Πολιτική Δεοντολογίας

ΠΡΟΟΙΜΙΟ:

Η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ (ΕΛ.Ο.Κ.) είναι μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κρίκετ. Αποστολή της είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή του αθλήματος του κρίκετ στην Ελλάδα. Κατά την ενάσκηση της αποστολής αυτής, εμπνέεται από τον βαθύ σεβασμό των αθλητικών ιδεωδών και του «ευ αγωνίζεσθαι», και τις παραδόσεις της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κρίκετ. Ο αθλητισμός αποτελεί πολύτιμη κατάκτηση του πολιτισμού και υπηρετεί διαχρονικές ηθικές αξίες, ιδιαίτερα την αξία της ακεραιότητας, της συμμετοχικότητας, της ανάληψης ευθύνης και της διαφάνειας. Εμφορείται, κατά την άσκησή του, από τον σεβασμό στους νόμους και τους θεσμούς, το περιβάλλον, οφείλει να διεξάγεται με ευγένεια και αλληλεγγύη, ομαδικό πνεύμα, βαθύ σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Καταπολεμά τις διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής, μάχεται κατά της μάστιγας του ντόπινγκ, προστατεύει την ανηλικότητα από τους σύγχρονους κινδύνους, ιδιαίτερα δε την σεξουαλική εκμετάλλευση και παρενόχληση.
Ο παρών Κανονισμός Δεοντολογίας κατοχυρώνει την εφαρμογή των παραπάνω ιδανικών και αξιών, κατά την διεξαγωγή του αθλητικού γίγνεσθαι. Έχει αυτοτελές κανονιστικό περιεχόμενο, αλλά και εφαρμόζεται συμπληρωματικά και ερμηνευτικά προς τους ισχύοντες κανονισμούς της ΕΛ.Ο.Κ. Το σύνολο των κανόνων δεοντολογίας και ηθικής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κρίκετ ισχύει μαζί με τον παρόντα Κανονισμό Δεοντολογίας, παραλλήλως.

ΆΡΘΡΟ 1: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντα Κανονισμό Δεοντολογίας, εμπίπτουν όλα τα διοικητικά όργανα και επιτροπές της ΕΛ.Ο.Κ., τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στα όργανα και τις επιτροπές αυτές, όλα τα σωματεία – μέλη της ΕΛ.Ο.Κ., τα όργανα και οι επιτροπές τους, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που τα αποτελούν, καθώς και κάθε φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο αθλητικό γίγνεσθαι του αθλήματος του κρίκετ. Ιδίως και όχι περιοριστικά: οι αθλητές, οι αθλήτριες, οι συνοδοί τους, οι προπονητές, οι διαιτητές, οι συνεργάτες, οι αθλητικοί παράγοντες, οι γιατροί και κάθε διαπιστευμένο πρόσωπο με ρόλο στην διεξαγωγή των αγώνων.
Ο Κανονισμός Δεοντολογίας δεσμεύει όλα τα παραπάνω πρόσωπα και όργανα και ως προς όλες τις προβλεπόμενες από αυτόν συνέπειες. Η ΕΛ.Ο.Κ. οφείλει να καθιστά, με κάθε πρόσφορο μέτρο, προσιτό τον Κανονισμό αυτό στους παραπάνω.

ΆΡΘΡΟ 2: ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ:

Η ΕΛ.Ο.Κ. λειτουργεί στα πλαίσια της νομιμότητας. Σέβεται το Σύνταγμα, τους νόμους του Κράτους, τις διεθνείς συμβάσεις, ιδίως τις συμβάσεις για την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο της νομιμότητας, η ΕΛ.Ο.Κ. λειτουργεί σύμφωνα με το καταστατικό της, τους εγκεκριμένους κανονισμούς της, τον παρόντα Κανονισμό Δεοντολογίας και τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κρίκετ. Καλλιεργεί τις αρχές της καλής διακυβέρνησης και της χρηστής διοίκησης, της νομιμότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας, της αξιοκρατίας .

ΆΡΘΡΟ 3: ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ:

1. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι θεμελιώδης απαίτηση κατά την διάρκεια όλων των δραστηριοτήτων του αθλήματος του Κρίκετ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
2. Διακρίσεις οποιασδήποτε φύσεως δεν επιτρέπονται, ιδίως, και όχι περιοριστικώς, φυλής, χρώματος, φύλου, σεξουαλικής προτίμησης, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικής ή άλλης πεποίθησης, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, περιουσίας ή άλλης ανάλογης κατάστασης.
3. Δεν επιτρέπεται η χρήση απαγορευμένων ουσιών και αυτή τιμωρείται σύμφωνα με την κείμενη διεθνή και εθνική νομοθεσία (Διατάξεις WADA, Ν. 4791/2021, Ν. 4825/2021, στο μέτρο που ρυθμίζει θέματα αντιντόπινγκ και του Ν. 4373/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τους κανονισμούς της ΕΛ.Ο.Κ.
4. Όλες οι μορφές βίας ή απειλής βίας, σωματικής, ψυχολογικής, ή γενετήσιας, συμπεριλαμβανομένης και της σεξουαλικής παρενόχλησης, θα καταγγέλλονται στις αρμόδιες αρχές.
5. Η ΕΛ.Ο.Κ φροντίζει, ιδιαίτερα στις μικρές ηλικιακές κατηγορίες, να προστατεύει την υγεία και την ασφάλεια των αθλητών.

ΆΡΘΡΟ 4: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:

Η ΕΛ.Ο.Κ σέβεται το φυσικό περιβάλλον και καλλιεργεί την αξία της προστασίας του.

ΆΡΘΡΟ 5: ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

1. Η ΕΛ.Ο.Κ. καταπολεμά οποιαδήποτε μορφή χειραγώγησης των αγώνων και απαγορεύει κάθε στοιχηματισμό ή άντληση περιουσιακού οφέλους από αυτούς. Καλλιεργεί συστηματικά την αυθεντικότητα των αθλητικών αναμετρήσεων και την τήρηση των αγωνιστικών κανόνων, το «fair play» και την αθλητική εντιμότητα εν γένει, τους κανόνες καλής συμπεριφοράς κατά τους αγώνες και τον σεβασμό στον αντίπαλο. Τα όργανα της ΕΛ.Ο.Κ. οφείλουν να αποφεύγουν κάθε κατάσταση που θα μπορούσε να προκαλέσει σύγκρουση συμφερόντων, αμφισβήτηση της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας, και οφείλουν να υιοθετούν συμπεριφορά που δεν υπαγορεύεται από προσωπικά, οικονομικά, οικογενειακά ή άλλα συμφέροντα.
2. Οι υποκείμενοι στον παρόντα Κανονισμό Δεοντολογίας δεν επιτρέπεται να αξιοποιούν την θέση τους ή το αξίωμά τους προκειμένου να αποκτήσουν οικονομικά ή άλλα οφέλη τόσο για τους ίδιους, όσο και για λογαριασμό άλλων.
3. Οι υποκείμενοι στον παρόντα Κανονισμό Δεοντολογίας δεν πρέπει, αμέσως ή εμμέσως να ζητούν, αποδέχονται ή προσφέρουν κάθε είδους αμοιβής, προμήθειας, προνομίου, καθώς και αδιαφανείς ή ανεπίσημες εύνοιες, κρυφά οφέλη ή υπηρεσίες οποιασδήποτε φύσης που συνδέονται με την οργάνωση και διαχείριση επισήμων αγώνων ή δραστηριοτήτων της ΕΛ.Ο.Κ.
4. Οποιοδήποτε δώρο (παροχή) που βρίσκεται σε άμεση ή έμμεση σχέση με αγώνες ή δίνεται κατά την διάρκεια αγώνων, ή οτιδήποτε έχει αξία και προσφέρεται με στόχο να επηρεάσει την λήψη μιας απόφασης κατά την άσκηση των καθηκόντων των υποκείμενων στον παρόντα Κανονισμό, απαγορεύεται απολύτως να γίνει αποδεκτό.
5. Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων τους, οι υποκείμενοι στον παρόντα Κανονισμό Δεοντολογίας πρέπει να επιδεικνύουν σωστή συμπεριφορά και να υπηρετούν το συμφέρον του αθλήματος και τη διάδοση του.
6. Τα μέλη των Αρχών της ΕΛ.Ο.Κ. δεν μπορούν να συνδέονται με επιχειρήσεις ή πρόσωπα των οποίων οι δραστηριότητες είναι ασυμβίβαστες με τις αρχές ή τους κανονισμούς της ΕΛ.Ο.Κ. και των Κανονισμών της.

ΆΡΘΡΟ 6: ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ:

Οι δηλώσεις ή οι ενέργειες που προσβάλλουν άμεσα ή έμμεσα την τιμή και την υπόληψη των προσώπων που δραστηριοποιούνται με κάθε τρόπο στον αθλητισμό, θεωρούνται ότι δυσφημούν το άθλημα. Τα πρόσωπα που υπόκεινται στον παρόντα Κανονισμό Δεοντολογίας οφείλουν:
1. να μην προβαίνουν σε δημόσιο λόγο ή σε έργα και δηλώσεις που παραβιάζουν το φίλαθλο πνεύμα ή έχουν ρατσιστικό, εθνικιστικό ή εξυβριστικό περιεχόμενο,
2. να μην παρακινούν ή υποθάλπουν ή επιδοκιμάζουν μορφές βίας και παράνομες ή ανήθικες πράξεις,
3. να μην υπεισέρχονται σε δημόσιες προσβλητικές ή υβριστικές κρίσεις σε βάρος των αθλητικών αρχών ή φορέων.

ΆΡΘΡΟ 7: ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ:

Τα πρόσωπα που υπόκεινται στον παρόντα Κανονισμό Δεοντολογίας θα πρέπει να φροντίζουν ώστε, όταν κάνουν χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης για αθλητικά θέματα που αφορούν το κρίκετ:
α. η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να αφορά αποκλειστικά και μόνο τους σκοπούς διάδοσης του αθλήματος και των σκοπών της Ομοσπονδίας,
β. να μην αναρτάται οτιδήποτε εκθέτει την Ομοσπονδία, τους θεσμούς της, τις δραστηριότητές της, τα συλλογικά και ατομικά της όργανα και ιδίως τους ίδιους τους αθλητές, τους προπονητές, τους αθλητικούς παράγοντες και τις οικογένειές τους,
γ. οι αναρτήσεις να είναι ακριβείς, χωρίς να παραβιάζουν την προστασία της ιδιωτικής ζωής, της τιμής, της προσωπικής αξίας, της ιδιαιτερότητας, της εμπιστευτικότητας και τους κανονισμούς λειτουργίας της Ομοσπονδίας και των οργάνων της,
δ. να μεριμνούν για την προστασία δεδομένων ή πληροφοριών που αφορούν στην ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή των προσώπων που υπόκεινται στον παρόντα Κανονισμό Δεοντολογίας τηρώντας τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, την Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 και τον ν. 4624/2019 (Ά 37) όπως κάθε φορά ισχύει,
ε. να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα με διαφανή τρόπο, κατόπιν ενημέρωσης των υποκειμένων και σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά θεσμικό πλαίσιο,
στ. να εφαρμόζουν τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να διασφαλίσουν τo ενδεδειγμένο επίπεδο ασφάλειας, δεν αποκαλύπτουν σε τρίτους πληροφορίες που έχουν περιέλθει σε γνώση τους λόγω της ιδιότητας τους.

ΆΡΘΡΟ 8: ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ – ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ:

α. Οι προπονητές πρέπει:
α1. να θέτουν ως προτεραιότητα την ασφάλεια και την ευημερία των αθλητών,
α2. να βοηθούν κάθε αθλητή να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του καθώς και να σέβονται το ταλέντο και τους στόχους του,
α3. να παρέχουν τη μέγιστη ενδυνάμωση και τη μέγιστη προφύλαξη των αθλητών με κάθε έννοια,
α4. να αποφεύγουν οποιαδήποτε σωματική επαφή με τον αθλητή εκτός και εάν είναι η κατάλληλη για την κατάσταση και απαραίτητη για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων αυτού.
β. Οι διαιτητές πρέπει:
β1. να μεριμνούν για την ασφάλεια των αθλητών πάνω απ’ όλα,
β2. να είναι συνεπείς και αμερόληπτοι κατά τη λήψη αποφάσεων,
β3. να αντιμετωπίζουν την αντιαθλητική συμπεριφορά και να προωθούν τον σεβασμό προς όλους τους ανθρώπους.

ΆΡΘΡΟ 9: ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛ.Ο.Κ., ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ:

Τα μέλη του Διοικητικού Συλλόγου, οι εργαζόμενοι και οι εθελοντές πρέπει:
α. να ενεργούν με ειλικρίνεια, καλή πίστη και προς το συμφέρον του αθλήματος,
β. να διασφαλίζουν ότι κάθε πληροφορία που αποκτάται ή πλεονέκτημα που αποκομίζεται λόγω της θέσης τους δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με ακατάλληλο τρόπο,
γ. να εκτελούν τα καθήκοντά τους με τη δέουσα προσοχή, επάρκεια και επιμέλεια,
δ. να μην επιτρέπουν σε προκαταλήψεις, και σε πιθανές καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων να επηρεάζουν την αντικειμενικότητά τους.

ΆΡΘΡΟ 10: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ:

1. Οι οικονομικοί πόροι της ΕΛ.Ο.Κ. μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο προς υποστήριξη των επιδιώξεων και σκοπών της Ομοσπονδίας . Τα έσοδα και τα έξοδα των αρχών της ΕΛ.Ο.Κ και των υπ’ αυτής οριζομένων πρέπει να προκύπτουν εγγράφως σύμφωνα με τους κανόνες λογιστικής.
2.Τα μέλη της ΕΛ.Ο.Κ. αναγνωρίζουν την σημαντική συμβολή της τηλεόρασης, των χορηγών, και λοιπών υποστηρικτών των δραστηριοτήτων του Κρίκετ. Όλοι οι υποστηρικτές και συνεργάτες θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς της ΕΛ.Ο.Κ. και τον ισχύοντα Κώδικα Δεοντολογίας. Δεν θα μπορούν να παρεμβαίνουν ή να δημιουργούν εμπόδια στην οργάνωση των αγώνων της ΕΛ.Ο.Κ.

ΆΡΘΡΟ 11: ΔΗΜΟΣΙΑ ΖΩΗ:

Τα πρόσωπα που υπόκεινται στον παρόντα Κανονισμό Δεοντολογίας μπορούν ελεύθερα να μετέχουν στην δημόσια ζωή της χώρας, με την προϋπόθεση η συμμετοχή αυτή να μη έρχεται σε αντίθεση με τον παρόντα Κανονισμό Δεοντολογίας.

ΆΡΘΡΟ 12: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου συνιστάται Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΛ.Ο.Κ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 5025/2023. Αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Ο.Κ. και είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους ή εμπειρίας σε θέματα αθλητισμού ή απονομής δικαιοδοτικού έργου και ασκούν τα καθήκοντά τους με πλήρη ανεξαρτησία, αμεροληψία και διαφάνεια. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Δεοντολογίας είναι τριετής και δεν ανανεώνεται. Δεν επιτρέπεται να οριστεί τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος Επιτροπής Δεοντολογίας πρόσωπο που είναι μέλος καταστατικού οργάνου ή αξιωματούχος της ομοσπονδίας Κρίκετ ή υποκείμενης ένωσης – μέλους της, πρόσωπο που είναι μέλος καταστατικού οργάνου ή αξιωματούχος ή απλό μέλος υποκείμενου αθλητικού σωματείου, καθώς και πρόσωπο στο οποίο συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα του άρθρου 3 του Ν. 5025/2023 ή συνδέεται με σύμβαση εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ή έργου με την ομοσπονδία ή υποκείμενο αυτής αθλητικό φορέα.
Η Επιτροπή Δεοντολογίας επιλαμβάνεται είτε αυτεπάγγελτα, είτε κατόπιν γραπτής αναφοράς, οποιουδήποτε θέματος άπτεται της εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού Δεοντολογίας. Εάν το φερόμενο παράπτωμα δεοντολογίας εμπίπτει στην αρμοδιότητα των πειθαρχικών οργάνων της ΕΛ.Ο.Κ., η Επιτροπή παραπέμπει την υπόθεση σε αυτά, για την επιβολή της προβλεπόμενης ποινής. Εάν το φερόμενο παράπτωμα συνιστά αυτοτελή παράβαση του παρόντος Κανονισμό Δεοντολογίας, η Επιτροπή δύναται να επιβάλει, κατά την κρίση της, σύσταση, έγγραφη επίπληξη, ή αποκλεισμό από αγώνα ή δραστηριότητα για χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1) έτους, και σε ιδιαιτέρως βαριές περιπτώσεις, οριστικό αποκλεισμό. Η απόφαση αυτή της Επιτροπής Δεοντολογίας υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ.

ΆΡΘΡΟ 13: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ:

Ο παρών Κανονισμός Δεοντολογίας αποτελείται από δεκατρία (13) άρθρα. Συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει και τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ψηφίζεται από την Γ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. και τίθεται σε ισχύ κατόπιν εγκρίσεώς του από τον αρμόδιο Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Share With: