Κανονισμός Εγγραφών – Μετεγγραφών Ελλήνων Ερασιτεχνών Αθλητών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΓΕΝΙΚΑ

Με τον παρόντα Κανονισμό, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή, μετεγγραφή ή αποδέσμευση ερασιτεχνών αθλητών, σε αθλητικά ερασιτεχνικά σωματεία, που διαθέτουν τμήματα Κρίκετ, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι ακυρότητες και οι τυχόν κυρώσεις στα πλαίσια που καθορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του Ν.2725/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

Για την αρχική εγγραφή Έλληνα αθλητή στη δύναμη οποιουδήποτε ερασιτεχνικού Σωματείου, εγγεγραμμένου στα μητρώα της ΕΛ.Ο.Κ. χρειάζεται ο εγγραφόμενος να μην έχει δελτίο αθλητικής ιδιότητας σε άλλο αθλητικό σωματείο που διατηρεί τμήμα Κρίκετ. Τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου εγγράφονται σε αθλητικά σωματεία της επιλογής τους και αποκτούν την αθλητική ιδιότητα, εφόσον έχουν συμπληρώσει το έκτο (6ο) έτος της ηλικίας τους και πληρούν λοιπές προϋποθέσεις που θέτουν οι κανονισμοί της ομοσπονδίας και δεν είναι εγγεγραμμένα ταυτόχρονα σε αθλητικό σωματείο άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας.

Στα ελληνικά ερασιτεχνικά διασυλλογικά πρωταθλήματα τοπικού, περιφερειακού ή πανελλαδικού επιπέδου και στους ελληνικούς ερασιτεχνικούς αγώνες κυπέλλου, ατομικών ή ομαδικών αθλημάτων, επιτρέπεται να συμμετέχουν: α) ομογενείς, β) πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), γ) πολίτες τρίτης χώρας και ανιθαγενείς που διαμένουν νόμιμα στη χώρα με άδεια διαμονής ή δελτίο διαμονής σε ισχύ, ή είναι κάτοχοι βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για την έκδοση άδειας διαμονής της παραγράφου 5 του άρθρου 8 ή της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας ή δελτίου διαμονής αντίστοιχα και δ) πολίτες τρίτης χώρας ή ανιθαγενείς που διαμένουν στη χώρα είτε ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας είτε ως αιτούντες διεθνή προστασία.

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την κατά το προηγούμενο άρθρο, εγγραφή αθλητή στη δύναμη του Σωματείου, χρειάζεται η υποβολή στην ΕΛ.Ο.Κ. των ακολούθων δικαιολογητικών :

α) Σχετικού εντύπου (αίτησης εγγραφής), σύμφωνα με το πρότυπο της ΕΛ.Ο.Κ., που υπογράφεται από τον αθλητή, προκειμένου δε για ανηλίκους και έγγραφης συγκατάθεσης εκείνων που ασκούν την γονική επιμέλεια του αθλητή. Η εν λόγω συγκατάθεση αφορά όλους τους, κατά την έννοια του Αστικού Κώδικα, ανηλίκους (όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας τους).
β) Πιστοποιητικού Δήμου ή Κοινότητας της Ελλάδας, για εγγραφή του αθλητή στα αντίστοιχα Μητρώα ή επικυρωμένης φωτοτυπίας της Αστυνομικής Ταυτότητας.
γ) Κάρτας Υγείας του αθλητή, σύμφωνα με τα οριζόμενα Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΟΑ/ ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ ΤΑΕΥΕ/ 386611/ 15976/ 1417/152/2018ΦΕΚ 3254/Β/8-8-2018 και σύμφωνα με την οριζόμενη στην παράγραφο 9 του άρθρου 33 του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει, διαδικασία έκδοσής της. Η έκδοση δελτίων αθλητικής ιδιότητας και η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η πιστοποίηση αυτή δίδεται μόνο κατόπιν συγκεκριμένων ιατρικών εξετάσεων, οι οποίες προσδιορίζονται με εισήγηση του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών (Ε.Κ.Α.Ε.) και θεσπίζονται με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Υγείας. Η πιστοποίηση ικανότητας προς άθληση καταγράφεται σε κάρτα υγείας, η οποία αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή, βρίσκεται στην κατοχή του και ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή της. Η κάρτα του προηγούμενου εδαφίου ανανεώνεται και εκδίδεται από τις Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες. Η Κάρτα Υγείας του Αθλητή θεωρείται βάσει της προαναφερθείσας κοινής υπουργικής απόφασης από ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα. Προσκομίζεται υποχρεωτικά στη γραμματεία ή στον αρμόδιο διαιτητή αγώνα κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΛ.Ο.Κ., ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής στον αγώνα.
Στην Κάρτα Υγείας Αθλητή αναγράφονται τα παρακάτω: α) Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία, β) όνομα, επίθετο, πατρώνυμο αθλητή, γ) έτος γέννησης, δ) άθλημα, ε) φωτογραφία, στ) αριθμός δελτίου αθλητικής ιδιότητας, ζ) ΑΜΚΑ, η) ημερολογιακή θεώρηση με βεβαίωση υπογραφή ιατρού για την πιστοποίηση συμμετοχής στο άθλημα (προετοιμασία και αγώνες) και βεβαίωση υπογραφή, ότι έχει υποβληθεί στις ιατρικές εξετάσεις που ορίζονται στην προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση. Η ανανέωση των δελτίων αθλητικής ιδιότητας και της κάρτας υγείας των αθλητών γίνεται υποχρεωτικά ετησίως.
δ) Δύο φωτογραφιών του αθλητή, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.
ε) Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 2’ του άρθρου 2 του παρόντος Κανονισμού, για την εγγραφή τους ως αθλητών στη δύναμη σωματείου – μέλους της ΕΛ.Ο.Κ., πέραν των δικαιολογητικών της παρ. α, γ και δ του παρόντος άρθρου, πρέπει να προσκομίσουν αντίστοιχα:
Είτε α) δελτίο ταυτότητας ομογενούς, είτε β) διαβατήριο κράτους μέλους Ε.Ε., είτε γ) άδεια διαμονής ή δελτίο διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας ή δελτίο διαμονής της παρ. 5 του άρθρου 8 ή της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014 (Α` 80) αντίστοιχα, είτε δ) άδεια διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας ή δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία (Δ.Α.Δ.Π.). Με απόφαση του Δ.Σ. καθορίζεται το παράβολο έκδοσης δελτίου αθλητικής ιδιότητας.

ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Αθλητής που υπογράφει μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους αιτήσεις εγγραφής σε δύο σωματεία – μέλη της ΕΛ.Ο.Κ., τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού ενός (1) έτους από κάθε αγώνα με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. και μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Εγγραφών-Μετεγγραφών, η δε χρονικά δεύτερη αίτηση εγγραφής απορρίπτεται.
2. Αντίστοιχα αθλητής που υπογράφει αιτήσεις μετεγγραφής υπέρ δύο ( 2 ) ή περισσοτέρων Σωματείων – μελών της ΕΛ.Ο.Κ. , κατά την ίδια μεταγραφική περίοδο, τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού ενός (1 ) έτους από κάθε αγώνα με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. και μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής μετεγγραφών – εγγραφών, οι δε αιτήσεις μετεγγραφής απορρίπτονται και ο αθλητής παραμένει στο σωματείο του.
3.Κατά της απόφασης της ΕΛ.Ο.Κ σχετικά με την εγγραφή ή μεταγραφή αθλητή για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο, δικαιούται να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 124 επ. του Ν. 2725/99 κάθε σωματείο της ίδιας κατηγορίας με το σωματείο στο οποίο ανήκει ο αθλητής με την οποία (προσφυγή) θα προσβάλει την εγγραφή ή μεταγραφή επειδή τεκμαίρεται ότι έχει έννομο συμφέρον, καθώς και ο/η θιγόμενος/θιγόμενη από την απόφαση αθλητής/αθλήτρια. Η οκταήμερη προθεσμία του άρθρου 126 παρ.1 του ν. 2725/99 αρχίζει από την επόμενη, της καθοιονδήποτε τρόπο κοινοποίησης ή γνώσης της προσβαλλόμενης απόφασης και σε κάθε περίπτωση από τον πρώτο αγώνα μεταξύ του έχοντος έννομο συμφέρον προσφεύγοντος σωματείου και του σωματείου στη δύναμη του οποίο έχει εγγραφεί η μεταγραφεί ο εν λόγω αθλητής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

Επιτρέπεται η ελεύθερη μετεγγραφή οποιουδήποτε αθλητή, με τη συγκατάθεση του σωματείου του. Η συμφωνία μεταγραφής αθλητή κατά τους όρους της παρούσης παραγράφου επιτρέπεται και με οικονομικό αντάλλαγμα, εφόσον για την παραχώρηση του δελτίου αθλητικής ιδιότητας του αθλητή εκδοθεί το προσήκον φορολογικό παραστατικό με τον αναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας ή όποια άλλη φορολογική επιβάρυνση προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και καταχωριστεί στα Βιβλία Εσόδων Εξόδων των δύο αθλητικών σωματείων.
Για να γίνει δεκτή τέτοια αίτηση μετεγγραφής από την αρμόδια επιτροπή Εγγραφών – Μετεγγραφών της ΕΛ.Ο.Κ. θα πρέπει να κατατεθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Το σχετικό έντυπο αίτησης της Ελεύθερης μετεγγραφής υπογεγραμμένο από τον αθλητή, το Σωματείο από το οποίο προέρχεται και από το Σωματείο στο οποίο μετεγγράφεται.

Παράβολο μετεγγραφής το ύψος του οποίου θα αποφασίζεται από το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ και θα ανακοινώνεται με την εγκύκλιο των μεταγραφών καθώς επίσης και ο τρόπος καταβολής του.

Απόφαση του Δ.Σ. (απόσπασμα πρακτικού ) του Σωματείου που ανήκει ο αθλητής, στην οποία θα αναφέρεται το όνομα του αθλητή, ο αριθμός μητρώου του και το Σωματείο στο οποίο θα μετεγγραφεί.

ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αθλητής , έχει το δικαίωμα να μετεγγραφεί με υποσχετική επιστολή , σε άλλο Σωματείο, μόνο για μία αγωνιστική περίοδο. Ο αθλητής επιστρέφει αυτοδίκαια στο σωματείο από το οποίο μετεγγράφηκε την αμέσως επόμενη αγωνιστική περίοδο. Για να γίνει δεκτή τέτοια αίτηση μετεγγραφής από την αρμόδια επιτροπή Μετεγγραφών της ΕΛ.Ο.Κ. θα πρέπει να κατατεθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.Το σχετικό έντυπο της μετεγγραφής με υποσχετική επιστολή υπογεγραμμένο από τον αθλητή το Σωματείο από το οποίο προέρχεται και από το Σωματείο στο οποίο μετεγγράφεται .
2. Απόφαση του Δ.Σ. ( απόσπασμα πρακτικού ) του Σωματείου που ανήκει ο αθλητής , στην οποία θα αναφέρεται το όνομα του αθλητή, ο αριθμός μητρώου του και το Σωματείο στο οποίο θα μετεγγραφεί .
3. Παράβολο μετεγγραφής το ύψος του οποίου θα αποφασίζεται από το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ και θα ανακοινώνεται με την εγκύκλιο μεταγραφών όπως και ο τρόπος καταβολής του. Κάθε σωματείο μπορεί να παραχωρήσει τον ίδιο αθλητή σε άλλο ή άλλα Σωματεία με υποσχετική επιστολή μέχρι τρεις ( 3 ) φορές.
Αθλητής που έχει παραχωρηθεί με υποσχετική επιστολή επιστρέψει αυτοδίκαια στο αρχικό του σωματείο μόλις ολοκληρωθεί η αγωνιστική περίοδος χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεση του σωματείου στο οποίο είχε μεταγραφεί με υποσχετική.

ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Επιτρέπεται η μετεγγραφή, χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου του οποιουδήποτε αθλητή και μόνο για τις παρακάτω περιπτώσεις και υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Ερασιτέχνης αθλητής ή αθλήτρια μεταγράφεται ελεύθερα από το αθλητικό σωματείο, στη δύναμη του οποίου ανήκει, σε άλλο σωματείο, από τη μεταγραφική περίοδο του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου συμπληρώνεται το δέκατο ένατο (19ο) έτος της ηλικίας του/της και εφεξής. Το δικαίωμα του πρώτου εδαφίου περί ελεύθερης μεταγραφής ασκείται μόνο κατά τη διάρκεια της θερινής μεταγραφικής περιόδου όπως ορίζεται από τον παρόντα κανονισμό.
2. Δικαίωμα μεταγραφής, χωρίς την συγκατάθεση του σωματείου του, κατά την χειμερινή περίοδο (15 Οκτωβρίου -15 Νοεμβρίου κάθε έτους), έχει αθλητής που στις δυο ( 2 ) τελευταίες αγωνιστικές περιόδους πριν την υποβολή της αίτησης μετεγγραφής δεν αγωνίστηκε σε οποιοδήποτε επίσημο αγώνα του σωματείου του και δεν συμμετείχε στην Εθνική ομάδα.
3.Αθλητής που μετοίκησε λόγω εγγραφής του σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής, έχει το δικαίωμα να μετεγγραφεί σε σωματείο της προτίμησης του, το οποίο εδρεύει στην πόλη όπου είναι το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο σπουδάζει. Μετά την αποφοίτηση του από το εκπαιδευτικό ίδρυμα και με την κατάθεση της σχετικής βεβαίωσης στην ΕΛ.Ο.Κ., ο αθλητής επανέρχεται αυτοδίκαια στο σωματείο από το οποίο μετεγγράφηκε. Ως χρόνος φοίτησης νοείται ο προβλεπόμενος νόμιμος χρόνος ετών σπουδών αυξημένος κατά δύο (2) έτη. Εφόσον, και μετά τη παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ο αθλητής δεν έχει αποφοιτήσει, επανέρχεται αυτοδίκαια και αμέσως στο σωματείο από το οποίο έχει μετεγγραφεί, υπό τον όρο ότι το σωματείο του θα υποβάλλει σχετικό έγγραφο αίτημα προς την ΕΛ.O.K. και στο οποίο πάντως, δεν έχει το δικαίωμα της επιστροφής, (έστω και λόγω μετοίκησης), πριν από το τέλος των σπουδών του. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η επάνοδός, του, κατά τα ανωτέρω μετεγγραφόμενου λόγω σπουδών αθλητή, στο αρχικό σωματείο από το οποίο μετακινήθηκε πριν από την αποφοίτησή του, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση της συγκατάθεσης του σωματείου στο οποίο έχει μετεγγραφεί, λόγω σπουδών, δηλαδή με ελεύθερη μετεγγραφή. Επίσης αθλητής που μετοίκησε είτε λόγω μετάθεσης ή διορισμού του σε δημόσια θέση ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Δ.Ι. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τα οποία για την εκτέλεση του έργου τους επιχορηγούνται από την Πολιτεία ή επιχείρηση που η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της ανήκει στο Δημόσιο, έχει το δικαίωμα να μετεγγραφεί σε σωματείο της προτίμησης του, το οποίο εδρεύει στην πόλη όπου βρίσκεται η υπηρεσία του διορισμού του. Εφόσον ο αθλητής αυτός επανεγκατασταθεί στον τόπο της αρχικής κατοικίας, επανέρχεται στο σωματείο από το οποίο προέρχεται, με αίτηση, που υποβάλλεται από το ενδιαφερόμενο σωματείο και τον αθλητή στην ΕΛ.Ο.Κ. Αθλητής ο οποίος μετεγγράφεται κατά τους παραπάνω τρόπους δεν έχει το δικαίωμα μετεγγραφής σε άλλο σωματείο του τόπου μετοίκησης του, εκτός αν συναινούν προς τούτο, τόσο το αρχικό του σωματείο όσο και το σωματείο στο οποίο έχει μετεγγραφεί. Σε κάθε περίπτωση η μεταγραφή για τις παραπάνω αιτίες μπορεί να γίνει εντός των προβλεπόμενων μεταγραφικών περιόδων.
4. Αθλητής που εγγράφηκε στη δύναμη του σωματείου και παρέμεινε σε αυτό τουλάχιστον δύο (2) χρόνια και στο διάστημα αυτό δεν έλαβε μέρος σε οποιοδήποτε επίσημο αγώνα του σωματείου του, είναι ελεύθερος και έχει το δικαίωμα να εγγραφεί σε σωματείο της προτίμησης του ως νέος αθλητής. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τους αθλητές που έχουν τιμωρηθεί από το σωματείο τους και η ποινή αυτή έχει επικυρωθεί από την ΕΛ.Ο.Κ.
5. Αθλητής, ηλικίας μέχρι δέκα (10) ετών έχει το δικαίωμα να μετεγγραφεί ελεύθερα σε σωματείο της προτίμησης του, χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου του και με έγγραφη συναίνεση εκείνων που ασκούν τη γονική μέριμνα.
6. Αθλητής έχει το δικαίωμα να ενταχθεί ελεύθερα, εντός των χρονικών ορίων των οριζόμενων στο άρθρο 12 μεταγραφικών περιόδων, σε οποιοδήποτε σωματείο της προτίμησης του, αν το σωματείο που ανήκει:
α . Διαλύθηκε ή διαγράφηκε από τη δύναμη της ΕΛ.Ο.Κ., υπό τον όρο ότι η κατά περίπτωση διάλυση ή διαγραφή θα αποδεικνύεται από επίσημο έγγραφο. Σε αυτή την περίπτωση το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί από την επόμενη της ημέρας διάλυσης ή διαγραφής του σωματείου, και μόνο εντός της μεταγραφικής περιόδου. Αν το έγγραφο που πιστοποιεί τη διάλυση του σωματείου (πχ σχετική βεβαίωση αρμόδιου πρωτοδικείου) από το οποίο προέρχεται ο αθλητής κατατεθεί από οποιοδήποτε τρίτο σωματείο έχει έννομο συμφέρον στην ΕΛ.Ο.Κ., ο αθλητής ελευθερώνεται αυτοδίκαια και έχει το δικαίωμα να μετεγγραφεί στο σωματείο αυτό ή σε οποιοδήποτε άλλο σωματείο της προτίμησης του, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται από τον παρόντα κανονισμό.
β. Υπέβαλλε δήλωση περί αναστολής δραστηριότητας για ένα (1) χρόνο ή δήλωση περί μη συμμετοχής στο πρωτάθλημα, στο οποίο δικαιούται μα συμμετάσχει ο αθλητής. Σε αυτή την περίπτωση ο αθλητής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα του από την επομένη της δήλωσης αναστολής δραστηριότητας ή μη συμμετοχής του σωματείου, και μόνο εντός της μεταγραφικής περιόδου. Με αυτή την περίπτωση εξομοιώνεται και η μη υποβολή δήλωσης συμμετοχής στο πρωτάθλημα, στο οποίο δικαιούται να συμμετάσχει ο αθλητής.
7. Στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου ως συμμετοχή του αθλητή σε αγώνες της ομάδας του δεν θεωρείται η απλή αναγραφή του ονόματος του στο Φύλλο Αγώνος, αλλά η συμμετοχή του στον αγώνα ως( βασικός παίκτης ) ή ως αναπληρωματικός ( αλλαγή ).
8. Για να γίνει δεκτή αίτηση μετεγγραφής των παραπάνω περιπτώσεων από την Επιτροπή Μετεγγραφών της ΕΛ.Ο.Κ. θα πρέπει να κατατεθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Α. Το σχετικό έντυπο της μετεγγραφής υπογεγραμμένο από τον αθλητή και από το σωματείο στο οποίο μετεγγράφεται.
Β. Παράβολο μετεγγραφής το ύψος του οποίου θα αποφασίζεται από το Δ.Σ. και θα ανακοινώνεται με την εγκύκλιο μεταγραφών καθώς επίσης και ο τρόπος καταβολής τους.
Γ. Για την περίπτωση της παρ.4, έγγραφο από το εκπαιδευτικό ίδρυμα που αποδεικνύει την φοίτηση του σε αυτό.
Δ. Για την περίπτωση της παρ. 7α, επίσημο έγγραφο περί διάλυσης του σωματείου.
Ε. Για την περίπτωση της παρ. 7β, η ομοσπονδία βεβαιώνει την αναστολή δραστηριότητας ή την μη συμμετοχή στο Πρωτάθλημα.

ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

1. Αθλητής που δεν συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα των εν ενεργεία αθλητών, ο οποίος υποβάλλεται ετησίως στην ΕΛ.Ο.Κ. θεωρείται ότι αποδεσμεύθηκε από το Σωματείο του και έχει το δικαίωμα να μετεγγραφεί ελεύθερα, εντός της μεταγραφικής περιόδου, σε Σωματείο της προτίμησής του. Αθλητής που έχει συμπεριληφθεί στον πίνακα των εν ενέργεια αθλητών δεν δικαιούται να μεταγραφεί με αποδέσμευση και ως εκ τούτου δεν μπορεί να υποβληθεί (οριστικοποιηθεί) η αίτηση του.
2 . Για να γίνει δεκτή τέτοια αίτηση μετεγγραφής από την Επιτροπή Μετεγγραφών της ΕΛ.Ο.Κ. θα πρέπει να κατατεθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά :
α . Το σχετικό έντυπο της αποδέσμευσης υπογεγραμμένο από τον αθλητή και από το σωματείο στο οποίο μετεγγράφεται.
Β. Παράβολο μετεγγραφής το ύψος του οποίου θα αποφασίζεται από το Δ.Σ. και θα ανακοινώνεται με την εγκύκλιο μεταγραφών καθώς επίσης και ο τρόπος καταβολής τους.
γ. Κάθε σωματείο έχει το δικαίωμα να εγγράψει στη δύναμή του αριθμό αθλητών από την κατηγορία αυτή μέχρι του ανωτάτου ορίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ

Αθλητής που δεν συμπεριλήφθηκε στον πίνακα εν ενεργεία αθλητών έχει δικαίωμα να επανεγγραφεί στο ίδιο σωματείο οποιαδήποτε χρονική στιγμή με αίτηση επανεγγραφής.

Αθλητής που δεν συμπεριλήφθηκε στον πίνακα των εν ενεργεία αθλητών την τελευταία αγωνιστική περίοδο, αλλά και ούτε και υπέβαλλε αίτηση μεταγραφής με αποδέσμευση εντός της μεταγραφικής περιόδου θεωρείται ότι αποδεσμεύτηκε από το σωματείο του και έχει το δικαίωμα να επανεγγραφεί ελευθέρα σε σωματείο της προτίμησης του οποιαδήποτε χρονική περίοδο, εντός της μεταγραφικής περιόδου, και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη του πρώτου πρωταθλήματος στο οποίο έχει δικαίωμα να αγωνιστεί με αίτηση επανεγγραφής.
Αθλητής που δεν συμπεριλήφθηκε στον πίνακα των ενεργεία αθλητών δύο συνεχόμενες αγωνιστικές περιόδους θεωρείται ότι αποδεσμεύτηκε από το σωματείο του και έχει το δικαίωμα να εγγραφεί ελεύθερα σε σωματείο της προτίμησης του οποτεδήποτε, εντός της μεταγραφικής περιόδου, με αίτηση επανεγγραφής. Για την έγκριση όλων των παραπάνω περιπτώσεων επανεγγραφής απαιτείται η καταβολή χρηματικού παραβόλου, το ύψος του οποίου θα αποφασίζεται από το Δ.Σ. και θα ανακοινώνεται με την εγκύκλιο των επανεγγραφών καθώς επίσης και ο τρόπος καταβολής του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΡΘΡΟ 10Ο : ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

1.Επίσημος αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την ΕΛ.Ο.Κ. ή διεξάγεται με την έγκρισή της ή τις τοπικές επιτροπές η διεξαγωγή του οποίου συμπεριλαμβάνεται στον κανονισμό των αγώνων και τις προκηρύξεις της ΕΛ.Ο.Κ
2.Αθλητής που έχει διαγραφεί λόγω ποινής από την δύναμη σωματείου με απόφασή του, η οποία έχει επικυρωθεί από την ΕΛ.Ο.Κ. ή οποίος στερήθηκε την φίλαθλη ιδιότητα , με τελεσίδικη απόφαση της Ε.Φ.Ι.Π.Η.Δ, έχει το δικαίωμα να εγγραφεί πάλι ως αθλητής σε οποιοδήποτε σωματείο της προτίμησής του, μετά το τέλος της επιβληθείσας ποινής, εντός της μεταγραφικής περιόδου.
3 .Σε περίπτωση μετεγγραφής ανηλίκου αθλητή , απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση εκείνων που ασκούν τη γονική μέριμνα σε αυτόν .
4. Η έννοια της λέξης ‘’αθλητής ‘’ στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού συμπεριλαμβάνει πάντα και αυτήν της ‘’ αθλήτριας ‘’ .
5. Αθλητής που επιθυμεί να μετεγγραφεί χωρίς τη συναίνεση του σωματείου του σε ομάδα χώρας της Ε.Ε. υπό τους λοιπούς όρους και τις προϋποθέσεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας και του Κοινοτικού δικαίου , υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στην ΕΛ.Ο.Κ. την πρόθεσή του αυτή σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της μετεγγραφικής περιόδου . Ο αθλητής αυτός εφόσον επιστρέψει στην Ελλάδα , εντάσσεται αυτοδίκαια στη δύναμη του σωματείου στο οποίο ανήκε πριν τη μετεγγραφή του .
6. Όπου στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού γίνεται μνεία παραβόλου, το ύψος του ποσού θα καθορίζεται ετησίως από το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. και θα γνωστοποιείται εγκαίρως στα σωματεία μέσω της Εγκυκλίου Μετεγγραφών .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΑΡΘΡΟ 11Ο : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

1. Με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. συγκροτείται τριμελή επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια να αποφασίζει για κάθε αίτηση εγγραφής ή μετεγγραφής.
2.Η ανωτέρω επιτροπή αποτελείται :
α Από τον Πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο της ΕΛ.Ο.Κ. ως Πρόεδρο της Επιτροπής .
β .Από τον Γενικό ή τον Ειδικό Γραμματέα της ΕΛ.Ο.Κ. ως Γραμματέα της Επιτροπής και
γ . Από ένα μέλος του Δ. Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. ή ενός φιλάθλου , ο οποίος τουλάχιστον τα πέντε προηγούμενα έτη δεν μετείχε ως μέλος στο διοικητικό συμβούλιο οποιουδήποτε αθλητικού σωματείου, οποιουδήποτε βαθμού, ως μέλος της Επιτροπής .
3. Η απόφαση της επιτροπής εγγραφών – μετεγγραφών , εγκριτική ή απορριπτική, πρέπει να υποβάλλεται στο Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. για επικύρωση, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ( 30 ) ημερών από την λήξη της προθεσμίας μετεγγραφών και είκοσι πέντε (25 ) ημερών από τη λήξη προθεσμίας των αποδεσμεύσεων . Σε περίπτωση υποβολής αίτησης μετεγγραφής χωρίς τη συγκατάθεση του Σωματείου η επιτροπή μετεγγραφών δύναται κατά την κρίση της να καλεί το σωματείο από το οποίο προέρχεται ο υπό μετεγγραφή αθλητής να καταθέτει μόνο εγγράφως προς την ΕΛ.Ο.Κ. τις απόψεις του ή τυχόν διευκρινήσεις για την υπό έγκριση μεταγραφή του.
4. Αν η σχετική επικυρωτική απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ δεν εκδοθεί μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την κατά περίπτωση λήξη κάθε προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου η μεταγραφή θεωρείται συντελεσμένη υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι εκ των υποβληθέντων δικαιολογητικών αποδεικνύεται η νομιμότητα της αιτούμενης μεταγραφής. 5.Κατά της επικυρωτικής απόφασης του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. επιτρέπεται προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 124 επ. του ν. 2725 / 99, μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών, που αρχίζει από την καθ’ οιοδήποτε τρόπο κοινοποίηση ή γνώση της προσβαλλόμενης απόφασης.
6.Κατά την εκδίκαση των αιτήσεων μετεγγραφών, έχουν το δικαίωμα να παρευρίσκονται και εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων σωματείων , καθώς και οι μετεγγραφόμενοι αθλητές . Η παρουσία τους δεν είναι υποχρεωτική για τη λήψη απόφασης.
7.Αναφορικά με την μετακίνηση αθλητών που οφείλεται στη συγχώνευση σωματείων ή τμημάτων σωματείων , εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 του ν . 2725 / 99 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 24731 / 22 -10 -99 απόφασης του Υπουργείου Πολιτισμού ( ΦΕΚ 1976 / 4 -11 -99 ).
Οι μετακινούμενοι στο προερχόμενο από συγχώνευση σωματείο ή τμήμα σωματείου εντάσσονται σε αυτό ανεξαρτήτως προβλεπομένου αριθμού , ανά κατηγορία εγγραφών – μετεγγραφών, όπως αυτές προβλέπονται στις λοιπές διατάξεις του παρόντος .
Σε κάθε περίπτωση το περιεχόμενο από τη συγχώνευση σωματείο μπορεί να εντάξει στη δύναμή του και αθλητές από τις κατηγορίες εγγραφών – μετεγγραφών που καθορίζονται στις λοιπές διατάξεις του παρόντος.
Οι παραπάνω εγγραφές – μετεγγραφές μπορούν να λάβουν χώρα κατ΄ εξαίρεση μέχρι και είκοσι ( 20 ) ημέρες προ της ενάρξεως του αντίστοιχου πρωταθλήματος .Τέλος οι αθλητές που αποδεσμεύονται μετά από συγχώνευση των σωματείων από τα οποία προέρχονται , δύνανται να εγγράφονται ελεύθερα σε σωματείο της προτίμησής τους ως νέοι αθλητές .
Εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται στη παρούσα , όπου απαιτείται ως προϋπόθεση ορισμένη ηλικία , για τον υπολογισμό της , λαμβάνεται υπόψη ως ημέρα γέννησης αυτή που προκύπτει από επίσημο πιστοποιητικό γέννησης του αθλητή, που εκδίδεται κατά περίπτωση από τον οικείο Δήμο ή το Δημοτικό διαμέρισμα Ως χρονικό κριτήριο για τον προσδιορισμό της ηλικίας του αθλητή λαμβάνεται υπόψη το χρονικό σημείο της κατά περίπτωση , λήξης της μετεγγραφικής περιόδου .

9 .Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛ.Ο.Κ., με ειδικές εγκυκλίους του, θα μπορεί να καθορίζει τυχόν λεπτομέρειες του παρόντος Κανονισμού, με την προϋπόθεση ότι δεν θα αντιτίθενται στον παρόντα Κανονισμό και στον Ν. 2724/1999.

ΑΡΘΡΟ 12Ο : ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

1.Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο επιτρέπεται η υποβολή όλων των αιτήσεων μεταγραφών και των δικαιολογητικών (πλην της παρ. 1 του άρθρου 7) ορίζεται η χρονική περίοδος από 15 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου κάθε έτους.
Ως θερινή μεταγραφική περίοδος ορίζεται η χρονική περίοδος 15-30 Απριλίου κάθε έτους. Αθλητής που μεταγράφεται την θερινή περίοδο αποκτά δικαίωμα συμμετοχής την επόμενη αγωνιστική περίοδο όπως αυτή καθορίζεται από την ΕΛ.Ο.Κ.
2.Κάθε σωματείο μπορεί να πραγματοποιήσει απεριόριστο αριθμό μεταγραφών και επανεγγραφών για κάθε φύλο από όλες τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις, εκτός από τις περιπτώσεις οπού προβλέπεται ρητά συγκεκριμένος αριθμός αθλητών. Σε κάθε περίπτωση που ο αθλητής μεταγράφεται και δεν έχει τελειώσει η αγωνιστική περίοδος αυτός παραμένει και αγωνίζεται με το αρχικό σωματείο του μέχρι τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου που καθορίζεται με απόφαση τους Δ.Σ /ΕΛ.Ο.Κ.
3.Απαγορεύεται αθλητής να αγωνισθεί στην ίδια αγωνιστική περίοδο σε δυο (2) διαφορετικά σωματεία, σε αγώνες που διοργανώνονται στην Ελλάδα από την ΕΛ.Ο.Κ, καθώς επίσης και σε αγώνες αλλοδαπής αθλητικής ομοσπονδίας του ίδιου αθλήματος. Για τη συμμετοχή αθλητή σε αγώνες που διεξάγονται στο εξωτερικό από αλλοδαπή Ομοσπονδία Κρίκετ απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Ομοσπονδίας, η οποία δίδεται κατόπιν αιτήσεως του αθλητή και προκειμένου για ανήλικους αθλητές από τους ασκούντες τη γονική επιμέλεια αυτού.

ΑΡΘΡΟ 13Ο : ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ- ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΟΜΟΓΕΝΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΗ

Τα σχετικά με την εγγραφή και συμμετοχή αλλοδαπών, ομογενών και κυπρίων αθλητών στα Ελληνικά Πρωταθλήματα ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 7 του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει. Τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου εγγράφονται σε αθλητικά σωματεία της επιλογής τους και αποκτούν την αθλητική ιδιότητα, εφόσον πληρούν τις ηλικιακές και λοιπές προϋποθέσεις που θέτουν οι κανονισμοί της ομοσπονδίας και δεν είναι εγγεγραμμένα ταυτόχρονα σε αθλητικό σωματείο άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας, με την επίδειξη αντίστοιχα:
α) δελτίου ταυτότητας ομογενούς,
β) διαβατηρίου κράτους μέλους Ε.Ε.,
γ) άδειας διαμονής ή δελτίου διαμονής ή βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας ή δελτίου διαμονής της παρ. 5 του άρθρου 8 ή της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014 (Α’ 80) αντίστοιχα και
δ) άδειας διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας ή δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία (Δ.Α.Δ.Π.).

ΑΡΘΡΟ 14Ο: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο παρών αποτελεί τον Κανονισμό Εγγραφών – Μετεγγραφών Ελλήνων Ερασιτεχνών αθλητών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ , συγκείμενος από Δέκα τέσσερα (14) συνολικά άρθρα, καταρτίστηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του ν. 2725 / 1999 ( ΦΕΚ 121 / 17 – 6 – 1999 ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, λαμβανομένων υπόψη και των ισχυόντων Διεθνών Κανονισμών, τροποποιήθηκε και ψηφίστηκε από την Γ.Σ. των Σωματείων – Μελών της ΕΛ.Ο.Κ. της 8/6/20222 ακολούθως υποβλήθηκε προς έγκριση στον αρμόδιο για θέματα αθλητισμού αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση.

 

Για το Δ.Σ. / ΕΛ.Ο.Κ.

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

         ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΣΩΡΑΣ                                                                    ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Share With: