Γενικός Κανονισμός Αγώνων Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΡΙΚΕΤ (ΕΛ.Ο.Κ.)

Η  Ελληνική  Ομοσπονδία  Κρίκετ, έχοντας  υπ’  όψη τις  διατάξεις  του  άρθρου  27  ν. 2725/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις  διατάξεις  του  Καταστατικού, του  Εσωτερικού  Κανονισμού  της  ΕΛ.Ο.Κ.  και  των  Κανονισμών της Παγκόσμιας  Ομοσπονδίας Κρίκετ (ΙCC), εκδίδει τον παρόν   «ΓΕΝΙΚΟ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ  ΑΓΩΝΩΝ»

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α΄

 

ΑΡΘΡΟ  1Ο :  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΑΓΩΝΩΝ

 1. Η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ (ΕΛ.Ο.Κ.) είναι αποκλειστικά  αρμόδια  για  την  οργάνωση  και  διεξαγωγή    κάθε  αγώνα  κρίκετ  στην  Ελλάδα. Πιο  συγκεκριμένα,  η  ΕΛ.Ο.Κ.  έχει πρώτιστα  την  ευθύνη διεξαγωγής  των  παρακάτω  αγωνιστικών  εκδηλώσεων- συναντήσεων :
 2. Πρωτάθλημα Ανδρών -Γυναικών  Ανοιχτού Χώρου
 3. Πρωτάθλημα Νέων –Ανδρών & Νέων Γυναικών Ανοιχτού Χώρου
 • Πρωτάθλημα Εφήβων – Νεανίδων  Ανοιχτού Χώρου
 1. Πρωτάθλημα   Παίδων- Κορασίδων  Ανοιχτού Χώρου
 2. Πρωτάθλημα Παμπαίδων– Πανκορασίδων Aνοιχτού Χώρου
 3. Κύπελλο Ελλάδος  Ανδρών- Γυναικών Aνοιχτού Χώρου
 • Διεθνή Τουρνουά & Φιλικοί αγώνες Aνοιχτού Χώρου
 • Σχολικά Τουρνουά Ανοιχτού Χώρου
 1. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα  Ανδρών- Γυναικών Κλειστού  Χώρου
 2. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα   Νέων –Ανδρών,  Νέων- Γυναικών Κλειστού  Χώρου
 3. Κύπελλο Ελλάδος Ανδρών- Γυναικών Κλειστού  Χώρου
 • Πανελλήνιο Πρωτάθλημα  Εφήβων – Νεανίδων  Κλειστού  Χώρου
 • Πανελλήνιο Πρωτάθλημα   Παίδων- Κορασίδων  Κλειστού  Χώρου
 • Πανελλήνιο Πρωτάθλημα   Παμπαίδων – Πανκορασίδων Κλειστού  Χώρου
 1. Διεθνή Τουρνουά &  Φιλικοί  αγώνες Κλειστού  Χώρου

Σχολικά Τουρνουά Κλειστού Χώρου

Στα πρωταθλήματα και αγώνες Κυπέλλου συμμετέχουν μόνο τα σωματεία- μέλη της, που έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση.  Όλοι οι αγώνες διεξάγονται  από  την  ΕΛ.Ο.Κ.  με  την  φροντίδα  της  τριμελούς  Επιτροπής  Πρωταθλημάτων. Οι αγώνες εθνικών κατηγοριών και πανελληνίων πρωταθλημάτων γίνονται υποχρεωτικά σε αδειοδοτημένους  σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αγωνιστικούς χώρους και  σε περίπτωση που δεν υπάρχει γήπεδο στην πόλη που είναι η  έδρα του σωματείου, οι αγώνες θα γίνονται σε γήπεδα της ευρύτερης περιοχής του. Οι ηλικιακές κατηγορίες των αγώνων καθορίζονται από τις γενικές και ειδικές προκηρύξεις που εκδίδει η ΕΛ.Ο.Κ σύμφωνα με τους κανονισμούς παιδιάς του αθλήματος και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κρίκετ.

Τα  ακριβή  χρονικά  πλαίσια, ο  τρόπος  διεξαγωγής  και  ο  αριθμός των  συμμετεχόντων  ομάδων  καθώς  και  άλλο  ζήτημα  σχετικό  με  τις  παραπάνω  διοργανώσεις, θα  καθορίζονται  με  τις  γενικές  και  ειδικές Προκηρύξεις  τις  οποίες θα  εκδίδει  η  ΕΛ.Ο.Κ.  και  θα  ανακοινώνονται εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών   στα  Σωματεία.

Στους  αγώνες  που  τελούνται  υπό  την  εποπτεία και έγκριση   της  ΕΛ.Ο.Κ. συμμετέχουν  μόνο  αθλητές και αθλήτριες  που  έχουν  ενταχθεί  στη  δύναμη  της  Ομοσπονδίας  και  έχουν  εφοδιαστεί  με  το  ατομικό  δελτίο  αθλητικής  ιδιότητας  και  κάρτα  υγείας  αθλητή. Σε σχολικούς αγώνες  επιτρέπεται η συμμετοχή μαθητών – αθλητών και χωρίς δελτίο αθλητικής ιδιότητας ενώ υποχρεωτική είναι η κάρτα υγείας αθλούμενου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις. Η ανανέωση των δελτίων αθλητικής ιδιότητας και της κάρτας υγείας των αθλητών γίνεται υποχρεωτικά ετησίως.»

 

ΑΡΘΡΟ  2Ο  :  ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΦΙΛΙΚΩΝ  ΑΓΩΝΩΝ

 1. Κάθε Σωματείο- μέλος της  ΕΛ.Ο.Κ.  που  επιθυμεί  να  διοργανώσει  φιλικούς αγώνες, τουρνουά  κ.λ.π. υποχρεούται  να  απευθύνει  στην  ΕΛ.Ο.Κ.  έγγραφη  αίτηση  για  την  έγκρισή  του. Η  αίτηση  αυτή  θα  πρέπει  να  υποβάλλεται  δέκα  πέντε  ( 15 )  ημέρες  πριν  τον  αγώνα  και  να  περιέχει  εκτός  από  το  πρόγραμμα, το  γήπεδο, τις ακριβείς  ημερομηνίες  και  ώρες, κάθε  άλλη  πληροφορία  σχετική με  τη  διοργάνωση.
 2. Πέρα από την  στην  προηγούμενη  παράγραφο  απαιτούμενη  έγκριση  της  ΕΛ.Ο.Κ.  για  την  διεξαγωγή  οποιουδήποτε  φιλικού  αγώνα, το  Σωματείο  που  το  διοργανώνει πρέπει  απαραίτητα  να  υποβάλει  στις  αρμόδιες  αρχές αίτηση  για  έγκριση  της  διεξαγωγής  τους.
 3. Μετά το τέλος κάθε   φιλικού  αγώνα  ή  τουρνουά  το  Σωματείο  που  τον  διοργάνωσε  υποχρεούται  να  αποστέλλει  στην  ΕΛ.Ο.Κ.  λεπτομερή  αναφορά  με  τα  στοιχεία  των  διεξαχθέντων  αγώνων                           (αποτελέσματα, συμμετοχές, στατιστικά  κ.λ.π.)  καθώς  και  οποιοδήποτε  άλλο  στοιχείο, που  τυχόν  θα  ζητηθεί  από  την  ΕΛ.Ο.Κ.

 

ΑΡΘΡΟ  3Ο  :  ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΔΙΕΘΝΩΝ  ΑΓΩΝΩΝ

Απαγορεύεται  ρητά  η  διοργάνωση  ή  διεξαγωγή  οποιουδήποτε  διεθνούς  αγώνα  στην  Ελλάδα  ή  συμμετοχή  σε  οποιοδήποτε  αγώνα  στο  εξωτερικό  σωματείου – μέλους  της  ΕΛ.Ο.Κ., χωρίς  την  προηγούμενη  έγγραφη  συγκατάθεση  της  Ομοσπονδίας, σύμφωνα  με  τα  όσα  ορίζονται  στο  άρθρο  7  παρ.  6,7  του  ν.  2725/99.

 

ΑΡΘΡΟ  4Ο  :  ΓΕΝΙΚΑ

 

1. Όλοι οι αγώνες  των  Πρωταθλημάτων, των  Κυπέλλων, των  τουρνουά  αλλά και κάθε είδους αγώνας θα  διεξάγονται   σύμφωνα  με  τους  Κανονισμούς  της  ΕΛ.Ο.Κ  και  τους  Κανονισμούς  της  Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κρίκετ. Η  ΕΛ.Ο.Κ.  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  τροποποιεί  μερικώς  τους  Κανονισμούς, υπό  την  προϋπόθεση  ότι  οι  τροποποιήσεις  αυτές  θα  συμπεριλαμβάνονται  στις  Προκηρύξεις. Η  Επιτροπή  Πρωταθλήματος, που  ορίζεται  από  την  ΕΛ.Ο.Κ., για  την οργάνωση και διεξαγωγή των  επίσημων αγώνων, έχουν  τις  παρακάτω  αρμοδιότητες :

α . Την  ευθύνη  οργάνωσης και διεξαγωγής  των  αγώνων

β . Την  εκδίκαση  κάθε  σχετικής  ένστασης

γ. Τον  έλεγχο των δικαιολογητικών αιτήσεων νέων δελτίων αθλητικής ιδιότητας ή και ανανέωσης δελτίων.

δ. τον σχεδιασμό και την κατάρτιση των προκηρύξεων, κληρώσεων και αγωνιστικών προγραμμάτων

ε. την επίβλεψη και επιτήρηση όλων των αγωνιστικών εκδηλώσεων

ζ. την συνεργασία με άλλες επιτροπές της ΕΛ.Ο.Κ για την διεξαγωγή των αγώνων ή την ρύθμιση άλλων  θεμάτων (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ /Π.Ε κ.α).

1. Σε  περίπτωση  τέλεσης  φιλικών  αγώνων  κατά  την  διάρκεια  των  οποίων τα  διαγωνιζόμενα  Σωματεία  επιθυμούν  να  χρησιμοποιήσουν  αθλητές  Έλληνες  ή  αλλοδαπούς, που  δεν  τυγχάνουν  κάτοχοι  Δελτίου, σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω οφείλουν  απαραίτητα  να  ζητήσουν  την  έγκριση  της  Ομοσπονδίας.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β΄

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

ΑΡΘΡΟ  5ο  :  ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

 

 1. Πριν  την  έναρξη  κάθε  αγωνιστικής  περιόδου  καταρτίζονται  από  την  ΕΛ.Ο.Κ. οι  Προκηρύξεις  Διεξαγωγής  των  Πρωταθλημάτων και αγώνων Κυπέλλου.
 2. Οι  Προκηρύξεις  κοινοποιούνται  από  την  ΕΛ.Ο.Κ.  σε  όλα  τα  Σωματεία – μέλη  της  δέκα  πέντε  ( 15 )  ημέρες  πριν  την  έναρξη  τους.

3 .  Η Προκήρυξη  πρέπει  να  περιλαμβάνει  :

α . Το  πρωτάθλημα  της  κατηγόριας  που  αφορά

β .  Τον  υπεύθυνο  για  την  οργάνωση  και  διεξαγωγή

γ .  Την   ακριβή  ημερομηνία  έναρξης  και λήξης

δ .  Την  προθεσμία  υποβολής  δηλώσεων  συμμετοχής

ε .  Τους  όρους  και  προϋποθέσεις  διεξαγωγής

στ. Το  σύστημα  διεξαγωγής  του

ζ . Τα  γήπεδα  που  θα  χρησιμοποιηθούν  για  τους  αγώνες

η . Τους  οικονομικούς  όρους  συμμετοχής  των  Σωματείων  καθώς  και  το  ύψος  των  αποζημιώσεων ή εξόδων κίνησης σε  διαιτητές, γραμματεία  κ.λ.π.

θ . Την  πρόβλεψη  σε  περιπτώσεις  ισοβαθμίας

ι . Κάθε  άλλο  θέμα  που  αφορά  στη  διοργάνωση

 

ΑΡΘΡΟ  6Ο  :  ΓΕΝΙΚΑ  ΠΕΡΙ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

 

 1. Κάθε  προκήρυξη  πρέπει  να  είναι  εναρμοσμένη  στις  διατάξεις  του  παρόντος  και  των  λοιπών  κανονισμών, του  Καταστατικού  της  ΕΛ.Ο.Κ.  και  της  Αθλητικής  Νομοθεσίας.
 2. Εάν  συντρέχει  ειδικός  λόγος  που  αποκλείει  εφαρμογή  διάταξης  του  παρόντος  Κανονισμού, αυτός  πρέπει  αφ’  ενός  να  αναφέρεται  ρητά  στην  Προκήρυξη αφ’  έτερου δε  να  υπάρχει  γι’  αυτό  ειδική  απόφαση  του  Δ.Σ.  της  ΕΛ.Ο.Κ.
 3. Απαγορεύεται  τροποποίηση  διάταξης  της  Προκήρυξης , μετά  την  έναρξη  και  μέχρι  το  τέλος  της  αντίστοιχης  διοργάνωσης. Οποιαδήποτε  τυχόν  τροποποίηση  ή  συμπλήρωση  μπορεί  να  γίνει  το  αργότερο  48  ώρες  πριν  την  έναρξη  της  διοργάνωσης   αφού  απαραίτητα  προηγουμένως  έχει  εγκριθεί  από  το  Δ.Σ.  της  ΕΛ.Ο.Κ.
 4. Για  κάθε  θέμα  που  δεν  προβλέπεται  από  τις  προκηρύξεις  ή  τον  παρόντα  Κανονισμό  αρμόδιο  να  αποφασίσει  είναι  το  Δ.Σ.  της  ΕΛ.Ο.Κ.

 

ΑΡΘΡΟ  7Ο  :  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

 1. Η συμμετοχή των Σωματείων, στα  Πρωταθλήματα  που  διοργανώνονται  από  την  Ομοσπονδία  είναι  υποχρεωτική, τουλάχιστον  σε  ένα  ( 1 ) πρωτάθλημα.
 2.  Κάθε  Σωματείο  πρέπει  να  υποβάλει  δήλωση  συμμετοχής  στο  Πρωτάθλημα ή στο Κύπελλο  μέσα  σε  προθεσμία  που  καθορίζεται  από  την  προκήρυξη  της  ΕΛ.Ο.Κ.
 3. Η  δήλωση  συμμετοχής  πρέπει  να  είναι  έγγραφη, να  υπογράφεται  από  τους  Πρόεδρο  και  Γραμματέα  του  Σωματείου, να  φέρει  την  σφραγίδα του  Σωματείου  και στο  περιεχόμενο  της   να   κάνει  μνεία  ότι  το   Σωματείο, αποδέχεται ρητά  και  ανεπιφύλακτα  τους  όρους  της  Προκήρυξης  του  παρόντος  Κανονισμού  και  του  Καταστατικού  της  ΕΛ.Ο.Κ.
 4. Η  δήλωση  συμμετοχής  υποβάλλεται  στην  ΕΛ.Ο.Κ.

Περαιτέρω  στη  δήλωση  συμμετοχής  πρέπει  απαραίτητα  να  αναφέρονται:

α .      Τα  χρώματα  της  εμφάνισης  της  ομάδας

β .      Το  Γήπεδο  που  θα  χρησιμοποιεί  το  Σωματείο  σαν  έδρα  εκτός  αν  αυτό  καθορίζεται  από  την  ΕΛ.Ο.Κ.

 1. Αίτηση  προς  την  ΕΛ.Ο.Κ.  για  ειδική  άδεια  χρησιμοποίησης  αθλητού  που  δεν  δικαιούται  συμμετοχής  λόγω  μικρότερης  ηλικίας Η  αίτηση  χορήγησης  ειδικής  αδείας, εξετάζεται  από  το  Δ.Σ.  της  ΕΛ.Ο.Κ. Η  ΕΛ.Ο.Κ.  διατηρεί  το  δικαίωμα  να   ζητήσει  οποιαδήποτε  δικαιολογητικά  που  θα  αποδεικνύουν  την  αγωνιστική  ικανότητα  των  νεαρών  αθλητών .

 

ΑΡΘΡΟ  8Ο :  ΜΗ  ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 

1. Στα  Σωματεία  τα  οποία  δεν  συμμετέχουν  στις  αγωνιστικές  εκδηλώσεις  παρά  το  γεγονός  της  σχετικής  υποχρέωσής  τους σύμφωνα  με  όσα  ορίζονται  στη  προηγούμενη  παράγραφο, προβλέπονται  τα  παρακάτω:

α.       Σωματείο  που  δηλώνει  συμμετοχή  και  συμπεριληφθεί  στη  κλήρωση  αλλά  δεν  λάβει  μέρος  σε  κανέναν  αγώνα, δεν  υπολογίζεται  στον  πίνακα  της  τελικής  βαθμολογικής  κατάταξης.

β.       Σωματείο  που  έχει δηλώσει   συμμετοχή  αλλά  την αποσύρει   εγγράφως  πριν  από  την  κλήρωση  δεν  υπολογίζεται  στο  πίνακα  της  τελικής  βαθμολογικής  κατάταξης. Το  Δ.Σ.  της  Ομοσπονδίας  έχει  το  δικαίωμα αναμόρφωσης της προκήρυξης και διεξαγωγής  του   Πρωταθλήματος ή Κυπέλλου   με  τις  υπόλοιπες  ομάδες.

γ.     Σωματείο που συμμετείχε σε Πρωτάθλημα indoor και outdoor για μία χρονιά και την επόμενη δεν δηλώσει συμμετοχή όταν επανέλθει θα έχει ποινή -3 βαθμούς στην κατηγορία που δεν συμμετείχε. Η ποινή δεν εφαρμόζεται σωρευτικά.

 

ΑΡΘΡΟ  9Ο  :  ΣΥΣΤΗΜΑ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΩΝΩΝ

 

1. Το  σύστημα  διεξαγωγής  των  αγώνων  αναλύεται  στις  Προκηρύξεις. Όλοι  οι  αγώνες  πρωταθλημάτων, Κυπέλλων, Τουρνουά κ.λ.π, θα  διεξάγονται  με  τους  Κανονισμούς  της  ΕΛ.Ο.Κ.  και  της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κρίκετ.  Η  ΕΛ.Ο.Κ.  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  τροποποιεί  μερικώς  τους  Κανονισμούς, υπό  την  προϋπόθεση  ότι  οι  τροποποιήσεις  θα  περιλαμβάνονται  στις  Προκηρύξεις.

2. Η  σειρά  των  αγώνων  των  Πρωταθλημάτων  καθορίζεται  με  κλήρωση, η  οποία  διενεργείται  από  την  ΕΛ.Ο.Κ.  με  φροντίδα  της  αντίστοιχης  επιτροπής  και  παρουσία  των  εκπροσώπων  των  Σωματείων – μελών  κατόπιν  σχετικής  προσκλήσεως.

3. Μετά την κλήρωση  καταρτίζονται  από  την  Επιτροπή  Πρωταθλήματος, τα  προγράμματα  των  αγώνων , στα  οποία  πρέπει  να  αναφέρονται :

α .      Οι  ημερομηνίες  διεξαγωγής

β .      Οι  ώρες  έναρξης  των  αγώνων

γ .      Ο  τόπος  διεξαγωγής  κάθε  αγώνα

4. Τα προγράμματα  όλων  των  επίσημων αγώνων   ανακοινώνονται  στα  Σωματεία:

α) Τουλάχιστον  τέσσερεις (4)  ημέρες  πριν  από  την  αρχική  έναρξη  κάθε  πρωταθλήματος ή κυπέλλου.

Β) Τουλάχιστον  δύο ( 2 ) ημέρες  πριν  από  κάθε  αγώνα  στην  περίπτωση  αναβολής ή  μετάθεσης.

5. Η  κατά  περίπτωση  αρμόδια  Επιτροπή  έχει  το  δικαίωμα  να  τροποποιεί  το  αρχικό  πρόγραμμα  και  μετά  την  έναρξη  του  Πρωταθλήματος μόνο  για  αιτία  απόλυτα  δικαιολογημένη ή εξαιρετικά επείγουσα ή απρόβλεπτη κατάσταση, τηρούμενης, κατά  το  δυνατόν, της  σειράς  των  αγώνων  του  αρχικού  προγράμματος. Επίσης  διατηρεί  το  δικαίωμα  αλλαγής  γηπέδου  και  ώρα  έναρξης  των  αγώνων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ΄

 

ΓΗΠΕΔΑ – ΓΗΠΕΔΟΥΧΑ  ΣΩΜΑΤΕΙΑ  -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

ΑΘΛΗΤΕΣ  ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΕΛΤΙΑ  ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ  ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ -ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

 

ΑΡΘΡΟ  10Ο  :  ΓΗΠΕΔΑ

 

 1. Τα γήπεδα διεξαγωγής των αγώνων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως έδρες των διαγωνιζόμενων σωματείων αναφέρονται στις δηλώσεις συμμετοχής, καθορίζονται στις Προκηρύξεις και γνωστοποιούνται στα λοιπά σωματεία με το πρόγραμμα των αγώνων.
 2. Πριν την έναρξη του κάθε πρωταθλήματος ή κυπέλλου η Ε.Π. της  ΕΛ.Ο.Κ. επιθεωρεί τα γήπεδα που έχουν δηλωθεί ως έδρες των σωματείων. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν τυχόν ελλείψεις ή ατέλειες τις γνωστοποιεί προς τα γηπεδούχα σωματεία, τα οποία και οφείλουν να συμμορφωθούν προς αυτές, φροντίζοντας για την αποκατάσταση των ελλείψεων και ατελειών και να βεβαιώσουν γι αυτό εγγράφως τη διοργανώτρια, τουλάχιστον, δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος.  Σε περίπτωση κατά την οποία, το σωματείο δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της ΕΛ.Ο.Κ.  χάνει προσωρινά την ιδιότητα του γηπεδούχου για το διάστημα που απαιτείται μέχρι την αποκατάσταση των ατελειών ή την συμπλήρωση των ελλείψεων που έχουν διαπιστωθεί σύμφωνα με την κρίση της αρμόδιας επιτροπής.  Η παραπάνω διαδικασία ισχύει και στις περιπτώσεις που τυχόν ελλείψεις ή ατέλειες διαπιστωθούν και κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του πρωταθλήματος.
 3.  Κάθε μεταβολή, τροποποίηση ή προσθήκη που πραγματοποιείται στα δηλωθέντα γήπεδα, τα οποία, έχουν εγκριθεί για διεξαγωγή αγώνων, σύμφωνα  με τα παραπάνω, θα πρέπει απαραίτητα να γνωστοποιείται στη  διοργανώτρια αρχή.
 4. Για να χαρακτηριστεί ένα γήπεδο κατάλληλο, για την τέλεση αγώνων πρωταθλήματος θα πρέπει να συγκεντρώνει τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Ο αγωνιστικός χώρος και ο χώρος που τον περιβάλλει να είναι επίπεδος χωρίς ανωμαλίες εδαφικές και ελεύθερος από κάθε εμπόδιο και οιουδήποτε αντικειμένου που θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμούς στους αθλουμένους.

β. Να έχει, σύμφωνα με το Νόμο, τη σχετική άδεια λειτουργίας .

γ. Η κατασκευή και οι διαστάσεις του να είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς

δ.  Να έχει αποδυτήρια για τους διαιτητές.

ε.  Να έχει δίκτυο ύδρευσης και αποχωρητήρια.

στ. Να έχει πρόχειρο αλλά πλήρες φαρμακείο για προσφορά πρώτων βοηθειών.

ζ. Να έχει επαρκή φωτισμό, ώστε το γήπεδο να χρησιμοποιηθεί για νυχτερινούς αγώνες.

η . Να έχει πίνακα αποτελεσμάτων.

Θ. Ολόκληρο το γήπεδο να είναι περιφραγμένο. Η απόσταση των θεατών από τις γραμμές ορίων να είναι τουλάχιστον 3 μέτρα.

5. Αγώνες πρωταθλημάτων αρμοδιότητας ΕΛ.Ο.Κ. μπορούν να διεξάγονται και σε γήπεδα που δεν πληρούν κάποια ή κάποιες από τις παραπάνω προϋποθέσεις, ύστερα από απόφαση και άδεια εκ μέρους της ΕΛ.Ο.Κ.

6.  Με τις  Προκηρύξεις το Δ.Σ. της  ΕΛ.Ο.Κ. μπορεί να προβλέπει  και αυστηρότερες προϋποθέσεις για ορισμένα πρωταθλήματα.

7. Για τη δυνατότητα διεξαγωγής ή όχι του αγώνα λόγω αντικανονικότητας του γηπέδου, μόνος αρμόδιος να αποφασίσει είναι οι  διαιτητές. Οι αγωνιζόμενες ομάδες υποχρεούνται πριν από την έναρξη του αγώνα να λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο, να καταβάλουν κάθε προσπάθεια και να προβαίνουν σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια ώστε να εκλείψουν οι αιτίες που καθιστούν αντικανονικό το γήπεδο.  Σε  περίπτωση  στην  οποία  υπάρχουν  γήπεδα, τα  όρια  των  οποίων  είναι  ακαθόριστα, αρμόδιοι  καθορισμού  των  ορίων  αυτών είναι  οι  διαιτητές  και  τα  καθορίζουν  πριν  την  έναρξη  του  αγώνα. Η διακοπή ή και η ματαίωση αγώνα λόγω, τυχόν ελλείψεων και ατελειών του γηπέδου, οι οποίες το κατέστησαν αντικανονικό, βαρύνει το σωματείο που έχει την ιδιότητα του γηπεδούχου, με συνέπεια το μηδενισμό της ομάδας του στον συγκεκριμένο αγώνα, εκτός αν αποδειχθεί ότι το γηπεδούχο σωματείο δεν βαρύνεται με δόλο ή αμέλεια.  Σε κάθε περίπτωση οι διαιτητές είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν με έκθεσή τους στη διοργανώτρια κάθε τυχόν ατέλεια ή έλλειψη που θα διαπιστώσουν σε γήπεδο.

 

ΑΡΘΡΟ  11Ο  :  ΓΗΠΕΔΟΥΧΑ  ΣΩΜΑΤΕΙΑ

1.   Όλα τα σωματεία που ανήκουν στην δύναμη της ΕΛ.Ο.Κ. και διαθέτουν γήπεδο ιδιόκτητο ή ιδιόχρηστο ή κατεχόμενο από αυτά με οποιαδήποτε σχέση πρέπει να διαθέτουν αυτό ώστε να χρησιμοποιείται και για όλους τους αγώνες που διοργανώνονται από την ΕΛ.Ο.Κ.

2.   Γηπεδούχα Σωματεία είναι :

α. Το σωματείο εκείνο που αγωνίζεται στο γήπεδό του γεγονός το οποίο γνωστοποιεί στην ΕΛ.Ο.Κ.  με τη δήλωση συμμετοχής του στο πρωτάθλημα . Στην περίπτωση αυτή , με την παραπάνω δήλωση, πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι ημερομηνίες, μέρες  και  ώρες  διάθεσης  του  γηπέδου.

β. Το σωματείο εκείνο που αγωνίζεται στο γήπεδο άλλου Σωματείου ή σε Εθνικό ή Δημοτικό Γυμναστήριο ή Αθλητικό Κέντρο κ.λ.π., γήπεδο που δηλώνεται με τη δήλωση συμμετοχής του Σωματείου στο πρωτάθλημα. Με την παραπάνω δήλωση πρέπει να υποβάλλεται και έγγραφο του Γυμναστηρίου για την παραχώρηση του γηπέδου και να αναφέρεται απαραίτητα οι ημερομηνίες, μέρες και ώρες διάθεσης του γηπέδου . Επίσης απαραίτητο είναι στη δήλωση συμμετοχής να αναγράφεται ότι το σωματείο συμφωνεί για τις μέρες και ώρες διάθεσης του γηπέδου και να συνυπογράφεται από την Διεύθυνση του Γυμναστηρίου. Το πιο πάνω είναι απαραίτητο και πρέπει κάθε σωματείο από κοινού να συμφωνήσει με το γήπεδο έγκαιρα με έγγραφο να γνωρίσει στην διοργανώτρια Επιτροπή  του πρωταθλήματος για να προβεί βάσει αυτού στο αγωνιστικό πρόγραμμα. Κατανοητό είναι ότι τον πρώτο λόγο για τον καθορισμό όλων των αγωνιστικών προγραμμάτων έχουν τα γήπεδα.

γ. Για τα γήπεδα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τέλεση αγώνων Πανελληνίων Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου Ελλάδας, θα μπορεί η ΕΛ.Ο.Κ. να αποφασίζει την αλλαγή τους και συνεπώς την αλλαγή της έδρας του Σωματείου, για τη διεξαγωγή των αγώνων.

δ. Στις  περιπτώσεις  εκείνες που  το σωματείο  δεν  δηλώνει  γήπεδο  οι  αγώνες θα  γίνονται  σε γήπεδο που  καθορίζεται από την  Ε.Λ.Ο.Κ.

 

ε. Στο  πρόγραμμα  των  αγώνων  σημειώνεται  πρώτο το σωματείο που  έχει την ιδιότητα του γηπεδούχου

στ. Σε  περίπτωση που δεν  μπορεί  να  διεξαχθεί αγώνας στο γήπεδο του γηπεδούχου σωματείου, ο αγώνας γίνεται σε ουδέτερο γήπεδο, χωρίς να έχει σαν συνέπεια την αντιστροφή των αγώνων για το δεύτερο γύρο στην περίπτωση που οι συναντήσεις είναι διπλές .

ζ. Σε  περίπτωση  που  λόγω  κωλύματος  του  γηπεδούχου  σωματείου  ο  αγώνας  δεν  μπορεί  να  διεξαχθεί, η  Επιτροπή  Πρωταθλήματος  της  ΕΛ.Ο.Κ.  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ορίσει  τον  αγώνα  σε  ουδέτερο  γήπεδο.

 

ΑΡΘΡΟ  12Ο  :  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΓΗΠΕΔΟΥΧΩΝ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

1.   Οι  άδειες  διεξαγωγής  αγώνων  εκδίδονται  από   τις αρμόδιες αρχές και την  ΕΛ.Ο.Κ. για  τα  πρωταθλήματα  αρμοδιότητας  της.

2.   Σε  περίπτωση  αναβολής  τέλεσης  αγώνα  για  οποιαδήποτε  αιτία  δεν  απαιτείται  η  έκδοση  νέας  άδειας  διεξαγωγής  αγώνα, αλλά  το  γηπεδούχο  Σωματείο  υποχρεούται  να  ενημερώσει  την  οικία  αστυνομική  αρχή  για  τη  νέα  ημερομηνία  και  ώρα  τέλεσής  του.

3.   Η  ΕΛ.Ο.Κ.  μπορεί  να  εκδίδει  τις  άδειες  διεξαγωγής  αγώνων  και  συνολικά  δηλαδή  για  ένα  γύρο  ή  και  τους  δύο  γύρους  κάθε  πρωταθλήματος.

4.   Ομάδα που δηλώσει άλλο γήπεδο εκτός από το γήπεδο που ορίζει η Ομοσπονδία   είναι  υποχρεωμένο  να  έχει  τραπέζι  γραμματείας, φύλλο  αγώνα,   φαρμακείο, πίνακα  σκορ, ειδικό  χώρο  για  να  αλλάζουν  οι  αθλητές  και  οι  διαιτητές  και  να  βοηθά  την  αστυνομία  στη  τήρηση  της  τάξης.

5.   Το  γηπεδούχο  σωματείο  είναι  υποχρεωμένο  να  τοποθετεί  τις  διαφημιστικές  πινακίδες  τυχόν  χορηγού  του  πρωταθλήματος.

 

ΑΡΘΡΟ  13Ο  :  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

1.   Οι  ομάδες  των  σωματείων  που  αγωνίζονται  πρέπει  να  προσέρχονται  στο  γήπεδο  του  αγώνα, ανεξάρτητα  με  την  πιθανή  δυσχερή  κατάσταση  που  επικρατεί  αναφορικά  με  τη  μετακίνησή  τους  προς  το  γήπεδο. Αναφορικά  με  το  ζήτημα  του  εκάστοτε  αναγκαίου  ελάχιστου  αριθμού  αθλητών  που  κάθε  ομάδα  οφείλει  να  παρουσιάσει  στο  γήπεδο  προκειμένου  η  προσέλευση  και  συμμετοχή  να  θεωρείται  κανονική  αρμόδια  να  αποφασίσει  είναι  η Επιτροπή  Πρωταθλημάτων. Η σχετική απόφαση θα  γνωστοποιείται  στα  Σωματεία  με  την  προκήρυξη  κάθε  πρωταθλήματος. Η  διαπίστωση  της  έγκαιρης  και  κανονικής  προσέλευσης  των  ομάδων  που  αγωνίζονται, θα  γίνεται  λίγο  πριν  ο  διαιτητής  αποφασίσει  για  την  καταλληλότητα  του  γηπέδου.

2.    Τα  δύο  διαγωνιζόμενα  Σωματεία  είναι  υποχρεωμένα  να  δίνουν  στη  γραμματεία  τα  δελτία  αθλητικής  ιδιότητας  των  συμμετεχόντων  αθλητών  τους, το  όνομα  του  προπονητή εφόσον είναι υποχρεωτική η παρουσία του καθώς  και  την  κατάσταση  αθλητών , οι  οποίοι  δικαιούνται  συμμετοχής , θεωρημένη  από  την  ΕΛ.Ο.Κ.  τριάντα  ( 30 )  λεπτά  το  αργότερο, πριν  την  έναρξη  του  αγώνα.

3.   Σε  περίπτωση  που  κάποιο  διαγωνιζόμενο  σωματείο  αδυνατεί  να  εμφανίσει  τα  δελτία  αθλητικής  ιδιότητας ή  τον  προβλεπόμενο  αριθμό  συμμετεχόντων  30  λεπτά  πριν  την  έναρξη , τότε  έχει  το  δικαίωμα  να  πράξει  αυτό , το  αργότερο  μέχρι  και  είκοσι  ( 20 )  λεπτά, πριν  την  προγραμματισμένη  ώρα  έναρξης  του  αγώνα . Μετά  την  παρέλευση  του  ανωτέρου  χρονικού  διαστήματος  ή  σε  περίπτωση  που  τα  δελτία  δεν  φέρουν  νόμιμη  ιατρική  βεβαίωση τότε  η  ομάδα  θεωρείται  ότι  δεν  έχει  προσέλθει  νομότυπα  στον  αγώνα  και  μηδενίζεται .

4.   Αν  για  λόγους  ανωτέρας  βίας  καθυστερήσουν  οι  ορισθέντες  διαιτητές  και  δεν  είναι  δυνατή  η  έναρξη  του  αγώνα , ο  χρόνος  ενάρξεως  μετατίθεται  κατά  τριάντα  ( 30 )  το  πολύ  λεπτά με  την  προϋπόθεση  ότι  τα  χρονικό  αυτό  περιθώριο , επιτρέπει  την  ομαλή  τέλεση  και  ολοκλήρωση  του  αγώνα.

5.   Αν  για  λόγους  ανωτέρας  βίας, όπως  διακοπή  ηλεκτρικού  ρεύματος  ή  απρόβλεπτης  ζημιάς  του  γηπέδου , η  έναρξη  του  αγώνα  μετατίθεται  μέχρι  και  εξήντα  ( 60 )  λεπτά.

6.   Στις  περιπτώσεις  της  παραγράφου 4  και 5  του  παρόντος  άρθρου οι  μόνοι  που  αποφασίζουν  για  μετάθεση  της  ώρας  ή  αναβολή  αγώνα  είναι  οι  ορισμένοι  διαιτητές.

 

ΑΡΘΡΟ  14Ο  :  ΑΘΛΗΤΕΣ  ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.   Στα Ελληνικά ερασιτεχνικά διασυλλογικά  πρωταθλήματα τοπικού, περιφερειακού ή πανελλαδικού επιπέδου και στους Ελληνικούς ερασιτεχνικούς αγώνες Κυπέλλου της  ΕΛ.Ο.Κ.  επιτρέπεται να συμμετέχουν:

α) ομογενείς, β) πολίτες κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε), γ) πολίτες τρίτης χώρας και ανιθαγενείς, που διαμένουν νόμιμα στη χώρα με άδεια διαμονής, ή δελτίο διαμονής σε ισχύ ή είναι κάτοχοι βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης της παρ. 5 του άρθρου 8 ή της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 4251/2014 (Α80) για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας ή δελτίου διαμονής αντίστοιχα και δ )πολίτες τρίτης χώρας ή ανιθαγενείς που διαμένουν στη χώρα είτε ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας είτε ως αιτούντες διεθνούς προστασίας. Τα πρόσωπα του παραπάνω εδαφίου εγγράφονται σε αθλητικά σωματεία της επιλογής τους και αποκτούν την αθλητική ιδιότητα, εφόσον πληρούν τις ηλικιακές και λοιπές προϋποθέσεις που θέτουν οι κανονισμοί της ομοσπονδίας με την επίδειξη αντίστοιχα:

α) δελτίου ταυτότητας ομογενούς,

β) διαβατηρίου κράτους  μέλους Ε.Ε,

γ) άδεια διαμονής ή δελτίου διαμονής ή βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας ή δελτίου διαμονής της παρ. 5 του άρθρου 8 ή της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 4251/2014(Α80) αντίστοιχα και

δ) άδειας διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας ή δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία (Δ.Α.Δ.Π).

2.   ΟΙ αθλητές  που  ανήκουν  σε  Σωματεία -Μέλη  της  Ομοσπονδίας  και  είναι  κάτοχοι  δελτίου  αθλητικής  ιδιότητας, που  έχει  εκδοθεί   από το μητρώο της   ΕΛ.Ο.Κ.  Τα  δελτία  αυτά  πρέπει  να  φέρουν  φωτογραφία  του  αθλητή  και  σφραγίδα  του  Σωματείου  (η  οποία  θα  καλύπτει  μέρος  της  φωτογραφίας)  όπου  θα  πιστοποιεί  με  ευθύνη  του  Σωματείου  την  ταυτότητα  του  αθλητή. Όταν  δεν  υπάρχει  σφραγίδα, οι  διαιτητές  είναι  υποχρεωμένοι  να  μην  επιτρέψουν  να  αγωνιστεί  ο  αθλητής , εκτός  αν  η  ταυτοπροσωπία  ελεγχθεί  και  βεβαιωθεί  με  ταυτότητα  ή  διαβατήριο  ή  άδεια  οδήγησης.

3. Δεν  δικαιούται  συμμετοχής  αθλητής  που  έχει  τιμωρηθεί  από  τα  αρμόδια  Πειθαρχικά  και  δικαιοδοτικά  όργανα  της  ΕΛ.Ο.Κ για  όσο  χρονικό  διάστημα  διαρκεί  η  ποινή  του

4. Οι   αθλητές   κάθε   Σωματείου  θα   πρέπει  να   έχουν  ομοιόμορφη  εμφάνιση. Αθλητής ή  αθλητές   που  έχουν  διαφορετική  εμφάνιση, οι  διαιτητές  κατά  την  κρίση  τους   επιτρέπουν  ή  απαγορεύουν  την  συμμετοχή  τους .

5. Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητή σε αγώνες που δεν έχουν εγκριθεί από την ΕΛ.Ο.Κ .

6. Αθλητής δεν επιτρέπεται να συμμετέχει  την  ίδια  αγωνιστική  περίοδο με διαφορετικά σωματεία  εκτός της περίπτωσης απόφασης αρμοδίου δικαιοδοτικού δικαστικού οργάνου.

 

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και σε βετεράνους αθλητές, ήτοι σε όσους έχουν συμπληρώσει το ηλικιακό όριο που αναφέρεται, οι οποίοι διαθέτουν υποχρεωτικά δελτίο αθλητικής ιδιότητας και κάρτα υγείας αθλητή και υπάγονται στους κανονισμούς της Ομοσπονδίας.

 

 

ΑΡΘΡΟ  15Ο  :  ΔΕΛΤΙΑ  ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ  ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ & Κ.Υ.Α

1.   Η έκδοση Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας και η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για την συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η πιστοποίηση αυτή δίδεται μόνο κατόπιν συγκεκριμένων ιατρικών εξετάσεων, οι οποίες προσδιορίζονται με εισήγηση του Εθνικού Κέντρου αθλητικών ερευνών( Ε.Κ.Α.Ε.) και θεσπίζονται με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Υγείας.

2.   Η πιστοποίηση ικανότητας προς  άθληση καταγράφεται σε κάρτα υγείας, η οποία αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή, βρίσκεται στην κατοχή του και ισχύει για ένα (1) έτος από την θεώρησή της. Η κάρτα του προηγούμενου εδαφίου ανανεώνεται και εκδίδεται από την ΕΛ.Ο.Κ. Η κάρτα υγείας του αθλητή θεωρείται βάσει της προαναφερθείσας κοινής υπουργικής απόφασης από ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ καθώς και ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντας την καρδιολογική ειδικότητα.

3.   Η Κάρτα Υγείας Αθλητή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας. Προσκομίζεται υποχρεωτικά στην γραμματεία ή στον αρμόδιο διαιτητή αγώνα κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους κανονισμούς διεξαγωγής αγώνων της ΕΛ.Ο.Κ ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής στον αγώνα. Στην Κάρτα Υγείας Αθλητή αναγράφονται τα παρακάτω:

α) Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία,

β) όνομα, επίθετο, πατρώνυμο αθλητή,

γ) έτος γέννησης,

δ) άθλημα,

ε) φωτογραφία

στ) αριθμός δελτίου αθλητικής ιδιότητας,

ζ) ΑΜΚΑ

Η) ημερολογιακή θεώρηση με βεβαίωση υπογραφή ιατρού για την πιστοποίηση συμμετοχής στο άθλημα (προετοιμασία και αγώνες) και βεβαίωση υπογραφή, ότι έχει υποβληθεί στις ιατρικές εξετάσεις που ορίζονται στην προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση.

 1. Η τροποποίηση των Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας καθώς και η έκδοση της Κάρτας Υγείας των Αθλητών γίνεται ατελώς χωρία καμία οικονομική επιβάρυνση των αθλητικών σωματείων και των αθλητών.
 2.  Η ανανέωση των δελτίων αθλητικής ιδιότητας και της κάρτας υγείας των αθλητών γίνεται υποχρεωτικά ετησίως.
 3. Ο  έλεγχος  των  δελτίων  γίνεται  από  τους  διαιτητές  του  αγώνα . Οι  αρχηγοί  ή  εκπρόσωποι  των  ομάδων  δικαιούνται  να  ζητήσουν  τα  δελτία  για  έλεγχο .
 4. Τα  δελτία  κρατούνται  στη  γραμματεία  καθ  όλη  τη  διάρκεια  του  αγώνα  και  επιστρέφονται  στις  ομάδες  μετά  το  κλείσιμο  του  φύλλου  αγώνα , εκτός  αν  έχουν  υποβληθεί  ενστάσεις  για  την  ταυτότητα  ή  την  αντικανονική  συμμετοχή  αθλητή   καθώς  και  αναγραφή  αθλητή , για  οποιαδήποτε  αιτία , από  τους  διαιτητές στο  φύλλο  αγώνα . Στις  περιπτώσεις  αυτές  τα  δελτία  των  συγκεκριμένων  αθλητών  παρακρατούνται  από  τους  διαιτητές  και  παραδίδονται  στην  ΕΛ.Ο.Κ.  μαζί  με  το  φύλλο  αγώνα και  την  τυχόν  συμπληρωματική  τους  έκθεση.

 

ΑΡΘΡΟ  16Ο  :  ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

 

 1. Κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού προπονητής αθλήματος είναι ο επαγγελματίας που αναλαμβάνει σε αγωνιστικό επίπεδο και για αγωνιστικούς σκοπούς, την προετοιμασία, την καθοδήγηση, την αύξηση της αθλητικής απόδοσης , την αθλητική πρόοδο και την ανάπτυξη των ικανοτήτων των αθλητών.
 2. Η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή επιτρέπεται μόνο στον κάτοχο άδειας, που χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η απόφαση χορήγησης της άδειας κοινοποιείται στην οικεία αθλητική ομοσπονδία, η οποία τηρεί μητρώο προπονητών για κάθε κλάδο άθλησης, καθώς και στον οικείο σύνδεσμο ή ομοσπονδία προπονητών.

Για την αναγγελία προς τη Γ.Γ.Α. της άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.), με κύρια ή πρώτη ή δευτερεύουσα ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα, ή πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο ή δίπλωμα των σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α. ή της Εθνικής Σχολής Προπονητών ή αναγνωρισμένων σχολών προπονητών της αλλοδαπής ή δίπλωμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων του άρθρου 25 ν. 4186/2013 (Α’ 193) ή ισότιμο τίτλο, που απονέμεται στους αποφοίτους Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) με ειδικότητα στο οικείο άθλημα ή κλάδο άθλησης, ή δίπλωμα των σχολών προπονητών της παρ. 5 του άρθρου 31Β, επιπέδου τουλάχιστον UEFA B όσον αφορά στο ποδόσφαιρο. Αν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό, απαιτείται επιπλέον αντίγραφο του ξενόγλωσσου αναλυτικού προγράμματος σπουδών, συνοδευόμενο από απλή μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα,                                                                                    β) αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται αμετάκλητη καταδίκη για τα αδικήματα που αναφέρονται στις περ. β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 3,                                        γ) ιατρικές γνωματεύσεις παθολόγου, ακτινολόγου και ψυχιάτρου, οι οποίες έχουν εκδοθεί είτε από δημόσιο νοσοκομείο, είτε από ιδιώτες ιατρούς αντίστοιχων ειδικοτήτων, δ) απόδειξη εξόφλησης παραβόλου μέσω διαδικασίας «e-παράβολο» στο TAXISNET, ε) ευκρινής φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, στ) απολυτήριο λυκείου ή ισότιμου τίτλου ή ανώτερου τίτλου σπουδών, ζ) δίπλωμα εκπαίδευσης ή πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών, από το οποίο θα προκύπτει κατά ελάχιστον η εκπαίδευση σε πρόγραμμα καρδιοπνευστικής αναζωογόνησης και χρήσης αυτομάτου εξωτερικού απινιδωτή. Μετά την υποβολή της αίτησης της παρ. 1, εφόσον δεν εκδοθεί απορριπτική απόφαση από το αρμόδιο όργανο της Γ.Γ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3919/2011 (Α’ 32), ο δικαιούχος άσκησης επαγγέλματος προπονητή λαμβάνει ατομικό αριθμό μητρώου και καταχωρίζεται στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών, που τηρείται στη Γ.Γ.Α. Η εγγραφή κοινοποιείται στην οικεία αθλητική ομοσπονδία, η οποία τηρεί μητρώο προπονητών για κάθε άθλημα ή κλάδο άθλησης.

 1. Για όσους κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού απαιτείται για την ισοτιμία και αντιστοίχιση των πτυχίων με τα πτυχία σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α. ή της Εθνικής Σχολής Προπονητών και η γνώμη της Επιτροπής Ισοτιμιών, η οποία συγκροτείται στη Γ.Γ.Α., με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Η Επιτροπή Ισοτιμιών αποτελείται από πέντε (5) μέλη, με ισάριθμα αναπληρωματικά, ως εξής:

α) Δυο (2) μέλη με τους αναπληρωτές τους είναι υπάλληλοι της Γ.Γ.Α., Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), εκ των οποίων ο ένας (1) τουλάχιστον διαθέτει διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα στον αθλητισμό και οι οποίοι ορίζονται μετά από πρόταση του Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισμού και του Διευθυντή Επαγγελματικού Αθλητισμού αντίστοιχα,

β) δυο (2) μέλη με τους αναπληρωτές τους είναι μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των Σ.Ε.Φ.Α.Α, που ορίζονται από τις Σ.Ε.Φ.Α.Α., και

γ) ένα (1) μέλος με τον αναπληρωτή του, είναι μέλος ΔΕΠ ή επιστήμονας εγνωσμένου κύρους με αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και ορίζεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία.

 1. Προπονητή έχουν υποχρέωση να απασχολούν οι αθλητικές ομοσπονδίες και αθλητικές ενώσεις, οι αθλητικές Α.Ε. και Τ.Α.Α και τα αθλητικά σωματεία σε κάθε άθλημα, ατομικό ή ομαδικό, ολυμπιακό ή μη και για κάθε κλάδο άθλησης που καλλιεργούν και για όλα τα τμήματα, όλων των ηλικιακών και αγωνιστικών κατηγοριών. Ο σύνδεσμος των προπονητών του αθλήματος ή, εφόσον τέτοιος δεν υπάρχει, η οικεία αθλητική ομοσπονδία εκδίδει Δελτίο Ταυτότητας Προπονητή (ΔΤΠ) σε όσους έχουν καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών, που τηρείται στη Γ.Γ.Α., σύμφωνα με την παρ. Ο έλεγχος του ΔΤΠ γίνεται σε κάθε επίσημα οργανωμένο πρωτάθλημα ή αθλητική διοργάνωση του αθλήματος και είναι προϋπόθεση για την πρόσβαση στον χώρο διεξαγωγής των αγώνων.
 2. Κάθε προπονητής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του με σύμβαση πλήρους, μερικής ή περιοδικής απασχόλησης, εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Η σύμβαση, για να είναι έγκυρη, απαιτείται να έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ή να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), ή να αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα taxisnet. Το ύψος της παρεχόμενης αμοιβής δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τα διακόσια πενήντα (250) ευρώ ανά μήνα παρεχόμενης υπηρεσίας ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης που έχει υπογραφεί.

6.Η άδεια προπονητή ανακαλείται αυτεπάγγελτα με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για παραβάσεις που εμπίπτουν στα κωλύματα των περ. β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 3.

 1. Στον προπονητή, του οποίου αθλητής ή ομάδα σημείωσε μία από τις διακρίσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 34, χορηγείται ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της οικονομικής επιβράβευσης που προβλέπεται για τον αθλητή ατομικού αγωνίσματος, σύμφωνα με το ως άνω άρθρο. Αν ο ίδιος αθλητής, ή περισσότεροι του ενός αθλητές, ή ομάδες του ίδιου προπονητή σημειώσουν μια από τις παραπάνω διακρίσεις, το χορηγούμενο στον προπονητή ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζεται επί της μεγαλύτερης από τις διακρίσεις που σημείωσαν οι αθλητές του και προσαυξάνεται κατά ποσοστό που καθορίζεται με την απόφαση της περ. δ) της παρ. 12 για καθεμία από τις υπόλοιπες 52 διακρίσεις. Η παρ. 2α) του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), εφαρμόζεται αναλόγως και στους προπονητές. Στην περίπτωση των κλάδων άθλησης στους οποίους, εκτός από τον προπονητή, απασχολήθηκε και χορογράφος, η οικονομική επιβράβευση του παρόντος επιμερίζεται μεταξύ τους κατ’ ίσα μέρη. Αν στην επίτευξη της διάκρισης κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 34 έχουν συμβάλει περισσότεροι από ένας προπονητές ή άλλοι επιστημονικοί συνεργάτες, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του αθλήματος ή του αγωνίσματος, το ποσοστό της οικονομικής επιβράβευσης μπορεί να επιμερισθεί ανάλογα και σε περισσότερα πρόσωπα σύμφωνα με τις πιο πάνω ιδιότητες, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον κανονισμό εθνικών ομάδων της οικείας ομοσπονδίας.
 2. Όποιος κατέχει άδεια άσκησης του επαγγέλματος προπονητή από τη Γ.Γ.Α. δεν μπορεί να διατηρεί την αθλητική ιδιότητα και να αγωνίζεται σε επίσημους αγώνες του αθλήματος για το οποίο κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος, εκτός εάν έχει καταθέσει την άδειά του στην οικεία αθλητική ομοσπονδία. Εν ενεργεία αθλητής ομαδικού αθλήματος ή ατομικού αθλήματος, ο οποίος κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή, δύναται κατ΄ εξαίρεση να ασκεί το επάγγελμα του προπονητή σε: α) άλλη αγωνιστική κατηγορία από αυτήν στην οποία συμμετέχει ως αθλητής, β) ακαδημίες, ή γ) ομάδες αντίθετου με αυτόν φύλου οποιασδήποτε αγωνιστικής κατηγορίας. Κατ’ εξαίρεση, εν ενεργεία αθλητής ιππασίας, ο οποίος κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή, επιτρέπεται να ασκεί το επάγγελμα του προπονητή.
 3. Πέραν της αδειοδότησης από τη Γ.Γ.Α. η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή δεν υπόκειται στην έγκριση ή άλλου ισοδύναμου αποτελέσματος περιορισμό άλλου φορέα, εφόσον ο προπονητής είναι κάτοχος πτυχίου Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) της ημεδαπής ή ισότιμης της αλλοδαπής με κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο άθλημα στο οποίο εργάζεται.
 4. Για την πρόσληψη αλλοδαπού προπονητή από ομοσπονδία ή σωματείο απαιτούνται: α) άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή από τη Γ.Γ.Α., β) άδεια διαμονής ή δελτίο διαμονής, τα οποία παρέχουν δικαίωμα εργασίας στην Ελλάδα, και γ) υποβολή δήλωσης με την οποία δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος και ότι το υποβαλλόμενο στη Γ.Γ.Α, στην οικεία Δ.Ο.Υ., στην ομοσπονδία και στον Σύνδεσμο Προπονητών ιδιωτικό συμφωνητικό πρόσληψής του, είναι το μόνο που αναγνωρίζει, συνομολογεί και αποδέχεται έναντι της Διεθνούς Ομοσπονδίας ή οποιασδήποτε άλλης αρχής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζεται το ύψος του παραβόλου, που κατατίθεται ως δικαιολογητικό για την αναγγελία προς τη Γ.Γ.Α. της άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται τα ειδικότερα στοιχεία, που καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό μητρώο, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικό με την έναρξη και τον τρόπο λειτουργίας του ηλεκτρονικού μητρώου προπονητών της περ. β) της παρ.1.

Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται η οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής Ισοτιμιών της παρ. 3, καθώς και τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων γνωμοδοτεί. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζεται το ποσοστό προσαύξησης του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7, καθώς και οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εκκαθάριση και την καταβολή της οικονομικής επιβράβευσης της παρ. 7. Σε καθηγητές φυσικής αγωγής που υπηρετούν στο Δημόσιο επιτρέπεται να ανατίθενται καθήκοντα ομοσπονδιακού προπονητή ή τεχνικού συμβούλου για τα ολυμπιακά αθλήματα, με κοινή απόφαση των αρμόδιων οργάνων των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της οικείας ομοσπονδίας, με την προϋπόθεση ότι έχουν καλυφθεί οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας, στην οποία υπηρετεί ο εκπαιδευτικός. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται το είδος και η διάρκεια άσκησης των καθηκόντων αυτών, η πλήρης ή μερική απαλλαγή από τα καθήκοντα της οργανικής θέσης τους, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις διατήρησης της μισθολογικής και ασφαλιστικής κατάστασης των υπαλλήλων αυτών, καθώς επίσης κάθε άλλο σχετικό θέμα.».

 

 ΑΡΘΡΟ 17Ο ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

 

 1. Οι προπονητές διακρίνονται σε Α’, Β’ και Γ’ επιπέδου από το ανώτερο προς το κατώτερο, αναλόγως της εκπαίδευσης και των προσόντων τους, ως εξής:

Α. Προπονητές αθλήματος Α’ επιπέδου. Στο επίπεδο αυτό εντάσσονται:

α) οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των Σχολών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.), ή οι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο, με κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα,

β) οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των Σ.Ε.Φ.Α.Α., ή οι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο, ανεξαρτήτως ειδικότητας και με επαγγελματική εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών ως προπονητές Β΄ επιπέδου του συγκεκριμένου αθλήματος, η οποία αποδεικνύεται από αντίγραφο της σύμβασης εργασίας, θεωρημένης από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ή αναρτημένης στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα φορολογίας (TAXIS), 54

γ) οι κάτοχοι διπλώματος περιοδικής σχολής προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) Α΄ επιπέδου του αθλήματος, ή αντίστοιχου επιπέδου διπλώματος της Εθνικής Σχολής Προπονητών της Γ.Γ.Α.,

δ) πρώην αθλητές που έχουν κατακτήσει 1η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή 1η έως 6η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή 1η έως 4η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών ή γυναικών, με αποδεικτικό επιτυχούς παρακολούθησης σχολής προπονητών Α’ επιπέδου.

Β. Προπονητές αθλήματος Β’ επιπέδου. Στο επίπεδο αυτό εντάσσονται:

α) οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των Σ.Ε.Φ.Α.Α., ή οι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο, με δευτερεύουσα ειδικότητα στο άθλημα,

β) οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή οι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο, ανεξαρτήτως ειδικότητας και με επαγγελματική εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών ως προπονητές Γ’ επιπέδου του συγκεκριμένου αθλήματος, η οποία αποδεικνύεται από αντίγραφο της σχετικής σύμβασης εργασίας αναρτημένης στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» ή θεωρημένης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή αναρτημένης στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα φορολογίας (TAXIS),

γ) οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των Σ.Ε.Φ.Α.Α., ή οι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο, ανεξαρτήτως ειδικότητας, εφόσον έχει συμπληρώσει επτά (7) τουλάχιστον αγωνιστικές περιόδους στην κορυφαία κατηγορία του αντίστοιχου αθλήματος ως αθλητής. Η βεβαίωση της αθλητικής δραστηριότητας δίδεται από την αντίστοιχη ομοσπονδία.

(δ) οι κάτοχοι διπλώματος Σχολής Προπονητών Β’ επιπέδου του συγκεκριμένου αθλήματος των περιοδικών σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α. ή αντίστοιχου επιπέδου διπλώματος της Εθνικής Σχολής Προπονητών της Γ.Γ.Α.

Γ. Προπονητές αθλήματος Γ’ επιπέδου. Στο επίπεδο αυτό εντάσσονται:

α) οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των Σ.Ε.Φ.Α.Α., ή οι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο, ανεξαρτήτως ειδικότητας, εφόσον έχουν διδαχθεί επιτυχώς το άθλημα ως μάθημα με βάση το πιστοποιητικό σπουδών,

(β) οι κάτοχοι διπλώματος Σχολής Προπονητών Γ’ επιπέδου του συγκεκριμένου αθλήματος των περιοδικών σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α. ή αντίστοιχου επιπέδου διπλώματος της Εθνικής Σχολής Προπονητών της Γ.Γ.Α.,

(γ) οι κάτοχοι πιστοποιημένου διπλώματος Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), ή αντίστοιχης αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής του επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων του άρθρου 47 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) με κατεύθυνση την προπονητική και ειδίκευση στο άθλημα, η οποία προκύπτει από το Δίπλωμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 42 του ν. 4763/2020 ή ισότιμο τίτλο της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), που εκδίδεται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή, εφόσον δεν αναγράφεται στο δίπλωμα, από τη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) ή Βεβαίωση Φοίτησης, που εκδίδονται από το Ι.Ε.Κ. αποφοίτησης.

2.Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή απασχολούνται αναλόγως του επιπέδου τους ως εξής:

(α) Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Α’ επιπέδου σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Αθλητική Εταιρεία (Α.Α.Ε.), Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.), ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο ή ακαδημία, καθώς και στην Εθνική Ομάδα ως ομοσπονδιακοί προπονητές σε όλες τις κατηγορίες και αγωνίσματα. Επίσης μπορούν να απασχολούνται όπου και οι προπονητές Β’ και Γ’ επιπέδου.

(β) Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Β’ επιπέδου απασχολούνται σε οποιοδήποτε ερασιτεχνικό σωματείο ή ακαδημία, καθώς και ως βοηθοί προπονητή στους προπονητές Α’ επιπέδου. Επίσης μπορούν να απασχολούνται όπου και οι προπονητές Γ’ επιπέδου.

(γ) Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Γ’ επιπέδου απασχολούνται ως βοηθοί προπονητή στις περιπτώσεις που ως πρώτοι προπονητές μπορούν να απασχοληθούν οι προπονητές Β’ επιπέδου, καθώς και ως πρώτοι προπονητές σε σωματεία ή ακαδημίες στις κατηγορίες που συμμετέχουν σε αναπτυξιακά μη μοριοδοτούμενα πρωταθλήματα όλων των αγωνισμάτων.

Οι απόφοιτοι αναγνωρισμένων σχολών προπονητών της αλλοδαπής εντάσσονται στην κατηγορία που αποφασίζει η Επιτροπή Ισοτιμιών της παρ. 3 του άρθρου 31. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.».

Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) ιδρύεται σχολή με την επωνυμία «Εθνική Σχολή Προπονητών» (Ε.Σ.Π.), αρμόδια για την εκπαίδευση των προπονητών κάθε επιπέδου, για όλα τα αθλήματα και τους κλάδους άθλησης.

 1. Η Ε.Σ.Π. έχει τις εξής αρμοδιότητες :

α. εισηγείται την ίδρυση επιμέρους σχολών προπονητών ανά άθλημα ή κλάδο άθλησης στο αρμόδιο σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) όργανο της Γ.Γ.Α.,

β. συντονίζει το εκπαιδευτικό έργο και τη λειτουργία των επιμέρους σχολών προπονητών ανά άθλημα ή κλάδο άθλησης,

γ. καταρτίζει και εισηγείται το πρόγραμμα εκπαίδευσης των προπονητών,

δ. εισηγείται στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό την έκδοση και το περιεχόμενο της προκήρυξης συμμετοχής στις επιμέρους σχολές προπονητών,

ε. επιλέγει το διδακτικό προσωπικό που εκπαιδεύει και εξετάζει τους προπονητές. Για την εκπαίδευση σε θέματα αντιντόπινγκ επιλέγονται εκπαιδευτές πιστοποιημένοι από τον εθνικό φορέα αντιντόπινγκ.

Η Ε.Σ.Π. αποτελείται από επτά (7) τακτικά μέλη, με ισάριθμα αναπληρωματικά, τα οποία ορίζονται για τετραετή θητεία με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής του είναι ανώτερα υπηρεσιακά στελέχη της Γ.Γ.Α., τρία (3) τακτικά μέλη και οι αναπληρωτές τους είναι υπάλληλοι της Γ.Γ.Α. και τρία (3) τακτικά μέλη με τους αναπληρωτές τους είναι μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των Σχολών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.), που προτείνονται από τις Σ.Ε.Φ.Α.Α. Ο πρόεδρος, ο αναπληρωτής του και τουλάχιστον δύο (2) από τα τρία (3) τακτικά μέλη που προέρχονται από τη Γ.Γ.Α. διαθέτουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα στον αθλητισμό.

α) Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται τα θέματα λειτουργίας της Ε.Σ.Π., η υπηρεσιακή μονάδα της Γ.Γ.Α. που είναι αρμόδια για τη διοικητική και επιστημονική υποστήριξη του έργου της, και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα. Με όμοια απόφαση, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Ε.Σ.Π., καταρτίζεται ενιαίος κανονισμός σχολών προπονητών και ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας των επιμέρους ανά άθλημα ή κλάδο άθλησης σχολών, οι αρμοδιότητες και τα όργανα διοίκησης αυτών, το πρόγραμμα εκπαίδευσης ανά επίπεδο σπουδών, τα προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εκπαιδευόμενων σε επιμέρους σχολή προπονητών, ο κανονισμός εξετάσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Στην απόφαση αυτή καθορίζονται επίσης: α) το ποσό των διδάκτρων, που καταβάλλεται ανταποδοτικά από κάθε εκπαιδευόμενο, β) η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών, και γ) οι ώρες συνολικής υποχρεωτικής παρακολούθησης των μαθημάτων κάθε επιμέρους σχολής, οι οποίες δεν μπορούν να είναι λιγότερες του ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των συνολικών ωρών διδασκαλίας για κάθε περίοδο.

β) Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της Ε.Σ.Π. και των μελών του διδακτικού προσωπικού των επιμέρους ανά άθλημα ή κλάδο άθλησης σχολών προπονητών, η οποία βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Γ.Γ.Α.».

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Δ’

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΙ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ – ΦΥΛΛΟ  ΑΓΩΝΑ

ΑΡΘΡΟ  18Ο  :  ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ  ΑΓΩΝΩΝ

 1. Η  διαιτησία  σε  όλους  τους  αγώνες, σε  όλες  τις  κατηγορίες  ή  ηλικιακά  πρωταθλήματα  γίνεται  με  επίσημους  διαιτητές  της  ΕΛ.Ο.Κ.  Οι  διαιτητές  και  σημειωτές  όλων  των  αγώνων  πρωταθλημάτων  και  των  αγώνων  Κυπέλλου  Ελλάδας  καθώς  και  διεθνών  φιλικών  αγώνων , ορίζονται  από  την Επιτροπή  Ορισμού Διαιτησίας. Οι  Γυμνασίαρχοι και  οι  παρατηρητές  διαιτησίας  από  την  Επιτροπή  πρωταθλημάτων. Σε  περιπτώσεις  που  η  ΕΛ.Ο.Κ.  δεν  ορίσει  Γυμνασίαρχο  αγώνα, χρέη  εκτελούν  οι  διαιτητές
 1. Σε περίπτωση  που  δεν  παρουσιαστεί  στον  αγώνα  ο  ένας  ή  και  οι  δυο  διαιτητές  που  ορίστηκαν  για  να  πραγματοποιηθεί  ο  αγώνας  πρέπει :

α.  Αν  στο  γήπεδο  υπάρχουν  μέλη  του  Δ.Σ.  της  ΕΛ.Ο.Κ. , έχουν  το  δικαίωμα   να  προχωρήσουν  σε  αντικατάσταση των  διαιτητών, χρησιμοποιώντας  αξιολογημένους  κατ’  αρχάς  διαιτητές  που  τυχαία  βρίσκονται  στο  γήπεδο

β . Το δικαίωμα  αλλαγής  διαιτητών  σε  περίπτωση  που  οι  ορισθέντες  διαιτητές  δεν  παρουσιάστηκαν κανονικά , διατηρεί  και  ο  ορισμένος  από  την  ΕΛ.Ο.Κ.  γυμνασίαρχος.

γ . Σε  περίπτωση  που  στο  γήπεδο  υπάρχουν  περισσότεροι  των  δύο  διαιτητών , τότε  το  μέλος  του  Δ.Σ.  της  ΕΛ.Ο.Κ.  ή  ο  γυμνασίαρχος , παρουσία  των  αρχηγών  των  ομάδων , διενεργεί  κλήρωση.

3.  Ο  αγώνας  δεν  μπορεί  ίνα  αρχίσει  με  ένα  διαιτητή.

4. Για κάθε  περίπτωση  πειθαρχικών  παραπτωμάτων  αθλητών παραγόντων, προπονητών  κλπ., οι  διαιτητές  είναι  υποχρεωμένοι  να  αναγραφούν  στο  φύλλο  αγώνα, τα  σχετικά  επεισόδια  με  κάθε  λεπτομέρεια  εντός  24  ωρών  να  υποβάλουν  στην  κατά  περίπτωση διοργανώτρια  αρχή  έκθεση  για  τα  συμβάντα.

5. Οι  διαιτητές  οφείλουν  να  μην  επιστρέψουν  Δελτίο  αθλητή  αν  υποβλήθηκε  ένσταση  για  κακή  συμμετοχή  αυτού  ή  για  το  γνήσιο  της  ταυτότητάς  του  και  αφού  αυτό  γράφτηκε  στο  φύλλο  αγώνα. Επίσης  δεν  επιστρέφεται  το  Δελτίο  αθλητή  από  τους  διαιτητές  σε  περίπτωση  που  έπεσε  στην  αντίληψη  των  αρμοδίων  οργάνων η  σύμφωνα  με  τα  πιο  πάνω, κακή  συμμετοχή  αθλητή . Τέλος   δεν  παραδίδεται  από  τους  διαιτητές  στο  Σωματείο  Δελτίο  αθλητή  που  αποβλήθηκε  κατά  την  διάρκεια  του  αγώνα.

 

ΑΡΘΡΟ  19Ο  :  ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΙ  ΑΓΩΝΩΝ

 

1.   Ο  Γυμνασίαρχος  κάθε  αγώνα  ορίζεται  από  την  Επιτροπή  Πρωταθλημάτων  της  ΕΛ.Ο.Κ.  και  πρέπει :

α .      Να  μην  έχει  οποιοδήποτε  συμφέρον  από  το  αποτέλεσμα του  αγώνα

β .      Να  μην  έχει  την  ιδιότητα  μέλους  ή  οποιαδήποτε  άλλη  σχέση  και  εξάρτηση  με  ένα  από  τα  Σωματεία  του  αγώνα  και  τους  παράγοντές  του .

γ .      Όλη  η  εμφάνιση  και  η  συμπεριφορά  του  να  είναι  ανάλογη  της  ευθύνης  που  χαρακτηρίζει  το  έργο  του .

2 .Καθήκοντα  του  Γυμνασιάρχου  είναι :

α .      Να  προσέρχεται  στον  αγώνα  μισή  ώρα  πριν  τη  προγραμματισμένη  ώρα  έναρξης  του  αγώνα .

β .      Να  μεριμνά  για  την  σωστή  οργάνωση  της  Γραμματείας  του  αγώνα  και  να  παρακολουθεί , χωρίς  να  έχει  το  δικαίωμα  επέμβασης  για  τη  σωστή  άσκηση  των  καθηκόντων  της .

γ .Μετά  την  λήξη  του  αγώνα , να  υπογράφει  το  φύλλο  αγώνα  και  υποβάλει  το  πρωτότυπο  στην  Επιτροπή  Πρωταθλήματος  της  ΕΛ.Ο.Κ. , την  επόμενη  μέρα .

δ .      Να  επιστρέφει  τα  δελτία  αθλητικής  ιδιότητας  στα  διαγωνιζόμενα  Σωματεία  εκτός  εκείνων  που  ανήκουν  σε  αθλητές  που  αναφέρονται  για  παράπτωμα  στο  φύλλο  αγώνα  από  τους  διαιτητές  ή  εκείνων  κατά  των  οποίων  υποβλήθηκε  ένσταση  αντικανονικής  Συμμετοχής .

3.Τον  Γυμνασίαρχο  σε  απουσία  του  αναπληρώνουν  οι  διαιτητές.

 

ΑΡΘΡΟ  20Ο  :  ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ  ΑΓΩΝΩΝ

1 .      Η  Επιτροπή  Πρωταθλήματος  έχει  το  δικαίωμα  να  ορίσει  παρατηρητή  σε  αγώνα, είτε  από  τα  μέλη  του  Δ.Σ.  της  ΕΛ.Ο.Κ. ή  από  τα  μέλη  του  ειδικού  σώματος  Παρατηρητών εφόσον έχει συσταθεί.

2 .      Οι  υποχρεώσεις  και  τα  δικαιώματα  του  παρατηρητή  είναι  τα  ίδια  με  κείνα  του  Γυμνασιάρχου.

3 .      Ο  παρατηρητής  ενεργεί  παράλληλα  με  τον  ορισμένο  Γυμνασίαρχο  του  αγώνα, αλλά  δεν  τον  καλύπτει  και  δεν  αναπληρεί , εκτός  μόνο  στην  περίπτωση  της  αποχώρησής  του  για  οποιαδήποτε  αιτία , από  τον  αγώνα .Υποβάλει  δε  έκθεση  προς  την  ΕΛ.Ο.Κ. , αν  αυτό  κρίνει  σκόπιμο .

4 .      Η  αρμοδιότητα  του  παρατηρητή  διαιτησίας  περιορίζεται  στην  υποχρέωση  σύνταξης  έκθεσης  για  το  έργο  των  διαιτητών  του  αγώνα. Η  έκθεσή  του  θα  λαμβάνεται  υπ’  όψη  κατά  την  εκδίκαση  τυχόν  ενστάσεων  ή  για  τον  καταλογισμό  ευθυνών  στους  διαιτητές  και  την  παραπομπή  τους  στο  αρμόδιο  όργανο .

ΑΡΘΡΟ  21Ο  :  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ

1 .         Τα  φύλλα  αγώνων  είναι  βιβλιοδετημένα  με  την  ευθύνη  της  ΕΛ.Ο.Κ. , η  οποία  τα  χορηγεί  στα  Σωματεία .

2 .      Το  γηπεδούχο  Σωματείο  είναι  υποχρεωμένο  να  παραδίδει  στη  γραμματεία  πριν  από  κάθε  αγώνα  το  φύλλο  αγώνα .

3 .      Το   φύλλο  αγώνα  συντάσσεται  σε  τρία  ( 3 )  αντίγραφα . Το  πρώτο , που  θεωρείται  και  το  πρωτότυπο , παραδίδεται  στον  Γυμνασίαρχο , ή  στους  διαιτητές που  είναι  υποχρεωμένοι  να  παραδώσουν  στην  Ομοσπονδία  την  επομένη  εργάσιμη . Το  δεύτερο  και  τρίτο  στους  υπεύθυνους  των  ομάδων . ( αντίγραφο  χρώματος  κόκκινου  στον  νικητή  του  αγώνα .

4 .      Το  φύλλο  αγώνα  συμπληρώνεται  είκοσι  ( 20 )  λεπτά  πριν  την  προγραμματισμένη  ώρα  έναρξης  του  αγώνα  και  πρέπει  να  γράφει :

α .      Την  Οργανωτική  Επιτροπή

β .      Την  κατηγορία  ,  την  αγωνιστική  περίοδο , την  ημερομηνία , την  ώρα  έναρξης  και  το  γήπεδο .

γ .      Τις  ομάδες  και  τα  ονόματα  προπονητών , αθλητών  και  συνοδών .

δ .      Τα  ονόματα  των  διαιτητών  και  του  Γυμνασίαρχου .

ε .      Τον  ακριβή  λόγω  τυχόν  αναβολής  αγώνα  μετά  από  απόφαση  των  διαιτητών .

στ .    Οι  αρχηγοί  και  οι  προπονητές  υπογράφουν  πριν  την  έναρξη  του  αγώνα  για  την  σωστή  συμπλήρωση  των  ονομάτων  των  αθλητών  τους.

5 .      Μετά  την  λήξη  του  αγώνα  αναγράφονται :

α .      Παρατηρήσεις  των διαιτητών  και  σε  περίπτωση  παραπτώματος  παίκτη , το  ονοματεπώνυμό  του , την  ομάδα  που  ανήκει  την  ιδιότητά  του  στον  αγώνα  ( πχ  αρχηγός )  τον  αρ.  δελτίου  αθλητικής  ιδιότητας  και  τον  τύπο  του  παραπτώματος .

β .      Τυχόν  ενστάσεις  ομάδων .

γ .      Η    διακοπή  σε  βάρος  της  μιας  ή  και  των  δύο  ομάδων  και  η  κατοχύρωσή  του  υπέρ  της  μιας  ομάδας  εφόσον  συντρέχουν  οι  από  τον  κανονισμό  λόγοι .

Το  φύλλο  αγώνα  υπογράφεται  από  τους  διαιτητές  και  τον  γυμνασίαρχο  και  σε  περίπτωση  ένστασης  και  από  τους  αρχηγούς  των  ομάδων .

7. Παράληψη  υπογραφής  του  φύλου  αγώνα , δεν  αποτελεί  ισχυρό  λόγο  ακυρότητάς  του , αποτελεί  όμως  πειθαρχικό  παράπτωμα  εκείνων , που  δεν  τηρούν  την  υποχρέωσή  τους .

 1. Μετά το κλείσιμο  και  την  υπογραφή  του  φύλλου  αγώνα , απαγορεύεται  οποιαδήποτε  συμπλήρωση  ή  διόρθωσή  του.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ε’

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ  ΑΓΩΝΩΝ – ΑΝΑΒΟΛΕΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΑΠΩΛΕΙΑ  ΑΓΩΝΑ – ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΙ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΠΑΘΗΤΙΚΗ  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

 

ΑΡΘΡΟ  22Ο  :  ΑΝΑΒΟΛΕΣ  ΑΓΩΝΩΝ

 1. Επιτρέπεται η χορήγηση  αναβολής  μόνο  με  απόφαση  της  Επιτροπής  Πρωταθλημάτων   η  οποία  επικυρώνεται  από  το  Δ.Σ.  της  ΕΛ.Ο.Κ.  και  μόνο  αν  συντρέχουν  λόγοι  των  παρακάτω  περιπτώσεων .

α .      Αν  το  Σωματείο  την  μέρα  του  αγώνα  διαθέτει  έναν  τουλάχιστον  αθλητή  που  αγωνίζεται  στην  Ελλάδα ,  την  ίδια  ημέρα  με  την  Εθνική  Ομάδα  της  Ελλάδας .

β .        Αν  το  Σωματείο  την  ίδια  μέρα  του  αγώνα , αγωνίζεται  στην  Ελλάδα  στα  Κύπελλα  Ευρώπης .

γ .      Αν  το  Σωματείο  που  αγωνίζεται  για  τα  κύπελλα  Ευρώπης , όπως  πιο  πάνω  στο  Εξωτερικό , δεν  βρίσκεται  στην  Ελλάδα  ή  αναχωρεί  ή  επιστρέφει  την  ίδια  ημέρα  του  αγώνα.

δ .      Αν  ένας  ή  περισσότεροι  αθλητές  Σωματείου  που  μετέχουν  σε  Εθνική  Ομάδα , όπως  παραπάνω, που  αγωνίζεται  στο  Εσωτερικό  ή    Εξωτερικό , δεν  βρίσκονται  στην  έδρα  του  σωματείου  τους , την  ίδια  ημέρα  του  αγώνα  του  Σωματείου  τους.

(  Όλες  οι  παραπάνω  συμμετοχές  και  αθλητικές  εκδηλώσεις , θεωρούνται  μόνο  αυτές  που  αναφέρονται  στο  άθλημα  του  Κρίκετ  και  εφόσον  πρόκειται  για  επίσημους  ή  φιλικούς  αγώνες, όχι  προετοιμασίας )

ε .      Αν  το  Σωματείο  τη  μέρα  του  αγώνα  διαθέσει  έναν  τουλάχιστον  αθλητή  που  αγωνίζεται  στην  Ελλάδα , την  ίδια  μέρα  με  την  σχολική  ομάδα  στην  τελική  φάση  του  Πανελλήνιου  Σχολικού  πρωταθλήματος  Κρίκετ  ή  συμμετέχει  στους  αγώνες  του  Παγκόσμιου  Σχολικού  Πρωταθλήματος  Κρίκετ .

στ .   Σε περίπτωση διακοπής ή αναβολής αγώνων, προηγείται η διεξαγωγή του αναβληθέντα ή του διακοπέντα αγώνα και ύστερα οι προγραμματισμένοι αγώνες του Πρωταθλήματος ή Κυπέλλου.

ζ . Απαγορεύεται  απόλυτα  η  αναβολή  αγώνα  με  την  αιτιολογία  ότι  παις  ή  κορασίδα  συμμετέχει  σε  αγώνα  εφήβων  ή  νεανίδων , ενώ  την  ίδια  ώρα , πριν  ή  μετά  έχει  αγώνα  παιδικό  ή  κορασίδων . Το  ίδιο  ισχύει  και  για  την  περίπτωση  που  έφηβος  ή  νεανίδα , παις  ή  κορασίδα , συμμετέχουν  σε  αγώνες  ανδρών  ή  γυναικών .    Απαγορεύεται  απόλυτα  η  χορήγηση  αναβολής  αγώνα  με  το  αιτιολογικό  ότι  οι  ξένοι  αθλητές  ή  αθλήτριες  που  αγωνίζονται  στη  χώρα  μας , καλούνται  στην  Εθνική  ομάδα  της  χώρας  τους  σε  επίσημους  ή  φιλικούς  αγώνες .

 

ΑΡΘΡΟ  23Ο  :  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ

 1. Το Δ.Σ. της  ΕΛ.Ο.Κ.  με  την  Γενική  Προκήρυξη  κάθε  έτους  καθορίζει  το  σύστημα  βαθμολόγησης  ομάδων  σε  κάθε  πρωτάθλημα.
 2. Η ανακήρυξη της  πρωταθλήτριας  ομάδας  καθώς  και  η  βαθμολογική  κατάταξη  των  ομάδων  που  έλαβαν  μέρος  σε  κάθε  πρωτάθλημα , καθορίζονται  από  την  αντίστοιχη  προκήρυξη  της  ΕΛ.Ο.Κ.
 3. Κατά τη λήξη  κάθε  πρωταθλήματος  ή  και  φάσεών  του  και  σε  περιπτώσεις  ισοβαθμίας  ομάδων , για  όλες  τις  θέσεις, εφαρμόζονται  όσα  προβλέπονται  από  τις  προκηρύξεις , με  τις  οποίες  ρυθμίζεται  το  σύστημα  που  θα  εφαρμοστεί  σε  κάθε  πρωτάθλημα, όπως  π.χ.  αγώνες  κατάταξης , αποτελέσματα  μεταξύ  των  ομάδων  που  ισοβαθμούν  κλπ.
 4. Τα πρωτοεγγραφόμενα στη  δύναμη  της  ΕΛ.Ο.Κ.   Σωματεία  υποχρεούνται  να  συμμετέχουν  στα  υπ΄ αυτής  διοργανούμενα  πρωταθλήματα, στην   πρώτη   αγωνιστική  περίοδο , με  οποιαδήποτε                   (  έστω  και  μία ) ομάδα  δηλώσουν  συμμετοχή .
 5. Με το τέλος  του  πρωταθλήματος  ή  κυπέλλου , το  Δ.Σ.  της  ΕΛ.Ο.Κ.  επικυρώνει  την  βαθμολογία  και  την  τελική  κατάταξη  των  ομάδων .

 

ΑΡΘΡΟ  24Ο  :  ΑΠΩΛΕΙΑ  ΑΓΩΝΑ

1 .Σε  περίπτωση  που  κάποια  διαγωνιζόμενη  ομάδα  εμφανίσει  αθλητές  λιγότερους  από  τον  απαιτούμενο  ελάχιστο  αριθμό  αθλητών  με  αθλητική  περιβολή, έτοιμους  να  αγωνιστούν, σύμφωνα  με  την  αντίστοιχη  Προκήρυξη , ο  αγώνας  δεν  διεξάγεται. Οι  διαιτητές  του  αγώνα  είναι  υποχρεωμένοι  να  αναφέρουν  στο  φύλλο  αγώνα  το  γεγονός  και  να  κατακυρώσει  υπέρ  της  νόμιμα  εμφανισθείσας  ομάδας,  με  σκορ  100 – 0  ρονια . Σε  περίπτωση  που  και  οι  δυο  ομάδες  δεν  έχουν  συμπληρώσει  τον  απαιτούμενο  αριθμό  αθλητών , ο  αγώνας  δεν  γίνεται  και  οι  δυο  ομάδες  μηδενίζονται .

2 . Σε  περίπτωση  που  κάποιο  Σωματείο  υπερβεί  τις  δύο  περιπτώσεις  απώλειας  αγώνα για  οποιονδήποτε  λόγω, τότε  μηδενίζεται  στο  συγκεκριμένο  πρωτάθλημα .

 

ΑΡΘΡΟ  25Ο  :  ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΙ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Μηδενίζονται  οι  ομάδες  των  Σωματείων  που  ανήκουν  σε  μια  από  τις  παρακάτω  περιπτώσεις :

α .      Σε  περίπτωση  που  δεν  παρουσιαστεί  με  τον  ελάχιστο  απαιτούμενο  αριθμό  αθλητών , βάσει  της  Προκήρυξης . ( 9  στο  out door , 6  στο  in  door )

β .      Σε  περίπτωση  που  δεν  παρουσιάσει    τα  δελτία  αθλητικής  ιδιότητας  των  αθλητών  του .

γ .      Σε  περίπτωση  που  τα  δελτία  δεν  έχουν  θεώρηση  ιατρού  ή  δεν  κατατεθεί  στη  γραμματεία  θεωρημένη  κατάσταση  υγείας .

δ .      Σε  περίπτωση  αποχώρησης  από  τον  αγώνα  , πριν  από  την  κανονική  λήξη  του .

ε .      Σε  περίπτωση  αντικανονικής  συμμετοχής  αθλητή  και  κατόπιν  ένστασης  από  την  αντίπαλη  ομάδα . Το  ίδιο  ισχύει  αν  αθλητής  λάβει  μέρος  σε  αγώνα  χωρίς  να  έχει  δηλωθεί  στο  φύλλο  αγώνα  .

στ .    Σε  περίπτωση  αποχώρησης  με  εγράφη  δήλωση  από  τους  υπόλοιπους  αγώνες  του  πρωταθλήματος  ή  κυπέλλου .

ζ .      Σε  περίπτωση   που  ομάδα  μείνει     με  επτά  ( 7 ) .

η .      Στην  περίπτωση  του  άρθρου  29  παρ.  4  του  παρόντος  κανονισμού .

θ .      Σε  περίπτωση  που  δεν  παρουσιαστεί  στους  διαιτητές  η  θεωρημένη  κατάσταση  των  αθλητών  που  έχουν  δικαίωμα  συμμετοχής .

ι .       Μετά  την  έναρξη  του  αγώνα , οι  ομάδες  υποχρεούνται  να  αγωνίζονται  με  τουλάχιστον  οκτώ  ( 8 )  αθλητές  για  το  outdoor .

 

ΑΡΘΡΟ  26Ο  :  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

1. Σε  περίπτωση  που  Σωματείο  υποπέσει  για  δεύτερη  φορά  ( σε  οποιαδήποτε  φάση  του  πρωταθλήματος) σε  οποιαδήποτε  από  τις  παραβάσεις  του  προηγούμενου  άρθρου  και  ανεξάρτητα  του  είδους  της  πρώτης  του  παράβασης , αποκλείεται  από  τους  υπόλοιπους  αγώνες  του  πρωταθλήματος . Οι  αγώνες  που  στο  μεταξύ  έχουν  γίνει , παραμένουν  ισχυροί  σχετικά  με  τα  αποτελέσματα  που  σημειώθηκαν  και  το  Σωματείο  παραμένει  στο  βαθμολογικό  πίνακα , αφού  μηδενιστεί  σε  όλους  τους  υπόλοιπους  αγώνες . Στα  Σωματεία  που  υποπίπτουν  σε  τέτοια  παράβαση  σε  πρωταθλήματα  ανδρών – γυναικών  επιβάλλεται  επιπλέον  στην  αντίστοιχη  ομάδα  τους  ποινή  αφαίρεσης  έξι  ( 6 )  βαθμών  από  το  πρωτάθλημα  της  επομένης  αγωνιστικής  περιόδου , αν  αγωνιστούν  στην  ίδια  κατηγορία  και  τριών  ( 3 )  αν  αγωνιστούν  στην  κατώτερη  κατηγορία .

2. Σε περίπτωση που  το  σωματείο  συμμετέχει  σε  αγώνες  Play  Offs  πρωταθλήματος  ανδρών – γυναικών  και  κατά  την  διάρκειά  τους  υποπέσει  σε  μηδενισμό , ο  οποίος  θα  είναι  ο  πρώτος  κατά  τη  διάρκεια  της  αγωνιστικής  περιόδου , αποκλείεται  από  τους  υπόλοιπους  αγώνες  Play  Offs   και  επιβάλλεται  αφαίρεση  τριών  ( 3 )  βαθμών  από  το  πρωτάθλημα  της  επομένης  αγωνιστικής  περιόδου. Αν  το  Σωματείο  υποπέσει  σε  μηδενισμό , ο  οποίος  θα  είναι  ο  πρώτος  κατά  τη  διάρκεια  της  αγωνιστικής  περιόδου , σε  αγώνες  Play  Offs  ηλικιακών  πρωταθλημάτων , αποκλείεται  από  τους  υπόλοιπους  αγώνες  Play  Offs .

 

ΑΡΘΡΟ  27Ο  :  ΠΑΘΗΤΙΚΗ  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

1 .      Όταν  αθλητές  μιας  ομάδας  αγωνίζονται  παθητικά  κατά  τρόπο  που  προσβάλει  και  δυσφημεί  το  άθλημα  ( σκόπιμα  μειωμένη  απόδοση  κλπ )  τότε  θα  γίνεται  από  τους  διαιτητές  παρατήρηση  προς  τον  αρχηγό  της  ομάδας . Αν  και  μετά  την  πρώτη  παρατήρηση , ακολουθεί  η  ίδια  συμπεριφορά , οι  διαιτητές  είναι  υποχρεωμένοι  να  διακόψουν  τον  αγώνα , μηδενίζοντας  την  ομάδα  της  οποίας  οι  παίκτες  της  οποίας  αγωνίζονται  παθητικά , κάνοντας  και  σχετική  έκθεση  προς  τη  διοργανώτρια .

2 .      Σε  περίπτωση  που  η  ίδια  ομάδα  υποπέσει  στο  ίδιο  παράπτωμα  κατά  την  διάρκεια  της  ίδιας  αγωνιστικής  περιόδου , μηδενίζεται  στους  υπόλοιπους  αγώνες  του  πρωταθλήματος  και  άσχετα  με  την  τελική  κατάταξη , καταλαμβάνει  την  τελευταία  θέση  και  θα  αφαιρούνται  πέντε  ( 5 )  βαθμοί  από  το  πρωτάθλημα  της  επομένης  αγωνιστικής  περιόδου . Στους  αθλητές  που  υπέπεσαν  στο  παραπάνω  παράπτωμα , θα  επιβάλλεται  ποινή  αποκλεισμού  από  τους  αγώνες  μέχρι  ένα  ( 1 )  έτος .

3 .      Αρμόδιες  για  την  επιβολή  των  ποινών  της  ανωτέρω  παραγράφου  είναι  το  Δ.Σ.  της  ΕΛ.Ο.Κ. , μετά  από  εισήγηση  της  Επιτροπής  πρωταθλήματος .

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΣΤ’

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΦΕΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΑΡΘΡΟ  28Ο  :  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

1 .      Οι  ενστάσεις  υποβάλλονται  μόνο  από  τις  ομάδες  που  συμμετέχουν  σε  αγώνα  και  για  τους  παρακάτω  και  μόνον  λόγους  και  υπό  τις  εξής  προϋπόθεσης  για  την  τυπική  και  ουσιαστική  αποδοχή  τους .

α .      Για  αντικανονικό  γήπεδο δηλαδή  όταν  το  γήπεδο  δεν  συγκεντρώνει  όλες  τις  προϋπόθεσης  των  Κανονισμών . Οι  ενστάσεις  αυτές  υποβάλλονται  πριν  την  έναρξη  του  αγώνα, σημειώνονται  στο  φύλλο  αγώνα  από  τον  αρχηγό  της  ομάδας  και  επιβεβαιώνουν  με  υπογραφή ότι  είναι  γνώστες  της  ένστασης , ο  αρχηγός  της  αντίπαλης  ομάδας  και  οι  διαιτητές  του  αγώνα .Για  το  αν  θα  γίνει  ή  όχι  ο  αγώνας , όταν  το  γήπεδο  κρίνεται  αντικανονικό  μόνοι  αρμόδιοι  να  αποφασίσουν  είναι  οι  διαιτητές που  είναι  υποχρεωμένοι  να  σημειώσουν  στο  φύλλο  αγώνα  την  απόφασή  τους  και  να  την  αιτιολογήσουν. Οι  ομάδες  που  αγωνίζονται  είναι  υποχρεωμένες  να  συμμορφωθούν  με  την  απόφαση  των  διαιτητών , αλλά  έχουν  το  δικαίωμα  υποστήριξης  της  ένστασής  τους .

β .      Για  αντικανονική  συμμετοχή  αθλητή ( να  αναφέρουν  απαραίτητα  ονοματεπώνυμο  αθλητή  , αριθμό  Δελτίου  και  αναλυτικά  τους  λόγους ) .

Οι  ενστάσεις  αυτές  πρέπει  να  είναι  συγκεκριμένες, υποβάλλονται  δε  πριν  από  την  έναρξη   του  αγώνα  ή  και  ενώ  διεξάγεται   και  μέχρι  την  λήξη  του , σημειώνονται  στο  φύλλο  αγώνα  από  τον  αρχηγό  της  ομάδας  και  επιβεβαιώνουν  με  υπογραφή  ότι  είναι  γνώστες  της  ένστασης  ο  αρχηγός  της  αντίπαλης  ομάδας  και  οι  διαιτητές  του  αγώνα .

γ .      Για  πλαστοπροσωπία  που  γίνεται  από  αθλητή .

Η  ένσταση  για  πλαστοπροσωπία  υποβάλλεται  όσο  διαρκεί  ο  αγώνας  και  μέχρι  το  κλείσιμο  του  φύλλου  αγώνα. Βεβαιώνεται  από  τους  διαιτητές  του  αγώνα  ακόμα  και  όταν  δεν  καταγγέλλεται  από  το  αντίπαλο  σωματείο . Οι  διαιτητές  έχουν  υποχρέωση  να  δώσουν  εντολή  στον  αθλητή , τη  συμμετοχή  του  οποίου  αφορά  η  ένσταση  να  μην  φύγει  από  το  γήπεδο  μέχρις  ότου  συγκεντρώσουν  και  καταχωρήσουν  στο  φύλλο  αγώνα  τα  απαραίτητα  στοιχεία  που  θα  βοηθήσουν  το  αρμόδιο  όργανο  στην  εκδίκαση  της  ένστασης  (στοιχεία  ταυτότητας, ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά, δείγμα  υπογραφής  κλπ ) . Επίσης  οι  διαιτητές  οφείλουν, εφόσον  κατά  την  κρίση  τους  πιθανολογείται  η  τέλεση  πλαστοπροσωπίας, να  κρατήσουν  το  δελτίο  του  αθλητή, το  οποίο  πρέπει  να  παραδώσουν  στη  διοργανώτρια  μαζί  με  το  φύλλο  αγώνα . Τα  προαναφερόμενα  ισχύουν  και  στην  περίπτωση  αντικατάστασης, αποχώρησης  ή  αποβολής  του  αθλητή, εφόσον  η  ένσταση  πλαστοπροσωπίας  που  τον  αφορά  έγινε  πριν  ή  κατά  την  αντικατάσταση, αποχώρηση  ή  αποβολή  του. Η  άρνηση  του  αθλητή  να  συμμορφωθεί  στις  εντολές  του  διαιτητή  (την  οποία  ο  τελευταίος  υποχρεούται  να  σημειώσει  στις  παρατηρήσεις  στο  φύλλο  αγώνα)  θεωρείται  ως  ομολογία  του  ιδίου  και  της  ομάδας  του  για  την  διάπραξη  του  παραπτώματος . Αν  ο  αθλητής   αρνηθεί  ή  αποχωρήσει , σημειώνουν  το  περιστατικό  στο  φύλλο  Αγώνα  με  την  εκτίμησή  τους  για  τους  λόγους  αρνήσεως  ή  αποχωρήσεως. Πλαστοπροσωπία  θεωρείται  και  μόνο  η  αναγραφή  του  και  επικύρωση  από  τους  υπεύθυνους  της  ομάδας  του  (αθλητής – αρχηγός , προπονητής ) στο  φύλλο  αγώνα  άσχετα  αν  ο  αθλητής  δεν  αγωνιστεί  και  έχουν  όλοι  τις  προβλεπόμενες  επιπτώσεις .

Η  πλαστοπροσωπία  τιμωρείται  με  μηδενισμό  της  ομάδας , που  χρησιμοποιεί  τον  αθλητή , για  το  συγκεκριμένο  αγώνα  και  με  αφαίρεση  δέκα  ( 10 )  βαθμών  από  τον  πίνακα  της  βαθμολογίας  του  πρωταθλήματος  έστω  και  αν  πρόκειται  για  αγώνα  Κυπέλλου , ενώ  στον  αθλητή , τον  αρχηγό  της  ομάδας  και  τον  προπονητή  επιβάλλονται  οι  κυρώσεις  που  προβλέπονται  στο  Πειθαρχικό  Δίκαιο  της  ΕΛ.Ο.Κ.

δ .      Για  παράβαση  ή  κακή  εφαρμογή  των  Κανονισμών  Παιδιάς , από  τους  διαιτητές , των  οποίων  συνέπεια  ήταν  η  διαμόρφωση  αποτελέσματος  που  σε  αντίθετη  περίπτωση  να  ήταν  υπέρ  της  ενιστάμενης  ομάδας. Οι  ενστάσεις  αυτές;  Πρέπει  να  αναφέρονται  στους  διαιτητές, από  τον  αρχηγό  της  ομάδας , τη  στιγμή  της  παράβασης  ή  και  μέσα  στο  διάστημα  της  πρώτης  διακοπής  του  αγώνα  που  ακολουθεί  την  παράβαση .Η   ένσταση  σημειώνεται  στο  φύλλο  αγώνα  μετά  τη  λήξη  του  over , όπου  σημειώθηκε  η  παράβαση , ή  μετά  τη  λήξη  του  αγώνα , από  τον  αρχηγό  της  ομάδας . Επιβεβαιώνουν  με  υπογραφή , ότι  είναι  γνώστες  της  ένστασης  ο  αρχηγός  ή  ο  προπονητής  της  αντίπαλης  ομάδας  και  οι  διαιτητές . Επίσης  γνώση  λαμβάνει  για  κάθε  ένσταση  και  ο  γυμνασίαρχος , αν  υπάρχει . Η   ένσταση  πρέπει  να  είναι  ορισμένη  και  να  αναφέρεται  στη  συγκεκριμένη  παράβαση  και  όχι  γενικά  για  κακή  διαιτησία .

Για  τις  ενστάσεις  που  υποβάλλονται  για  παράβαση  ή  κακή  εφαρμογή  των  κανονισμών  παιδιάς, οι  διαιτητές  είναι  υποχρεωμένοι  να  απαντήσουν  περιληπτικά , στις  παρατηρήσεις  του  φύλλου  αγώνα , δίνοντας  εξηγήσεις  για  την  απόφαση  βάσει  των  διεθνών  Κανονισμών  παιδιάς .

2 .      Η  ένσταση  που  υποβάλλεται  και  υπογράφεται  στο  φύλλο  αγώνα για  να  γίνει  δεκτή  για  συζήτηση , πρέπει  να  υποστηριχθεί , μέσα  σε  αποκλειστική  προθεσμία  τριών  ( 3 )  ημερών  από  την  ημέρα  που  έγινε  ο  αγώνας, με  έγγραφο  που  υπογράφεται  νόμιμα  από  το  σωματείο  που  υπέβαλλε  την  ένσταση  και  να  καταβληθεί  το  παράβολο  που  προβλέπεται  από  την  προκήρυξη  του  πρωταθλήματος. Σε  περίπτωση  απόρριψης  της  ένστασης  το  παράβολο  περιέρχεται  στη  διοργανώτρια .

3 .      Οι  διαιτητές  του  αγώνα  είναι  υποχρεωμένοι  να  δέχονται  να  σημειώνεται  στο  φύλλο  αγώνα, κάθε  ένσταση  που  υποβάλλεται  σύμφωνα  με  τα   παραπάνω . Αδικαιολόγητη  άρνηση  των  διαιτητών  να  δεχθούν  ένσταση, αποτελεί  πειθαρχικό  διαιτητικό  παράπτωμα .

4.       Οι ενστάσεις που  υποβάλλονται  για  αγώνες  πρωταθλημάτων  και  κυπέλλου και  που  αφορούν  το  κύρος  του  αγώνα , εκδικάζονται  από  την  Επιτροπή  Πρωταθλημάτων  της  ΕΛ.Ο.Κ.  και  επικυρώνονται  από  το  Δ.Σ.  της  ΕΛ.Ο.Κ.

5 .      Ειδικά   οι  ενστάσεις  που  υποβάλλονται  για  παράβαση  ή  κακή  εφαρμογή  των  κανονισμών  παιδιάς , εκδικάζονται  από  Δ.Ε. /ΕΛΟΚ,

6 .      Οι  αποφάσεις  των  αρμοδίων  για  την  εκδίκαση  των  ενστάσεων  οργάνων , ανακοινώνονται  και  στα  δύο  ενδιαφερόμενα  σωματεία .

7 .      Η  υποβολή  ένστασης  δεν  επηρεάζει  την  πρόοδο  του  πρωταθλήματος.

 

ΑΡΘΡΟ  29Ο  :  ΕΦΕΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

 

1.Οι εφέσεις ή  προσφυγές  που  υποβάλλονται  κατά  των  αποφάσεων  των  Αρμοδίων  Οργάνων  της  ΕΛ.Ο.Κ. ,  εκδικάζονται  από  το  Ανώτατο  Συμβούλιο  Επίλυσης  Αθλητικών  Διαφορών  ( Α.Σ.Ε.Α.Δ). σύμφωνα  με  όσα  προβλέπονται  στα  άρθρα  121  παρ. 1α  και  124  και  127 Α  του  ν.  2725 / 1999 .

2 .Τα  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  που  μετέχουν  με  οποιοδήποτε  τρόπο  στους  διεξαγόμενους  αγώνες  αποδέχονται  και  καθιστούν  αρμόδια  ως  διαιτητικά  όργανα , για  την  επίλυση  των  μεταξύ  τους  αγωνιστικών  διαφορών , μόνο  τα  προβλεπόμενα  από  τον κωδικοποιημένο  ν.  2725 / 1999   ή  τους  οικείους  κανονισμούς  δικαιοδοτικά  όργανα  ή  επιτροπές.

3.Η  άσκηση  προσφυγής  ή  έφεσης  δεν  επηρεάζει  την  πρόοδο  του  πρωταθλήματος .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ζ’

ΑΡΘΡΟ  30Ο  :  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ

1. Οι  οικονομικοί  όροι  ( εισιτήρια , παράβολα , αποζημιώσεις  ομάδων  και  διαιτητών  κλπ ) με  βάσει  τους  οποίους  διεξάγονται  τα  διάφορα  πρωταθλήματα  και  αγώνες  Κυπέλλου , καθορίζονται  με  τις  Προκηρύξεις.

2. Με  τις  ίδιες  προκηρύξεις , θα  καθορίζονται  οι  όροι , οι  προϋποθέσεις  και  οι  οικονομικοί  όροι  τηλεοπτικής  ή  ραδιοφωνικής  μετάδοσης  αγώνων  ανά  κατηγορία  πρωταθλήματος σύμφωνα  με  τα  λοιπά  οριζόμενα  στις  διατάξεις  του  άρθρου  84  του  ν.  2725 / 1999 , όπως  αυτός  τροποποιήθηκε  και ισχύει.

3. Ομάδα  η  οποία  δεν  προσέλθει  σε  προγραμματισμένο  αγώνα , δεν  συμμετάσχει  σε  αυτόν  ή  αποχωρήσει  από  αυτόν  πριν  την  κανονική  του  λήξη, πλέον  των  προβλεπομένων  από  τις  διατάξεις  του  Πειθαρχικού  Δικαίου  του  Εσωτερικού  Κανονισμού  της  ΕΛ.Ο.Κ.  κυρώσεων δεν  δικαιούνται  κανενός  απολύτως  χρηματικού  ποσού  από  εισπράξεις , αποζημιώσεις  μετακινήσεων   κλπ , το  δε  ποσοστό  που  αναλογεί  περιέχεται  στο  ταμείο  της  ΕΛ.Ο.Κ.

4. Εάν η ΕΛ.Ο.Κ.  αδυνατεί  προσωρινά  να  καλύψει  τα  έξοδα  μετακίνησης  των  ομάδων, ή  για  οποιαδήποτε  άλλη  δαπάνη, αυτή  καταβάλλεται  από  τα  σωματεία , και  η  ΕΛ.Ο.Κ.  είναι  υποχρεωμένη  να  τα  καταβάλλει , το  ταχύτερο  δυνατόν , όταν  η  ταμιακή  της  δυνατότητα  το  επιτρέψει.

5. Μη  συμμετοχή  ομάδας  σε  προγραμματισμένο  αγώνα  πρωταθλήματος  ή  κυπέλλου , επικαλούμενη  την  αδυναμία  της  ΕΛ.Ο.Κ.  να  καλύψει  άμεσα  τα  έξοδα  μετακίνησης  αποτελεί  άρνηση  συμμετοχής  στον  συγκεκριμένο  αγώνα  και  η  ομάδα  μηδενίζεται.

ΑΡΘΡΟ  32Ο  :  ΠΕΡΙ  ΙΣΧΥΟΣ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

1 .      Τα  Σωματεία    μέλη  της  ΕΛ.Ο.Κ. , υποχρεούνται  να   τηρούν   κατά  γράμμα  όλα  όσα  ορίζονται  από  τις  διατάξεις  του  παρόντα  Κανονισμού , τα  λοιπά  Κεφάλαια  του  Εσωτερικού  Κανονισμού  και  το  Καταστατικό  της  ΕΛ.Ο.Κ.  και  να  αλληλογραφούν  με  την  Ομοσπονδία, σε  περίπτωση  ανάγκης  για  οποιαδήποτε  διευκρίνιση  σχετικά  με  την  εφαρμογή  τους .

2 .      Το  Δ.Σ.  της  ΕΛ.Ο.Κ.  διατηρεί  το  δικαίωμα  της  αυξομείωσης  των  συμμετεχόντων , ανά  κατηγορία  και  Πρωταθλήματα , ομάδων , υπό  την  προϋπόθεση  της  τουλάχιστον  ενός  έτους  πριν  από  την  εφαρμογή  της  σχετικής  απόφασης  γνωστοποιήσεως  κάθε  αλλαγής  στα  ενδιαφερόμενα  Σωματεία .

3 .        Η  έννοια  της  λέξης  ‘’αθλητής’’  στις  διατάξεις  του  παρόντος  Κανονισμού , συμπεριλαμβάνει  πάντα  και  αυτήν  της  ‘’αθλήτριας’’ , εκτός  αν  αυτό  ορίζεται  ρητά  στον  παρόντα  Κανονισμό .  Επίσης  η  έννοια  της  λέξης  ‘’προπονητής’’  στις  διατάξεις  του  παρόντος  Κανονισμού , συμπεριλαμβάνει  πάντα  και  αυτήν  της  ‘’προπονήτριας’’, εκτός  αν  αυτό  ορίζεται  ρητά  στον  παρόντα  Κανονισμό.

4 .        Η  έννοια  της  λέξης  ‘’ πρωτάθλημα ‘’  στις  διατάξεις  του  παρόντος  Κανονισμού , συμπεριλαμβάνει  πάντα  και  αυτήν  του  ‘’ Κυπέλλου ‘’ Ελλάδας .

 

ΑΡΘΡΟ  33Ο :   ΕΓΚΡΙΣΗ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο   παρόν  αποτελεί  το   Γενικό   Κανονισμό   Αγώνων  συγκείμενος  από  τριάντα  δύο ( 33 )  συνολικά  άρθρα, καταρτίστηκε  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στο  άρθρο  27  του  ν.  2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ψηφίσθηκε  από  τις  Γ.Σ.  των  σωματείων – μελών  της  ΕΛ.Ο.Κ. της 8ης Ιουνίου 2022, ακολούθως  υποβλήθηκε  προς  έγκριση  στον  αρμόδιο  Υφυπουργό Αθλητισμού.

Για το Δ.Σ. / ΕΛ.Ο.Κ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΣΩΡΑΣ                                    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ

Share With: