Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ (ΕΛ.Ο.Κ.)

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ , έχοντας υπ’ όψιν της τις διατάξεις του ν. 2725/99 , του ν. 3057 / 2002 και των τροποποιήσεων τους , τις διατάξεις του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΛ.Ο.Κ., εκδίδει τον παρακάτω ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ.
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΝΝΟΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΡΙΚΕΤ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ είναι η ανώτατη οργάνωση αθλητικών ( νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ) , που καλλιεργούν το άθλημα του Κρίκετ . Σκοπό έχει την καλλιέργεια και την ανάπτυξη του Κρίκετ σε όλη την χώρα και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα.
 

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛ.Ο.Κ.

Για την άσκηση της Διοίκησης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ προβλέπονται από το Καταστατικό της και τους Νόμους 2727 / 1999 και 3057 / 2002 καθώς και των τροποποιήσεων τους, η λειτουργία των παρακάτω οργάνων .

1 . ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

α . Η Γενική Συνέλευση των Σωματείων – μελών . ( Καταστ. Άρθρο 7 )
β . Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας . ( Καταστ. Άρθρο 9 )

2 . ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

α . Η Επιτροπή Πρωταθλημάτων ( Καταστ. Άρθρο 17 )
β . Η Εξελεγκτική Επιτροπή ( Καταστ. Άρθρο 18 )
γ . Η Εφορευτική Επιτροπή ( Καταστ. Άρθρο 19 )
δ . Η Επιτροπή Μετεγγραφών ( Καταστ. Άρθρο 20 )
ε . Η Δικαστική Επιτροπή ( Καταστ. Άρθρο 21 )
στ . Οι Ειδικές Επιτροπές ( Καταστ. Άρθρο 24 )
Ι . Επιτροπή Εθνικών ομάδων
ΙΙ . Επιτροπή ανάπτυξης
ΙΙΙ . Επιτροπή τύπου και δημοσίων σχέσεων
ΙΙΙΙ . Επιτροπη διενέργειας διαγωνισμών
IV . Επιτροπή προμηθειών .

3 . ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ( Ν. 2725 / 1999 )

α . Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας ( ΚΕΔ )
β . Η Επιτροπή Ορισμού Διαιτησίας ( ΕΟΔ )
γ . Η Πειθαρχική Επιτροπή Διαιτησίας ( ΠΕΔ )
δ . Η Επιτροπή Εφέσεων Διαιτητών ( ΕΕΔ )
ε . Η Επιτροπή Ορισμού Παρατηρητών Διαιτησίας ( ΕΟΠΔ )
 

ΑΡΘΡΟ 2Ο: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ

1 .Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της ΕΛ.Ο.Κ. και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για θέματα που αφορούν την ΕΛ.Ο.Κ. να τροποποιεί το Καταστατικό , να εκλέγει τα όργανα της ΕΛ.Ο.Κ. , να εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό και προϋπολογισμό της Ομοσπονδίας , να εγκρίνει τον αγωνιστικό απολογισμό και προϋπολογισμό , και να ελέγχει το Διοικητικό Συμβούλιο . Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επίσης για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό και καθορίζει γενικά την πορεία της Ομοσπονδίας , για το συμφέρον των μελών της και του Ελληνικού Αθλητισμού.
2 . Η Τακτική Γ.Σ. συγκαλείται υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο , ύστερα από πρόσκληση του Δ.Σ. στη χρονική περίοδο του πρώτου τριμήνου κάθε χρόνου .
3 . Στις Τακτικές Συνελεύσεις το Σώμα εγκρίνει με απόφασή του :
α . Την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ.
β . Τον οικονομικό απολογισμό του περασμένου χρόνου και τον προϋπολογισμό του επομένου
γ . Την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ.
δ . Κάθε άλλο θέμα συμπεριλαμβανόμενης και της τροποποίησης του Καταστατικού ή της έγκρισης των κανονισμών .
4 . Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται με απόφαση του Δ.Σ. ή μετά από έγγραφη αίτηση των δύο πέμπτων ( 2/5 ) των μελών της ΕΛ.Ο.Κ. , στην οποία αίτηση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται ειδικά και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , που προτείνουν για συζήτηση .Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα ( 30 ) ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης , να συγκαλέσει την Γ.Σ. με θέματα στα οποία θα συμπεριλαμβάνονται οπωσδήποτε και αυτά που αναφέρονται στην κατατεθείσα αίτηση .
5 . Τις Τακτικές και Έκτακτες Γ.Σ. συγκαλεί το Δ.Σ. ύστερα από γραπτή πρόσκληση που διανέμεται στα μέλη και δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο , δεκαπέντε ( 15 ) ημέρες πριν τη σύγκληση της Γ.Σ. . Στην πρόσκληση αναφέρονται απαραίτητα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης η ημερομηνία και η ώρα . Μαζί με τη πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη και ο κατάλογος των Σωματείων που έχουν δικαίωμα ψήφου .
6 . Οι Γ.Σ. έχουν αστεία όταν παρευρίσκονται σ΄ αυτές το ένα δεύτερο ( ½ ) τουλάχιστον του συνόλου των αντιπροσώπων , που έχουν δικαίωμα ψήφου . Αν στην πρώτη .Σ. δεν υπάρξει απαρτία , γίνεται νέα το πολύ μέσα σε οκτώ ημέρες , στην οποία υπάρχει απαρτία με οσουσδήποτε παρόντες αντιπροσώπους με δικαίωμα ψήφου.
7 . Οι αποφάσεις των Γ.Σ. παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου με ονομαστική κλήση ή με ανάταση των χειρών , αν το αποφασίσει η Γ.Σ. , εκτός από εκείνα τα θέματα για τα οποία χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της ΕΛ.Ο.Κ. Για προσωπικά θέματα η Γ.Σ. αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία.
8 . Το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. ελέγχει την εγκυρότητα της συμμετοχής και το δικαίωμα ψήφου των αντιπροσώπων καθώς και την απαρτία της Συνέλευσης.
9 . Η Γενική Συνέλευση εκλέγει :
α . Τριμελές προεδρείο , αποτελούμενο από τον πρόεδρο , το γραμματέα και ένα μέλος .
β . Τριμελή εφορευτική επιτροπή για την διενέργεια των εκλογών .
10 . Η Γ.Σ. για εκλογή νέας Διοίκησης πραγματοποιείται :
α . Όταν λήγει η θητεία του Δ.Σ.
β . Όταν τούτο αποφασισθεί από το Δ.Σ. σε περίπτωση δυσλειτουργίας και γενικά όταν δεν δύναται να εκπληρώσει τα καθήκοντά του και
το σκοπό του
γ . Όταν το ζητήσει το 75% συν ένα των Σωματείων που έχουν δικαίωμα ψήφου .
11 . Η εκλογή των μελών του Δ.Σ. , της Εξελεγκτικής Επιτροπής και της Δικαστικής Επιτροπής , γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο , στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι υποψήφιοι , που θα έχουν υποβάλει αιτήσεις υποψηφιότητάς τους προς το Δ.Σ. δέκα ( 10 ) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.
12 . Ως μέλη του Δ.Σ. και των λοιπών Επιτροπών , εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας όσοι υποψήφιοι συγκεντρώσουν τους περισσότερους σταυρούς , μέχρι να συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος από το καταστατικό αριθμός .
13 . Κάθε αντιπρόσωπος δικαιούται να θέτει το ανώτερο μέχρι επτά ( 7 ) σταυρούς για τα μέλη του Δ.Σ. , μέχρι τρεις ( 3 ) σταυρούς το ανώτερο για την Εξελεγκτική Επιτροπή και μέχρι τρεις ( 3 ) σταυρούς το ανώτερο για την Δικαστική Επιτροπή .
14 . Σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας που προκύπτει από την εφαρμογή των παραπάνω , γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή , μεταξύ των ισοψηφησάντων .
15 .Οι εργασίες των Γ.Σ. μαγνητοφωνούνται ή βιντεοσκοπούνται και καταχωρούνται συνοπτικά στο οικείο Βιβλίο Πρακτικών.
 

ΑΡΘΡΟ 3Ο: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1 . Στις Γ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ μετέχουν με αντιπροσώπους ( τακτικούς και αναπληρωματικούς ) όλα τα Σωματεία – μέλη , τους οποίους γνωστοποιούν με έγγραφό τους στην ΕΛ.Ο.Κ. τουλάχιστον δέκα ( 10 ) ημέρες πριν την Γ.Σ.
2 . Κάθε αθλητικό Σωματείο εκπροσωπείται στη Γ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. με έναν αντιπρόσωπο και τον αναπληρωτή του , οι οποίοι πρέπει να είναι μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου τα τρία ( 3 ) τελευταία χρόνια . επίσης πρέπει να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους .
3 . Οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές των Σωματείων – μελών , που έχουν δικαίωμα ψήφου , έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν , να εκλέγονται και το δικαίωμα λόγου .
4 . Κάθε αθλητικό Σωματείο έχει ένα ψήφο . Κάθε αντιπρόσωπος έχει δικαίωμα να εκπροσωπήσει μόνο ένα Σωματείο .
5 . Το δικαίωμα να εκλέγει το ασκεί ο αντιπρόσωπος και σε περίπτωση κολλήματος ο αναπληρωτής του .
6 . Στις Τακτικές Γ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. δεν έχουν δικαίωμα ψήφου :
α . Τα αθλητικά Σωματεία που δεν έχουν συμπληρώσει ένα έτος από την εγγραφή τους στην ΕΛ.Ο.Κ. , σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου
3 παρ. 8 εδάφια και 5 του Καταστατικού της ΕΛ.Ο.Κ.
β . Τα αθλητικά Σωματεία που με υπαιτιότητά τους κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από τη Γ.Σ. δεν έχουν συμμετοχή σε μια
τουλάχιστον από τις επίσημες διοργανώσεις της ΕΛ.Ο.Κ. , των αθλημάτων του άρθρου 1 του Καταστατικού της ΕΛ.Ο.Κ. , η οποία
συμμετοχή αποδεικνύεται από το επίσημο φύλλο αγώνα ή τα πινάκια συμμετοχής .
γ . Τα αθλητικά Σωματεία που με υπαιτιότητά τους κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από τη Γ.Σ. δεν έχουν συμμετοχή σε μια
τουλάχιστον από τις επίσημες διοργανώσεις της ΕΛ.Ο.Κ. ή αποχώρησαν ή αποκλείστηκαν από το πρωτάθλημα στο οποίο έλαβαν μέρος.
 

ΑΡΘΡΟ 4Ο: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛ.Ο.Κ.

1 . Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ εκλέγεται για τετραετή θητεία ( άρθρο 22 ν. 2725 / 99 ) , εντός του τελευταίου τετραμήνου του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων και αποτελείται ( Καταστ. Άρθρο 9 ) από :
α . έναν Πρόεδρο
β . έναν Αντιπρόεδρο
γ . ένα Γενικό Γραμματέα
δ . έναν Ειδικό Γραμματέα
ε . έναν Ταμία
στ . έναν Έφορο
ζ . έναν Σύμβουλο
2 . Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής . Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το Δ.Σ . της ΕΛ.Ο.Κ. δεν εξαντλήσει τη θητεία για την οποία εκλέχθηκε , το νέο Δ.Σ, που θα εκλεγεί , έχει θητεία για το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου Δ.Σ.
3 . Εκτός των τακτικών μελών εκλέγονται και τρία ( 3 ) αναπληρωματικά για την πλήρωση τυχόν κενουμένων θέσεων .
4 . Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. ορίζονται στο άρθρο 10 του Καταστατικού της Ομοσπονδίας . Ειδικότερα τα καθήκοντα των μελών του Δ.Σ. ορίζονται στα άρθρα 13 – 14 – 15 και 16 του Καταστατικού της Ομοσπονδίας .
5 . Κάθε μέλος του Δ.Σ. υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση της περιουσιακής του κατάστασης , της συζύγου και των ανηλίκων τέκνων του , στον αρμόδιο Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου , σύμφωνα με τις διατάξεις του αθλητικού Νόμου ( άρθρο 24 έως 29 του ν. 2429 / 96 ).
6 . Μέλη του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. δεν μπορούν να γίνουν όσοι υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Καταστατικού της ΕΛ.Ο.Κ.
 

ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΒΙΒΛΙΑ

1 . Η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ , σύμφωνα με το νόμο υποχρεωτικά πρέπει να τηρεί τα εξής Βιβλία :
α . Βιβλίο μητρώου μελών
β . Βιβλίο μητρώου αθλητών
γ . Βιβλίο μητρώου αθλητών
δ . Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων
ε . Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
στ . Βιβλίο εσόδων – εξόδων
ζ . Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων
η . Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων
2 . Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού οικονομικών , επιτρέπεται να ορίζονται και άλλα βιβλία , εκτός των προβλεπομένων , καθώς και ο τρόπος τήρησής τους.
 

ΑΡΘΡΟ 6Ο: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

Η ΕΛ.Ο.Κ. αντιπροσωπεύεται σε όλες τις σχέσεις της προς τις Δικαστικές και άλλες Δημόσιες Αρχές , ως και προς κάθε τρίτο , δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα της.
 

ΑΡΘΡΟ 7Ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1 .Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της ΕΛ.Ο.Κ. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της ορίζονται από το καταστατικό της .
2 .Επιτρέπεται στην Ομοσπονδία να δέχεται δωρεές από φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου , σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3 .Επιτρέπεται στην Ομοσπονδία , εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής , να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητάς του , με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων . Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης της επωνυμίας , του εμβλήματος και των λοιπών διακριτικών στοιχείων , για εμπορική διαφήμιση και οικονομική εκμετάλλευση .
4 .Απαγορεύεται η συστέγαση Ομοσπονδίας και Εμπορικής επιχείρησης .
5 .Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή ομάδας ή αθλητή σε αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό , αν αυτοί δεν είναι εγκεκριμένοι από την ΕΛ.Ο.Κ.
6 .Η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ , δύναται να περικόπτει ή να διακόπτει για ορισμένο χρονικό διάστημα την καταβολή επιχορήγησης σε αθλητικό Σωματείο – μέλος της , που συμμετείχε σε αγώνες ή διοργάνωσε αγώνες , χωρίς την έγκρισή της .
7 .Απαγορεύεται η κατά οποιονδήποτε τρόπο μερική ή ολική εκποίηση και αλλαγή χρήσης των ιδιόκτητων αθλητικών εγκαταστάσεων . Κατ΄ εξαίρεση , αν οι παραπάνω εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν ή δεν εξυπηρετούν πλέον τις αγωνιστικές ανάγκες της ΕΛ.Ο.Κ. ή υφίσταται άφευκτη ανάγκη , επιτρέπεται η εκποίησή τους για την κατασκευή ή απόκτηση νέων , που πληρούν τις ανάγκες του ή η αλλαγή χρήσης . Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης .
8 .Σε περίπτωση διάλυσης της ΕΛ.Ο.Κ. , τα περιουσιακά της στοιχεία μετά την εκκαθάριση , περιέχονται στην Γ.Γ.Α.
9.Προκειμένου να συμμετάσχει η ΕΛ.Ο.Κ. σε διεθνείς αγώνες ή αθλητικές συναντήσεις στο εξωτερικό , υποβάλλεται στην Γ.Γ.Α. σχετική αίτηση προς έγκριση , τουλάχιστον είκοσι ( 20 ) ημέρες πριν τον αγώνα . Στην αίτηση αυτή θα πρέπει να αναφέρονται :
α . Τόπος , χρόνος και σκοπός μετάβασης
β . Πλήρη στοιχεία και ιδιότητα των μελών της αποστολής .
γ . Αναλυτικό προϋπολογισμό της σχετικής δαπάνης .
10. Η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ , είναι υποχρεωμένη να συντάξει Κανονισμούς , όπως :
α . Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας
β . Κανονισμός Εσωτερικής υπηρεσίας .
γ . Κανονισμός Εγγραφών – μετεγγραφών EΕλλήνων αθλητών
δ . Κανονισμός Εγγραφών – μετεγγραφών Ομογενών αθλητών
ε . Κανονισμός οργάνωσης και διεξαγωγής πρωταθλημάτων
στ . Κανονισμός Εθνικών Ομάδων
ζ . Κανονισμός Προπονητών
η . Κανονισμός Διαιτητών
θ . Κανονισμός προμηθειών
ι . Πειθαρχικό Δίκαιο
Για την κατάρτιση των παραπάνω Κανονισμών, λαμβάνονται υπόψη οι ισχύοντες αθλητικοί νόμοι , τα καταστατικά και οι διεθνείς κανονισμοί .
11 .Η τήρηση των κανόνων αυτών είναι υποχρεωτικοί από όλα τα Σωματεία – Μέλη της ΕΛ.Ο.Κ.
12. Οι κανονισμοί και οι τροποποιήσεις τους υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Πολιτισμού . Μετά την παρέλευση απράκτου ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής τους , οι κανονισμοί αυτοί θεωρούνται ότι έχουν νομίμως εκδοθεί . Αν κατά τον έλεγχο νομιμότητας κανονισμού διαπιστωθεί ότι οι ρυθμίσεις αυτού πρέπει να τροποποιηθούν , να συμπληρωθούν ή να εναρμονιστούν , ο κανονισμός αυτός αναπέμπεται στην ΕΛ.Ο.Κ. , της οποίας το Δ.Σ. , οφείλει να συμμορφωθεί , μέσα σε δέκα ημέρες από την αναπομπή . Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης , ο Υπουργός μπορεί να αναστείλει την Τακτική επιχορήγηση προς την ΕΛ.Ο.Κ..
 

ΑΡΘΡΟ 8Ο: ΠΟΡΟΙ – ΔΑΠΑΝΕΣ

1 .Πόροι της ΕΛ.Ο.Κ. είναι :
α .Οι ετήσιες συνδρομές των Σωματείων – μελών , οριζόμενες σε ποσό Δέκα πέντε ( 145 ) ευρώ ετησίως . Οι συνδρομές μπορούν με
απόφαση του Δ.Σ. να αυξάνονται ή να διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία που τα Σωματεία – μέλη υπάγονται .
β .Το εφ ΄ άπαξ δικαίωμα εγγραφής του Σωματείου – μέλους , οριζόμενο σε Δέκα πέντε ( 15 ) ευρώ , που μπορεί ν αναπροσαρμόζεται με
απόφαση του Δ.Σ. Η είσπραξη των άνω δικαιωμάτων από την ΕΛ.Ο.Κ. επιτρέπεται να γίνεται με παρακράτηση από τις επιχορηγήσεις ή
από τις εισπράξεις των αγώνων τους .
γ.Διάφορες δωρεές, κληροδοτήματα , οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις προς την ΕΛ.Ο.Κ. του Κράτους , της Γ.Γ.Α. τους διάφορους
οργανισμούς , ιδιώτες κλπ .
δ .Τυχόν εισοδήματα από την κινητή ή ακίνητη περιουσία της
ε .Κάθε έσοδο από διαφημίσεις, χορηγίες , προβολή και άλλες δραστηριότητες.
2 . Στην περιουσία της ΕΛ.Ο.Κ. περιλαμβάνονται
α. Κάθε κινητό ή ακίνητο που κατέχει στην απόλυτη κυριότητα και νομή της .
β .Τα έπιπλα των γραφείων , του εντευκτηρίου και ο ιματισμός – αθλητικό υλικό των Εθνικών ομάδων .
γ . Το ετήσιο πλεόνασμα των εσόδων κάθε χρήσεως .
3 .Όλες οι δαπάνες της ΕΛ.Ο.Κ. αποφασίζονται από το Δ.Σ. της , σύμφωνα και μέσα στα όρια που καθορίζονται στα σχετικά κεφάλαια και άρθρα του προϋπολογισμού της .
Επιτρέπεται , σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις και με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. , η μεταφορά κονδυλίων , μέχρι του ποσοστού 10% για τα ποσά που χορηγούνται από το Δημόσιο ή από τον Ο.Π.Α.Π. , για μεγαλύτερο δε ποσοστό μόνο με έγκριση της Γ.Γ.Α.
4 .Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛ.Ο.Κ. υποχρεούται να καταθέτει επ ΄ ονόματί της σε αναγνωρισμένη Τράπεζα , την περιουσία της σε μετρητά , όταν το ποσόν υπερβαίνει το ποσόν των εξακοσίων ευρώ .Τα κατατεθειμένα ποσά αναλαμβάνονται με έκδοση επιταγών , υπογραφόμενων από τον Πρόεδρο και τον Ταμία ή και τον έναν από αυτούς , εξουσιοδοτημένου όμως εκάστοτε με εξουσιοδότηση του άλλου , με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του .
5 . Επιτρέπονται προσωρινές ταμιακές διευκολύνσεις προς την Ομοσπονδία από μέλη του Δ.Σ. , για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών .

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛ.Ο.Κ.

Το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. σύμφωνα με το Καταστατικό της , καταρτίζει τις Επιτροπές και τις Ειδικές Επιτροπές , που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο .

1 . ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ .

α. Η κάθε Επιτροπή απαρτίζεται από τρία ( 3 ) τουλάχιστον μέλη , εκτός από την ΚΕΔ , που πρέπει να έχει τουλάχιστον πέντε ( 5 ) μέλη .
Πρόεδρος ορίζεται μέλος του Δ.Σ. , σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 4 του Καταστατικού .
β. Τα υπόλοιπα μέλη ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. μετά από εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής και θα πρέπει να πληρούν τους
όρους που προβλέπονται από το Καταστατικό και τον νόμο .
γ .Στις Επιτροπές δικαίωμα να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου , έχουν ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας της ΕΛ.Ο.Κ. , εκτός των
Επιτροπών Διαιτησίας .
δ .Τα μέλη του Δ.Σ. δεν πρέπει να συμμετέχουν σε περισσότερες από δύο ( 2 ) Επιτροπές . Από τον περιορισμό αυτόν εξαιρούνται οι
Επιτροπές Διαιτησίας .
ε .Οι Επιτροπές συνεδριάζουν, οπωσδήποτε, μια φορά την εβδομάδα, πριν από την συνεδρίαση του Δ.Σ. και οποτεδήποτε θεωρηθεί
αναγκαίο. Των συνεδριάσεων τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη. (Για τον σχηματισμό απαρτίας,
απαιτείται η παρουσία του μισού συν ένα του συνόλου των μελών κάθε Επιτροπής )

στ.Ο Πρόεδρος κάθε Επιτροπής υποβάλλει τα Πρακτικά, στη πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. για επικύρωσή τους. Της διαδικασίας αυτής
εξαιρούνται οι Επιτροπές Διαιτησίας, που προβλέπονται από το Νόμο, των οποίων οι αποφάσεις είναι οριστικές
ζ .Η σύνθεση, η διαδικασία ορισμού των μελών και ο τρόπος λειτουργίας των Επιτροπών Διαιτησίας καθορίζεται από το άρθρο 44 του
Αθλητικού Νόμου 2725/1999 και από τον Κανονισμό Διαιτησίας της Ε.Ο.Κ.
 

ΑΡΘΡΟ 10Ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Η Επιτροπή Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων αποτελείται από τρία μέλη . Ορίζεται μετά από απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ . Η θητεία των μελών είναι όση και του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. Οι αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες της επιτροπής είναι η προετοιμασία , οργάνωση, προκήρυξη και εποπτεία αγώνων, πρωταθλημάτων κα κυπέλλου, όλων των κατηγοριών καθώς και πάσης φύσεως φιλικών ή διεθνών αγώνων.
 

ΑΡΘΡΟ 11Ο: ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1 . Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία τακτικά και δυο αναπληρωματικά μέλη , που εκλέγονται με τετραετή θητεία από την Γ.Σ. συγχρόνως με τα μέλη του Δ.Σ. με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτια από κατάλογο υποψήφιων , που υποδεικνύονται από Σωματεία – μέλη , που έχουν δικαίωμα ψήφου .
2 . Τελεί υπό την προεδρία του πρεσβυτέρου των μελών και συνέρχεται σε συνεδριάσεις , είτε κατά τα μεταξύ των Γενικών Συνελεύσεων χρονικά διαστήματα , είτε προ είτε κατά τη διάρκεια τους , ελέγχει το ταμείο , τους ισολογισμούς , τους απολογισμούς , την τάξη και ακρίβεια των δικαιολογητικών και την οικονομική γενικά κατάσταση και διαχείριση , για τα οποία υποβάλει έκθεση προς την Γ.Σ. , καθώς και τυχόν εισηγήσεις και προτάσεις .
3 . Μέλη της επιτροπής που απουσιάζουν ή κωλύονται , αντικαθιστούνται από τους αναπληρωματικούς .
 

ΑΡΘΡΟ 12Ο: ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1 .Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή κατά το τελευταίο τετράμηνο του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών αγώνων .
Πρόεδρός της ορίζεται σύμφωνα με το νόμο , δικαστικός αντιπρόσωπος , χωρίς τη συμμετοχή του οποίου δεν επιτρέπεται να διενεργηθούν αρχαιρεσίες . Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται , με αίτηση του ΕΣ της Ομοσπονδίας , πρωτοδίκης Διοικητικών ή της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης , από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Πρωτοδικείου του τόπου διεξαγωγής των αρχαιρεσιών .
2 .Τα υπόλοιπα δύο μέλη εκλέγονται με ανάταση της χειρός ή άλλως με ονομαστική ψηφοφορία , μεταξύ των αντιπροσώπων των Σωματείων – μελών στην έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης , αλλά και όταν τίθεται θέμα μυστικής ψηφοφορίας .
Έργο της Εφορευτικής Επιτροπής είναι :
α .Να εκδικάζει με συνοπτική διαδικασία κάθε ένσταση ή διαμαρτυρία , για παράλειψη ή αντικανονική εγγραφή στο κατάλογο
αντιπροσώπων των Σωματείων – μελών , που έχουν δικαίωμα ψήφου και να εκδώσει την απόφαση πριν από κάθε συζήτηση επί των
θεμάτων της ημερησίας διάταξης .
β .Να παραλάβει από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας τον ονομαστικό κατάλογο των υποψηφίων και των αναπληρωματικών μελών
, καθώς και των υποψηφίων για την Εξελεγκτική Επιτροπή και να διενεργήσει την ψηφοφορία και τη διαλογή , να μονογραφήσει τα
ψηφοδέλτια και να υπογράψει το πρακτικό της ψηφοφορίας και να παραδώσει τα σχετικά έγγραφα στον πληοψηφήσαντα του
νεοεκλεγμένου Δ.Σ.
3..Κατά την διενέργεια των αρχαιρεσιών , επιβάλλεται η αυτοπρόσωπη παρουσία των εκλεκτόρων απαγορευμένης της δια πληρεξουσίου συμμετοχής .
 

ΑΡΘΡΟ 13Ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

1 .Στην ΕΛ.Ο.Κ. λειτουργεί Επιτροπή μετεγγραφών και αποτελείται από τρία μέλη , που εκλέγονται από το Δ.Σ. Ένα από αυτά είναι υποχρεωτικά ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και αναλαμβάνει χρέη Προέδρου . Μέλη ορίζονται από το Δ.Σ. δυο μέλη του . Η θητεία των μελών είναι όση και του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. .
2 .Στην αρμοδιότητα της έχει τον έλεγχο , έγκριση και νομιμότητα των μετεγγραφών , των δελτίων αθλητικής ιδιότητας , την αναμόρφωση του αθλητικού μητρώου των Σωματείων , και κάθε άλλης εργασίας , που έχει σχέση με αυτές τις αρμοδιότητες .
3 .Η Επιτροπή Μετεγγραφών συγκαλείται από τον Πρόεδρο της και βρίσκεται σε απαρτία , εφόσον παρίστανται τουλάχιστον δύο ( 2 ) μέλη της . Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων . Σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου .
 

ΑΡΘΡΟ 14Ο: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1 .Η Δικαστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας αποτελείται από τα κάτωθι μέλη :
α .Έναν εν ενεργεία ή συνταξιούχο δικαστικό ή έναν εν ενεργεία ή συνταξιούχο Δικηγόρο , που να μην είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
ή κάποιας Επιτροπής της Ομοσπονδίας και να μην μετέχει ή να μην έχει συμμετάσχει κατά την τελευταία πενταετία στη διοίκηση –
μέλους της ΕΛ.Ο.Κ. ως Πρόεδρος .
β . Έναν ακόμη δικηγόρο και
γ. Έναν φίλαθλο νομικό ή με νομικές γνώσεις , που να μην μετέχει στη Διοίκηση Σωματείου – μέλους της ΕΛ.Ο.Κ. την τελευταία πενταετία
ή σε κάποια Επιτροπή της .
2 .Η θητεία της είναι όση και του Δ.Σ.
3 .Η επιτροπή συνεδριάζει όταν συγκαλείται από τον Πρόεδρό της ή σε περιπτώσεις ελλείψεως ή αρνήσεώς του από το Δ.Σ. , βρίσκεται δε σε απαρτία παρόντων δύο ( 2 ) τουλάχιστον μελών .
4 .Έργο της Επιτροπής είναι να εκδικάζει σε πρώτο βαθμό κάθε υπόθεση που παραπέμπεται σε αυτή το Δ.Σ. ή και αυτεπάγγελτα και αφορά παραβάσεις και αδικήματα Σωματείων – μελών , παραγόντων ή τεχνικών ή αθλητών , που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του Αθλητικού Δικαστή . Η δικαστική Επιτροπή διορίζεται από το Δ.Σ. , οι δε αποφάσεις της εφεσιβάλλονται ενώπιον του ΑΣΕΑΔ .
5 .Η Δικαστική Επιτροπή επιλαμβάνεται επίσης κατόπιν ερωτημάτων του Δ.Σ. και στα θέματα :
α . Της επεξεργασίες του Καταστατικού και των Κανονισμών .
β . Της ερμηνείας των αμφισβητουμένων διατάξεων του Καταστατικού και των Κανονισμών .
γ . Οποίου θέματος νομικής φύσεως , που τίθεται στην κρίση της για γνωμοδότηση .
δ . Της επιλύσεως διαφορών που υποβάλλονται στ διαιτητική κρίση της .
ε . Της γνωμοδότησης επί αγωγών που εγείρονται κατά της Ομοσπονδίας ή επί εγέρσεως αγωγών προς περιφρούρηση συμφερόντων της
Ομοσπονδίας .
6 .Οι αποφάσεις της Επιτροπής του αμέσως ανωτέρω εδαφίου είναι γνωμοδοτικές και δεν δεσμεύουν το Δ.Σ.
7 .Η Επιτροπή πρέπει να εκδίδει τις αποφάσεις της σε εύλογο χρονικό διάστημα και όχι αργότερα από 45 ημέρες από την υποβολή σε αυτήν της σχετικής εγκλήσεως , αναφοράς ή εγγράφου .
8. Όλες οι δικογραφίες και τα σχετικά έγραφα , υποβάλλονται μέσω της Γενικής Γραμματείας της ΕΛ.Ο.Κ. και μέσω αυτής εκτελούνται οι αποφάσεις που καθίστανται τελεσίδικες .
 

ΑΡΘΡΟ 15Ο: ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

1 . ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
α . Επιτροπή Εθνικών ομάδων
β . Επιτροπή ανάπτυξης
γ . Επιτροπή τύπου και δημόσιων σχέσεων .
δ . Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών
ε . Επιτροπή προμηθειών

2 . ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ( Ν. 2725 / 1999 )
α . Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας ( ΚΕΔ )
β . Η Επιτροπή Ορισμού Διαιτησίας ( ΕΟΔ )
γ . Η Πειθαρχική Επιτροπή Διαιτησίας ( ΠΕΔ )
δ . Η Επιτροπή Εφέσεων Διαιτητών ( ΕΕΔ )
ε . Η Επιτροπή Ορισμού Παρατηρητών Διαιτησίας ( ΕΟΠΔ )
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

 

ΑΡΘΡΟ 16Ο: ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΜΕΛΗ ΕΛ.Ο.Κ.

1 . Δικαίωμα εγγραφής στη δύναμη της ΕΛ.Ο.Κ. έχουν τα Σωματεία και Ενώσεις Σωματείων , που σύμφωνα με το καταστατικό τους , έχουν σαν σκοπό τους , απαραίτητα και την καλλιέργεια του αθλήματος του Κρίκετ .
2 . Κάθε Σωματείο , που επιθυμεί να γίνει μέλος της ΕΛ.Ο.Κ. πρέπει να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις , που καθορίζονται από το Καταστατικό της και οφείλει να προσκομίσει , μαζί με την έγγραφη αίτησή του , τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που είναι ( Καταστ. Άρθρο 4 β – η ) :
α . Βεβαίωση Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης , από την Γ.Γ.Α.
β . Επικυρωμένο Καταστατικό του
γ . Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας του , ότι είναι καταχωρημένο στο Βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων .
δ . Απόσπασμα πρακτικού σύνθεσης του Δ.Σ. του Σωματείου , καθώς και των μελών της Ειδικής Επιτροπής ή του υπεύθυνου Εφόρου ή του
αρχηγού του τμήματος Κρίκετ .
ε . Απόσπασμα Πρακτικού του Σωματείου που ορίζει αντιπρόσωπο στην Ομοσπονδία .
στ . Γραπτή δήλωση του Δ.Σ. , ότι αποδέχεται το Καταστατικό και τις αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. και οποιασδήποτε άλλης Επιτροπής
που προβλέπει το Καταστατικό της ΕΛ.Ο.Κ.
ζ . Υπεύθυνη δήλωση του Δ.Σ. , ότι έχει τουλάχιστον είκοσι ( 20 ) αθλητές , καθώς και ονομαστική τους κατάσταση μαζί με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για την έκδοση Αθλητικών Δελτίων .
η . Αντίγραφο του Εσωτερικού Κανονισμού του , εφόσον υπάρχει .
θ . Καταβολή του εφάπαξ δικαιώματος εγγραφής μέλους καθώς και της ετήσιας συνδρομής τους προς την ΕΛ.Ο.Κ. ( Καταστ. Άρθρο 4 η ) ,
όπως αυτά καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας .
3 . Το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. υποχρεούται σε χρονικό διάστημα τριάντα ( 30 ) ημερών από την υποβολή της αίτησης , να γνωστοποιήσει στο ενδιαφερόμενο Σωματείο την απόφασή του . Κατά τυχόν απορριπτικής απόφασης το ενδιαφερόμενο Σωματείο δικαιούται να προσάγει στο αρμόδιο καθ’ ύλη και κατά τόπο Δικαστήριο και να ζητήσει την εγγραφή του κατά την διαδικασία των άρθρων 663 επόμ. Κ.Πολ.Δ.

ΑΡΘΡΟ 17Ο: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ

1. Σωματεία – μέλη της ΕΛ.Ο.Κ. χάνουν την ιδιότητά του μέλούς ( Καταστ. Άρθρο 5 ) :
α . Με έγγραφη παραίτησή τους .
β . Στην περίπτωση μη καταβολής της ετήσιας συνδρομής του πέραν της τριετίας και έπειτα από έγγραφη προειδοποίηση .
γ . Εάν συστηματικά δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις του Καταστατικού και του Κανονισμού της ΕΛ.Ο.Κ. ή του Νόμου .Στις περιπτώσεις
αυτές , επί της διαγραφής αποφαίνεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. η Γενική Συνέλευση της ΕΛ.Ο.Κ. με πλειοψηφία των 2 / 3 των
παρόντων .
δ . Εάν επί δύο ( 2 ) συνεχή έτη δεν επιδείξουν αγωνιστική δραστηριότητα
ε . Σε περίπτωση διαγραφής τους από τα βιβλία Σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου ή απώλειας της αθλητικής τους ιδιότητας .
2 . Για την διαγραφή Σωματείου – μέλους , απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΕΛ.Ο.Κ.
 

ΑΡΘΡΟ 18Ο: ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Τα Σωματεία – μέλη της ΕΛ.Ο.Κ. οφείλουν να γνωστοποιούν στην Ομοσπονδία μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε ( 15 ) ημερών τα παρακάτω στοιχεία ( Καταστ. Άρθρο 4 η ) :
1 . Κάθε μεταβολή στη σύνθεση του Δ.Σ. του Σωματείου
2 . Κάθε μεταβολή των μελών της Ειδικής Επιτροπής ή του υπεύθυνου Εφόρου ή του αρχηγού του τμήματος Κρίκετ .
3 . Κάθε τροποποίηση που επέρχεται στο Καταστατικό ή τον Εσωτερικό τους Κανονισμό .
4 . Κάθε αλλαγή διεύθυνσης των γραφείων τους καθώς και αλλαγή αριθμών τηλεφώνου ή φαξ .
5 . Τις ποινές που τυχόν επιβάλουν στους αθλητές τους . Στην περίπτωση που το Σωματείο θέλει η ποινή που επιβάλει να είναι δεσμευτική και μη ανακλητή ισχύ , πρέπει να ζητήσει να επικυρωθεί από την ΕΛ.Ο.Κ. με έγγραφη αναφορά και με τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης ( απόφαση Δ.Σ. , έγγραφη απολογία αθλητού κλπ ) . Η κοινοποίηση της απόφασης , χωρίς τη ρητή δήλωση , για επικύρωση , έχει το χαρακτήρα της μη δεσμευτικής , απλής γνωστοποίησης της επιβληθείσας ποινής.
 

ΑΡΘΡΟ 19Ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ

1 . Οι οικονομικές υποχρεώσεις των Σωματείων – μελών απέναντι της ΕΛ.Ο.Κ. καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 11 α και β του Καταστατικού της Ομοσπονδίας .
2 . Ειδικότερα οικονομικά θέματα , που αναφέρονται σε προσφερόμενες υπηρεσίες της ΕΛ.Ο.Κ. , αποτελούν :
α . Τα δικαιώματα από κάθε είδους αγώνες , που διοργανώνονται στην Ελλάδα , τα οποία δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15% των
καθαρών εισπράξεων και καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της .
β . Τα παράβολα για να γίνουν δεκτές αιτήσεις εγγραφής νέων αθλητών .
γ . Τα παράβολα για να γίνουν δεκτές δηλώσεις συμμετοχής σ πρωταθλήματα και κύπελλα .
δ . Τα παράβολα για να γίνουν δεκτές αιτήσεις πάσης φύσεως μετεγγραφής αθλητών .
ε . Τα παράβολα για να γίνουν δεκτές αιτήσεις ανανεώσεις αθλητικών δελτίων .
στ . Τα δικαιώματα της Ομοσπονδίας από τηλεοπτικές μεταδόσεις αγώνων των διαφόρων πρωταθλημάτων .
3 . Τα παράβολα για κάθε περίπτωση καθορίζονται εκάστοτε με αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ.
 

ΑΡΘΡΟ 20Ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ

Το Σωματείο που εγγράφεται ως μέλος στην ΕΛ.Ο.Κ. για ένα ( 1 ) έτος από την εγγραφή του δεν έχει δικαίωμα ψήφου , να εκλέγει και να εκλέγεται στις Γενικές Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας , στις οποίες όμως μετέχει με δικαίωμα λόγου , πλην των ιδρυτικών μελών της . ( Καταστ. Άρθρο 4 δ )
Εφόσον παρέλθει ένα ( 1 ) έτος , από την εγγραφή του και κατά την διάρκεια του έλαβε μέρος σε επίσημους διοργανώσεις της ΕΛ.Ο.Κ. το Σωματείο αποκτά δικαίωμα ψήφου , να εκλέγει και να εκλέγεται . ( Καταστ. Άρθρο 4 δ )
Στερείται του δικαιώματος ψήφου στις Γ.Σ. κάθε αθλητικό σωματείο , εφ όσον στο χρόνο που αυτές διεξάγονται , δεν έχει συμμετάσχει σε ένα τουλάχιστον πρωτάθλημα που διοργανώνει η Ομοσπονδία
Στερείται του δικαιώματος ψήφου στις Γ.Σ. κάθε αθλητικό σωματείο , εφ όσον στο προ της Γ.Σ. ημερολογιακό έτος , δεν είχε συμμετοχή σε αγώνες με τουλάχιστον είκοσι ( 20 ) αθλητές με δελτίο αθλητικής ιδιότητας . ( Καταστ. Άρθρο 4 ζ )
 

ΑΡΘΡΟ 21Ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο παρόν αποτελεί τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ , συγκείμενος από είκοσι ένα ( 21 ) συνολικά άρθρα , καταρτίστηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 του ν. 2725 / 19) ( ΦΕΚ 121 / 17 – 6 – 1999 ) , του ν. 3057 / 2002 και των τροποποιήσεων τους , ψηφίστηκε από την Γ.Σ. των Σωματείων – Μελών της ΕΛ.Ο.Κ. της της 30/10/2010 , ακολούθως υποβλήθηκε προς έγκριση στον αρμόδιο για θέματα αθλητισμού Υφυπουργό Πολιτισμού .

Share With: