Κανονισμός Εθνικών Ομάδων Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ (ΕΛ.Ο.Κ.)

Η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΛ.Ο.Κ., εκδίδει τον παρακάτω ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ. Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού υπάγονται:

α) Οι αθλητές και αθλήτριες των Εθνικών
β) Οι προπονητές των Εθνικών οµάδων
γ)Οι υπηρεσίες επιστηµονικής υποστήριξης (ιατροί και λοιποί επιστηµονικοί συνεργάτες)
δ) Οι τεχνικές Υπηρεσίες
ε) Οι διοικητικές Υπηρεσίες της Ε.Λ.Ο.Κ. οι οποίες µε βάση τον ισχύοντα και εγκεκριµένο Κανονισµό προσωπικού της είναι εντεταλµένες για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των Εθνικών Οµάδων.

ΑΡΘΡΟ 1Ο : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Η ΕΛ.Ο.Κ έχει την αποκλειστική αρµοδιότητα και ευθύνη της συγκρότησης των Εθνικών οµάδων, κάθε κατηγορίας καθώς και της συµµετοχής των Εθνικών οµάδων σε όλες τις επίσηµες και ανεπίσηµες διεθνείς διοργανώσεις, όπως αυτές καθορίζονται, τόσο από τη Παγκόσμια Οµοσπονδία Κρίκετ (ICC) αλλά και από τις συµφωνίες µε άλλες Οµοσπονδίες και αθλητικούς Οργανισµούς της Ελλάδας και του εξωτερικού. Οπου στη συνέχεια του παρόντος γίνεται λόγος για « Εθνική οµάδα » εννοείται και κάθε προεθνική ή Εθνική οµάδα Παίδων, Εφήβων, Ανδρών, Κορασίδων, Νεανίδων, Γυναικών και Ελπίδων ή και όποια άλλη συσταθεί µε απόφαση του ∆.Σ., σύµφωνα µε τους κανονισµούς της ΕΛ.Ο.Κ.

Το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. έχει την ευθύνη της συγκρότησης των Εθνικών Ομάδων, εφαρμόζοντας τον Διεθνή Κανονισμό της Παγκόσμιας Ομοσπονδία Κρίκετ “Player Eligibility Regulations” ως προς τα κριτήρια επιλογής τους. Συγκεκριμένα στην Εθνική ομάδα δύναται να συμμετέχουν αθλητές εφόσον πληρoύν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προυποθέσεις:

α) Ο αθλητής έχει την Ελληνική Ιθαγένεια
β) O αθλητής είναι νόμιμος κάτοικος της χώρας (Resident player) τουλάχιστον τα τρία τελευταία χρόνια και διαθέτει νόμιμα έγγραφα που πιστοποιούν την παραμονή του (βεβαίωση εργοδότη, ασφαλιστικές εισφορές, μισθωτήρια συμβόλαια, άδεια παραμονής ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα επικυρώνουν την παραμονή τους στην χώρα.

Αθλητής-τρια που καλείται στις εθνικές οµάδες, αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού και του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας της ΕΛ.Ο.Κ, όπως εκάστοτε ισχύουν. Το αυτό ισχύει και για τα πρόσωπα που στελεχώνουν τους φορείς και τις υπηρεσίες που αναφέρονται στη διάταξη της προηγούµενης παραγράφου, η παρούσα δε διάταξη αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα (όρο) των επιµέρους ατοµικών συµβάσεων που συνδέουν τα παραπάνω πρόσωπα µε την ΕΛ.Ο.Κ

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ., μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων, αποφασίζει την λειτουργία κλιμακίων, στα οποία πραγματοποιείται η προετοιμασία των αθλητών που έχουν επιλεγεί από τους Ομοσπονδιακούς προπονητές να στελεχώσουν τα εθνικά μας συγκροτήματα.
Ο χρόνος λειτουργίας των κλιμακίων καθορίζεται με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου και η συμμετοχή των επιλεγέντων αθλητών είναι υποχρεωτική.

Τα κλιμάκια, που μπορούν να συσταθούν είναι για τις ομάδες
α. ΑΝΔΡΩΝ
β. ΕΛΠΙΔΩΝ (αθλητές κάτω των 20 χρόνων)
γ. ΕΦΗΒΩΝ
δ. ΠΑΙΔΩΝ
ε. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ
στ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ζ. ΝΕΑΝΙΔΩΝ
η. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
θ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ.

Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να αποφασίζει την σύσταση και άλλων κλιμακίων, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο. Η έδρα των κλιμακίων καθορίζεται με την παραπάνω απόφαση της ΕΛ.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ

Οι αθλητές κάθε σωματείου επιλέγονται από την ΕΛ.Ο.Κ. μετά από σχετική εισήγηση των υπεύθυνων Ομοσπονδιακών προπονητών ή εκλέκτορα που μπορεί να είναι οποιαδήποτε άτομα που κρίνονται ικανά.
Οι αθλητές και αθλήτριες από την επιλογή και συμμετοχή τους σε κλιμάκιο των εθνικών ομάδων, έχουν τη δυνατότητα, μετά από σχετική εισήγηση του αρμόδιου προπονητή – εκλέκτορα ή εφόρου, οικονομικής κάλυψης των οδοιπορικών τους και της βελτίωσης της διατροφής τους, από την ΕΛ.Ο.Κ.
Οι αθλητές που επελέγησαν, απολαμβάνουν, εφόσον χρόνο διαρκεί η ιδιότητά τους ως μέλους εθνικού συγκροτήματος, όλων των πλεονεκτημάτων, που παρέχονται από την Πολιτεία ή την Ομοσπονδία προς τους διεθνείς αθλητές.

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Η πρόσκληση και συμμετοχή των αθλητών-τριών στα εθνικά συγκροτήματα, αλλά και στα κλιμάκια προετοιμασίας του προηγούμενου άρθρου, αποτελεί, γι΄ αυτούς αλλά και τα σωματεία τους, αναμφισβήτητη τιμητική διάκριση, αναγνώριση και κορύφωση της αθλητικής τους ικανότητας και φιλοδοξίας. Το κύρος της διάκρισης αυτής που παρέχεται καθιστά αδιανόητη την, χωρίς εύλογη αιτία, άρνηση αποδοχής της.

Οι προσκλήσεις για συμμετοχή στα Εθνικά συγκροτήματα, τόσο για τα κλιμάκια, όσο και για την προετοιμασία και συμμετοχή τους στις διάφορες αγωνιστικές εκδηλώσεις, απευθύνονται, με έγγραφο της Ομοσπονδίας, στους αθλητές που έχουν επιλεγεί μέσω των σωματείων τους, και έχουν και τη σχετική ευθύνη της έγγραφης ειδοποίησής τους με υπογραφή παραλαβής των αθλητών.

Ο αθλητής που προσκαλείται, με την ευθύνη του σωματείου του και χωρίς άλλη ειδοποίηση, υποχρεούται να τηρήσει όλα όσα ορίζονται στην πρόσκληση.

Σε περίπτωση κωλύματος, λόγω ανωτέρας βίας, συμμετοχής αθλητή σε εκδήλωση (προπόνηση η αγώνα) εθνικού συγκροτήματος που έχει προσκληθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, εκτός των περιπτώσεων ασθενείας και τραυματισμού, για τις οποίες γίνεται αναφορά, παρακάτω, αυτός υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Ομοσπονδία τους λόγους που δημιούργησαν το κώλυμα συμμετοχής στην εκδήλωση. Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας είναι αρμόδιο να κρίνει την βασιμότητα των επικαλούμενων λόγων και να αποφασίσει για την απαλλαγή του αθλητή από την υποχρέωση συμμετοχής του στην εκδήλωση.

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Επειδή η επιβολή ποινής σε αθλητή είναι πράξη που χαρακτηρίζεται σαν ακραία, επιβάλλεται η πρότερη εξάντληση μέτρων σωστής διαπαιδαγώγησης και διαμόρφωσης του χαρακτήρα των αθλητών, που επιλέγονται στα εθνικά συγκροτήματα, η προβολή αθλητικών προτύπων, η κατανόηση και αναγνώριση του κύρους και της σημασίας της ιδιότητας του διεθνή αθλητή, έτσι ώστε η εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, που πηγάζουν από αυτή, να είναι ενσυνείδητη και εκούσια.

Σε αθλητή που δεν συμμορφώνεται με τα όσα ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο και δεν έχει απαλλαγεί από την υποχρέωση συμμετοχής του στα εθνικά συγκροτήματα, με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, επιβάλλεται, αυτοδίκαια και αυτεπάγγελτα, η ποινή αποκλεισμού πέντε ( 5 ) αγωνιστικών ημερών από τους αγώνες πρωταθλήματος και Κυπέλλου της ομάδας του. Η αυτή ποινή επιβάλλεται και σε αθλητή που, αν και έχει ενσωματωθεί σε αποστολή Εθνικής Ομάδας, δεν συμμετέχει σε εκδήλωσή της, χωρίς να έχει απαλλαγεί από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας από την υποχρέωσή του αυτή. Εάν, για την λήξη του πρωταθλήματος, στο οποίο συμμετέχει το σωματείο του Αθλητή, υπολείπονται λιγότερες αγωνιστικές ημέρες από αυτές που του έχουν επιβληθεί, τότε, όσες υπολείπονται, εκτίονται στους αγώνες Πρωταθλήματος ή Κυπέλλου της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Σε περίπτωση υποτροπής του αθλητή, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, επιβάλλεται, αυτοδίκαια και αυτεπάγγελτα, ποινή αποκλεισμού του δέκα ( 10 ) αγωνιστικών ημερών.

Οι αθλητές που προσκαλούνται στα Εθνικά Συγκροτήματα, υποχρεούνται να συμμετέχουν στα προγράμματα που καταρτίζονται από τους υπεύθυνους και που καθορίζουν τόσο την αγωνιστική όσο και την έξω αγωνιστική τους συμπεριφορά και που αφορούν τη συμμετοχή τους στις προπονήσεις, συγκεντρώσεις, συνεστιάσεις και παραμονή στους χώρους διαμονής των Εθνικών Συγκροτημάτων. Αθλητές που δεν τηρούν τα όσα ορίζονται στην παράγραφο αυτή, υπόκεινται σε πειθαρχικό έλεγχο και στις ποινές που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Σε περιπτώσεις υποτροπής, επιβάλλεται η ποινή της παρ.2 του άρθρου αυτού και σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής, η ποινή της παρ.3 του άρθρου αυτού, μη αποκλειόμενης και της επιβολής της ποινής της πρόσκαιρης αποβολής από τα Εθνικά Συγκροτήματα.

Οι αθλητές που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις των Εθνικών Συγκροτημάτων, πέρα από όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, οφείλουν:
α . Να συνεργάζονται, να σέβονται και να ακολουθούν τις οδηγίες των υπεύθυνων εφόρων και προπονητών.
β . Να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των ιατρών και φυσιοθεραπευτών και λοιπών επιστημονικών συμβούλων της Ομοσπονδίας, σε ό,τι αφορά την διατήρηση και βελτίωση της σωματικής τους κατάστασης.
γ . Να προπονούνται, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και σύμφωνα με τις οδηγίες των προπονητών τους.
δ . Να ενθαρρύνουν τους συναθλητές τους και να αποφεύγουν τις μεμψιμοιρίες, τις αντεγκλήσεις και τα παράπονα, κατά την διάρκεια ή μετά το τέλος των αγώνων που συμμετέχουν.
ε . Να επιδεικνύουν, κατά την διάρκεια των αγώνων των εθνικών συγκροτημάτων, αγωνιστική διάθεση, πάντα μέσα στα πλαίσια του αθλητικού πνεύματος, χωρίς να εκθέτουν, με αντιαθλητικές ενέργειες, που επισύρουν μάλιστα, την επιβολή ποινών και αναφορών, το κύρος και την υπόληψη του εθνικού συγκροτήματος, αλλά και της χώρας μας.

6 . Σε περιπτώσεις που οι αθλητές επικαλούνται ασθένεια ή τραυματισμό τους, υποχρεούνται να ενημερώνουν, πάραυτα, τους αρμόδιους εφόρους και προπονητές, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ιατρική τους εξέταση και παρακολούθηση από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή της Ομοσπονδίας. Η τελευταία χορηγεί βεβαίωση για την κατάσταση της υγείας του αθλητή, στην οποία αναφέρεται και ο χρόνος, κατά τον οποίο αυτός πρέπει να απέχει από προπονήσεις και αγώνες. Κατά την διάρκεια του αναφερομένου στην ιατρική βεβαίωση χρόνου αποχής από αθλητικές δραστηριότητες, ο αθλητής δεν δικαιούται, αυτόματα, να μετέχει όλων των αγωνιστικών εκδηλώσεων του Σωματείου του στην Ελλάδα και το εξωτερικό .

7 . Αθλητής ο οποίος αποκλείσθηκε από την Εθνική Ομάδα, λόγω τραυματισμού η ασθενείας του, δεν έχει δικαίωμα να μετάσχει σε αγώνα του σωματείου στο οποίο ανήκει, πριν από την παρέλευση οκτώ (8) ημερών από τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας, στον οποίο δεν μετείχε, για την πιο πάνω αιτία. Η ημέρα του αγώνα της Εθνικής δεν υπολογίζεται για τον προσδιορισμό του χρονικού αυτού διαστήματος. Από τη ρύθμιση της παραγράφου αυτής, εξαιρούνται οι αθλητές, που δεν αγωνίστηκαν με το σωματείο τους, λόγω τραυματισμού ή ασθενείας τους, σε αγώνα πρωταθλήματος ή Κυπέλλου, αμέσως προηγούμενου του αγώνα της Εθνικής Ομάδας. Συμμετοχή του αθλητή, αντίθετα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 2, 3 και 4 εδ. β και γ αυτού, έχει σαν αποτέλεσμα την επιβολή ποινής μηδενισμού του σωματείου σε όσους αγώνες έλαβε μέρος, αυτεπάγγελτα από την διοργανώτρια.

8 . Αθλητής που επικαλείται τραυματισμό ή ασθένεια, κατά την διάρκεια εκδηλώσεων των Εθνικών Συγκροτημάτων, παραμένει στην αποστολή και ακολουθεί τις ιατρικές οδηγίες των ιατρών των Εθνικών Ομάδων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του με τα όσα ορίζει η παράγραφος αυτή, ισχύουν οι ρυθμίσεις των παρ.2 και 3 του άρθ. αυτού.

9 . Για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων αθλητών, κατά την περίοδο των αγωνιστικών υποχρεώσεων των Εθνικών Ομάδων, στις οποίες έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν, είναι απαραίτητη η προηγούμενη γνωμάτευση και έγκριση Υγειονομικής Επιτροπής της ΕΛ.Ο.Κ.

10 . Το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ., σε περιπτώσεις παραπτωμάτων αθλητών Εθνικών Ομάδων, που αφορούν την εν γένει συμπεριφορά τους περί την τήρηση των παραπάνω και που κρίνει ότι δεν έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, έχει την διακριτική ευχέρεια να επιβάλει σ΄ αυτούς ποινή στέρησης της, κατά προπόνηση καθιερωμένης, εκάστοτε, αποζημίωσης 10 – 30 προπονήσεων.

11 . Σε περιπτώσεις που επιβάλλονται περισσότερες από μία ποινές, αυτές εκτίονται αθροιστικά.

12 . Σε όσες περιπτώσεις διαπράττονται πειθαρχικά παραπτώματα, που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν με ακρίβεια στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου των Κανονισμών, το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας έχει δικαίωμα να αντιμετωπίσει τα πειθαρχικά αυτά παραπτώματα με αναλογική εφαρμογή όλων των διατάξεων του παρόντος. Στις περιπτώσεις δε που κρίνει ότι τα παραπτώματα των αθλητών είναι ελαφράς μορφής, έχει το δικαίωμα και την ευχέρεια να επιβάλει τις πειθαρχικές ποινές της σύστασης ή επίπληξης.

13 . Ο δεσμός που υφίσταται μεταξύ σωματείων και των αθλητών τους και οι σχέσεις που απορρέουν από αυτόν, έχουν σαν αποτέλεσμα το σωματείο να καθίσταται συνυπεύθυνο με τον αθλητή του, που έχει προσκληθεί σε εθνικό συγκρότημα, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Συνυπευθυνότητα, επίσης, έχει και ο σωματειακός προπονητής του διεθνούς αθλητή. Η ευθύνη αυτή πηγάζει από την αναμφισβήτητη και αυτονόητη ηθική υποχρέωσή τους να συμβάλουν στην ευπρόσωπη αγωνιστική παρουσία των εθνικών μας συγκροτημάτων, που απαιτούν την συνδρομή τους και την μη δημιουργία προβλημάτων στη συμμετοχή των αθλητών τους στις εκδηλώσεις των Εθνικών μας Συγκροτημάτων, στα οποία έχουν προσκληθεί.

14 . Σωματείο που, σε αντίθεση με την αναφερόμενη στην προηγούμενη παράγραφο υποχρέωσή του, αρνείται, για οποιοδήποτε λόγο, να επιτρέψει τη συμμετοχή αθλητή του σε υποχρεώσεις εθνικού συγκροτήματος, στις οποίες, επίσημα, έχει προσκληθεί από την Ομοσπονδία, ή παραβιάζει την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού, υπόκειται στην ποινή της αφαίρεσης δύο (2) βαθμών από το βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος στο οποίο συμμετέχει.

15 . Αθλητές που μετέχουν ή καλούνται σε Εθνική Ομάδα, καθώς και σωματεία και προπονητές, στο πλαίσιο της προετοιμασίας ή της αγωνιστικής δραστηριότητας Εθνικής Ομάδας, οι οποίοι διαπράττουν παραπτώματα προβλεπόμενα από τον παρόντα Κανονισμό, υπόκεινται στις ποινές που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό. Οι ποινές αυτές επιβάλλονται από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων και απολογίας των εγκαλουμένων, κατ’ απόκλιση των προβλεπομένων του άρθρου 2 παράγραφος 1 του Πειθαρχικού Κανονισμού. Όπου, όμως, οι διατάξεις του παρόντος προβλέπουν αυτοδίκαιη και αυτεπάγγελτη επιβολή ποινής, η απόφαση της ΕΛ.Ο.Κ. είναι τυπική και υποχρεωτική.

16 . Πέραν των ανωτέρω ποινών, το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας είναι ευνόητο ότι έχει το δικαίωμα και την διακριτική ευχέρεια να επιβάλει σε αθλητές, που υπέπεσαν σε παραπτώματα, τις ποινές που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των κειμένων νόμων, όταν κρίνει ότι παρίσταται, προς τούτο, ανάγκη.

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Α . ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. που έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Εθνικών Ομάδων, συστήνει, για την επίτευξη των στόχων και τον συντονισμό των ενεργειών της σημαντικής αυτής αρμοδιότητας, την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (Ε.Ε.Ο).

1 . Σύσταση και λειτουργία Επιτροπής.

α . Με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας καθορίζεται η σύνθεση της Επιτροπής, που αποτελείται από δύο ή και περισσότερα μέλη του και από εξωδιοικητικά πρόσωπα, που έχουν καταξιωθεί για την προσφορά τους στο άθλημα.

β . Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ένας εκ των μελών του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
γ . Γραμματέας της Επιτροπής εκλέγεται από τα μέλη της και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεών της, τα οποία επικυρώνονται από το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ.

δ . Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής παρίστανται και οι Ομοσπονδιακοί προπονητές, χωρίς, όμως δικαίωμα ψήφου.

2 . Αρμοδιότητες της Επιτροπής.

α . Συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση από το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ., τον προϋπολογισμό δαπανών προετοιμασίας και αγωνιστικών εκδηλώσεων των εθνικών συγκροτημάτων.

β . Καταρτίζει, σε συνεργασία με τους Ομοσπονδιακούς Προπονητές, τα αγωνιστικά προγράμματα των Εθνικών Ομάδων.

γ . Παρακολουθεί και μελετά την απόδοση και τα προβλήματα των ομάδων και των αθλητών και εισηγείται μέτρα για την επίλυσή τους.

δ . Μελετά και εισηγείται προτάσεις, για την οργάνωση των ομάδων και τη βελτίωση της λειτουργίας τους.

ε . Είναι το υπεύθυνο όργανο για την ευπρεπή εμφάνιση και αγωνιστική παρουσία των εθνικών συγκροτημάτων και για το λόγο αυτό υποβάλλει προτάσεις στο Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ.

στ . Εισηγείται στο Δ.Σ. την επιλογή των εφόρων των ομάδων, τους οποίους παρακολουθεί και ελέγχει, για τον τρόπο εκπλήρωσης των αρμοδιοτήτων τους.

Β . ΕΦΟΡΟΙ ΟΜΑΔΩΝ

1 . Οι έφοροι που, επιλέγονται από την Επιτροπή Εθνικών Ομάδων, είναι μέλη της και ορίζονται σαν υπεύθυνοι ομάδας ή κλιμακίου, μεριμνούν για τη σωστή και αποδοτική λειτουργία τους, την εφαρμογή του Κανονισμού αυτού καθώς και των αποφάσεων της Επιτροπής, ως προς το τμήμα της υπευθυνότητάς τους.

2 . Οφείλουν ειδικότερα οι έφοροι:

α. Να παρακολουθούν και μεριμνούν για την απρόσκοπτη – εφαρμογή του προγράμματος, που έχει καταρτισθεί και αφορά την προετοιμασία και αγωνιστική παρουσία των ομάδων της ευθύνης τους.

β . Να επιλύουν θέματα διοικητικής φύσης.

γ. Να παρακολουθούν το έργο και την απόδοση των προπονητών, των οποίων αποτελούν σύνδεσμο με την Επιτροπή και να συνδράμουν στην επιτυχία του.

δ . Να εισηγούνται προτάσεις, που αφορούν την οργάνωση και βελτίωση της λειτουργίας των ομάδων τους καθώς και της παρουσίας και του ρόλου τους στα θέματα αρμοδιότητάς τους.

ε . Να τηρούν σε συνεργασία με τους προπονητές της ομάδας τους, μητρώο των αθλητών της.

στ . Να εισηγούνται στην Επιτροπή, τον προϋπολογισμό των δαπανών που αφορούν την αγωνιστική προετοιμασία και παρουσία της ομάδας τους.

ζ . Να παρακολουθούν την απόδοση και την συμπεριφορά των υπεύθυνων της φυσικής προετοιμασίας του γιατρού, του φυσιοθεραπευτή και των λοιπών τεχνικών συμβούλων.

η . Οι έφοροι είναι υπεύθυνοι για την προμήθεια, φύλαξη και συντήρηση του αθλητικού υλικού, που τους ανατίθεται για τις ομάδες τους, σε συνεργασία με τους αρμόδιους υπαλλήλους της Ομοσπονδίας.

θ . Να παρακολουθούν, κατευθύνουν και ελέγχουν τους φροντιστές, έτσι ώστε να εκπληρώνουν, στο ακέραιο τις υποχρεώσεις τους.

Γ . ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ.

1 . Οι Προπονητές των Εθνικών Ομάδων διακρίνονται σε:
α . Εθνικό Προπονητή
β . Αναπληρωτή Εθνικό Προπονητή
γ . Ομοσπονδιακούς Προπονητές
δ . Βοηθούς Ομοσπονδιακούς Προπονητές
ε . Περιφερειακούς Ομοσπονδιακούς Προπονητές
Οι Ομοσπονδιακοί Προπονητές καθώς και οι Βοηθοί και Περιφερειακοί Ομοσπονδιακοί Προπονητές είναι υπεύθυνοι τόσο για την λειτουργία των κλιμακίων των Εθνικών Ομάδων όσο και για τη λειτουργία και συντονισμό του Αναπτυξιακού Προγράμματος της Ομοσπονδίας.
στ . Περιφερειακοί Προπονητές, που προσλαμβάνονται ειδικά για την λειτουργία του Αναπτυξιακού Προγράμματος της Ομοσπονδίας από τις οικείες Ενώσεις, μετά από έγκριση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

2 . Οι Εθνικοί Προπονητές προΐστανται των λοιπών Προπονητών και τεχνικών συμβούλων, έχουν δε την γενική ευθύνη και εποπτεία όλων των Εθνικών Ομάδων, οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις οδηγίες τους, υπό την άμεση ή μέσω των λοιπών Προπονητών, επιστασία τους.

3 . Οι Προπονητές είναι έμμισθοι και προσλαμβάνονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή έργου, με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής, από αναγνωρισμένης αξίας και πιστοποιημένους Έλληνες η Αλλοδαπούς προπονητές.

4 . Οι Προπονητές όλων των Κατηγοριών, εκτός αυτών της παρ. 1 στ, δεν έχουν δικαίωμα να έχουν παράλληλη απασχόληση σε σωματεία.

5 . Κύριο έργο των Εθνικών Προπονητών είναι:

α . ο προγραμματισμός των εθνικών ομάδων
β . η σωστή αγωνιστική κατεύθυνση, ως προς την μέθοδο και την τακτική, που πρέπει να ακολουθηθεί
γ . η μέριμνα, ώστε όλα τα εθνικά συγκροτήματα να ακολουθούν ενιαία αγωνιστική τακτική, που θα είναι προσαρμοσμένη στις εξελισσόμενες επιστημονικές μεθόδους.
δ . η προετοιμασία μιας η περισσοτέρων εθνικών ομάδων και η τεχνική καθοδήγησή τους σε αγωνιστικές εκδηλώσεις.
ε . η κατάρτιση και επίβλεψη του αναπτυξιακού προγράμματος της ΕΛ.Ο.Κ.

6 . Οι Ομοσπονδιακοί Προπονητές έχουν κύριο έργο την προετοιμασία των Εθνικών Συγκροτημάτων, σε άμεση συνεργασία με τον Εθνικό Προπονητή, για τεχνικά, κύρια, θέματα. Επίσης είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση του Αναπτυξιακού Προγράμματος.

7 . Οι βοηθοί και περιφερειακοί Ομοσπονδιακοί Προπονητές έχουν έργο την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται από το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. ή τον Εθνικό Προπονητή, είτε σε επίπεδο Εθνικών Ομάδων είτε σε επίπεδο Αναπτυξιακού Προγράμματος.

8 . Το ύψος της αποζημίωσης που καταβάλλεται στους Προπονητές καθορίζεται, κατά περίπτωση, από το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων, τηρουμένων, όμως, πάντα, των διατάξεων των Νόμων, που ρυθμίζουν παρόμοια θέματα.

9 . Πέρα, όμως, των βασικών υποχρεώσεων, όπως καθορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, είναι δυνατόν το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. να συμφωνήσει με τον Προπονητή που προσλαμβάνεται, να αναλάβει αυτός και άλλα καθήκοντα, συναφή, βέβαια, προς την ιδιότητά του, με σκοπό την άνοδο και ανάπτυξη του αθλήματος και την επίτευξη των στόχων που επιδιώκει η Ομοσπονδία. Τα καθήκοντα, όμως, αυτά θα πρέπει να προβλέπονται ρητά από την σχετική συμφωνία ΕΛ.Ο.Κ. και Προπονητή.

10 . Για τους αυτούς σκοπούς που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, όλοι οι Προπονητές που προσλαμβάνονται, υποχρεούνται, χωρίς άλλη πρόσθετη αποζημίωση, μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ., να παρέχουν τεχνικής φύσης, οδηγίες και προγράμματα προπονήσεων, σε οποιοδήποτε σωματείο – μέλος της Ομοσπονδίας ζητήσει, μέσω αυτής, και να επιβλέπουν την εφαρμογή τους από τα ενδιαφερόμενα σωματεία.

11 . Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, οι Προπονητές των Εθνικών Ομάδων υποχρεούνται να υποβάλουν στην ΕΛ.Ο.Κ. έκθεση, ως προς την υλοποίηση των οδηγιών τους και την απόδοση του προπονητή του σωματείου, που ανέλαβε να τις εφαρμόσει. Αντίγραφο της έκθεσης αυτής τίθεται στο Φάκελο του σωματείου.

12 . Σε περίπτωση διαφωνίας εφόρου και προπονητή, για θέματα τεχνικής ή διοικητικής φύσης, την αρμοδιότητα επίλυσής τους έχει η Επιτροπή Εθνικών Ομάδων και σε αδυναμία της, το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ.

13 . Οι Προπονητές που έχουν προσληφθεί από την ΕΛ.Ο.Κ. με οποιαδήποτε ιδιότητα, απαγορεύεται να έχουν την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου (Μάνατζερ) αθλητών ή προπονητών ή να συνάπτουν σχέσεις συνεργασίας με άλλους Μάνατζερ.

14 . Παράβαση της παραπάνω απαγορευτικής διάταξης έχει σαν συνέπεια την άμεση καταγγελία της σύμβασης συνεργασίας του προπονητή, με υπαιτιότητα του τελευταίου.

Δ . ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

1 . Οι υπεύθυνοι του έργου αυτού είναι άτομα με ειδική, για το σκοπό αυτό, κατάρτιση, που παρακολουθούν την φυσική κατάσταση των αθλητών και καταρτίζουν προγράμματα, ώστε με τη βελτίωσή της να αξιοποιηθούν οι δυνατότητές τους στον ανώτατο βαθμό.

2 . Τα άτομα αυτά πρέπει, οπωσδήποτε, να είναι καθηγητές Φυσικής Αγωγής, με ειδικές γνώσεις του αθλήματος, του ελέγχου της φυσικής κατάστασης, ψυχολογίας και άλλων σχετικών γνώσεων.

3 . Ο αριθμός των υπευθύνων Φυσικής προετοιμασίας, η διαδικασία επιλογής και αμοιβής τους καθώς και κάθε άλλο θέμα, που αναφέρεται στα ειδικά τους καθήκοντα, καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής.

4 . Υπεύθυνοι φυσικής προετοιμασίας με εισήγηση της Επιτροπής εθνικών ομάδων , μπορεί το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. να ορίσει τον εκάστοτε προπονητή .

5 . Οι υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής είναι υπόλογοι έναντι της Επιτροπής και για την ολοκλήρωση του έργου τους, είναι υποχρεωμένοι να συνεργάζονται με τους προπονητές και τους εφόρους της κάθε ομάδας.
6 . Σε περίπτωση διαφωνίας τους με τους προπονητές, αρμόδιος να αποφασίσει, σχετικά, είναι ο έφορος της ομάδας και, σε αδυναμία του, η Επιτροπή.

Ε . ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1. Η Ομοσπονδία μπορεί να προσλαμβάνει τεχνικούς συμβούλους με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

2. Ειδικότερα έργο του τεχνικού συμβούλου είναι κυρίως :
α . Να εισηγείται το σχεδιασμό και τα προγράμματα ανάπτυξης του Κρίκετ στο κέντρο και στην περιφέρεια και να συντονίζει την αναπτυξιακή στρατηγική με τους αγωνιστικούς στόχους της Ομοσπονδίας.
β . Να εισηγείται τους βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της Ομοσπονδίας που αφορούν την ανάπτυξη του αθλήματος και τις αγωνιστικές διακρίσεις των Ε.Ο.
γ . Να μεριμνά, σε συνεργασία με τους προπονητές της Ομοσπονδίας, ώστε οι Ε.Ο. να ακολουθούν ενιαίο προπονητικό προγραμματισμό, που θα είναι προσαρμοσμένος στις εξελισσόμενες επιστημονικές μεθόδους, τον οποίο καταρτίζει σε συνεργασία με τους προπονητές της Ομοσπονδίας.
δ . Να συνεργάζεται με την Ομάδα Επιστημόνων Υποστήριξης των αθλητών Ε.Ο. και να συντονίζει την επιστημονική υποστήριξη των Ε.Ο.
ε . Να συνεργάζεται με τους προπονητές των Ε.Ο. για το γενικό σχεδιασμό προπονήσεων και των αγώνων προετοιμασίας.
στ . Να αξιολογεί τα αγωνιστικά αποτελέσματα, υποβάλλοντας σχετική έκθεση στην Τ.Ε. και τους συνεργάτες της.
ζ . Να εισηγείται στη Τ.Ε. το πρόγραμμα ταλέντων του Κρίκετ, καθώς επίσης να καταρτίζει και να συντονίζει προγράμματα για τη διάδοση του αθλήματος στα σχολεία.
η . Να εισηγείται τον αγωνιστικό προγραμματισμό σε εθνική κλίμακα, συνδέοντας την αγωνιστική δραστηριότητα του κέντρου με την περιφέρεια.
θ . Να παρακολουθεί την εξέλιξη και τις αλλαγές στο διεθνή χώρο, να ενημερώνεται για τις διεθνείς αγωνιστικές διοργανώσεις και να ενημερώνει σχετικά τους προπονητές των σωματείων.
ι . Να εισηγείται θέματα σχετικά με την επιμόρφωση του προπονητικού δυναμικού της χώρας και είναι υπεύθυνος, σε συνεργασία με τα οριζόμενα από την Ομοσπονδία πρόσωπα, για την οργάνωση και λειτουργία συνδιασκέψεων και επιμορφωτικών σεμιναρίων των προπονητών, για την οργάνωση σχολών διαιτησίας, διεθνών συνεδρίων κ.λ.π.
ια . Να τηρεί στατιστικά στοιχεία για τους αθλητές των Ε.Ο.
Ιβ . Να υποβάλλει τουλάχιστον μια φορά το τετράμηνο έκθεση στο Δ.Σ. για την πορεία του έργου που έχει αναλάβει.

ΣΤ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Τα άτομα αυτά έχουν ειδικές επιστημονικές γνώσεις (π.χ. ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι κ.λ.π.) και προσλαμβάνονται, κατά κανόνα, με σύμβαση ορισμένου έργου και χρόνου, προκειμένου να υποβοηθήσουν το έργο των προπονητών των Εθνικών Ομάδων.

Ζ . ΓΙΑΤΡΟΙ – ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

Τα άτομα αυτά προσφέρουν τις επιστημονικές τους υπηρεσίες ως προς την ιατρική παρακολούθηση και θεραπεία καθώς και την φυσιοθεραπεία των αθλητών των εθνικών συγκροτημάτων, τακτικά ή κατά περίπτωση, με την μέριμνα των προπονητών και των εφόρων των ομάδων. Ο αριθμός τους, η επιλογή, ο τρόπος απασχόλησης και η αμοιβή τους καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. μετά από εισήγηση της Επιτροπής.

Η . ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ

Οι φροντιστές έχουν σαν κύριο έργο την διαφύλαξη, διακίνηση και ετοιμότητα του κάθε είδους υλικού και οργάνων των Ομάδων, την προετοιμασία του χώρου προπονήσεών τους καθώς και την επιτέλεση κάθε άλλης συναφούς εργασίας, που θα τους ανατεθεί από τους αρμόδιους εφόρους, στον έλεγχο και εποπτεία των οποίων βρίσκεται. Γενικότερα δε την διεκπεραίωση όλων των εργασιών που αφορούν υποχρεώσεις της ΕΛ.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Κανονισμός αυτός των Εθνικών Ομάδων καταρτίστηκε με σκοπό την άνοδο της στάθμης του αθλήματος σε εθνικό επίπεδο και στον διεθνή χώρο. Άμεση συνέπεια της σημασίας του αποτελεί το γεγονός ότι δεν επιτρέπεται σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο (σωματεία, αθλητές, προπονητές, διοικητικοί παράγοντες) να τον αγνοήσει και να ενεργήσει αντίθετα με τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του, προκειμένου να συνεχίσει την κάθε είδους δραστηριότητά του στο άθλημα του Κρίκετ.

Απαγορεύεται αυστηρά σε όσους ασχολούνται με την προετοιμασία των εθνικών συγκροτημάτων, να προβαίνουν δημόσια σε σχόλια, επικρίσεις ή και επιδοκιμασίες όσον αφορά την πορεία του έργου της προετοιμασίας αυτής. Αρμόδιο για να αποφασίσει επιβολή κυρώσεων είναι το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ.

Οι συμβάσεις όλων όσων προσλαμβάνονται, για να απασχοληθούν με τα εθνικά συγκροτήματα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις προηγούμενες σχετικές διατάξεις του Κανονισμού αυτού, υπογράφονται, πάντα, από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. Τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους δεν πρέπει να είναι αντίθετες με τον Κανονισμό και θα καθορίζονται, με κάθε λεπτομέρεια, από το περιεχόμενο της σύμβασής τους.

Όλοι όσοι ασχολούνται στις Επιτροπές και στις εφορείες των Εθνικών συγκροτημάτων δεν δικαιούται καμιάς αποζημίωσης, εκτός από εκείνης της πραγματικής δαπάνης, για τις εκτός έδρας μετακινήσεις τους. Για την καταβολή των δαπανών αυτών απαιτείται έγκριση του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ

Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. εκδίδει αναγνωριστικά δελτία ταυτότητας των μελών της Διοίκησης και των Επιτροπών της, των διαιτητών, κριτών και άλλων ιθυνόντων των αγώνων καθώς και εκείνων που έχουν διατελέσει ή είναι διεθνείς αθλητές.

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΛHΨH ΔIEPΓETIKΩN OYΣIΩN – NTOΠINΓK KONTPOΛ

Η λήψη διεγερτικών ουσιών απαγορεύεται. Οι απαγορευμένες ουσίες και μέθοδοι καθορίζονται από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και τους ισχύοντες Νόμους. Ειδικότερα ο Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3057/2002, ρυθμίζει αναλυτικά την έννοια του Ντόπινγκ, τα απαγορευμένα μέσα, τις ειδικές διαδικασίες ελέγχου, τον έλεγχο Ντόπινγκ εκτός αγώνων και καθιδρύει το Εθνικό Συμβούλιο του Ντόπινγκ, την σύνθεση και τις αρμοδιότητές του, τις πειθαρχικές παραβάσεις Ντόπινγκ, τις πειθαρχικές κυρώσεις κ.λ.π. Καθιερώνει ποινικές διατάξεις, καθορίζει τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα, τις ιατρικές μονάδες καταπολέμησης της χρήσης Ντόπινγκ, μεριμνά για τις ενδεικνυόμενες ιατρικές εξετάσεις των αθλητών, τα αρμόδια γι΄ αυτές όργανα και καθιερώνει σειρά ελέγχων που αποσκοπούν στην πρόληψη και την απαγόρευση της διακίνησης απαγορευμένων ουσιών. (Ν. 2725/1999 Κεφ. Δ΄ Καταπολέμηση Ντόπινγκ).

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΩΝ

1 . Οι αθλητές των Ε.Ο. καλύπτονται σε τεχνικό και αγωνιστικό υλικό από την Ομοσπονδία.

2. . Όλοι οι αθλητές των Ε.Ο. έχουν πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για οτιδήποτε ήθελε συμβεί σ’ αυτούς, στη διάρκεια που είναι μέλη τους και κατά τη διάρκεια της προσφοράς των υπηρεσιών τους .

3 . Χωρίς να υφίσταται σχετική υποχρέωση, το Δ.Σ., στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της Ομοσπονδίας, μπορεί να αποφασίζει τη χορήγηση οδοιπορικών στους αθλητές της Ε.Ο., σε μηνιαία ή ετήσια βάση, ανάλογα με την αξία τους, τις παρουσίες και τις πραγματικές τους ανάγκες. Επίσης το Δ.Σ. μπορεί να ασφαλίζει τους ως άνω αθλητές.

4 . Τα ποσά των οδοιπορικών αυτών δεν είναι αμοιβή, υπόκεινται όμως στις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, εφόσον υπερβαίνουν το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία όριο.

5 . Το Δ.Σ. είναι δυνατό να θεσπίζει οικονομικά κίνητρα σε αθλητές των Ε.Ο., σε περίπτωση επίτευξης αγωνιστικών στόχων, έτσι όπως προσδιορίζονται στην αρχή κάθε αγωνιστικής περιόδου. Τα καταβαλλόμενα στην περίπτωση αυτή ποσά υπόκεινται στις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η Ομοσπονδία, στο πλαίσιο της ανάπτυξης του αθλήματος, μπορεί, με απόφαση του Δ.Σ. αυτής, να συνιστά κλιμάκια ανάπτυξης στην περιφέρεια, προσλαμβάνοντας προπονητές κλιμακίων και χρηματοδοτώντας τη λειτουργία των κλιμακίων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο παρών Κανονισμός μπορεί να συμπληρώνεται με εξειδικευμένο σχεδιασμό, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., στον οποίο, ανάλογα με τους στόχους της Ομοσπονδίας, θα προσδιορίζεται αναλυτικότερα η επί μέρους δομή και οργάνωση του κρίκετ σε επίπεδο Ε.Ο. και ανάπτυξης.

Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται «αθλητής» νοείται και «αθλήτρια».

Σε περίπτωση που, από την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, διαπιστωθούν ασάφειες, αντιφάσεις ή κενά, αρμόδιο για να αποφασίσει τελικά είναι το Δ.Σ.

Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόμων και λοιπών Κανονιστικών Πράξεων σχετικά με το αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού.

ΑΡΘΡΟ 13Ο : ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο παρόν αποτελεί το Κανονισμό Εθνικών Ομάδων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ, συγκείμενος από δώδεκα ( 12 ) συνολικά άρθρα, καταρτίστηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 2725 / 99 ( ΦΕΚ 121 / 17 – 6 – 1999 ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ψηφίστηκε από την Γ.Σ. των Σωματείων – Μελών της ΕΛ.Ο.Κ. ………………….. , ακολούθως υποβλήθηκε προς έγκριση στον αρμόδιο για θέματα Υφυπουργό Αθλητισμού.

 

Για το Δ.Σ. / ΕΛ.Ο.Κ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΣΩΡΑΣ                         ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Share With: