Κανονισμός Αντιντόπινγκ ΕΛ.Ο.Κ

ΆΡΘΡΟ 1ο: ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ

Το ντόπινγκ στον αθλητισμό αποτελεί μάστιγα. Αλλοιώνει την γνησιότητα του αθλητικού αποτελέσματος, καταλύει το ευ αγωνίζεσθαι, δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού στην αθλητική προσπάθεια και το κυριότερο βλάπτει σοβαρά, και σε κάθε περίπτωση, θέτει σε κίνδυνο των υγεία των αθλητών, και ιδίως των ανηλίκων. Είναι αντίθετο με τις θεμελιώδεις αρχές του ολυμπισμού και της ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας. Η ΕΛ.Ο.Κ. λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για να μην εισέλθει στην αγωνιστική της δραστηριότητα το ντόπινγκ και οποιαδήποτε απαγορευμένη ουσία που το απαρτίζει.

ΆΡΘΡΟ 2ο: ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

1. Ενσωματώνονται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Κανονισμού, οι διατάξεις του Ν. 4791/2021 «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τον αναθεωρημένο, με ισχύ από 1/1/2021, Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ», του Ν. 4825/2021, στο μέτρο που ρυθμίζει θέματα αντιντόπινγκ και του Ν. 4373/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
2. Τυχόν αντίθεση των προβλέψεων του παρόντος Κανονισμού με τις διατάξεις των νόμων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, ερμηνεύεται και επιλύεται, εν αμφιβολία, υπέρ των όσων προβλέπει ο νόμος.
3. Η ΕΛ.Ο.Κ. υπόκειται, ωσαύτως, και στο σύνολο των κανονιστικών διατάξεων που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή των προβλεπομένων στην παράγραφο 1, του παρόντος, νόμων.
4. Οίκοθεν νοείται ότι η ΕΛ.Ο.Κ. υπόκειται, χωρίς ανάγκη περαιτέρω τροποποίησης του παρόντος Κανονισμού, και θεωρεί ενσωματωνόμενες, οποιεσδήποτε ουσιαστικές διατάξεις ή κανονιστικές πράξεις εκδίδονται σε συμπλήρωση ή τροποποίηση των προβλεπομένων στην παράγραφο 1 του παρόντος, νόμων, είτε αυτοί προέρχονται από την εθνική νομοθεσία είτε από την εναρμόνιση με τους εκάστοτε Κανονισμούς, ρυθμίσεις ή Οδηγίες της WADA.
5. Ως προς τον έλεγχο αντιντόπινγκ, στο πλαίσιο της διεξαγωγής της αγωνιστικής δραστηριότητας της ΕΛ.Ο.Κ., η ΕΛ.Ο.Κ. δεσμεύεται, ακολουθεί και διευκολύνει το έργο του Ε.Ο.ΚΑ.Ν., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και ευθυνών του, σύμφωνα με το π.δ. 87/2020, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει.

ΆΡΘΡΟ 3ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

1. Στο πλαίσιο των προβλεπομένων στο άρθρο 2 του παρόντος Κανονισμού, η ΕΛ.Ο.Κ. έχει τις ακόλουθες γενικές υποχρεώσεις:
α. Να συμμορφώνεται με τους ενσωματωνόμενους, στον παρόντα Κανονισμό, κανόνες.
β. Να αναφέρει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με φερόμενη παράβαση κανόνα αντιντόπιγνκ στο Ε.Ο.ΚΑ.Ν. και στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Κρίκετ, και να συνεργάζεται για τις έρευνες που διεξάγονται από οποιοδήποτε Οργανισμό για το αντιντόπινγκ, ο οποίος έχει την αρμοδιότητα να διεξάγει την ερεύνα.
γ. Να μεριμνά για την ενημέρωση και εκπαίδευση για το αντιντόπινγκ, σε συντονισμό με τον Ε.Ο.ΚΑ.Ν.
δ. Να μεριμνά για την ενημέρωση των αθλητών, προπονητών και παραγόντων, ως προς τις δεσμεύσεις και τους κανόνες των ελέγχων αντιντόπινγκ.
2. Στους κανόνες του παρόντος Κανονισμού υποχρεωτικά οφείλουν να συμμορφώνονται, δεσμευόμενοι προς τούτο, όλοι οι αθλητές και κάθε προσωπικό υποστήριξης των αθλητών, όπως ο προπονητής, το προσωπικό της ομάδας, το επίσημο ιατρικό ή παραϊατρικό προσωπικό, οι οποίοι συμμετέχουν σε κάθε αθλητική διοργάνωση ή δραστηριότητα που ελέγχεται ή διοργανώνεται από την Ομοσπονδία ή από σωματείο – μέλος αυτής. Επίσης οι αθλητές έχουν υποχρέωση να υποβάλλονται σε ελέγχους ντόπινγκ και να εφαρμόζουν τις υποδείξεις και τις αποφάσεις του Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

ΆΡΘΡΟ 4ο: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Κάθε αθλητής ή αθλήτρια, στο πλαίσιο της αγωνιστικής δραστηριότητας της ΕΛ.Ο.Κ., εμπίπτουν και δεσμεύονται από τον παρόντα Κανονισμό και οφείλουν:
α. Να είναι επαρκώς ενημερωμένοι και να συμμορφώνονται με όλες τις ισχύουσες πολιτικές και τους κανόνες αντιντόπινγκ.
β. Να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμοι για συλλογή δείγματος.
γ. Να έχουν την ατομική ευθύνη για τις ουσίες που εισάγουν στον οργανισμό τους.
δ. Σε περίπτωση υποβολής τους σε ιατρική θεραπεία, να ενημερώνουν τους ιατρούς κα το νοσηλευτικό προσωπικό ως προς την υποχρέωσή τους να μην προβαίνουν σε χρήση απαγορευμένων ουσιών και απαγορευμένων μεθόδων και να καθιστούν σαφές ότι οποιαδήποτε ιατρική θεραπεία, στην οποία υποβάλλονται, δεν παραβιάζει τους κανόνες αντιντόπινγκ.
ε. Να συνεργάζονται και να μην αποφεύγουν ελέγχους αντιντόπινγκ από τον Ε.Ο.ΚΑ.Ν. ή οποιοδήποτε άλλο φορέα που διενεργεί νομίμως ελέγχους αντιντόπινγκ.
Αυτοτελή υποχρέωση συμμόρφωσης με τους κανόνες αντιντόπινγκ του παρόντος Κανονισμού, έχουν οι προπονητές, οι γυμναστές, οι μάνατζερ, οι παράγοντες, το προσωπικό της ομάδας, το ιατρικό και το παραϊατρικό προσωπικό, οι γονείς και κάθε άλλο πρόσωπο που υποστηρίζει τον αθλητή για την προετοιμασία και τη συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες. Όλοι οι ανωτέρω οφείλουν να είναι ενημερωμένοι και να συμμορφώνονται με τον παρόντα Κανονισμό και τις ισχύουσες πολιτικές και κανόνες αντιντόπινγκ. Να μη χρησιμοποιούν και να μη κατέχουν οποιαδήποτε απαγορευμένη ουσία ή απαγορευμένη μέθοδο.

ΆΡΘΡΟ 5ο: ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

Απαγορευμένη ουσία ή μέθοδος είναι οποιαδήποτε ουσία ή κατηγορία ουσιών ή μέθοδος που περιγράφεται στον ισχύοντα Κατάλογο Απαγορευμένων ουσιών του WADA.

ΆΡΘΡΟ 6ο: ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΝΓΚ

Οι έλεγχοι αντιντόπινγκ, η διαδικασία του ελέγχου και η διαπίστωση παράβασης κανόνων αντιντόπινγκ πραγματοποιούνται από τον Ε.Ο.ΚΑ.Ν. Η ΕΛ.Ο.Κ. οφείλει να συνεργάζεται μαζί του, να διευκολύνει το έργο του και να τηρεί και να εφαρμόζει τις αποφάσεις του. Η υποχρέωση αυτή υφίσταται για όλα τα σωματεία – μέλη της ΕΛ.Ο.Κ., τους αθλητές, και το προσωπικό που τους υποστηρίζει, όπως αυτό αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού.

ΆΡΘΡΟ 7ο: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

1. Δείγμα λαμβανόμενο από τους αθλητές αποτελεί οποιοδήποτε βιολογικό υλικό που συλλέγεται για τους σκοπούς του ελέγχου ντόπινγκ.
2. Η ευθύνη για τη λήψη από αθλητή δείγματος (δειγματοληψία) για τον έλεγχο του ντόπινγκ, ανήκει αποκλειστικά στον Ε.Ο.ΚΑ.Ν. Η δειγματοληψία διενεργείται αποκλειστικά από τους δειγματολήπτες του τηρούμενου από το Ε.Ο.ΚΑ.Ν. Μητρώου Δειγματοληπτών.

ΆΡΘΡΟ 8ο: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

1. Σκοπός της ανάλυσης των λαμβανομένων από τους αθλητές δειγμάτων είναι ο εντοπισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων στα ούρα, στο αίμα ή σε άλλο υλικό του αθλητή, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ DNA ή γονιδιωμάτων ή για οποιοδήποτε άλλο νόμιμο σκοπό σχετικό με το αντιντόπινγκ.
2. Τα δείγματα αναλύονται αποκλειστικά σε διαπιστευμένα από τον WADA εργαστήρια ή σε εργαστήρια που έχουν εγκριθεί, με οποιοδήποτε τρόπο, από αυτόν. Η επιλογή των ανωτέρω εργαστηρίων γίνεται αποκλειστικά από τον Ε.Ο.ΚΑ.Ν, ο οποίος είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των αποτελεσμάτων.

ΆΡΘΡΟ 9ο: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ο Ε.Ο.ΚΑ.Ν. έχει την ευθύνη της διαχείρισης των αποτελεσμάτων για τα ληφθέντα δείγματα από τους αθλητές που ανήκουν στην δικαιοδοσία του.

ΆΡΘΡΟ 10ο: ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΓΩΝΩΝ

1. Έλεγχος ντόπινγκ σε αθλητές διενεργείται κατά τη διάρκεια αγώνων και εκτός αγώνων, βάσει του προγράμματος ελέγχων που καταρτίζει ο Ε.Ο.ΚΑ.Ν.
2. Ο έλεγχος ντόπινγκ εκτός αγώνων και ειδικότερα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των αθλητών, διενεργείται με ή χωρίς προειδοποίηση των αθλητών. Ο έλεγχος των αθλητών που τυχόν προετοιμάζονται σε προπονητικά κέντρα του εξωτερικού, μπορεί να ανατίθεται από τον Ε.Ο.ΚΑ.Ν. στον αντίστοιχο φορέα του Κράτους, όπου βρίσκεται η έδρα του προπονητικού κέντρου, ή σε άλλο φορέα, εφόσον οι φορείς αυτοί είναι αναγνωρισμένοι από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή ή από τον WADA.
3. Ο Ε.Ο.ΚΑ.Ν. και ο WADA δύνανται να ελέγχουν οποτεδήποτε και οπουδήποτε οποιονδήποτε αθλητή επί του οποίου έχουν δικαιοδοσία διενέργειας ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων αθλητών που εκτίουν περίοδο αποκλεισμού.

ΆΡΘΡΟ 11ο: ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΝΚ

1. Η παραβίαση κανόνα αντιντόπινγκ, όπως αυτή οριοθετείται στον παρόντα Κανονισμό, διώκεται και τιμωρείται με την διαδικασία που προβλέπει το π.δ. 87/2020 και ο Ν. 4791/2021. Η ΕΛ.Ο.Κ. δεσμεύεται από τις πειθαρχικές αποφάσεις για θέματα αντιντόπινγκ, που εκδόθηκαν κατά τις παραπάνω διατάξεις, ιδίως σε ότι αφορά την εκτελεστότητά τους, ως προς τιμωρούμενους αθλητές ή και σωματεία – μέλη της. Μετά την αμετάκλητη επιβολή της ποινής για παραβίαση κανόνα αντιντόπινγκ, δύναται να εφαρμοστεί συμπληρωματικά το άρθρο 14 του Πειθαρχικού Δικαίου της ΕΛ.Ο.Κ., με απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής της ΕΛ.Ο.Κ., κατόπιν παραπομπής της υπόθεσης από Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛ.Ο.Κ.

ΆΡΘΡΟ 12ο: ΠΕΡΙ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο παρών Κανονισμός, που εμπεριέχει 12 άρθρα, είναι εναρμονισμένος με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και θα ισχύσει μόλις εγκριθεί από την εποπτεύουσα αρχή, καταρτίστηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του ν. 2725 / 1999 (ΦΕΚ 121/17-6-1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τροποποιήθηκε και ψηφίστηκε από τη Γ.Σ. των Σωματείων-Μελών της ΕΛ.Ο.Κ. της 8/6/2022 ακολούθως υποβλήθηκε προς έγκριση στον αρμόδιο για θέματα αθλητισμού Υφυπουργό Αθλητισμού.

 

Για το Δ.Σ./ ΕΛ.Ο.Κ.
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΣΩΡΑΣ                            ΜΑΡΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Share With: