο για θέματα αθλητισμού Υπουργείο, τη Γ.Γ.Α. και το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και με την Νομαρχιακή και Δημοτική Αυτοδιοίκηση. Η ΕΛ.Ο.Κ. μετέχει στον ετήσιο αθλητικό σχεδιασμό και υποβάλλει στον αρμόδιο για θέματα αθλητισμού Υπουργό. τα συμπεράσματα, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις της, μέσα στις νόμιμες προθεσμίες.

 

ΑΡΘΡΟΝ 2ον
ΜΕΣΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Η ΕΛΟΚ επιτυγχάνει τους σκοπούς της με την τέλεση κάθε μορφής αθλητικών αγώνων των αθλημάτων που της ανήκουν , μεταξύ των οποίων, σύμφωνα με τους Νόμους και τους Κανονισμούς ,οι Πανελλήνιοι αθλητικοί αγώνες και τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα όλων των αγωνισμάτων.
Με την έκδοση ειδικών εντύπων, εκτύπωση γενικών και ειδικών Κανονισμών, όπως επίσης και συγγραμμάτων για θέματα και ζητήματα σχετικά με τα αθλήματα που καλλιεργεί, τους σκοπούς του και γενικά με την έκδοση κάθε χρήσιμου δημοσιεύματος.
Με τη συνεργασία της με το Σχολικό Αθλητισμό, τον αθλητισμό που καλλιεργείται από τους Μαζικούς Φορείς.
Με την επικοινωνία της με τις Διεθνείς Ομοσπονδίες, τους Συνδέσμους και τους Οργανισμούς που έχουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, με τη συνεργασία μαζί τους στη διοργάνωση αθλητικών αγώνων.
Με τη μέριμνα της για την κατάρτιση, την επιμόρφωση και τη μετεκπαίδευση Διαιτητών, Προπονητών, καθώς και με τη συμμετοχή της σε όλα τα αγωνιστικά, τα οργανωτικά και τα αθλητικά ζητήματα.
Με τη συνεργασία της με άλλες Ελληνικές Αθλητικές Οργανώσεις και Ομοσπονδίες, όπως και με τη συμμετοχή της σε Οργανισμούς που υπάρχουν ή που Θα συσταθούν και σι οποίοι επιδιώκουν τους ίδιους ή παράλληλους σκοπούς με την ΕΛ.Ο.Κ.
Με την κατασκευή Γυμναστηρίων, Σταδίων και κάθε άλλη αθλητική εγκατάσταση, όπως και με την εξεύρεση των αναγκαίων χώρων και πόρων.
Με τη διεξαγωγή έρευνας σε επιστημονικά ή τεχνικά θέματα που αφορούν το ΚΡΙΚΕΤ.

 

ΑΡΘΡΟΝ 3ον
ΜΕΛΗ

Μέλη της ΕΛ.Ο.Κ. είναι όλα τα Αθλητικά Σωματεία που έχουν έδρα στην Ελλάδα και καλλιεργούν αθλήματα που υπάγονται στην ΕΛ.Ο.Κ.

 

ΑΡΘΡΟΝ 4 ον
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Α. Όλα τα Σωματεία μέλη της ΕΛ.Ο.Κ. έχουν ίσα δικαιώματα .
Β. Κάθε Αθλητικό Σωματείο που θέλει να γραφτεί μέλος στην ΕΛ.Ο.Κ. και να υπαχθεί στη δύναμή της, πρέπει να ζητήσει γραπτά και να συνυποβάλλει απαραίτητα και τα παρακάτω έγγραφα:
1) Βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Αρχής (ΓΓΑ), ότι αναγνωρίζεται σαν Σωματείο.
2) Επίσημο αντίγραφο της Δικαστικής απόφασης που το αναγνωρίζει σαν Σωματείο.
3) Επίσημο αντίγραφο του Καταστατικού του, όπως επίσης και επίσημα αντίγραφα των τυχόν Εσωτερικών Κανονισμών του.
4) Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου, ότι γράφτηκε στο Βιβλίο αναγνωρισμένων Σωματείων .
5) Γραπτή δήλωση του ΔΣ, ότι αποδέχεται το παρόν Καταστατικό και τις αποφάσεις που εκδίδουν το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. και οποιαδήποτε άλλη Επιτροπή, που προβλέπει το παρόν Καταστατικό ή που αυτό δίνει την ευχέρεια να δημιουργεί.
6) Κατάλογο των μελών Διοικητικού του Συμβουλίου.
7) Υπεύθυνη δήλωση του Δ.Σ. του, ότι έχει είκοσι (20) τουλάχιστον αθλητές.
8) Ονομαστική Κατάσταση των αθλητών, μαζί με τα νόμιμα δικαιολογητικά για την έκδοση Δελτίων άθλησής των.
Γ. Το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. υποχρεούται σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την υποβολή ή την επίδοση της αίτησης να γνωστοποιήσει στο ενδιαφερόμενο Σωματείο την απόφασή του.
Κατά της απορριπτικής απόφασης του ΔΣ της ΕΛ.Ο.Κ. το ενδιαφερόμενο Σωματείο δικαιούται να προσάγει στο αρμόδιο καθ’ ύλη και κατά τόπον Δικαστήριο και να ζητήσει την εγγραφή του κατά τη διαδικασία των άρθρων 663 επόμ. Κ.Πολ.Δ.
Δ. Το Σωματείο που εγγράφεται ως μέλος στην ΕΛΟΚ για ένα (1) χρόνο από την εγγραφή του δεν έχει δικαίωμα ψήφου, να εκλέγει και να εκλέγεται στις Γενικές Συνελεύσεις της ΕΛ.ΟΚ. στις οποίες όμως μετέχει με δικαίωμα λόγου, πλην των ιδρυτικών μελών της ΕΛΟΚ.
Εφόσον παρέλθει ένα (1) χρόνος, από την εγγραφή του και κατά τη διάρκειά του έλαβε μέρος σε επίσημους διοργανώσεις της ΕΛ.Ο.Κ. το σωματείο αποκτά δικαίωμα ψήφου, να εκλέγει και εκλέγεται.
Ε. Κάθε τροποποίηση του Καταστατικού ενός Σωματείου ή της σύνθεσης της Διοίκησής του, πρέπει να γνωστοποιείται μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών στην Ε.Λ.Ο.Κ.
Ζ. Στερείται του δικαιώματος ψήφου στις. Γενικές Συνελεύσεις κάθε αθλητικό Σωματείο, εφόσον στο προ της ΓΣ, ημερολογιακό έτος δεν είχε συμμετοχή σε αγώνες με είκοσι (20) του αθλητές με δελτίο αθλητικής ιδιότητας στον αντίστοιχο κλάδο άθλησης.
Η. Τα Σωματεία μέλη της ΕΛ.Ο.Κ. υποχρεούνται: α) να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού της , με τις διατάξεις των κανονισμών και με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών της, β) να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους προς την ΕΛ.Ο.Κ. , καθώς και το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής μέλους , όπως αυτά καθορίζονται ι με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. και γ) να γνωστοποιούν την ακριβή διεύθυνση των γραφείων που εδρεύει το καθένα .

 

ΑΡΘΡΟΝ 5ον
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Σωματεία – μέλη της Ε.Λ.Ο.Κ. χάνουν την ιδιότητα του μέλους:
α) Με παραίτησή τους.
β) Σε περίπτωση μη καταβολής της ετήσιας συνδρομής τους πέραν της τριετίας και έπειτα από έγγραφη προειδοποίηση.
γ) Εάν συστηματικά δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και των Κανονισμών της ΕΛ.Ο.Κ. ή του Νόμου. Στις περιπτώσεις αυτές επί της διαγραφής αποφαίνεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση της ΕΛ.Ο.Κ. με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων.
δ) Εάν επί δύο (2) συνεχή έτη δεν επιδείξουν αγωνιστική δραστηριότητα.
ε) Σε περίπτωση διαγραφής τους από τα βιβλία Σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου ή απώλειας της αθλητικής τους ιδιότητας.
Για τη διαγραφή Σωματείου – μέλους απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΕΛ.Ο.Κ.

 

ΑΡΘΡΟΝ 6ον
ΟΡΓΑΝΑ

Όργανα της ΕΛ.Ο.Κ. είναι:
α) Οι Γενικές Συνελεύσεις τακτικές και έκτακτες..
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο.
γ) Η Δικαστική Επιτροπή.
δ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή.
ε) Κάθε Επιτροπή Διοικητική , Οικονομική, Τεχνική, που προβλέπεται από το παρόν ή που Θα συσταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΑΡΘΡΟΝ 7ον
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.- Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της ΕΛ.Ο.Κ. και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για Θέματα που αφορούν την ΕΛ.Ο.Κ., να τροποποιεί το Καταστατικό, να εκλέγει τα όργανα της ΕΛ.Ο.Κ., να εγκρίνει τον Απολογισμό και προϋπολογισμό της Ομοσπονδίας, να ελέγχει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επίσης για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό και καθορίζει γενικά την πορεία της Ομοσπονδίας, για το συμφέρον των μελών της και του Ελληνικού Αθλητισμού.
2.- Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, ύστερα από πρόσκληση του Δ.Σ. στη χρονική περίοδο του 1ου τριμήνου κάθε χρόνου.
3.- Στις Τακτικές Συνελεύσεις το σώμα εγκρίνει με απόφασή του:
α) Την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ.
β) Τον οικονομικό απολογισμό και ισολογισμό του περασμένου χρόνου, καθώς τον προϋπολογισμό του επομένου.
γ) Την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ.
δ) Κάθε άλλο θέμα συμπεριλαμβανόμενης και της τροποποίησης του Καταστατικού ή της έγκρισης των Εσωτερικών Κανονισμών .
4.- Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Δ.Σ. ή μετά από έγγραφη αίτηση των δύο πέμπτων (2/5) των μελών της ΕΛ.Ο.Κ. στην οποία αίτηση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται ειδικά και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, που προτείνουν για συζήτηση.
Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ημέρα υποβολή της αίτησης να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση με θέματα στα οποία θα συμπεριλαμβάνονται οπωσδήποτε και αυτά που αναφέρονται στην κατατεθείσα αίτηση.
5.- α) Τις τακτικέ και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλεί το Δ.Σ. ύστερα από γραπτή -πρόσκληση που διανέμεται στα μέλη και δημοσιεύεται στον ημερήσιο Τύπο, δεκαπέντε (15 ) ημέρες πριν από τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης. Στην πρόσκληση αναφέρονται απαραίτητα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης..
β) Μαζί με την πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη και ο κατάλογος των Σωματείων που έχουν δικαίωμα ψήφου.
6.- α) Οι Γενικές Συνελεύσεις έχουν απαρτία όταν παρευρίσκεται σ’ αυτές το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του συνόλου των αντιπροσώπων που έχουν δικαίωμα ψήφου.
β) Αν στην πρώτη Γενική Συνέλευση δεν υπάρξει απαρτία , γίνεται νέα το πολύ μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, στην οποία υπάρχει απαρτία με οσουσδήποτε παρόντες αντιπροσώπους με δικαίωμα ψήφου.
7.- α) Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου με ονομαστική κλήση ή με ανάταση των χεριών, αν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, εκτός από εκείνα τα θέματα για τα οποία χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία σύμφωνα υ με τις διατάξεις του παρόντος.
β) Στα προσωπικά θέματα η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία, ως και για την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
γ) Το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. ελέγχει την εγκυρότητα της συμμετοχής και το δικαίωμα ψήφου των αντιπροσώπων καθώς και την απαρτία της Συνέλευσης.
8.- Η Γενική Συνέλευση εκλέγει:
α) Τριμελές Προεδρείο των εργασιών της, αποτελούμενο από Πρόεδρο και δύο (2) μέλη.
β) Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που διενεργεί εκλογές.
9.- Η Γενική Συνέλευση για εκλογή νέας Διοίκησης πραγματοποιείται:
α) όταν λήγει η θητεία του Δ.Σ.
β) όταν τούτο αποφασισθεί από το Δ.Σ. σε περίπτωση δυσλειτουργίας και γενικά όταν δεν δύναται να εκπληρώσει τα καθήκοντά του και το σκοπό του και
γ) όταν το ζητήσει το 75% συν 1 των Σωματείων που έχουν δικαίωμα ψήφου.
10.- Οι εργασίες των Γενικών Συνελεύσεων μαγνητοφωνούνται και καταχωρούνται συνοπτικά στο οικείο βιβλίο Πρακτικών .

 

ΑΡΘΡΟΝ 8ον
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛ.Ο.Κ.

1. Στις Γενικές Συνελεύσεις τη ΕΛ.Ο.Κ. μετέχουν με αντιπροσώπους όλα τα Σωματεία-μέλη .
2. Κάθε αθλητικό Σωματείο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση της ΕΛ.Ο.Κ. με ένα (1) αντιπρόσωπο και τον αναπληρωτή του, οι οποίοι πρέπει να είναι μέλη του Σωματείου και μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής που ανήκει το Σωματείο τα τρία (3) τελευταία χρόνια. Ως αντιπρόσωπος ορίζεται μέλος του σωματείου που έχει αποκτήσει κατά το χρόνο του ορισμού το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται .
3.- Οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές των Σωματείων – μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου, έχουν και το δικαίωμα να εκλέγουν, να εκλέγονται και το δικαίωμα του λόγου.
4.- Κάθε αθλητικό Σωματείο έχει ένα ψήφο. Κάθε αντιπρόσωπος έχει δικαίωμα να εκπροσωπεί μόνο ένα (1) Σωματείο.
5.- Το δικαίωμα να εκλέγει το ασκεί ο αντιπρόσωπος και σε περίπτωση κωλύματος ο αναπληρωτής του.
6.- Στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις της ΕΛΟΚ δεν έχουν δικαίωμα ψήφόυ:
α) Τα αθλητικά Σωματεία που δεν έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος από την εγγραφή τους στην ΕΛΟΚ, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 3 παρ. 8 εδάφια 4 και 5 του παρόντος καταστατικού.
β) Τα αθλητικά Σωματεία που με υπαιτιότητά τους κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από τη Γενική Συνέλευση δεν έχουν συμμετοχή σε μία (1) τουλάχίστον από τις επίσημες διοργανώσεις της ΕΛ.Ο.Κ., των αθλημάτων τα άρθρου 1 του παρόντος, η οποία συμμετοχή αποδεικνύεται από το επίσημο φύλλο αγώνα ή τα πινάκια συμμετοχής.
γ) Τα αθλητικά Σωματεία με τμήματα ομαδικών αθλημάτων, για το τμήμα εκείνο που κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος δεν είχαν από υπαιτιότητά τους, οποιαδήποτε συμμετοχή στα επίσημα ετήσια Πρωταθλήματα, σε μία (1) τουλάχιστον κατηγορία ηλικιών Α/Γ, Ε/Ν, Π/Κ, ΠΠ/Πκ Α΄ (Κρίκετ) και δεν αποχώρησαν ή δεν αποκλείστηκαν μέχρι της λήξεως των Πρωταθλημάτων στο οποίο έλαβαν μέρος.
7.- Τα Σωματεία υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην ΕΛ.Ο.Κ. τους αντιπροσώπους τους, τακτικούς και αναπληρωματικούς, μέχρι δέκα (10) ημέρες, πριν από τη Γενική Συνέλευση.

 

ΑΡΘΡΟΝ 9ον
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη, ως εξής.
α) έναν Πρόεδρο
β) έναν Αντιπρόεδρο
γ) ένα Γενικό Γραμματέα
δ) έναν Ειδικό Γραμματέα
ε) έναν Ταμία
στ) έναν Έφορο
ζ) ένα Σύμβουλο
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το ΔΣ της ΕΛΟΚ δεν εξαντλήσει τη θητεία για την οποία εκλέχθηκε το νέο ΔΣ της ΕΛΟΚ που θα εκλεγεί έχει θητεία για το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου ΔΣ. Εκτός των τακτικών μελών εκλέγονται και τρία (3) αναπληρωματικά για την πλήρωση τυχόν κενουμένων θέσεων.
Οι υποψηφιότητες για μια Θέση τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. προτείνονται εγγράφως δέκα (10) ημέρες πριν από Γενική Συνέλευση από τα έχοντα δικαίωμα ψήφου μέλη της ΕΛ.Ο.Κ. που το καθένα από αυτά δικαιούται να προτείνει την υποψηφιότητα τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους για το Δ.Σ.
Μέλη των Σωματείων εκλέγονται στο Δ.Σ. υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 2725/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα . Ειδικότερα :
1. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιο μέλος για το ΔΣ της ΕΛΟΚ:
α. όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του,.
β. όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα σύμφωνα με το Ν. 663/77, όπως ισχύει κάθε φορά ή με τελεσίδικο βούλευμα ή έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος , καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον τριών ετών είτε ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φραρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων. Εάν με τη καταδικαστική απόφαση διατάχθηκε η αναστολή εκτελέσεως της ποινής, το κώλυμα παύει να ισχύει μετά την πάροδο του χρόνου της αναστολής, εκτός εάν αυτή άρθηκε ή ανακλήθηκε κατά τις διατάξεις των άρθρων 101 και 102 του ΠΚ.
γ. Όποιος έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση,
δ. όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 περί τήρησης του φιλάθλου πνεύματος του Ν. 2725/99 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.
2. α. Οι εν ενεργεία και οι μη εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. Δεν επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας διαιτητή εν ενεργεία ή μη και η συμμετοχή του σε αρχαιρεσίες αθλητικού σωματείου ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος για την ανάδειξη ΔΣ ή άλλου οργάνου διοίκησης , διαχείρισης ή εκπροσώπησης , πριν από την παρέλευση τριών πλήρων ετών από την διαγραφή του από τα μητρώα του συνδέσμου διαιτητών στον οποίο ανήκε . Η ημερομηνία διαγραφής πιστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του προέδρου του συνδέσμου, η οποία πρέπει να συνοδεύει την υποβολή υποψηφιότητας. Η κατά παράβαση της διάταξης αυτής συμμετοχή στις αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας και η τυχόν εκλογή του είναι άκυρες .Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της παρούσας, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος.
β. Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη του σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του ΔΣ ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.
γ. Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος στο σωματείο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος καταστατικού, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία του συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της.
δ. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του σωματείου το προσωπικό του, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές ΕΠΕ ή μέλη ΔΣ ανώνυμης εταιρίας για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη με οποιονδήποτε τρόπο της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα . Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του ΔΣ αθλητικής ανώνυμης εταιρίας και κάθε είδους εμπορικής εταιρίας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του ΔΣ, ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους, καθώς και για τις συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους, αλλά μόνο για σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα, οι αγώνες του οποίου περιλαμβάνονται στα δελτία προγνωστικών αγώνων που διακινεί το πρακτορείο.
3. Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω κωλύματα, χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το ΔΣ του σωματείου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία.
Στη συνέχεια το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας καταρτίζει ενιαίο ονομαστικό κατάλογο των υποψηφίων και κατά κατηγορία.
α) των υποψηφίων τακτικών μελών του Δ.Σ.
β) των υποψηφίων αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ.
γ) των υποψηφίων μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
δ) των υποψηφίων αναπληρωματικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Ο ονομαστικός κατάλογος των υποψηφίων αναρτάται σε περίοπτη Θέση στα γραφεία της Ομοσπονδίας οκτώ (8) μέρες πριν την ορισθείσα για την ψηφοφορία. Το αντίγραφο του καταλόγου με τα ψηφοδέλτια που περιλαμβάνουν τα ονόματα των υποψηφίων, παραδίδεται στην εφορευτική που διενεργεί την εκλογή και διαλογή. Από τον κατάλογο αυτό και με ψηφοδέλτια οι εκλογείς ψηφίζουν τους υποψηφίους της προτίμησής τους.
Επιτυχόντες θεωρούνται σι λαβόντες τις περισσότερες κατά σειρά ψήφους, μέχρι τη συμπλήρωση του καθοριζομένου από το παρόν αριθμού των τακτικών ή αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε.
Τα αποτελέσματα της εκλογής βάσει σχετικού πρωτοκόλλου που συντάσσεται από την Εφορευτική Επιτροπή, παραδίδονται στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης.
Το εκλεγόμενο Δ.Σ., αφού λάβει γνώση των αποτελεσμάτων, συγκαλείται από τον πλειοψηφίσαντα Σύμβουλο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή του σε πρώτη συνεδρίαση κατά την οποία συγκροτείται σε σώμα. Ακολούθως προβαίνει στο διορισμό των Προέδρων των διαφόρων τεχνικών και διοικητικών επιτροπών που κατά την επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. προτείνει τους συνεργάτες του.
Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο τακτικά μεν κάθε δεκαπέντε (15) ημέρες, έκτακτα δε οποτεδήποτε το κρίνει αυτό αναγκαίο ή το ζητήσουν πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του, οι δε αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Ονομαστική ψηφοφορία διατάσσεται, όταν το ζητήσει έστω και ένα (1) μέλος, μυστική δε μόνο επί προσωπικών θεμάτων ή όταν το ζητήσουν πέντε (5) τουλάχιστον μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας, επί μυστικής ψηφοφορίας, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μέχρι να ληφθεί απόφαση. Κάθε μέλος του Δ.Σ. που δεν προσέρχεται σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του αδικαιολόγητα, θεωρείται, ότι παραιτήθηκε, αντικαθίσταται από τον πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό.
Σε κάθε περίπτωση η μη προσέλευση ενός μέλους του Δ.Σ. επί τρεις συνεχείς μήνες στις συνεδριάσεις, επιφέρει αυτοδίκαια την απομάκρυνσή του, από όποια αιτία και εάν προέρχεται η αποχή του.

 

ΑΡΘΡΟΝ 10ον
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ.

Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Δ.Σ. ενδεικτικά μνημονευόμενες είναι:
α) Να διοικεί την Ομοσπονδία, ως όργανο της Γ.Σ. και να διευθύνει τις εργασίες και τις υπηρεσίες, σύμφωνα προς τις σχετικές αποφάσεις.
β) Να εκπροσωπεί την Ομοσπονδία στο εσωτερικό και το εξωτερικό σε όλες τις σχέσεις και υποθέσεις και ενώπιον κάθε αρχής.
γ) Να αποφασίζει σε όλα τα κατεπείγοντα ζητήματα γενικότερης σημασίας κατά τα μεσοδιαστήματα των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
δ) Να καταρτίζει τα διάφορα αγωνιστικά Προγράμματα και να επιμελείται για την ομαλή και πλήρη πραγματοποίησή τους.
ε) Να εποπτεύει την τήρηση του Καταστατικού και των κανονισμών από όλα τα Σωματεία — Μέλη.
στ) Να εισηγείται στη Γ.Σ. κάθε αναγκαία συμπλήρωση και τροποποίηση των Κανονισμών και των προγραμμάτων.
ζ) Να απονέμει τιμητικές διακρίσεις και τίτλους ή βραβεία και έπαθλα στους νικητές.
η) Να επιλύει διαφορές ή διενέξεις που αναφύονται κατά την τέλεση αγώνων, με βάση όσα ορίζονται στους κανονισμούς ή τους νόμους.
8) Να εκδικάζει ενστάσεις κατά του κύρους τελεσθέντων αγώνων.
ι) Να επιβάλλει κυρώσεις και ποινές σε Σωματεία, διοικητικούς παράγοντες, διαιτητές, προπονητές, και αθλητές σύμφωνα προς τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, Εσωτερικούς Κανονισμούς και τους Νόμους.
ια) Να ερμηνεύει διατάξεις του Καταστατικού ή των Κανονισμών σε αμφισβητούμενα σημεία και εφόσον δεν υπάρχουν επί του συγκεκριμένου θέματος αυθεντικές ερμηνείες.
ιβ) Να εισηγείται προς τη Γ.Σ. τη διαγραφή Σωματείων — Μελών.
ιγ) Να καταρτίζει επιτροπές, να προσλαμβάνει έμμισθο προσωπικό, να προάγει ή απολύει προσωπικό, να χορηγεί άδειες, να ρυθμίζει τις αποδοχές και τις λοιπές σχέσεις εργασίας, σύμφωνα με τους νόμους και τα συμφέροντα της Ομοσπονδίας.
ιδ) Να εκδίδει δελτία ή άδειες αθλητών επ’ ονόματι αυτών και των Σωματείων, να ανανεώνει και να ακυρώνει δελτία και άδειες, να εγκρίνει μεταγραφές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Καταστατικού, των Κανονισμών και των νόμων και γενικά να διακανονίζει και ελέγχει τις μετακινήσεις και τις μεταβολές των αθλητών σύμφωνα με τους Κανονισμούς.
ιε) Να ιδρύει ή διορίζει τα Συμβούλια των τοπικών επιτροπών, να ορίζει την περιφέρεια και τις δικαιοδοσίες τους, βάσει ειδικών κανονισμών των οποίων οι διατάξεις θα θεωρούνται ως τμήμα του παρόντος καταστατικού.
ιστ) Να διαχειρίζεται τα οικονομικά συμφέροντα της Ομοσπονδίας καταρτίζοντας τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, ως και τον απολογισμό, προς υποβολή και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση.
ιζ) Να λαμβάνει και να εφαρμόζει κάθε μέτρο για τη διοικητική, διαχειριστική, τεχνική και καταστατική πληρότητα της οργανώσεως της Ομοσπονδίας.
τη) Να υπογράφονται τα πρόχειρα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και στην επόμενη συνεδρίαση να διαβάζονται και υπογράφονται και τα επίσημα.
Το Δ.Σ. δικαιούται με απόφασή του να εκχωρεί και να μεταβιβάζει στις διάφορες επιτροπές της ΕΛ.Ο.Κ. μέρος των αρμοδιοτήτων και δικαιοδοσιών του και να ανακαλεί εκχωρηθείσες ή μεταβιβασθείσες.
Απαγορεύεται στο Δ.Σ. ης ΕΛ.Ο.Κ. να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα με μέλη του Δ.Σ., με τις συζύγους τους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών Δ.Σ., που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου.
Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς την Ομοσπονδία από μέλη του διοικητικού συμβουλίου , για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.
Εάν μέλος του Δ.Σ. εκλεγεί μέλος Δ.Σ. ή άλλου οργάνου αθλητικής ένωσης ή αθλητικής Ομοσπονδίας, άλλου κλάδου άθλησης, θεωρείται, ότι παραιτείται αυτοδικαίως από μέλος του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. Με απόφαση του ΕΣ της Ομοσπονδίας διαπιστώνεται η επέλευση της πιο πάνω παραίτηση.
Κάθε μέλος του ΕΣ της Ομοσπονδίας υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση της περιουσιακής κατάστασης αυτού, της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων του , στον αρμόδιο Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α0. Οι διατάξεις των άρθρων 24 και 29 του νόμου αυτού έχουν εφαρμογή και για τα μέλη των ΕΣ όλων των αθλητικών Ομοσπονδιών .

 

ΑΡΘΡΟΝ 11ον
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛ.Ο.Κ

1.- Πόροι της ΕΛ.Ο.Κ. είναι οι παρακάτω:
α) Οι ετήσιες συνδρομές των Σωματείων — Μελών, οριζόμενες σε ποσό των δεκαπέντε Ευρώ (15 €) ετησίως. Οι συνδρομές μπορούν με απόφαση του Δ.Σ. να αυξάνονται ή και να διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία που υπάγονται τα Σωματεία — Μέλη.
β) Το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής του μέλους, οριζόμενο σε δεκαπέντε Ευρώ (15 €) , που μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση τον Δ.Σ. Η είσπραξη των άνω δικαιωμάτων από την ΕΛ.Ο.Κ. επιτρέπεται να γίνεται με παρακράτηση από τις επιχορηγήσεις ή από τις εισπράξεις των αγώνων των Σωματείων — Μελών.
Τα Σωματεία — Μέλη της ΕΛ.Ο.Κ. υποχρεούνται να εκπληρώνουν ανελλιπώς τις προς αυτήν χρηματικές τους υποχρεώσεις.
γ) Οι διάφορες δωρεές κληροδοτήματα, οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις προς την ΕΛ.Ο.Κ. από το Κράτος, τη Γ.Γ.Α., τους διάφορους Οργανισμούς, ιδιώτες κ.λ.π.
δ) Τα τυχόν εισοδήματα από την κινητή και ακίνητη περιουσία της.
ε) Κάθε έσοδο από διαφημίσεις, χορηγίες, προβολή και άλλες δραστηριότητες.
2.- Στην περιουσία της ΕΛ.Ο.Κ. περιλαμβάνονται.
α) Κάθε κινητό ή ακίνητο, που κατέχει στην απόλυτη κυριότητα και νομή της.
β) Τα έπιπλα των γραφείων, του εντευκτηρίου και ο ιματισμός κ.λ.π. των Εθνικών Ομάδων.
γ) Το ετήσιο πλεόνασμα τω εσόδων κάθε χρήσεως.
3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛ.Ο.Κ. υποχρεούται να καταθέτει επ’ ονόματί της, σε μια αναγνωρισμένη Τράπεζα, την περιουσία της σε μετρητά, όταν το ποσό υπερβαίνει το ποσό των εξακοσίων Ευρώ (600 €). Τα κατατεθειμένα ποσά αναλαμβάνονται με έκδοση επιταγών, υπογραφόμενων από τον Πρόεδρο και τον Ταμία ή και τον ένα από αυτούς, εξουσιοδοτημένου όμως εκάστοτε με εξουσιοδότηση του άλλου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του.

 

ΑΡΘΡΟΝ 12ον·
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

Η ΕΛ.Ο.Κ. αντιπροσωπεύεται σε όλες τις σχέσεις της προς τις Δικαστικές και άλλες Δημόσιες Αρχές, ως και προς κάθε τρίτο δια του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα της.

 

ΑΡΘΡΟΝ 13ον
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

1 .- Ο πρόεδρος Του Δ.Σ. διευθύνει τις εργασίες του και προΐσταται των εκδηλώσεων και ενεργειών της Ομοσπονδίας.
2.- Εκπροσωπεί με Το Γεν. Γραμματέα την Ομοσπονδία σε όλες τις σχέσεις με κάθε Αρχή.
Έπειτα από απόφαση του Δ.Σ. και από κοινού με το Γενικό Γραμματέα προβαίνει έγκυρα σε εκποίηση κινητών ή μίσθωση ακινήτων της Ομοσπονδίας, στην αγορά κινητών πραγμάτων ή πάσης φύσεως υλικού (γραφικού, αθλητικού κ.λ.π.), χωρίς καμιά διατύπωση και μέχρι ποσού που Θα εγκρίνεται κάθε φορά από το Δ.Σ., σε παραιτήσεις και συμβιβασμούς, συμφωνεί και δέχεται διαιτησίες, δέχεται, αποποιείται, δίδει ή αντεπάγει όρκο σε εκκρεμείς δίκες, προβαίνει σε δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες για την προστασία των συμφερόντων της Ομοσπονδίας ως εναγούσης ή εναγομένης, διορίζει Δικηγόρους για την υπεράσπιση των συμφερόντων της Ομοσπονδίας ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου, οποιασδήποτε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας. Ειδικά προκειμένου για αγορά ή εκποίηση ή εγγραφή βάρους επί ακινήτων της Ομοσπονδίας ή συμβιβασμού σε σχέση με ακίνητη περιουσία της Ομοσπονδίας, απαιτείται προηγούμενη εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης.
4.- Προεδρεύει στις τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ. και όταν το κρίνει αναγκαίο και των συνεδριάσεων των διαφόρων επιτροπών και συσκέψεων.
5.- Παραλαμβάνει επ’ ονόματι της Ομοσπονδίας με τον ταμία κάθε ποσό σε μετρητά ή χρεόγραφα ή άλλες αξίες ή οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο και αναλαμβάνει κάθε ποσό που είναι κατατεθειμένο σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Οργανισμό, υπογράφων τις σχετικές αποδείξεις και ακόμα αναλαμβάνει ωσαύτως κάθε χορηγία, ενίσχυση, εισφορά, υλικό, εμπόρευμα και γενικά κάθε αγαθό υπέρ της Ομοσπονδίας.
6.- Υπογράφει με το Γεν. Γραμματέα όλα τα έγγραφα, μονογράφει τα βιβλία των Γραφείων, του Ταμείου και κάθε άλλης Υπηρεσίας της Ομοσπονδίας, μεριμνώντας για την ενημερότητα, την τάξη και την πληρότητα των υπηρεσιακών ενεργειών.

 

ΑΡΘΡΟΝ 14ον
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

1. Ο Γεν. Γραμματέας διευθύνει τις υπηρεσίες του γραφείου, εποπτεύει τις εργασίες της Γραμματείας, διεξάγει την αλληλογραφία, ασκεί την εποπτεία του αρχείου, της βιβλιοθήκης, του μητρώου μελών και κάθε άλλης Υπηρεσίας της γραμματείας. Δικαιούται να παρίσταται στις συνεδριάσεις των Επιτροπών, προβαίνοντας σε ενημέρωσή τους για τις ενέργειες και τις απόψεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Προσυπογράφει με τον Πρόεδρο και τον Ταμία όλα τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών. Συντάσσει τις εκθέσεις πεπραγμένων του Δ.Σ. και μεριμνά για τη συγκέντρωση και ταξινόμηση κάθε στοιχείου και εγγράφου χρήσιμου για την εξέταση και συζήτηση ζητημάτων σχετικών με τη λειτουργία της Ομοσπονδίας.
2.- Το Γεν. Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Ειδ. Γραμματέας και αυτόν αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους που θα ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
3.- Καθήκοντα του Ειδ. Γραμματέα είναι η υποβοήθηση του Γεν. Γραμματέα και εκτέλεση κάθε υπηρεσίας που Θα ανατίθεται σε αυτόν βάσει εκχωρήσεως που Θα εγκρίνεται ή Θα επικυρώνεται με απόφαση του Δ.Σ. Ο Ειδικός Γραμματέας συντάσσει και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., βοηθούμενος ενδεχομένως από πρακτικογράφο.

 

ΑΡΘΡΟΝ 15ον
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

1. Ο Ταμίας
α) διαχειρίζεται τη χρηματική περιουσία της Ομοσπονδίας
β) ενεργεί τις εισπράξεις με διπλότυπες αποδείξεις
γ) εκτελεί τις πληρωμές βάσει ενταλμάτων που εκδίδονται από το Λογιστήριο σε εκτέλεση αποφάσεων του Δ.Σ. και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, το Γεν Γραμματέα και τον ίδιο
2 – Υποβάλλει στο Δ Σ μηνιαίες καταστάσεις για την κίνηση εσόδων και εξόδων της Ομοσπονδίας, καταστάσεις για τις καθυστερούμενες εισπράξεις και κάθε άλλο στοιχείο χρήσιμο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της οικονομικής κατάστασης, εισηγούμενος και μέτρα που Πρέπει κάθε φορά να λαμβάνονται.
3.- Καταθέτει σε αναγνωρισμένη Τράπεζα επ’ ονόματι της Ομοσπονδίας την περιουσία της σε μετρητά και την αναλαμβάνει μερικά ή ολικά όπως στο άρθρο 17 του παρόντος ορίζεται και είναι πάντοτε προσωπικά υπεύθυνος για τα χρήματα της Ομοσπονδίας, που του εμπιστεύονται. Είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε πληρωμή χωρίς εντάλματα ή άλλο σχετικό δικαιολογητικό.
4. Καταρτίζει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τον ισολογισμό, τα σχέδια των οποίων υποβάλλει και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, που τους φέρει στη Γεν. Συνέλευση για συζήτηση και έγκριση, επισυνάπτοντας κάθε σχετικό επεξηγηματικό στοιχείο.
5.- Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αντικαθιστά ένα μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό με πρόταση του Ταμία και είναι της απολύτου εμπιστοσύνης του. Εφόσον το κώλυμα ή η απουσία του Ταμία υπερβαίνει το τρίμηνο ή εφόσον αυτός δεν προτείνει έγκαιρα τον αντικαταστάτη του, τότε θεωρείται ότι αυτοδίκαια εκπίπτει του αξιώματός του και το Δ.Σ. προβαίνει σε εκλογή αντικαταστάτη με μυστική ψηφοφορία από τα λοιπά μέλη του.
6.- 0 Ταμίας είναι υπεύθυνος για την τήρηση του οικονομικού αρχείου της Ομοσπονδίας.
7.- 0 Ταμίας μπορεί μετά από απόφαση του Δ.Σ. να κρατήσει στο Ταμείο χρηματικό ποσό, οριζόμενο από το Δ.Σ. και χωρίς ειδική απόφασή του για τις τρέχουσες πληρωμές. Πάγιες δαπάνες, όπως μισθοί προσωπικού, καταβολή ενοικίων ή κοινοχρήστων, λογαριασμού Οργανισμών κοινής ωφελείας καταβάλλονται από τον Ταμία, χωρίς κάθε φορά, απόφαση του Δ.Σ..

 

ΑΡΘΡΟΝ 16ον
ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛ.Ο.Κ

Επιμελείται όλων των περιουσιακών στοιχείων, των οργάνων, των επάθλων, των αναμνηστικών, της βιβλιοθήκης της ΕΛ.Ο.Κ., τηρεί τα βιβλία για όλα τα περιουσιακά στοιχεία, φροντίζει για τη διατήρηση και τη φύλαξη και ασκεί καθήκοντα κοσμήτορα Λέσχης.
Όταν ο Έφορος απουσιάζει, κωλύεται ή παραιτηθεί, αντικαθίσταται με απόφαση του Δ.Σ. από άλλον Σύμβουλο.

 

ΑΡΘΡΟΝ 17ον
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνιστά με απόφασή του Επιτροπές διεξαγωγής Πρωταθλημάτων (Ε.ΔΙ.Π.). Με την ίδια απόφαση καθορίζονται λεπτομερώς σι αρμοδιότητες και οι δικαιοδοσίες που εκχωρούνται στις ανωτέρω επιτροπές.
2.- Εντελώς ενδεικτικά σι εκχωρούμενες αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες, μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
α) Η προετοιμασία, οργάνωση, προκήρυξη και εποπτεία αγώνων Τοπικών, Περιφερειακών ή Πανελληνίων Πρωταθλημάτων οποιασδήποτε κατηγορίας, ως και φιλικών ή άλλης φύσεως αγώνων.
β) Η στα όρια των εγκεκριμένων στον προϋπολογισμό σχετικών πιστώσεων, διαχείριση των εσόδων και εξόδων των υπ’ αυτής ή υπό την εποπτεία της τελουμένων κάθε φύσεως αγώνων και Πρωταθλημάτων, με την υποχρέωση υποβολής κάθε δίμηνο σχετικών δικαιολογητικών με ευθύνη των Επιτροπών έναντι του Ταμείου και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Ο.Κ.
3.- Με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση μπορεί να συντάξει και να εκδώσει Κανονισμό Διοικητικών Επιτροπών, με τον οποίο λεπτομερέστερα Θα ορίζονται οι αρμοδιότητες, οι δικαιοδοσίες, η σύνθεση, η θητεία και κάθε άλλη λεπτομέρεια που θα αφορά τη λειτουργία τους.
4.- Σε κάθε Διοικητική Επιτροπή· Πρόεδρος ορίζεται μέλος του Δ.Σ., μέλη δε με εισήγηση αυτού ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή και εκτός αυτού με διετή θητεία.
5.- Η πλήρωση θέσης που κενούται γίνεται με διορισμό άλλου προσώπου κατόπιν προτάσεως του Προέδρου της Ε.ΔΙ.Π. και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
6.- Ως προς τις συνεδριάσεις, τα καθήκοντα και τις αποφάσεις των Διοικητικών Επιτροπών, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι περί Δ.Σ. διατάξεις του παρόντος.

 

ΑΡΘΡΟΝ 18ον
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη που εκλέγονται με τετραετή θητεία από τη Γεν. Συνέλευση συγχρόνως με τα μέλη του Δ.Σ. με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτια από κατάλογο υποψηφίων που υποδεικνύονται από Σωματεία – Μέλη, που έχουν δικαίωμα ψήφου.
2.- Τελεί υπό την Προεδρία του πρεσβυτέρου των μελών της και συνέρχεται σε συνεδριάσεις, είτε κατά τα μεταξύ των Γεν. Συνελεύσεων χρονικά διαστήματα, είτε προ είτε κατά τη διάρκειά τους, ελέγχει το Ταμείο, τους Ισολογισμούς, τους Απολογισμούς, την τάξη και ακρίβεια των δικαιολογητικών και την οικονομική γενικά κατάσταση και διαχείριση, για τα οποία υποβάλλει έκθεση προς τη Γεν. Συνέλευση, καθώς και τυχόν εισηγήσεις και προτάσεις.
3.- Μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής που απουσιάζουν ή κωλύονται, αντικαθίστανται από τους αναπληρωματικούς.

 

ΑΡΘΡΟΝ 19ον
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή κατά το τελευταίο τετράμηνο του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών αγώνων.
Πρόεδρός της ορίζεται, σύμφωνα με το Νόμο, δικαστικός αντιπρόσωπος χωρίς τη συμμετοχή του οποίου δεν επιτρέπεται να διενεργηθούν αρχαιρεσίες. Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται , με αίτηση του ΕΣ της Ομοσπονδίας , πρωτοδίκης Διοικητικών ή της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης , από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Πρωτοδικείου του τόπου διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.
Τα υπόλοιπα δύο μέλη εκλέγονται με ανάταση της χειρός ή άλλως με ονομαστική ψηφοφορία μεταξύ των αντιπροσώπων των Σωματείων – Μελών στην έναρξη της συνεδρίασης της Γεν. Συνέλευσης του έτους των αρχαιρεσιών, αλλά και όταν τίθεται θέμα μυστικής ψηφοφορίας.
Έργο της Εφορευτικής Επιτροπής είναι:
α) Να εκδικάζει με συνοπτική διαδικασία κάθε ένσταση ή διαμαρτυρία, για παράλειψη ή αντικανονική εγγραφή στον κατάλογο των αντιπροσώπων των Σωματείων – Μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και να εκδώσει την απόφασή της πριν από κάθε συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
β) Να παραλάβει από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας τον ονομαστικό κατάλογο των υποψηφίων και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ., καθώς και των υποψηφίων για την Εξελεγκτική Επιτροπή και να διενεργήσει την ψηφοφορία και τη διαλογή, να μονογραφήσει τα ψηφοδέλτια και να υπογράψει το πρακτικό της ψηφοφορίας και να παραδώσει όλα τα σχετικά έγγραφα στον Πρόεδρο του νεοεκλεγμένου Δ.Σ.
Κατά τη διενέργεια των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου ΕΣ της Ομοσπονδίας , επιβάλλεται η αυτοπρόσωπη παρουσία των εκλεκτόρων απαγορευμένης της δια πληρεξουσίου συμμετοχής.

 

ΑΡΘΡΟΝ 20ον
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

1.- Στην ΕΛ.Ο.Κ. λειτουργεί Επιτροπή Μεταγραφών και αποτελείται από τρία (3) μέλη που εκλέγονται από το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. Ένα από αυτά υποχρεωτικά είναι Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και είναι ο Πρόεδρός της. Η θητεία των μελών είναι τριετής.
2.- Στην αρμοδιότητά της έχει τον έλεγχο, έγκριση και νομιμότητα των μεταγραφών τω αθλητών, των δελτίων αθλητικής ιδιότητας, την αναμόρφωση του αθλητικού μητρώου των σωματείων και κάθε άλλης εργασίας, η οποία έχει σχέση με τις αρμοδιότητες αυτές.
3.- Η Επιτροπή Μεταγραφών συγκαλείται από τον Πρόεδρό της και βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρίστανται τουλάχιστον δύο (2) μέλη της. Οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
4.- Οι αποφάσεις της Επιτροπής πρέπει να επικυρωθούν από το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. σύμφωνα με το Νόμο και προσβάλλονται με προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

 

ΑΡΘΡΟΝ 21ον
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.- Η κατά το άρθρο 5 παράγραφο γ του παρόντος Καταστατικού προβλεπόμενη δικαστική επιτροπή της Ομοσπονδίας αποτελείται από τα κάτωθι μέλη.
α) Έναν εν ενεργεία ή συνταξιούχο δικαστικό ή έναν εν ενεργεία ή συνταξιούχο Δικηγόρο, που να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή κάποιας Επιτροπής της Ομοσπονδίας και να μην μετέχει η να μην έχει συμμετάσχει κατά την τελευταία πενταετία στη διοίκηση – μέλους της ΕΛ.Ο.Κ. ως Πρόεδρος.
β) Έναν ακόμη Δικηγόρο και
γ) Έναν φίλαθλο νομικό ή με νομικές γνώσεις που να μην μετέχει στη διοίκηση Σωματείου μέλους της ΕΛ.Ο.Κ. την τελευταία πενταετία ή σε κάποια επιτροπή της.
2.- Η θητεία της δικαστικής επιτροπής είναι όση και του Δ.Σ..
3.- Η Επιτροπή συνεδριάζει όταν συγκαλείται από τον Πρόεδρό της ή σε περίπτωση ελλείψεως ή αρνήσεώς του από το Δ.Σ., βρίσκεται δε σε απαρτία παρόντων δύο (2) τουλάχιστον μελών.
4.- Έργο της Δικαστικής Επιτροπής είναι να εκδικάζει σε πρώτο βαθμό κάθε υπόθεση που παραπέμπεται σε αυτή το Δ.Σ. ή και αυτεπάγγελτα και αφορά παραβάσεις και αδικήματα Σωματείων – Μελών , παραγόντων ή τεχνικών ή αθλητών, που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του Αθλητικού Δικαστή. Η Δικαστική Επιτροπή διορίζεται από το Δ.Σ. οι δε αποφάσεις της εφεσιβάλλονται ενώπιον του ΑΣΕΑΔ, με τις διατάξεις και τη διαδικασία του Ν. 2725/1999.
5.- Η Δικαστική Επιτροπή επιλαμβάνεται επίσης κατόπιν ερωτημάτων του Δ.Σ. επί των κατωτέρω θεμάτων :
α) Της επεξεργασίας του Καταστατικού και των Κανονισμών
β) Της ερμηνείας αμφισβητουμένων διατάξεων του Καταστατικού και των Κανονισμών
γ) όποιου θέματος νομικής φύσεως, που τίθεται στην κρίση της για γνωμοδότηση
δ) της επιλύσεως διαφορών που υποβάλλονται στη διαιτητική κρίση της
ε) της γνωμοδότησης επί αγωγών που εγείρονται κατά Ομοσπονδίας ή επί εγέρσεως αγωγών προς περιφρούρηση συμφερόντων της Ομοσπονδίας.
6.- Οι αποφάσεις της Επιτροπής του αμέσως ανωτέρω εδαφίου είναι γνωμοδοτικές και δεν δεσμεύουν το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

ΑΡΘΡΟΝ 22ον

Η Δικαστική Επιτροπή πρέπει να εκδίδει τις αποφάσεις της σε εύλογο χρονικό διάστημα και όχι αργότερα από 45 ημέρες από την υποβολή σε αυτήν της σχετικής εγκλήσεως, αναφοράς ή εγγράφου.

 

ΑΡΘΡΟΝ 23ον

Όλες οι δικογραφίες και τα σχετικά έγγραφα υποβάλλονται μέσω της Γενικής Γραμματείας της ΕΛ.Ο.Κ. και μέσω αυτής εκτελούνται οι αποφάσεις που καθίστανται τελεσίδικες.

 

ΑΡΘΡΟΝ 24 ον
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

1 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να συστήσει και άλλες μόνιμες ή προσωρινές επιτροπές, όπως είναι η Επιτροπή Στατιστικής, η Επιτροπή Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, η Επιτροπή Προγραμματισμού και κάθε άλλη Επιτροπή της οποίας η λειτουργία κρίνεται απαραίτητη.
2.- Οι αποφάσεις όλων των επιτροπών, εφόσον δεν ορίζεται άλλως στο παρόν καταστατικό υπόκεινται στην έγκριση του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ.

 

ΑΡΘΡΟΝ 25ον
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

1 .- Ο Εσωτερικός Κανονισμός της Ομοσπονδίας εγκρίνεται ή τροποποιείται ολικά ή μερικά, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου τακτικών μελών.
2.- Με τον Εσωτερικό Κανονισμό ρυθμίζονται ο τρόπος της διοίκησης και λειτουργίας όλων των οργάνων και υπηρεσιών ως και η τάξη των εργασιών της Ομοσπονδίας, με βάση το Καταστατικό και τους γενικούς ή ειδικούς κανονισμούς.
3.- Ειδικότερα με τον Εσωτερικό Κανονισμό προσδιορίζονται
λεπτομερώς τα παρακάτω θέματα:
α) Οι βασικές αρχές και σι κανόνες για το φίλαθλο πνεύμα και τη φίλαθλη ιδιότητα.
β) Η Διοίκηση και η λειτουργία της Ομοσπονδίας, η σύνθεση, η συγκρότηση, οι αρμοδιότητες και η δικαιοδοσία της Γενικής Συνέλευσης, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των Σωματείων — Μελών, η διαδικασία της ασκήσεως των σχετικών αρμοδιοτήτων και κάθε Λεπτομέρεια που αφορά στην ομαλή και άρτια εκπλήρωση του σκοπού της Γενικής Συνέλευσης.
γ) Η συγκρότηση και σύνθεση του Δ.Σ., της Εφορευτικής Επιτροπής, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, των τοπικών επιτροπών, ως και για επιτροπών της Ομοσπονδίας και ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων και το έργο των διαφόρων οργάνων της.
δ) Ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των όρων περί της εγγραφής των Σωματείων — Μελών της Ομοσπονδίας, οι οικονομικές υποχρεώσεις τους, ο τρόπος συγχώνευσης σωματείων, η διάλυση, η διαγραφή τους και ο διακανονισμός των σχέσεων των Σωματείων — Μελών προς τις αρχές της Ομοσπονδίας και τους αθλητές και αθλήτριές τους.
ε) Η εγγραφή και μεταγραφή αθλητών και αθλητριών, ο τρόπος εκδόσεως των αθλητικών δελτίων και της ανανεώσεώς τους, – οι προϋποθέσεις συμμετοχής σε αγώνες, η κατάταξή τους κατά ηλικίες και κατηγορίες, η βαθμολογία, οι διακρίσεις.
στ) Οι παραβάσεις των κανονισμών και τα αθλητικά ή άλλα παραπτώματα, η διαδικασία εκδίκασης, σι ποινές και κάθε κύρωση για αντιαθλητικές και αντιπειθαρχικές πράξεις σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού.
ζ) Τα περί αγώνών, είδους, μορφής πρωταθλημάτων, το σύστημα οργάνωσης, οι απαιτούμενες άδειες, σι προκηρύξεις, οι εκθέσεις για τα αποτελέσματα, ο διορισμός των αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας, σι όροι συμμετοχής των Σωματείων και των αθλητών, οι μετακινήσεις, οι δαπάνες διατροφής και διαμονής, τα παράβολα και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την αγωνιστική γενικά δραστηριότητα και τον προγραμματισμό της.
η) Τα περί αθλητικών γενικά χώρων, γηπέδων, γυμναστηρίων, σταδίων και λοιπών εγκαταστάσεων.
8) Τα περί αθλητικών οργάνων και υλικού.
ι) Τα περί αγωνοδικών επιτροπών, οργανωτικών επιτροπών, επιτροπών αγώνων και πρωταθλημάτων, διαιτητών και αρχόντων των αγώνων.
ια) Τα περί προπονητών, γυμναστών, ιατρών, μαλακτών και άλλων τεχνικών γενικά.
ιβ) Κάθε άλλο θέμα διοικητικό, οικονομικό, τεχνικό και νομικό που έχει σχέση με την άρτια οργάνωση, τη διοίκηση και τη λειτουργία της Ομοσπονδίας.
4. Η Ομοσπονδία υποχρεούται να ενσωματώνει στον κανονισμό , τους κανονισμούς και αποφάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για τη φαρμακοδιέγερση.
5. Για την κατάρτιση των παραπάνω κανονισμών λαμβάνονται υπόψη οι ισχύοντες διεθνείς κανονισμοί. Οι κανονισμοί και οι τροποποιήσεις τους υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Πολιτισμού. Μετά την παρέλευση άπρακτου ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής τους , οι κανονισμοί αυτοί θεωρούνται ότι νομίμως έχουν εκδοθεί . Αν κατά τον έλεγχο νομιμότητας κανονισμού διαπιστωθεί ότι οι ρυθμίσεις αυτού πρέπει να τροποποιηθούν , να συμπληρωθούν ή να εναρμονιστούν , ο κανονισμός αυτός αναπέμπεται στην ομοσπονδία της οποία το ΕΣ οφείλει να συμμορφωθεί , μέσα σε δέκα ημέρες από την αναπομπή. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ο Υπουργός μπορεί να αναστείλει την τακτική επιχορήγηση της ομοσπονδίας .
6. Προκειμένου να συμμετέχει η Ομοσπονδία σε διεθνείς αγώνες ή αθλητικές συναντήσεις στο εξωτερικό που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμά της , υποβάλλεται κάθε φορά, προ είκοσι τουλάχιστον ημερών , αίτηση προς έγκριση μετάβασης με το εξής περιεχόμενο: α) τόπο, χρόνο και σκοπό μετάβασης , β) πλήρη στοιχεία και ιδιότητα των μελών που πρόκειται να μεταβούν και γ) αναλυτικό προϋπολογισμό της σχετικής δαπάνης . Σε επείγουσες περιπτώσεις η 20ημερη προθεσμία μπορεί να μην τηρείται. Μετά από ,αίτηση της ομοσπονδίας μπορεί να χορηγείται από τη ΓΓΑ έγκριση για μετάκληση στη χώρα αλλοδαπών αθλητικών αποστολών ή μεμονωμένων αθλητών για τη συμμετοχή τους σε κάθε είδους διεθνείς αγώνες ή διεθνείς αθλητικές συναντήσεις.

 

ΑΡΘΡΟΝ 26ον
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

1.- Η εκλογή των μελών Του Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής και της Δικαστικής Επιτροπής, γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, όπου συμπεριλαμβάνονται σι υποψήφιοι σι οποίοι Θα έχουν υποβάλλει δι’ αιτήσεώς των προς το Δ.Σ. δέκα (10) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση την υποψηφιότητά των. Ως μέλη του Δ.Σ. και των λοιπών Επιτροπών εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας, όσοι υποψήφιοι συγκεντρώσουν τους περισσότερους σταυρούς μέχρι να συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος από το Καταστατικό αριθμός.
2.- Κάθε αντιπρόσωπος δικαιούται να θέτει το ανώτερο μέχρι επτά (7) σταυρούς για τα μέλη του Δ.Σ., μέχρι τρεις (3) σταυρούς το ανώτερο για την Εξελεγκτική Επιτροπή και μέχρι τρεις (3) σταυρούς το ανώτερο για τη Δικαστική Επιτροπή.
3.- Σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας που προκύπτει από την εφαρμογή όλων των παραπάνω γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή μεταξύ των ισοψηφησάντων.
4.- Μέχρι ένα (1) μέλος του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. είναι δυνατόν να εκλεγούν Φίλαθλοι που δεν είναι Αντιπρόσωποι αλλά απλά μέλη των Σωματείων — Μελών της.

 

ΑΡΘΡΟΝ 27ον
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ι .- Όλες σι προσφερόμενες στην Ομοσπονδία και για τους σκοπούς της υπηρεσίες μελών του Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής, μελών της Γενικής Συνέλευσης και των διαφόρων επιτροπών παρέχονται αμισθί. Μόνο τα έξοδα μετακινήσεως για την υπηρεσία της Ομοσπονδία: (pocket money) και οι αποζημιώσεις σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς και τις κείμενες διατάξεις νόμων ή υπουργικών αποφάσεων καταβάλλονται, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ., όπως και τα έξοδα μετακινήσεως και διαμονής μιας ημέρας των μελών του Δ.Σ., όταν μετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και που είναι μόνιμοι κάτοικοι επαρχιακών πόλεων.
2.- Το απαιτούμενο για τη λειτουργία των υπηρεσιών της Ομοσπονδίας έμμισθο, υπαλληλικό, τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό, προσλαμβάνεται από το Δ.Σ., σύμφωνα προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, του Εσωτερικού Κανονισμού υπηρεσίας και των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό υπηρεσίας καθορίζονται οι οργανικές, τακτικές και έκτακτες θέσεις, τα απαιτούμενα για την κάλυψη αυτών προσόντα, ο τρόπος προσλήψεως. οι όροι εργασίας, οι προϋποθέσεις αδειών, προαγωγής, απολύσεως καθώς και κάθε λεπτομέρεια. Όλες οι υπηρεσίες και το προσωπικό των γραφείων και λοιπών υπηρεσιών της Ομοσπονδίας τελούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Γενικού Γραμματέα.
3.- Το έμμισθο προσωπικό μπορεί, όταν καλείται, να παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και όταν συζητείται θέμα, που το αφορά, να παρέχει πληροφορίες και να εκφέρει γνώμη, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
4.- Κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί το Δ.Σ. να εξουσιοδοτεί τοπικές επιτροπές να προσλαμβάνουν υπαλληλικό προσωπικό και βοηθητικό έμμισθο προσωπικό, έπειτα από ειδική άδεια και έγκριση.

 

ΑΡΘΡΟΝ 28ον

1.- Η αυθεντική ερμηνεία των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και των Κανονισμών της Ομοσπονδίας, καθώς και των διεθνών Κανονισμών δια την εφαρμογή τους στην Ελλάδα, γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο..
2.- Ενστάσεις ή διαμαρτυρίες κατ’ αποφάσεων του Δ.Σ., των τοπικών επιτροπών και κάθε διαιτητικής ή τεχνικής επιτροπής, υποβάλλονται έγγραφα στη Γενική Συνέλευση ένα μήνα τουλάχιστον πριν από τη σύγκλισή της.

 

ΑΡΘΡΟΝ 29ον

Επίτιμα μέλη της Ομοσπονδίας αναγορεύονται από τη Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων κατόπιν προτάσεως του Δ.Σ. ή του ενός πέμπτου (1/5) των μελών που δικαιούνται ψήφου, διακεκριμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προσέφεραν εξαίρετες υπηρεσίες προς την Ομοσπονδία και τον αθλητισμό γενικότερα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Γενική Συνέλευση μπορεί να απονείμει τον τίτλο του επιτίμου Προέδρου, προκειμένου περί όλως εξεχόντων προσώπων, που συμπληρώνουν μακρά, ευδόκιμη, αθλητική, κοινωνική και εθνική δραστηριότητα. Στα επίτιμα μέλη απονέμεται δίπλωμα και διακριτικό εύσημον.

 

ΑΡΘΡΟΝ 30ον

Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των διαφημίσεων από τα Σωματεία – Μέλη της ΕΛ.Ο.Κ. στην αθλητική περιβολή των αθλούμενων για την επαύξηση των πόρων τους σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών αποφάσεων και αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού.

 

ΑΡΘΡΟΝ 31ον

Το Καταστατικό και ο Εσωτερικός Κανονισμός της ΕΛ.Ο.Κ εγκρίνονται και τροποποιούνται κατόπιν σχετικής πρότασης του Δ.Σ. ή αν ήθελε αυτό ζητηθεί έγγραφα από το ένα Τρίτο (1/3) των τακτικών μελών που θα έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Για την έγκριση ή τροποποίηση των Εσωτερικών Κανονισμών, η για το σκοπό αυτό συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίσταται το ήμισυ πλέον ενός των δικαιουμένων ψήφων μελών, οι δε σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των Τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον των παρισταμένων μελών. Κάθε αίτηση με πρόταση για μεταβολή και τροποποίηση των Εσωτερικών Κανονισμών συζητείται έπειτα από ένα μήνα από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως ή απόφασης του Δ.Σ. και με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, θα αποσταλούν στα Σωματεία — Μέλη και τους αντιπροσώπους τους σε σχέδια, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις.

 

ΑΡΘΡΟΝ 32ον

1.- Οι επιβαλλόμενες ποινές και σι αναφυόμενες διαφορές εκδικάζονται σύμφωνα με το Ν. 2725/1 999.
2.- Αποκλείεται η προσφυγή στα Πολιτικά Δικαστήρια για την επίλυση αθλητικών διαφορών που ανακύπτουν στα πλαίσια των αγωνιστικών δραστηριοτήτων της Ομοσπονδίας.

 

ΑΡΘΡΟΝ 33ον
ΒΙΒΛΙΑ

Ι.- Ή ΕΛ.Ο.Κ. και οι υπαγόμενες σε αυτήν επιτροπές τηρούν υποχρεωτικά τα εξής βιβλία, θεωρημένα από το Νομάρχη ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.
α) Μητρώο μελών
β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων
γ). Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
δ ). Βιβλία Γ΄ κατηγορίας ( με επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ΠΔ 186/1992).
ε) Περιουσιακών στοιχείων
στ) Πρωτοκόλλου Εισερχομένων και Εξερχόμενων εγγράφων και
ζ) βιβλίο ποινών.
2- Η ΕΛ.Ο.Κ. τηρεί Μητρώο Αθλητών και Μητρώο Προπονητών.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αθλητισμού και Οικονομικών, επιτρέπεται να ορίζονται και άλλα βιβλία εκτός από τα προβλεπόμενα στο Ν. 2725/1999 καθώς και ο τρόπος τήρησής τους
4. Εκτός από τα μέλη της ΕΛ.Ο.Κ. , κάθε τρίτος μπορεί να πληροφορείται το περιεχόμενο των τηρούμενων βιβλίων της και ότι άλλο σχετικό , εφόσον έχει και αποδεικνύει άμεσο έννομο συμφέρον. Η πληροφόρηση γίνεται εγγράφως και απαγορεύεται η λήψη αντιγράφου ολόκληρου του βιβλίου πρακτικών οποιουδήποτε οργάνου της ΕΛ.Ο.Κ.
5 . Η διάλυση της ΕΛ.Ο.Κ. μπορεί να αποφασισθεί σε ειδική Γενική
Συνέλευση η οποία βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον των μελών του, που δικαιούνται ψήφου και η απόφαση πρέπει να παρθεί με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των παρόντων.
Αν ο αριθμός των αθλητικών σωματείων της ομοσπονδίας που καλλιεργεί το ίδιο άθλημα ή τον ίδιο κλάδο άθλησης και έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση περιορισθεί σε πέντε (5) και κάτω και εφόσον στην ομοσπονδία δεν υπάγεται άλλο άθλημα , το άθλημα ή ο κλάδος άθλησης που καλλιεργούν υπάγεται με απόφαση του αρμοδίου για τον αθλητισμό Υπουργού σε άλλη Ομοσπονδία που νόμιμα λειτουργεί.
Σε περίπτωση διάλυσης η περιουσία της ΕΛ.Ο.Κ. περιέρχεται στη
Γ.ΓΑ.

 

ΑΡΘΡΟΝ 34ον

Η ΕΛ.Ο.Κ. έχει σφραγίδα κυκλικού σχήματος και φέρει γύρωθε τις λέξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΡΙΚΕΤ και στο εσωτερικό της την απήδαυλο ναυ και δύο (2) διασταυρούμενες πάτες.
Η σημαία της ΕΛ.Ο.Κ. είναι λευκή. Στο αριστερό μέρος φέρει μια μπάλα του Κρίκετ. Δεξιά απεικόνιση του αθλήματος καθώς και την ελληνική σημαία.

 

ΑΡΘΡΟΝ 35ον

Το παρόν καταστατικό που περιέχει τριάντα πέντε άρθρα (35) ενεκρίθη κατ’ άρθρον και σε σύνολο από τη Γενική Συνέλευση των Σωματείων — Μελών της ΕΛ.Ο.Κ. του 2005 και θα ισχύσει μετά την από το αρμόδιο Δικαστήριο έγκρισή του.

 

Κέρκυρα 30.08.2005

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 : ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ
ΑΡΘΡΟ 2 : ΜΕΣΑ – ΣΚΟΠΟΣ
ΑΡΘΡΟ 3 : ΜΕΛΗ
ΑΡΘΡΟ 4 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
ΑΡΘΡΟ 5 : ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
ΑΡΘΡΟ 6 : ΟΡΓΑΝΑ ΕΛ.Ο.Κ.
ΑΡΘΡΟ 7 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 8 : ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΗ Γ.Σ. ΕΛ.Ο.Κ.
ΑΡΘΡΟ 9 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 10 : ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 11 : ΠΟΡΟΙ ΕΛ.Ο.Κ.
ΑΡΘΡΟ 12: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 13: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΑΡΘΡΟ 14: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΡΘΡΟ 15: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ
ΑΡΘΡΟ 16: ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛ.Ο.Κ.
ΑΡΘΡΟ 17 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 18 : ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΘΡΟ 19 : ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΘΡΟ 20: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ
ΑΡΘΡΟ 21: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΘΡΟ 22: ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Ε.
ΑΡΘΡΟ 23: ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ –ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Ε.
ΑΡΘΡΟ 24: ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΑΡΘΡΟ 25: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΑΡΘΡΟ 26 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΑΡΘΡΟ 27: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 28: ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛ.Ο.Κ.
ΑΡΘΡΟ 29: ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ
ΑΡΘΡΟ 30: ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 31: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ –ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛ.Ο.Κ.
ΑΡΘΡΟ 32 : ΠΟΙΝΕΣ
ΑΡΘΡΟ 33: ΒΙΒΛΙΑ
ΑΡΘΡΟ 34: ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΣΗΜΑΙΑ
ΑΡΘΡΟ 35: ΕΓΚΡΙΣΗ –ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Share With: