Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ (ΕΛ.Ο.Κ.)

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ , έχοντας υπ’ όψη της τις διατάξεις του ν. 2725/99 , του ν. 3057 / 2002 και των τροποποιήσεων τους , τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 2 του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΛ.Ο.Κ. , εκδίδει τον παρακάτω ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ .

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1 . Η διάρθρωση των υπηρεσιών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ , με ενιαία διεύθυνση , έχει ως ακολούθως .
α . ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
β . ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
γ . ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟ

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

1 . Κάθε ένα από τα αναφερόμενα στο προηγούμενο άρθρο , τμήματος οργανώνεται , περαιτέρω , σε γραφεία , ως ακολούθως :
α . ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1 . Γραφείο Γραμματείας
2 . Γραφείο Μητρώου
3 . Γραφείο Tύπου και δημοσίων σχέσεων
4 . Γραφείο Μηχανογράφησης
5 . Γραφείο Nομικής υπηρεσίας
β . ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1 . Γραφείο Λογιστηρίου
2 . Γραφείο Ταμείου
3 . Γραφείο Προμηθειών
4 . Γραφείο Αποθήκης και Υλικού
γ . ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟ
1 . Γραφείο Αγωνιστικών Εκδηλώσεων
2 . Γραφείο Διαιτησίας και Κριτών
3 . Γραφείο Στατιστικής
4 . Γραφείο Αθλητικών Σωματείων
5 . Γραφείο Προπονητών
6 . Γραφείο Διεθνούς Ομοσπονδίας
7 . Γραφείο Εθνικών Ομάδων
8 . Γραφείο Αναπτυξιακού Προγράμματος
2 . Η Διοικητική στελέχωση και ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων κάθε τμήματος και γραφείου , γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ.

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο: ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 . Οι οργανικές θέσεις του τακτικού προσωπικού της ΕΛ.Ο.Κ. καθορίζονται , ως ακολούθως :
α . Ένας υπάλληλος στο τμήμα διοικητικών υπηρεσιών
β . Ένας υπάλληλος στο τμήμα οικονομικών υπηρεσιών
γ . Ένας υπάλληλος στο αθλητικό τμήμα
2 . Με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. προσλαμβάνει προπονητές , με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου , για τις Εθνικές Ομάδες και το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα .

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο: ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1 . Το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. προσλαμβάνει με απόφασή του , δυο Δικηγόρους , με σχέση εμμίσθου εντολής , σαν Νομικούς Συμβούλους της Ομοσπονδίας . Ο ένας εξ αυτών πρέπει να γνωρίζει τις επίσημες γλώσσες της Διεθνούς Ομοσπονδίας , Αγγλικά και Γαλλικά .

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 . Τα τυπικά προσόντα , που πρέπει να έχει το καθένα από τα άτομα του τακτικού προσωπικού , ως προς τις προαναφερόμενες θέσεις , καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. μετά από σχετική εισήγηση του Γενικού Γραμματέα αυτού .
2 . Σαν προϊστάμενος – Διευθυντής όλων των τμημάτων της ΕΛ.Ο.Κ. τοποθετείται , με απόφαση του Δ.Σ. αυτής και μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του , ένας από εκ των διοικητικών υπαλλήλων , ο οποίος πρέπει να συγκεντρώνει τις αναγκαίες προϋποθέσεις και προσόντα , για την επιτυχή διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων , που έχουν καθοριστεί , για τη θέση αυτή .
3 . Εφόσον όμως κατά την ελεύθερη κρίση του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. δεν υπάρχει συγκεκριμένο διοικητικό προσωπικό , άτομο το οποίο να πληρεί τις προϋποθέσεις διεκπεραίωσης των αρμοδιοτήτων του προϊσταμένου – διευθυντή , με επιτυχία , έχει το δικαίωμα μετά από σχετική πρόταση του Γενικού Γραμματέα , να προσλάβει άλλο πρόσωπο , το οποίο κρίνεται σαν ικανό να τοποθετηθεί στη θέση αυτή .

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οι αποδοχές του προσωπικού ρυθμίζονται :
1 . Για το προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθορίζονται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2470 / 97 ( ΦΕΚ 40Α ) όπως εκάστοτε ισχύει .
2 . Ο μισθός καταβάλλεται στο τακτικό προσωπικό , κάθε δεκαπέντε ημέρες δεδουλευμένα .
3 . Στο έκτακτο προσωπικό και στους ειδικούς συνεργάτες με σύμβαση μίσθωσης εργασίας , ο μισθός καταβάλλεται δεδουλευμένα , την τελευταία ημέρα κάθε μήνα .
4 . Προκαταβολές έναντι αποδοχών και γενικά δάνεια δεν χορηγούνται .
5 . Από τον μισθό κρατούνται :
α . Εισφορές που βαρύνουν το μισθωτό υπέρ των Ασφαλιστικών Οργανισμών .
β . Τα πρόστιμα , που επιβάλλονται , σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού .
γ . Η χρηματική αξία των αντικειμένων , που έχουν απωλεσθεί ή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί εν μέρει ζημιά , με υπαιτιότητα του υπαλλήλου .
δ . Κάθε άλλη κράτηση , που έχει νόμιμα επιβληθεί στις αποδοχές του υπαλλήλου .
6 . Οι γενικές διατάξεις που ισχύουν , για κάθε είδους παροχές προς τους μισθωτές , όπως το δώρο Χριστουγέννων , Πάσχα , άδειας κλπ , έχουν εφαρμογή και στο προσωπικό της ΕΛ.Ο.Κ.
7 . Στο προσωπικό καταβάλλονται όλα τα επιδόματα , που καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις των νόμων , όπως γάμου , τέκνων , πτυχίου κλπ.

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο: ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 . Για την αντιμετώπιση ή την κάλυψη ειδικών ή αυξημένων υπηρεσιακών και αθλητικών αναγκών , επιτρέπεται η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού , για χρονικό διάστημα μέχρι έξι ( 6 ) μηνών .
2 . Η πρόσληψη του έκτακτου προσωπικού , γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. , μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα , με την οποία καθορίζονται ακριβώς τα καθήκοντα , το χρονικό διάστημα πρόσληψης , η αντιμισθία καθώς και άλλες συναφείς λεπτομέρειες .
3 . Κατά τα λοιπά το έκτακτο προσωπικό υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού .

 

ΑΡΘΡΟ 8Ο: ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

1 . Για την αντιμετώπιση ειδικής φύσεως αναγκών , μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα , το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. , επιτρέπεται η πρόσληψη ειδικών συνεργατών ( όπως Υγειονομικούς , Δημοσιογράφους κλπ. ) , με σύμβαση μισθωτής εργασίας , και μέχρι δύο ( 2 ) , για κάθε κατηγορία αυτών .
2 . Με την απόφαση πρόσληψης , καθορίζονται επίσης
α . Ο χρόνος συνεργασίας
β . Τα ειδικά καθήκοντά τους
γ . Η αποζημίωσή τους
δ . Οι όροι της απασχόλησης
3 . Κατά τα λοιπά οι Ειδικοί Συνεργάτες υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού .

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 . Το Τακτικό προσωπικό της ΕΛ.Ο.Κ. , προσλαμβάνεται , μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα και απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. , με σύμβαση αορίστου χρόνου και σύμφωνα με τις διατάξεις των Κεφαλαίων α. , β. και γ. του ν. 2190 / 1994 ( ΦΕΚ 28Α ) , όπως εκάστοτε ισχύουν .
2 . Με την απόφαση πρόσληψης , καθορίζονται επίσης
α . Τα καθήκοντά τους
β . Ο βαθμός
γ . Η αποζημίωσή τους
δ . Οι όροι και η θέση πρόσληψης .
3 . Ο προσλαμβανόμενος πρέπει να κατέχει τα απαιτούμενα από τον Κανονισμό αυτό , τυπικά προσόντα και προκειμένου για άνδρες , να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές .
4 . Πριν από την πρόσληψη , ο υποψήφιος πρέπει να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά :
α . Πιστοποιητικό Σπουδών .
β . Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου .
γ . Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης .
δ . Πιστοποιητικό ή ληξιαρχική πράξη γέννησης .
ε . Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή Υπεύθυνη δήλωση .
στ . Βεβαίωση τυχόν προϋπηρεσίας .
5 . Οι υπάλληλοι που προσλαμβάνονται για πρώτη φορά , τελούν υπό δοκιμασία για διάστημα ενός ( 1 ) έτους , δηλαδή με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου . Μετά την πάροδο του χρόνου αυτού , και εάν κριθούν από το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. ότι έχουν την ικανότητα ουσιαστικής προσφοράς , για την θέση που προσελήφθηκαν , διατηρούνται στην υπηρεσία . Σε αντίθετη περίπτωση απολύονται , χωρίς να δικαιούνται χρηματικής αποζημίωσης .

 

ΑΡΘΡΟ 10Ο: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 . Το προσωπικό μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα , και απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. , τοποθετείται στις διάφορες υπηρεσίες και θέσεις . Επιτρέπεται η ανάθεση στον ίδιο υπάλληλο , η διεύθυνση περισσοτέρων του ενός τμημάτων και αρμοδιοτήτων , ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες .
2 . Η προαγωγή υπαλλήλου γίνεται μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα , και απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ.

 

ΑΡΘΡΟ 11Ο: ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ

1 . Οι ώρες εργασίας του προσωπικού τακτικού και έκτακτου , καθώς και των ειδικών συνεργατών , που έχουν προσληφθεί με σύμβαση μίσθωσης εργασίας , καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. , ανάλογα των υπηρεσιακών αναγκών , και μέσα στα πλαίσια των ορίων που καθορίζονται από την εργατική νομοθεσία .
2 . Η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης από την υπηρεσία , ελέγχεται από τον Προϊστάμενο – Διευθυντή , ο οποίος έχει την δυνατότητα να καθιερώσει την τήρηση βιβλίου παρουσίας με υπογραφή ή ειδικού ωρολογίου παρουσίας , κατά την άφιξη και αποχώρηση του προσωπικού .
3 . Ότι αφορά την έξοδο του προσωπικού , για υπηρεσιακούς λόγους , καθορίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου – Διευθυντή .
4 . α . Το τακτικό και έκτακτο προσωπικό υποχρεούται σε παροχή εργασίας και πέραν των χρονικών ορίων , που έχουν καθοριστεί , εφόσον αυτό απαιτούν οι ανάγκες της υπηρεσίας και δικαιούνται της αποζημίωσης που καθορίζονται από την εργατική νομοθεσία . ( Η υπηρεσιακή αυτή απασχόληση καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της ΕΛ.Ο.Κ. )
β . Το τακτικό και έκτακτο προσωπικό υποχρεούται σε παροχή εργασίας σε όλες τις ημέρες των αγωνιστικών ή άλλων εκδηλώσεων της ΕΛ.Ο.Κ. ( Σε περίπτωση που η απασχόλησή τους συμπιέσει με μη εργάσιμη ημέρα , χορηγείται αποζημίωση , για έξοδα κίνησης και άλλες συναφείς δαπάνες , το ποσό της οποίας καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. )
5 . Οι ημέρες αργίας και ημιαργίας του προσωπικού είναι αυτές των Δημόσιων Υπηρεσιών .

 

ΑΡΘΡΟ 12Ο: ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 . Κανονική άδεια .
α . Οι ετήσιες κανονικές άδειες του προσωπικού χορηγούνται , σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τους Δημόσιους Υπάλληλους .
β . Οι άδειες προγραμματίζονται , κάθε χρόνο , σε συνεργασία του Προϊστάμενου – Διευθυντού και του Γενικού Γραμματέα της ΕΛ.Ο.Κ. , και μετά από αίτηση του εργαζόμενου , η οποία πρέπει να υποβληθεί μέχρι το τέλος Μαρτίου κάθε έτους , λαμβανομένων υπόψη των υπηρεσιακών αναγκών και χορηγούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της ΕΛ.Ο.Κ.
γ . μετάθεση του χρόνου λήψης της αδείας καθώς και τμηματική της χρήση , επιτρέπεται μόνο με έγκριση του Γενικού Γραμματέα της ΕΛ.Ο.Κ.
δ . Διακοπή της κανονικής αδείας μπορεί να γίνει είτε λόγω ασθενείας ή μετά από αίτηση του εργαζόμενου .
ε . Η μη χορήγηση , ο περιορισμός και η ανάκληση της κανονικής άδειας , επιτρέπεται μόνο , για την αντιμετώπιση εκτάκτων ή εξαιρετικών αναγκών .
2 . Άδεια άνευ αποδοχών .
α . Άδεια άνευ αποδοχών χορηγείται στο τακτικό και έκτακτο προσωπικό όταν έχει εξαντληθεί η κανονική άδεια .
β . Η άδεια άνευ αποδοχών χορηγείται μέχρι το πολύ δυο ( 2 ) μήνες το χρόνο , εφ΄ όσον ο εργαζόμενος έχει συμπληρώσει δύο ( 2 ) χρόνια πραγματικής υπηρεσίας στην ΕΛ.Ο.Κ. και υπάρχει σοβαρός προς τούτη , λόγος .
3 . Σπουδαστικές άδειες .
α . Σπουδαστική άδεια με πλήρεις αποδοχές , χορηγείται στους εργαζόμενους που είναι μαθητές , σπουδαστές ή φοιτητές , προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί σε σχολεία ή ιδρύματα και των τριών βαθμίδων της εκπαίδευσης .
β . Η σπουδαστική άδεια είναι διάρκειας έως δεκατεσσάρων ( 14 ) εργασίμων ημερών , κάθε χρόνο και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικά κατά την εξεταστική περίοδο . Η άδεια χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του εργαζομένου .
γ . Δεν χορηγείται σπουδαστική άδεια στους εργαζόμενους που επιθυμούν να αποκτήσουν δεύτερο τίτλο σπουδών .
4 . Εκπαιδευτική άδεια .
α . Στο τακτικό και μόνο προσωπικό και με την προϋπόθεση τριετούς υπηρεσίας , μπορεί να χορηγηθεί Εκπαιδευτική άδεια , ( με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. και εισήγηση του Προϊστάμενου – Διευθυντή ) με τακτικές αποδοχές , για εκπαίδευση στο εξωτερικό ή εσωτερικό , με την προϋπόθεση ότι η εκπαίδευση έχει σχέση με θέματα λειτουργίας των υπηρεσιών της Ομοσπονδίας και θα έχει διάρκεια μέχρι δύο ( 2 ) μήνες .
β . Για κάθε περίπτωση τα έξοδα οδοιπορικών , διαμονής και διατροφής καθώς και οι λοιπές δαπάνες , θα καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ.
5 . Άδεια τοκετού και Γαλουχίας
Στις έγκυες χορηγείται άδεια τοκετού και γαλουχίας , σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας .
6 . Γονική άδεια
Γονική άδεια χορηγείται όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας .
7 . Αναρρωτικές άδειες
α . Τα θέματα που σχετίζονται με την αναρρωτική άδεια των εργαζομένων της ΕΛ.Ο.Κ. ρυθμίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας .
β . Σε περίπτωση ασθένειας υπαλλήλων , καταβάλλονται οι αποδοχές τους , για το χρονικό διάστημα που ορίζεται από την εργατική νομοθεσία και εφ’ όσον αυτές δεν καλύπτονται από παροχές Ασφαλιστικών Οργανισμών .
γ . Το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. σε ειδικές περιπτώσεις , έχει το δικαίωμα , με εισήγηση του Γενικού Γραμματέα , να αποφασίσει την καταβολή του συνόλου των αποδοχών των ασθενούντων υπαλλήλων , χωρίς κρατήσεις των επιδομάτων .
δ . Με εισήγηση του Γενικού Γραμματέα , σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις σοβαρής ασθένειας υπαλλήλου ή εργατικού ατυχήματος , είναι δυνατόν να χορηγούνται οι τακτικές αποδοχές του , για χρονικό διάστημα μέχρι έξι ( 6 ) μηνών .
8 . Στους εργαζόμενους χορηγείται άδεια απουσίας δυο ημερών , με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή συγγενούς μέχρι δεύτερου βαθμού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας καθώς και άδεια τριών ημερών , με αποδοχές σε περίπτωση γάμου τους .

 

ΑΡΘΡΟ 13Ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το προσωπικό κάθε κατηγορίας και βαθμού έχει υποχρεώσεις :
1 . Να τηρεί με ακρίβεια τον καθορισμένο χρόνο εργασίας .
2 . Να επιδεικνύει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της υπηρεσίας του ζήλο και επιμέλεια και να καταβάλλει κάθε προσπάθεια , για την επιτυχία των σκοπών της ΕΛ.Ο.Κ.
3 . Να τηρεί τις διατάξεις του Καταστατικού της Ομοσπονδίας , του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και των ειδικών κανονισμών εργασίας , καθώς και τις αποφάσεις , διαταγές , εγκυκλίους και οδηγίες που εκδίδονται και να συμμορφώνεται με τις υπηρεσιακές επιταγές και υποδείξεις των προϊσταμένων του .
4 . Να εξυπηρετεί με προθυμία , λεπτότητα και ευγένεια το κοινό .
5 . Να τηρεί την επιβαλλόμενη υπηρεσιακή εχεμύθεια .
6 . Να φυλάσσει με επιμέλεια όσα έγγραφα , βιβλία , έντυπα , σκεύη και εργαλεία – μηχανήματα του παραδίνονται προς εκτέλεση της υπηρεσίας του .
7 . Να ανακοινώνει το συντομότερο δυνατόν , κάθε μεταβολή της προσωπικής ή οικογενειακής του κατάστασης ή της διεύθυνση κατοικίας του .
8 . Να τηρεί πιστά , προκειμένου περί των ειδικών συνεργατών , με σύμβαση μίσθωσης εργασίας , τις ειδικές υποχρεώσεις , που έχει αναλάβει με τη σύμβαση .
9 . Να μην αποχωρεί από τα γραφεία κατά τις ώρες εργασίας ή να παραμένει σε αυτά κατά τις μη εργάσιμες ώρες , χωρίς την άδεια του Προϊσταμένου – Διευθυντή .
10 . Να μη χορηγεί σε τρίτους ή να χρησιμοποιεί για προσωπικούς λόγους , χωρίς την άδεια του Προϊσταμένου – Διευθυντή , υπηρεσιακά έγγραφα , αντίγραφα αυτών ή άλλα στοιχεία .
11 . Να μη χρησιμοποιεί την υπαλληλική του ιδιότητα , σε δημοσιεύματα αθλητικού ή μη περιεχομένου , χωρίς την άδεια του Γενικού Γραμματέα της ΕΛ.Ο.Κ.
12 . Να μη απασχολείται κατά τις ώρες εργασίας του , σε ξένες προς την Ομοσπονδία ενασχολήσεις .
13 . Να μη ασκεί κριτική , με σκόπιμα αβάσιμα επιχειρήματα και υβριστικές εκφράσεις , στις πράξεις και αποφάσεις του Δ.Σ. και των άλλων οργάνων της Ομοσπονδίας .
14 . Να αποδέχεται με προθυμία , την απασχόλησή του σε άλλα γραφεία ή τμήματα , οριστικά ή προσωρινά , σύμφωνα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της ΕΛ.Ο.Κ.

 

ΑΡΘΡΟ 14Ο: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Σε υπάλληλο , ο οποίος θα υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα , επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές που ακολουθούν , ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος και των ειδικών περιπτώσεων , που κάθε φορά συντρέχουν .
α . Έγγραφη παρατήρηση
β . Έγγραφη επίπληξη .
γ . Χρηματικό Πρόστιμο ( ίσο με μηνιαίο μισθό )
δ . Αργία ( υποχρεωτική αποχή ) μέχρι τρεις ( 3 ) μήνες .
ε . Οριστική απόλυση ( σε περιπτώσεις διάπραξης ποινικού αδικήματος , με ποινή φυλάκισης , περισσότερης του ενός χρόνου . Για απάτη ή απιστία , κατά τη διαχείριση της περιουσίας της ΕΛ.Ο.Κ. ή δωροληψίας από συμβαλλόμενους με την Ομοσπονδία , με σκοπό τη προνομιακή εξυπηρέτησή τους και άσχετα από τυχόν άσκηση ποινικής δίωξης του εργαζομένου ) .

 

ΑΡΘΡΟ 15Ο: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1 . Αρμόδιος να ασκήσει τη πειθαρχική δίωξη κατά υπαλλήλου της ΕΛ.Ο.Κ. είναι ο Γενικός Γραμματέας , ο οποίος καλεί τον θεωρούμενο υπαίτιο σε προφορική ή έγγραφη απολογία , ανάλογα με τη φύση του παραπτώματος , καθορίζοντας την προθεσμία για την απολογία .
2 . Η έγγραφη κλίση σε απολογία , επιδίδεται στον υπάλληλο , με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής . Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής της συστημένης επιστολής , κοινοποιείται με ειδικό επιμελητή , σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ποινικού Δικαίου .
3 . Η κλίση επιδίδεται δέκα ( 10 ) ημέρες τουλάχιστον , πριν από την καθορισμένη για απολογία ημερομηνία και αναφέρει τις συγκεκριμένες παραβάσεις , για τις οποίες κατηγορείται ο εργαζόμενος .
4 . Ο θεωρούμενος υπαίτιος υπάλληλος έχει δικαίωμα να λάβει γνώση όλων των στοιχείων της πειθαρχικής δικογραφίας .
5 . Ο Γενικός Γραμματέας έχει δικαίωμα πριν ή μετά από την κλίση σε απολογία να ενεργήσει ο ίδιος ή με νομικό σύμβουλο της ΕΛ.Ο.Κ. σχετική διοικητική εξέταση .
6 . Μετά την υποβολή της αιτιολογίας ή της άρνησης του υπαλλήλου να απολογηθεί και του πορίσματος της διοικητικής εξέτασης , που ενδεχόμενα διενεργήθηκε , ο Γενικός Γραμματέας , έχει το δικαίωμα να ενεργήσει τα ακόλουθα :
α . Να θεωρήσει , ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής πειθαρχικής ποινής και ότι η υπόθεση έχει λήξει .
β . Να επιβάλει τις ποινές , που ανήκουν στην αρμοδιότητά του ( παρ. 8 ) .
γ . Να εισάγει την υπόθεση στο Δ.Σ. με εισήγηση βαρύτερης ποινής . Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. έχει δικαίωμα , πριν να εκδώσει απόφαση , να ενεργήσει με σύμβουλο , που ορίζει , συμπληρωματική διοικητική εξέταση .
7 . Διαθεσιμότητα υπαλλήλου .
Ο Γενικός Γραμματέας , εφόσον το κρίνει σκόπιμο , μέχρι την έκδοση της απόφασης , από το αρμόδιο όργανο , έχει δικαίωμα να θέσει σε διαθεσιμότητα τον θεωρούμενο υπαίτιο της παράβασης υπάλληλο , στον οποίο εξακολουθούν να καταβάλλονται οι αποδοχές του , για το διάστημα αυτό .
8 . Ο Γενικός Γραμματέας έχει αρμοδιότητα επιβολής των ποινών της έγγραφης παραίτησης επίπληξης καθώς και του χρηματικού προστίμου .
9 . Το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. έχει αρμοδιότητα επιβολής όλων των ποινών .
10 . Η απόφαση του οργάνου , που κρίνει την απόφαση , απαλλακτική ή καταδικαστική , κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο υπάλληλο , με απόδειξη παραλαβής , κατά την παρ. 2 του άρθρου αυτού οριζόμενα .
11 . Ένδικα μέσα .
Επιτρέπεται σε υπάλληλο , που του έχει επιβληθεί ποινή , να ασκήσει έφεση κατά της ποινής , ενώπιον του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. , το οποίο λειτουργεί στην περίπτωση αυτή , σαν δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο , μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ( 15 ) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της ποινής .
12 . Μετά την πάροδο της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου , οι αποφάσεις των πρωτοβάθμιων πειθαρχικών οργάνων είναι τελεσίδικες και άμεσα εκτελεστές .

 

ΑΡΘΡΟ 16Ο: ΣΧΕΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

1 . Η Πειθαρχική δίκη λειτουργεί ξεχωριστά από την ποινική .
2 . Το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. έχει το δικαίωμα να αναστείλει την πειθαρχική διαδικασία , μέχρι την έκδοση της απόφασης της ποινικής δίκης .
3 . Πραγματικά γεγονότα , των οποίων η ύπαρξη ή μη διαπιστώθηκε , με αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου , θεωρούνται , ότι έχουν αποδειχθεί και στη πειθαρχική δίκη .
4 . Τα πειθαρχικά όργανα δεν κωλύονται να αποφασίσουν διαφορετικά , από το ποινικό δικαστήριο , στην περίπτωση , που όσα έχουν αποδειχθεί στην ποινική δίκη δεν επηρεάζουν την στοιχειοθέτηση του πειθαρχικού παραπτώματος .
5 . Επανάληψη της πειθαρχικής δίκης επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση , που το ποινικό δικαστήριο εκδίδει απαλλακτική απόφαση .
6 . Την επανάληψη έχουν δικαίωμα να ζητήσουν ο υπάλληλος , που έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και αυτεπάγγελτα , ο Γενικός Γραμματέας και κάθε μέλος του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. σε προθεσμία δυο μηνών από την έκδοση της ποινικής απόφασης ο πρώτος και από την γνωστοποίησή της οι υπόλοιποι .

 

ΑΡΘΡΟ 17Ο: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1 . Η πειθαρχική απόφαση εκτελείται , με μέριμνα του Προϊσταμένου – Διευθυντή , στον οποίον κοινοποιείται , το συντομότερο δυνατόν , μετά την τελεσιδικία της , από το πειθαρχικό όργανο , που την εξέδωσε .
2 . Σε περίπτωση επιβολής ποινής προστίμου , η απόφαση κοινοποιείται στο τμήμα οικονομικών υπηρεσιών , η οποία την εκτελεί από την 1η του επόμενου της κοινοποίησης μήνα .
3 . Το πρόστιμο υπολογίζεται στο σύνολο των τακτικών αποδοχών , που εισπράττει ο τιμωρημένος υπάλληλος , κατά τον χρόνο επιβολής της ποινής και παρακρατείτε εφάπαξ μεν , αν είναι κατώτερο ή ίσο με το 1/10 των αποδοχών αυτών . Διαφορετικά παρακρατείτε τμηματικά , σε μηνιαίες δόσεις ίσες προς το 1/10 των αποδοχών αυτών και μέχρι της πλήρης εξόφλησής του .
4 . Με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου και με αυτόν τον τρόπο και ποσοστά ενεργείται και η είσπραξη των ποσών , που καταλογίζονται , με τελεσίδικη απόφαση σε βάρος του υπαλλήλου , από διάφορες αιτίες .
5 . Το χρηματικό πρόστιμο περιέχεται στο Ταμείο της Εργατικής Εστίας .
6 . Εκείνος ο οποίος τιμωρήθηκε , με ποινή της αργίας ή της οριστικής απόλυσης , τίθεται εκτός υπηρεσίας , από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης σε αυτόν της πειθαρχικής απόφασης .
7 . Από την ημερομηνία αυτή παύει και η καταβολή των αποδοχών του οριστικά απολυμένου και μειώνονται στο μισό οι αποδοχές εκείνου που τίθεται σε αργία .

 

ΑΡΘΡΟ 18Ο: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΟΙΝΩΝ

1 . Η τελεσίδικη απόφαση , απαλλακτική ή καταδικαστική , καταχωρείται περιληπτικά , στο Μητρώο Πειθαρχικών ποινών , το οποίο τηρείται στο τμήμα Διοικητικού . ( αντίγραφο της απόφασης τίθεται στον ατομικό φάκελο του υπαλλήλου ο οποίος κρίθηκε .)
2 . Οι καταδικαστικές πειθαρχικές αποφάσεις διαγράφονται από το μητρώο Πειθαρχικών ποινών και αποσύρονται από τον ατομικό φάκελο , μετά την παρέλευση :
α . Τριών ( 3 ) χρόνων από την έκδοση απόφασης της έγγραφης παρατήρησης και επίπληξης .
β . Τεσσάρων ( 4 ) χρόνων από την έκδοση απόφασης επιβολής χρηματικού προστίμου .
γ . Πέντε ( 5 ) χρόνων από την έκδοση απόφασης επιβολής αργίας .

 

ΑΡΘΡΟ 19Ο: ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

1 . Στους υπαλλήλους που επιδεικνύουν παραδειγματική εργατικότητα , επιμέλεια και επίδοση , πέραν των ορίων της συνηθισμένης εκτέλεσης του καθήκοντος , απονέμεται με εισήγηση του Γενικού Γραμματέα της ΕΛ.Ο.Κ. έπαινος και σε περιπτώσεις εξαιρετικής επαγγελματικής ικανότητας και σημαντικής συμβολής στην επίτευξη των σκοπών της Ομοσπονδίας , ευαρέσκεια .
2 . Οι ηθικές αμοιβές καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του υπαλλήλου στον οποίον απονεμήθηκαν .

 

ΑΡΘΡΟ 20Ο: ΕΚΘΕΣΕΙΣ

1 . Τα ο Δεκέμβριο κάθε χρόνου , ο Προϊστάμενος – Διευθυντής , συντάσσει τις εκθέσεις , για την ποιότητα και απόδοση του προσωπικού όλων των βαθμών και τμημάτων , εκτός των ειδικών συνεργατών , των οποίων την αντίστοιχη έκθεση συντάσσει ο πρόεδρος της οικείας Επιτροπής της ΕΛ.Ο.Κ.
2 . Οι εκθέσεις της προηγούμενης παραγράφου , θεωρούνται από τον Γενικό Γραμματέα της ΕΛ.Ο.Κ. , ο οποίος καταχωρεί σε αυτές και την προσωπική του γνώμη .
3 . Την έκθεση , για την ποιότητα και απόδοση του Προϊσταμένου – Διευθυντή , συντάσσει ο Γενικός Γραμματέας της ΕΛ.Ο.Κ.
4 . Οι εκθέσεις αυτές καταχωρούνται στους ατομικούς φακέλους του προσωπικού .

 

ΑΡΘΡΟ 21Ο: ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ

1 . Για κάθε υπάλληλο τηρείται ατομικός φάκελος , στον οποίο καταχωρούνται :
α . Τα σχετικά με τα προσόντα και την προσωπική κατάσταση έγγραφα .
β . Οι εκθέσεις και τα φύλλα ποιότητας , που αρμόδια έχουν συνταχθεί .
γ . Όσα έγγραφα αναφέρονται στην υπαλληλική κατάστασή του με την ΕΛ.Ο.Κ.
2 . Οι ατομικοί φάκελοι , θεωρούνται απόρρητοι και φυλάσσονται από τον Προϊστάμενο – Διευθυντή .
3 . Τον Ιανουάριο κάθε έτους ο Γενικός Γραμματέας της ΕΛ.Ο.Κ. ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. , για όλη την κατάσταση , απόδοση και ποιότητα του προσωπικού και θέτει υπόψη τους τις Εκθέσεις ποιότητας , που έχουν συνταχθεί .

 

ΑΡΘΡΟ 22Ο: ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1 . Η Σύμβαση Εργασίας της κάθε κατηγορίας και βαθμού προσωπικού της ΕΛ.Ο.Κ. λύεται , για όσους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις του νόμου .
2 . Για την καταγγελία της σύμβασης εργασίας υπαλλήλου , σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη προηγούμενη παράγραφο , απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. μετά από σχετική εισήγηση του Γενικού Γραμματέα .

 

ΑΡΘΡΟ 23Ο: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1 . Με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα , το προσωπικό κάθε κατηγορίας , που υπηρετεί , κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Κανονισμού , στην Ομοσπονδία , εντάσσεται σε θέσεις και βαθμούς του τακτικού προσωπικού , με την ελεύθερη κρίση του Δ.Σ.
2 . Σε καμία περίπτωση οι αποδοχές του προσωπικού , που εντάσσεται σε θέσεις και βαθμούς , μπορεί να υπολείπονται των αποδοχών , που ελάμβανε , πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Κανονισμού .

 

ΑΡΘΡΟ 24Ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο παρόν αποτελεί το Κανονισμό Εσωτερικής υπηρεσίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ , συγκείμενος από Είκοσι τέσσερα ( 24 ) συνολικά άρθρα , καταρτίστηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 του ν. 2725 / 1999 ( ΦΕΚ 121 / 17 – 6 – 1999 ) του ν. 3057 / 2002 και των τροποποιήσεων τους , ψηφίστηκε από την Γ.Σ. των Σωματείων – Μελών της ΕΛ.Ο.Κ. 19-3-2001, ακολούθως υποβλήθηκε προς έγκριση στον αρμόδιο για θέματα αθλητισμού Υφυπουργό Πολιτισμού .

 

Για το Δ.Σ. / ΕΛ.Ο.Κ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΗΤΑΣ ΙΩΣΗΦ ΓΟΥΣΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛ. 2 – ΑΡΘΡΟ 1 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΕΛ. 2 – ΑΡΘΡΟ 2 : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΣΕΛ. 3 – ΑΡΘΡΟ 3 : ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΕΛ. 3 – ΑΡΘΡΟ 4 : ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΣΕΛ. 3 – ΑΡΘΡΟ 5 : ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΕΛ. 3 – ΑΡΘΡΟ 6 : ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΕΛ. 4 – ΑΡΘΡΟ 7 : ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΣΕΛ. 4 – ΑΡΘΡΟ 8 : ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΣΕΛ. 4 – ΑΡΘΡΟ 9 : ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΕΛ. 5 – ΑΡΘΡΟ 10 : ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΕΛ. 5 – ΑΡΘΡΟ 11 : ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ
ΣΕΛ. 6 – ΑΡΘΡΟ 12 : ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΕΛ. 7 – ΑΡΘΡΟ 13 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΕΛ. 8 – ΑΡΘΡΟ 14 : ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
ΣΕΛ. 8 – ΑΡΘΡΟ 15 : ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΣΕΛ. 9 – ΑΡΘΡΟ 16 : ΣΧΕΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ
ΣΕΛ. 10 – ΑΡΘΡΟ 17 : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΣΕΛ. 10 – ΑΡΘΡΟ 18 : ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΣΕΛ. 10 – ΑΡΘΡΟ 19 : ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
ΣΕΛ. 11 – ΑΡΘΡΟ 20 : ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΣΕΛ. 11 – ΑΡΘΡΟ 21 : ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ
ΣΕΛ. 11 – ΑΡΘΡΟ 22 : ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΕΛ. 11 – ΑΡΘΡΟ 23 : ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΣΕΛ. 12 – ΑΡΘΡΟ 24 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Share With: